12
Cabëꞌ guca bëtijëꞌ Santiago bdzeꞌyaquëꞌ Pedro luꞌu dyiguiba
Naꞌra dza naꞌ uzulao rey Herodes ruenëꞌ contra yaca benꞌ quie Jesús. Bënëꞌ mandado guti soldado quienëꞌ Santiago, benꞌ bichi Juan. Bëtiyaquëꞌ lëbëꞌ conlë espada quieyaquëꞌ. Caora blëꞌë rey Herodes de que raxe benꞌ Israel ruenëꞌ contra benꞌ quie Jesús, naꞌra bëxorënëꞌ Pedro bënëꞌ lëbëꞌ preso. Bdzeꞌnëꞌ lëbëꞌ luꞌu dyiguiba dza rueyaquëꞌ lani cati rezaꞌlaꞌadyiꞌ benꞌ Israel dza bezaꞌ yaca xuzixtaꞌoyaquëꞌ nación Egipto. Naꞌra ude beyudyi bdzeꞌnëꞌ lëbëꞌ luꞌu dyiguiba, bë rey Herodes mandado zio chiꞌinuꞌbetu soldado ta gapayaquëꞌ lëbëꞌ. Tapazi soldado udapayaquëꞌ lëbëꞌ tu chiꞌ huio. Naꞌra psaqueꞌ rey Herodes cuionëꞌ Pedro luꞌu dyiguiba cati ude dza lani tacuenda guti ja soldado lëbëꞌ zaquëꞌlao lao benꞌ yedyi. Tu nede Pedro luꞌu dyiguiba, caora naꞌ rulidza yaca benꞌ quie Jesús Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌyaquëꞌ por nun quie Pedro.
Bebio Diuzi Pedro luꞌu dyiguiba
Pues binedyin hora tzeniꞌ ta cuio rey Herodes Pedro luꞌu dyiguiba. Nede Pedro narionëꞌ chopa caden rasinëꞌ entre chopa soldado. Lëzi zë ja mazera soldado rapayaquëꞌ ruꞌa yuꞌu dyiguiba. Caora naꞌ ureꞌ xniꞌ guiꞌ luꞌu dyiguiba labdyinte tu ángel quie Diuzi. Naꞌra ptanëꞌ Pedro ta psebënëꞌ lëbëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Labe uyasa.
Bëꞌ uyasa Pedro, cuinzi cadena bguinojan danꞌ narionëꞌ. Na ꞌuna ángel tatula rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Pquio cincho quioꞌ bde huarache quioꞌ.
Ude beyudyi bë Pedro con ca una ángel gudyinëꞌ lëbëꞌ, naꞌra una ángel rëbinëꞌ lëbëꞌ tatula:
―Bdubi gabán quioꞌ unao nëꞌëdiꞌ.
Caora naꞌ zio Pedro zenaonëꞌ ángel, pero biraquenëꞌ chi tali cabëꞌ raca quienëꞌ len ángel, dechanꞌ raquenëꞌ rxusanëꞌ. 10 Naꞌra chopa cueꞌ udeyaquëꞌ ga zë soldado rapa dyiguiba, bdyinyaquëꞌ ga zu puerta de guíba ga beyudyite yeroyaquëꞌ laꞌo yedyi. Naꞌ tu cuinzina uyalo puerta naꞌ bedeyaquëꞌ beroyaquëꞌ luꞌu dyiguiba. Ledaoꞌzi bezaꞌyaquëꞌ naꞌ lazeyote ángel, begaꞌn Pedro tuzinëꞌ. 11 Canaꞌra gucabëꞌ Pedro nacan li cabëꞌ guca quienëꞌ, unëꞌ:
―Pues nacan li de que useꞌelaꞌ Diuzi tu ángel quienëꞌ ta pselanëꞌ nëꞌëdiꞌ con ca reꞌen rey Herodes len ja benꞌ Israel huejëꞌ quiaꞌ.
12 Naꞌra zionëꞌ racanëꞌ pensari cabëꞌ guca quienëꞌ bdyinnëꞌ lidyi María, z̃naꞌ Juan, benꞌ laorë Marcos. Pero luꞌu yuꞌu naꞌ babedupa benꞌ zë, benꞌ nao xneza Jesús, rulidzayaquëꞌ Diuzi por nun quie Pedro. 13 Naꞌra bdyinnëꞌ laliꞌa zënëꞌ ruꞌa yuꞌu ruxidyiguëꞌ lëꞌë puerta. Caora naꞌ zio tu nigula daoꞌ laobiꞌ Rode tzenaꞌbiꞌ nu ruxidyi puerta, 14 caora naꞌ bezaquebiꞌ chiꞌ Pedro, pero biusalobiꞌ puerta nun quie redaohuebiꞌ bebiꞌbiꞌ zeyobiꞌ luꞌu yuꞌu gan nitaꞌ ja benꞌ rulidza Diuzi yeguëdyibiꞌ leyaquëꞌ babdyin Pedro zënëꞌ ruꞌa yuꞌu. 15 Naꞌra una ja benꞌ nitaꞌ luꞌu yuꞌu rëbiyaquëꞌ lëbiꞌ:
―¿Que raca tondulo?
Pero lëbiꞌ nabiꞌ talicazi bdyin Pedro ruꞌa puerta. Naꞌra unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbiꞌ:
―Cala lëbëꞌ, dechanꞌ ángel quienëꞌ.
16 Pero zëcazi Pedro ruxidyiguëꞌ lëꞌë puerta. Naꞌ cati usaloyaquëꞌ puerta blëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ, lega bdzebiyaquëꞌ. 17 Naꞌra bënëꞌ seña conlë nëꞌë ta yegaꞌnyaquëꞌ chizi. Caora naꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ cabëꞌ guca ulio Diuzi lëbëꞌ luꞌu dyiguiba. Quie lenaꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzeguëdyi Santiago lente yaca los demás bichiro cabëꞌ ta uz̃acaꞌ berogaꞌ luꞌu dyiguiba.
Ude beyudyi naꞌ, uz̃iꞌnëꞌ zeyoguëꞌ ga tula.
18 Biz̃i cati uyeniꞌnaꞌ ziladaoꞌ, legazi uyuꞌu soldado ruꞌbe, porque bineziyaquëꞌ bi guca quie Pedro. 19 Canaꞌ bë rey Herodes mandado tzio soldado tula tzediloyaquëꞌ Pedro, pero ganu Pedro bedzeleyaquëꞌ. Hora naꞌ beyëz̃inëꞌ pquëpinëꞌ ja soldado rapa dyiguiba, pero biubinyaquëꞌ bi inayaquëꞌ. Naꞌra bë rey Herodes mandado gati yaca soldado. Ude beyudyi naꞌ, uzaꞌnëꞌ estado Judea zionëꞌ yesunëꞌ ciudad Cesarea.
Cabëꞌ guca guti rey Herodes
20 Naꞌra puro yedyi ga rnabëꞌ rey Herodes naꞌ raꞌo yaca benꞌ yedyi Tiro len benꞌ yedyi Sidón ta raoyaquëꞌ. Pero rey Herodes naꞌ rdzaꞌnëꞌ leyaquëꞌ. Quie lenaꞌ gucayaquëꞌ de acuerdo ta tzenaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ ta hueꞌlëyaquëꞌ lëbëꞌ diꞌidzaꞌ. Por lenaꞌ yeyubiyaquëꞌ tu benꞌ lao Blasto, benꞌ naca empleado quie rey Herodes, cuenda naꞌ chi huenëꞌ tu cule hueꞌlënëꞌ rey Herodes diꞌidzaꞌ ta yegaꞌntzaꞌolë rey Herodes leyaquëꞌ. 21 Cati bdyin dza ruꞌelë rey Herodes leyaquëꞌ diꞌidzaꞌ, guconëꞌ z̃abanëꞌ ta racocazi rey, yequeꞌnëꞌ xlatonëꞌ ga rbezëꞌ benëꞌ, uzulaonëꞌ ruꞌelënëꞌ yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ. 22 Naꞌra yaca benꞌ bzënaga quienëꞌ, unëyaquëꞌ zidzo nayaquëꞌ:
―¡Quele benëꞌ rnë, nechanꞌ tu diuzi rnë!
23 Bineyudyi diꞌidzaꞌ caora labdyinte tu ángel quie Diuzi bënëꞌ ta gaca z̃hueꞌ rey Herodes, porque bigudyinëꞌ yaca benꞌ bzënaga quienëꞌ de que bireyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyiꞌjëꞌ lëbëꞌ, tuzi Diuzi reyaꞌalaꞌ tzionlaꞌadyiꞌjëꞌ. Naꞌra udao bëla daoꞌ biz̃u yuꞌu luꞌu lëꞌënëꞌ lëbëꞌ gutinëꞌ.
24 Tu dza, tu dza, ziorarë xtiꞌidzaꞌ Diuzi cabëꞌ udixogueꞌjëꞌ duz̃e yedyi reꞌ naꞌ.
25 Naꞌra Bernabé len Saulo, caora beyudyi dyin quieyaquëꞌ, bezaꞌyaquëꞌ ciudad Jerusalén zeyoyaquëꞌ ciudad Antioquía uquiëꞌyaquëꞌ Juan, benꞌ laorë Marcos.