5
Le rataʼ queë́ruʼ tuʼ rnnëʼ Dios nuhuöácaruʼ tsahuiʼ
Naʼa, rnnëʼ Dios nuhuöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Lëʼ niʼa que le benëʼ Xanruʼ Jesucristo, channö réajlëʼëruʼ Lëʼ, ateʼ que lë ni naʼ nuhuöácaruʼ tuz len Lëʼ. Tuʼ réajlëʼëruʼ Jesucristo, ruzíʼiruʼ xibé le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, le rutipa ládxiʼruʼ. Rudzéjaruʼ tuʼ runruʼ löza uzíʼiruʼ caʼ xibé yöl-laʼ zxön queëʼ Dios. Calë́gasö caní rudzéjaruʼ, pero rudzéjaruʼ caʼ cateʼ riguíʼi rizácaʼruʼ, tuʼ chinö́ziruʼ le riguíʼi rizácaʼruʼ rusedi rëʼu cö́zaruʼ zxön ladxiʼ. Cateʼ ribö́zaruʼ zxön ladxiʼ rurúajruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios, en cateʼ chinurúajruʼ tsahuiʼ runruʼ löza Lëʼ gácalen cazëʼ rëʼu. Cateʼ runruʼ löza Lëʼ, bitiʼ caʼ raca chopa ládxiʼruʼ. Caní naca, tuʼ nuhuö́laj nudzë́ʼe icja ládxiʼdoʼoruʼ yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ Dios rëʼu. Runëʼ Dios Böʼ Láʼayi, Bönniʼ gusö́l-lëʼë Dios queë́ruʼ ga raca caní.
Cateʼ niʼ bitiʼ caʼ guca uláruʼ rácasö queë́ruʼ, cateʼ gúlaʼrö dza queëʼ, Cristo gútiëʼ uláz queë́ruʼ, niʼ nácaruʼ bönachi dul-laʼ. Cuntu nu guë́ʼëni gati uláz queëʼ tu bönniʼ tsahuiʼ. Nadxi caʼ nu urugui gati uláz queëʼ tu bönniʼ náquiëʼ idú dxiʼa. Dios ruluíʼinëʼ rëʼu ca nadxíʼideʼenëʼ rëʼu, tuʼ gútiëʼ Cristo uláz queë́ruʼ cateʼ niʼ nácaruʼ bönniʼ dul-laʼ. Chinuhuöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios tuʼ bulaljëʼ Cristo xichönëʼ, gútiëʼ uláz queë́ruʼ. Que lë ni naʼ chinácadaʼ löza usölë́ʼ Lëʼ rëʼu lu dza ichúguiëʼ Dios quégaca bönachi dul-laʼ gátigaca. 10 Cateʼ niʼ bitiʼ riléʼeruʼ-nëʼ Dios dxiʼa, gútiëʼ Zxíʼinëʼ Dios uláz queë́ruʼ para huöácaruʼ tuz len Lëʼ. Naʼa, tuʼ zoëʼ nabanëʼ, en chinuhuöácaruʼ tuz len Lëʼ, chinácadaʼ löza uláruʼ. 11 Rudzéjaruʼ lahuëʼ Dios niʼa que le benëʼ Xanruʼ Jesucristo, tuʼ nuhuöácaruʼ tuz len Dios niʼa que lë naʼ benëʼ Lëʼ.
Le benëʼ Adán, en le benëʼ Cristo
12 Guyúʼu dul-laʼ yödzölió ni tuʼ nözi le benëʼ tuzëʼ bönniʼ, ateʼ tuʼ benëʼ dul-laʼ, guyúʼu caʼ yöl-laʼ guti. Que lë ni naʼ ilátigaca yúguʼtë bönachi tuʼ nabágaʼgaca yúguʼtë bönachi dul-laʼ. 13 Zíʼatëlö ga bidxintë xibá queëʼ Dios, gulún bönachi yödzölió ni dul-laʼ, pero bitiʼ busubáguëʼë Dios bönachi naʼ xíguiaʼ ca nupa taʼdáʼbagaʼ xibá queëʼ tuʼ nözi dul-laʼ naʼ, tuʼ bitiʼ ridxini xibá queëʼ quégaquiëʼ. 14 Ga gudelaʼ zoëʼ Adán ga bidxintë zoëʼ Moisés gulati yúguʼtë bönachi tuʼ gulaʼbagaʼ dul-laʼ, sal-laʼ bitiʼ gulaʼdáʼbagaʼ tu le gunná bëʼë Dios ca benëʼ Adán. Nácagaca yúguʼtë bönachi tuz len Adán tuʼ nácagaca zxíʼini xiʼsóëʼ. Lë ni ruluíʼi rëʼu ca ilaca tuz len Cristo yúguʼtë nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ.
15 Le rúnnasëʼ queë́ruʼ Dios bitiʼ naca ca le guca queë́ruʼ tuʼ nözi dul-laʼ benëʼ Adán. Tuʼ nözi dul-laʼ benëʼ tuzëʼ bönniʼ, ilátigaca yúguʼtë bönachi. Dxíʼatërö naca le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios, en le rúnnasëʼ queë́ruʼ. Ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ lë ni niʼa que le benëʼ yetuzëʼ Bönniʼ, Jesucristo. 16 Le rúnnasëʼ Dios queë́ruʼ bitiʼ naca ca le guca queë́ruʼ tuʼ nözi dul-laʼ naʼ benëʼ tuzëʼ bönniʼ naʼ. Le guchúguiëʼ Dios queëʼ Adán gátiëʼ tuʼ nözi dul-laʼ naʼ benëʼ, guchúguiëʼ caʼ Dios quégaca yúguʼtë bönachi gátigaca. Le rúnnasëʼ Dios queë́ruʼ naca para huöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Lëʼ sal-laʼ nabágaʼruʼ dul-laʼ zián. 17 Guyúʼu yöl-laʼ guti tuʼ nözi dul-laʼ benëʼ tuzëʼ bönniʼ. Nácatërö löza ilaʼdeliʼ yöl-laʼ naʼbán nupa uluʼhuöáca tsahuiʼ lahuëʼ Dios tuʼ zoa le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios niʼa que le benëʼ yetuzëʼ Bönniʼ, Jesucristo.
18 Dios guchúguiëʼ quégaca yúguʼtë bönachi ilátigaca tuʼ nözi dul-laʼ benëʼ tuzëʼ bönniʼ naʼ. Lëscaʼ caní gaca uluʼhuöáca tsahuiʼ yúguʼtë bönachi niʼa que le naca tsahuiʼ benëʼ yetuzëʼ Bönniʼ naʼ, gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú quégaquiëʼ. 19 Buluʼhuöáca huen dul-laʼ bönachi zián tuʼ cabí benëʼ tuzëʼ bönniʼ ca rnna xtídzëʼë Dios. Lëscaʼ caní uluʼhuöáca tsahuiʼ bönachi tuʼ benëʼ yetuzëʼ Bönniʼ naʼ ca rnna xtídzëʼë Dios.
20 Guyúʼu xibá queëʼ Dios yödzölió ni para gaca bëʼdaʼ nabágaʼgaca bönachi dul-laʼ. Tuʼ guca bëʼrö nabágaʼgaca dul-laʼ, guca bëʼrö caʼ zxö́ntërö naca le buzáʼ ládxëʼë Dios quégaca bönachi. 21 Gutaʼ yöl-laʼ huáca unná bëʼ que dul-laʼ guti rëʼu. Lëscaʼ caní le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ napa yöl-laʼ huáca gun ga huöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Lëʼ, ateʼ gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú queë́ruʼ niʼa que le benëʼ Xanruʼ Jesucristo.