6
Naca tsca chinátiruʼ para cabirö gunruʼ dul-laʼ tuʼ nabániruʼ-nëʼ Jesucristo
¿Bizxi caz innaruʼ naʼa? ¿Naruʼ gúntsaruʼ dul-laʼ para gátaʼrö queë́ruʼ le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ? ¡Bitiʼ gun cázaruʼ caʼ! Naca queë́ruʼ ca tsaz chinati cázaruʼ para cabirö gunruʼ dul-laʼ. ¿Naruʼ gúnticaʼsiruʼ dul-laʼ? ¿Naruʼ cabí nö́ziliʼ ca naʼ naca queë́ruʼ? Channö bidílaruʼ nisa para huöácaruʼ tuz len Cristo, lë naʼ bidílaruʼ nisa ruluíʼi rëʼu chigudö́diruʼ lu yöl-laʼ guti tsözxö́n len Lëʼ. Ca naʼ guca, gútilenruʼ-nëʼ Cristo tsözxö́n, lëscaʼ caní bigáchiʼlenruʼ-nëʼ tsözxö́n niuʼ yeru ba cateʼ niʼ bidílaruʼ nisa. Ca naʼ busubanëʼ Dios Cristo lu yöl-laʼ guti len yöl-laʼ huáca zxön queëʼ, lës caní caʼ rëʼu nubánlenruʼ-nëʼ Jesús tsözxö́n para gácaruʼ bönachi idútë cubi queëʼ.
Channö nunruʼ Cristo tsözxö́n, gútiruʼ ca naʼ gútiëʼ Lëʼ, lëscaʼ caní gunruʼ-nëʼ tsözxö́n, ubanruʼ lu yöl-laʼ guti ca naʼ bubanëʼ Lëʼ. Chinö́z quéziruʼ lë ni, yöl-laʼ bönachi queë́ruʼ le guzóa zíʼalö gudáʼlen Lëʼ tsözxö́n lëʼe yaga cruz, para initi yöl-laʼ bönachi queë́ruʼ naʼ bénlenruʼ le dul-laʼ, para cabirö inná beʼe le naca dul-laʼ rëʼu. Channö nácaruʼ tuz len Nu naʼ guti tuʼ nözi dul-laʼ, nuhuöácaruʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios tuʼ cabirö nabágaʼruʼ dul-laʼ naʼ, ateʼ bítiʼrö yúʼuruʼ lu naʼ dul-laʼ. Naʼa, channö nátilenruʼ-nëʼ Cristo tsözxö́n, réajlëʼëruʼ ubánlenruʼ-nëʼ caʼ tsözxö́n, tuʼ chinö́ziruʼ bubanëʼ Cristo lu yöl-laʼ guti, en bítiʼrö gátiëʼ. Que lë ni naʼ bítiʼrö bi gaca gun yöl-laʼ guti naʼ queëʼ Lëʼ. 10 Ca naʼ guca, gútiëʼ Lëʼ, tu luzuísö gútiëʼ tuʼ nözi dul-laʼ quégaca yúguʼtë bönachi, pero ca naʼ naca, zoëʼ nabanëʼ, nabánlenëʼ Dios. 11 Lëscaʼ caní ral-laʼ usácaʼliʼ queë́liʼ naca queë́liʼ ca chinati cázaliʼ para cabirö gunliʼ dul-laʼ, pero zóaliʼ nabanliʼ para gunliʼ ca rnna xtídzëʼë Dios tuʼ nácaliʼ tuz len Xanruʼ Jesucristo.
12 Que lë ni naʼ, bitiʼ güíʼiliʼ lataj le naca dul-laʼ, para cabí gun ga gunliʼ dul-laʼ lu le naca cázaliʼ le gati caz. Bitiʼ gunliʼ ca naca le rizë́ ládxiʼliʼ le ruáʼ döʼ, lu le naca cázaliʼ. 13 Bitiʼ udödi cuinliʼ lu dul-laʼ, bitiʼ gunliʼ le ruáʼ döʼ, pero guliʼdödi cuinliʼ lu nëʼë Dios tuʼ nubanliʼ lu yöl-laʼ guti, en guliʼdödi lu nëʼë idútë le naca cázaliʼ para ugúnlenëʼ le le naca dxiʼa. 14 Bitiʼ güíʼiliʼ lataj le naca dul-laʼ, para cabí gun ga gunliʼ dul-laʼ, tuʼ nuzóëʼ Dios libíʼiliʼ, calëga para inná beʼe libíʼiliʼ xibá queëʼ, pero para inná beʼe libíʼiliʼ le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ.
Le rucudzuʼ didzaʼ ca naca que nu bönniʼ nadóʼo
15 ¿Bizxi caz innaruʼ naʼa? ¿Naruʼ gúntsaruʼ dul-laʼ tuʼ cabirö rinná beʼe xibá queëʼ Dios rëʼu, pero rinná beʼe le ruzáʼ ládxëʼë Dios rëʼu? ¡Bitiʼ caʼ gunruʼ caní! 16 Chinö́z quéziliʼ dxiʼa channö udödi cuinliʼ lu nëʼë nu bönniʼ para gácaliʼ bönniʼ nadóʼogaca queëʼ, en gunliʼ ca rnna xtídzëʼë, tsaz nácaliʼ bönniʼ nadóʼogaca queëʼ bönniʼ naʼ runliʼ ca rnna xtídzëʼë. Lëscaʼ caní gaca channö udödi cuinliʼ para gunliʼ dul-laʼ le gun ga gátiliʼ, o channö udödi cuinliʼ para gunliʼ ca rnna xtídzëʼë Dios, Nu gun ga huöácaliʼ tsahuiʼ. 17 Naʼa, ¡Xclenëʼ Dios! Sal-laʼ zíʼalö gúcaliʼ bönniʼ nadóʼogaca lu naʼ dul-laʼ, naʼa idú ládxiʼliʼ runliʼ ca rinná bëʼ xibá naʼ budödi cuinliʼ lu nëʼe. 18 Tuʼ chinulaliʼ lu naʼ dul-laʼ, nuhuöácaliʼ ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaca lu naʼ le naca dxiʼa. 19 (Ruíʼilenaʼ libíʼiliʼ didzaʼ ca tuíʼi didzaʼ bönachi, tuʼ cabí réajniʼiliʼ idútë lu yöl-laʼ bönachi queë́liʼ.) Zíʼalö budödi cuinliʼ len idútë le naca cázaliʼ lu naʼ le ruáʼ döʼ, en lu naʼ le cabí naca tsahuiʼ, ateʼ gúcaliʼ ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaca lu në́ʼeguequi, en benliʼ xichini le ruáʼ döʼ naʼ. Naʼa, guliʼdödi idútë le naca cázaliʼ lu naʼ le naca tsahuiʼ, para gácaliʼ ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaca lu nëʼe, en gunliʼ xichini lë naʼ naca tsahuiʼ para gácaliʼ bönachi narúajgaca quez queëʼ Dios.
20 Cateʼ niʼ nácaliʼ ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaca lu naʼ dul-laʼ, bitiʼ benliʼ xichini le naca tsahuiʼ. 21 Naʼa, ¿naruʼ buzíʼitsaliʼ xibé lë naʼ benliʼ zíʼalö? Naʼa lë naʼ benliʼ run ga rutuíʼiliʼ, en run ga nu gati tsaz. 22 Naʼa chinulaliʼ lu naʼ dul-laʼ, en nácaliʼ ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaca queëʼ Dios, en ruzíʼiliʼ xibé le run ga nácaliʼ bönachi narúajgaca quez queëʼ Dios, en le run ga dë queë́liʼ yöl-laʼ naʼbán idú. 23 Lazxaj nu run dul-laʼ naca yöl-laʼ guti, pero le rúnnasëʼ Dios queë́ruʼ naca yöl-laʼ naʼbán idú, le rataʼ queë́ruʼ tuʼ nácaruʼ tuz len Xanruʼ Jesucristo.