16
Tuʼgapa Dios luzë́ʼeguequi bönachi queëʼ Cristo
Riguʼa-nu lu náʼaliʼ Febe, nigula zanruʼ dáʼanu Xanruʼ. Nácanu nigula huen dxin queëʼ Dios dzáganu bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ yödzö Cencrea. Uláz queëʼ Xanruʼ guliʼsíʼ lu náʼaliʼ-nu nigula naʼ, ca ral-laʼ ilún bönachi queëʼ Cristo. Guliʼgácalen lënu, unö́dzjaliʼ queë́nu bítiʼtës bi riquínnu. Lë cázanu gúcalennu bönachi zián, en gúcalennu caʼ nedaʼ.
Guliʼgapa Dios Priscila, en Aquilo, nupa naʼ gulunlen nedaʼ tsözxö́n dxin queëʼ Jesucristo. Chopëʼ ni gulaʼdödëʼ ga guzóa bönadxi ilátiëʼ para gulunëʼ ga cabí gátiaʼ nedaʼ, ateʼ reaʼ légaquiëʼ: “Xclenliʼ”, en calë́gasö nedaʼ, pero lëscaʼ yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ nabábagaquiëʼ gapa nacuáʼ bönachi queëʼ Cristo bitiʼ nácagaca judío, tëʼë légaquiëʼ: “Xclenliʼ.” Guliʼgapa Dios bönachi queëʼ Cristo tuʼdubëʼ lu yuʼu lídxigaquiëʼ Priscila, en Aquilo naʼ. Guliʼgapa Dios Epeneto, bönniʼ naʼ nadxíʼidaʼ. Bönniʼ ni guyéajlëʼë Cristo zíʼatëlö ca yúguʼtë bönachi luyú Acaya. Guliʼgapa Dios María, nigula naʼ bennu dxin zxön queëʼ Cristo ga niʼ rudúbiliʼ libíʼiliʼ. Guliʼgapa Dios Andrónico, en Junias, yuguʼ bönniʼ uládz quiaʼ. Yuguʼ bönniʼ ni gulaʼdzúnlenëʼ nedaʼ tsözxö́n lidxi guíë, en nadéliʼgaquiëʼ lataj lo ladaj bönniʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo. Lëscaʼ gulaʼyéajlëʼë Cristo zíʼalö ca nedaʼ.
Guliʼgapa Dios Amplias, bönniʼ naʼ nadxíʼidaʼ, en néquinëʼ queëʼ Xanruʼ. Guliʼgapa Dios Urbano, bönniʼ naʼ bénlenëʼ netuʼ tsözxö́n dxin queëʼ Jesucristo. Guliʼgapa Dios Estaquis, bönniʼ naʼ nadxíʼidaʼ. 10 Guliʼgapa Dios Apeles, bönniʼ naʼ naca bëʼ réajlëʼë Cristo. Guliʼgapa Dios nupa nacuáʼ lidxëʼ Aristóbulo. 11 Guliʼgapa Dios Herodión, bönniʼ uládz quiaʼ. Guliʼgapa Dios nupa nacuáʼ lidxëʼ Narciso, en taʼyéajlëʼë Xanruʼ. 12 Guliʼgapa Dios Trifena, en Trifosa, nigula naʼ tunnu dxin queëʼ Xanruʼ. Guliʼgapa Dios Pérsida, nigula naʼ bennu dxin zxön queëʼ Xanruʼ, ateʼ nadxíʼiruʼ-nu. 13 Guliʼgapa Dios Rufo, bönniʼ rö queëʼ Xanruʼ. Guliʼgapa Dios xinë́ʼë Rufo naʼ, nácanu caʼ ca xináʼ cazaʼ. 14 Guliʼgapa Dios Asíncrito, en Flegonte, en Hermas, en Patrobas, en Hermes, encaʼ yuguʼ böchiʼ luzáʼaruʼ dáʼgaquiëʼ Xanruʼ, nacuáʼlenëʼ légaquiëʼ. 15 Guliʼgapa Dios Filólogo, en Julia, en Nereo, en nigula zanëʼ Nereo naʼ, encaʼ Olimpas, en yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ taʼyéajlëʼë Cristo, nacuáʼlenëʼ légaquiëʼ.
16 Guliʼgapa Dios luzáʼaliʼ, unídaʼliʼ luzáʼaliʼ lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ. Tuʼgapëʼ Dios libíʼiliʼ yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ nabábagaquiëʼ gapa nacuáʼ bönachi queëʼ Cristo luyú ni.
17 Naʼa, rátaʼyuaʼ loliʼ, bö́chaʼadoʼ, guliʼgún ga ilaca bëʼ nupa tun ga irúajliʼ choplö, en tun ga ichixi iníguiliʼ, tuʼ tuʼsë́dinëʼ le cabí röjlö́z le nazë́daliʼ. Guliʼcuíta ga nacuáʼ bönachi caní 18 tuʼ cabí tun xichinëʼ Jesucristo. Tunëʼ dxin para bi gataʼ quégacasëʼ, en taʼzíʼ yéʼenëʼ yuguʼ bönniʼ nöxaj ladxiʼ, tuʼgunëʼ dxin didzaʼ nöxaj ladxiʼ, en didzaʼ tséajlëʼëruʼ le cabí nácatë. 19 Rizë́ didzaʼ ca naʼ runliʼ ca rnna xtídzëʼë Xanruʼ, ateʼ taʼyöni yúguʼtë bönachi. Que lë ni naʼ rudzéjadaʼ niʼa que le runliʼ libíʼiliʼ. Naʼa, rë́ʼëndaʼ gácaliʼ sinaʼ gunliʼ le naca dxiʼa, en calëga gunliʼ le ruáʼ döʼ. 20 Dios, Nu run ga zóaruʼ dxi ladxiʼ, siʼ gunëʼ ga ucúl-laliʼ Satanás, tuʼ xihuiʼ. Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ le gácalen libíʼiliʼ.
21 Biʼi Timoteo, biʼi naʼ rúnlenbiʼ nedaʼ tsözxö́n dxin, rugápabiʼ Dios libíʼiliʼ. Lucio, en Jasón, en Sosípater, yuguʼ bönniʼ uládz quiaʼ, tuʼgapëʼ Dios libíʼiliʼ.
22 Nedaʼ, Tercio, ruzúajaʼ lu guichi didzaʼ ni ruʼë Pablo, rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, dzáguiëʼ Xanruʼ nedaʼ.
23 Gayo, bönniʼ ni ruʼë nedaʼ lataj zoaʼ lidxëʼ, en ruʼë caʼ lataj tuʼdubi yúguʼtë bönachi queëʼ Cristo ni, rugapëʼ Dios libíʼiliʼ. Erasto, bönniʼ yuʼu lu nëʼë dumí que yödzö ni, rugapëʼ Dios libíʼiliʼ. Bö́chiʼruʼdoʼ Cuarto rugapëʼ Dios libíʼiliʼ.
24 Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ yúguʼtëliʼ le gácalen libíʼiliʼ. ¡Caʼ gaca!
Yöl-laʼ ba Dios
25 Naʼa, rigúʼutuʼ-nëʼ yöl-laʼ ba Dios, Nu gaca gun tsutsu libíʼiliʼ ca naca didzaʼ dxiʼa runaʼ libán que, en ca naca libán runaʼ ca naca queëʼ Jesucristo, en ca naca le chibuluʼë lahui Dios que le bigachiʼ queëʼ, lë naʼ bucáchëʼë Lëʼ dza niʼte ga bidxintë naʼa dza. 26 Naʼa chibuluʼë lahui lë ni yuguʼ lu guichi buluʼzúajëʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios ca naʼ gunná cazëʼ Dios, Nu zóaticaʼsö. Naʼa raca libán que lógaca yúguʼtë bönachi para gaca ilaʼyéajlëʼ Cristo, en ilún ca rnna xtídzëʼë.
27 ¡Niʼa que le benëʼ Jesucristo, gácaticaʼsö yöl-laʼ ba queëʼ laʼs dui Dios, Nu rácatërö caz! ¡Caʼ gaca!