21
Ca guca zio Pablo ciudad Jerusalén
Naꞌra bëꞌndoꞌ ja benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Efeso, tu despedida. Ude beyudyi naꞌ, ziondoꞌ tu luꞌu barco bdyinndoꞌ ciudad Cos. Caora beteyunaꞌ, uzaꞌndoꞌ bdyinndoꞌ ciudad Rodas. Tu bedezindoꞌ ciudad Rodas, bdyinndoꞌ ciudad Pátara. Naꞌ ciudad Pátara bedilandoꞌ tu barco ta zio yu nebaba Fenicia. Caora naꞌ uyuꞌundoꞌ barco naꞌ ziondoꞌ. Neziondoꞌ luꞌu barco cati blëꞌëndoꞌ isla Chipre reꞌn zaquëꞌ yegaꞌ, pero tu bedezindoꞌ isla Chipre bdyinndoꞌ yu nebaba Siria. Pero como barco naꞌ nuꞌan yuaꞌ ta ucaꞌnnan ciudad Tiro, berondoꞌ luꞌu barco naꞌ. Caora naꞌ uyondoꞌ yenaꞌndoꞌ yaca benꞌ nao xneza Jesús, yaca benꞌ nitaꞌ ciudad naꞌ. Biz̃i begaꞌnndoꞌ len leyaquëꞌ lao gadyi dza. Naꞌ unayaquëꞌ gudyiyaquëꞌ Pablo de que bireyaꞌalaꞌ tzionëꞌ ciudad Jerusalén como baona Bichi Be quie Diuzi leyaquëꞌ bi gaca quie Pablo dza zazaꞌra. Naꞌra baoca gadyi dza zundoꞌ naꞌ, bezaꞌndoꞌ, pero yugu benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ naꞌ, len yaca z̃gulayaquëꞌ, len yaca xcuidiꞌ quiejëꞌ, zaꞌlëyaquëꞌ nëtoꞌ hasta ruꞌa yedyite. Caora naꞌ lao yoz̃o ruꞌa nisadaoꞌ naꞌ, uditzondoꞌ z̃ibindoꞌ blidzandoꞌ Diuzi. Naꞌra bëꞌndoꞌ lejëꞌ tu despedida udedyindoꞌ leyaquëꞌ. Naꞌ bezaꞌndoꞌ uyuꞌundoꞌ luꞌu barco tatula. Caora naꞌ bedzatzajëꞌ zeyojëꞌ z̃an yuꞌu quie quiejëꞌ.
Pero nëtoꞌ uzaꞌndoꞌ ciudad Tiro ziondoꞌ bdyinndoꞌ ciudad Tolemaida ga berondoꞌ luꞌu barco. Pues ciudad Tolemaida naꞌ bgapandoꞌ diuz̃i yaca bichiro benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ naꞌ. Naꞌ begaꞌnlëndoꞌ lejëꞌ tu yëla. Naꞌra beteyu naꞌ, uzaꞌlëndoꞌ Pablo niꞌandoꞌ len yaca los demás benꞌ dzaga nëtoꞌ bdyinndoꞌ ciudad Cesarea. Caora naꞌ uyondoꞌ z̃an yuꞌu quie tu benꞌ lao Felipe. Naquëꞌ benꞌ rio yedyi tula ratixogueꞌnëꞌ benëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Lëzi naquëꞌ benꞌ ruꞌe laze ta gao ja nigula bizu xquiuhue de entre ja benꞌ nao xneza Jesús. Entre ja benꞌ ruꞌe laze naca gadyijëꞌ. Naꞌ begaꞌnlëndoꞌ lëbëꞌ. Pues lidyi Felipe naꞌ nitaꞌrë tapa z̃iꞌinëꞌ nigula, puro biꞌ ruꞌabe yaca. Lëzi rguixogueꞌrëjabiꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ con ca rna Diuzi. Ruejabiꞌ cabëꞌ bë ja benꞌ profeta, benꞌ ulio Diuzi unitaꞌ tiempote. 10 Naꞌra aoca chopa tzona dza zundoꞌ yedyi naꞌ, cati blaꞌ tu benꞌ profeta laonëꞌ Agabo. Uzaꞌnëꞌ estado Judea 11 blaꞌnëꞌ deyubinëꞌ nëtoꞌ. Hora naꞌ uz̃iꞌnëꞌ cincho quie Pablo pquionëꞌn cuinnëꞌ unëꞌ rëbinëꞌ nëtoꞌ:
―Yaca benꞌ Israel, benꞌ nitaꞌ ciudad Jerusalén, uquiojëꞌ xanꞌ cincho ni cabëꞌ pquiogaꞌ cuinaꞌ, usedyinyaquëꞌ lëbëꞌ lao naꞌa ja benꞌ romano. Canaꞌ baona Bichi Be quie Diuzi nëꞌëdiꞌ.
12 Caora bendoꞌ diꞌidzaꞌ una Agabo, caora naꞌ nëtoꞌ len yaca los demás benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Cesarea naꞌ, unëyëchiꞌndoꞌ rëbindoꞌ Pablo:
―Mejorla bira tzioꞌ ciudad Jerusalén.
13 Pero bequëbi Pablo rëbinëꞌ nëtoꞌ:
―Bicuedyile uzuyëchiꞌle nëꞌëdiꞌ. Zucazaꞌ dispuesto bitezi ta gaca quiaꞌ ciudad Jerusalén por nun quie Señor Jesús, chi uquiojëꞌ nëꞌëdiꞌ, chi gutiyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ.
14 Pues como bibëndoꞌ gan udzundoꞌnëꞌ, quie lenaꞌ gudyindoꞌnëꞌ:
―Gaca quioꞌ ca reꞌen Diuzi.
15 Beyudyi bëndoꞌ puesto quiendoꞌ, ziondoꞌ ciudad Jerusalén. 16 Lëzi zaꞌlë bala benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Cesarea, nëtoꞌ. Naꞌra ciudad Jerusalén bdyinndoꞌ lidyi tu benꞌ lao Mnasón, benꞌ uzaꞌ Isla Chipre. Bazio zë iza naquëꞌ benꞌ nao xneza Jesús.
Cabëꞌ guca uyo Pablo yeyubinëꞌ Santiago
17 Naꞌra yaca bichiro, benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Jerusalén naꞌ, bëꞌ bdyinndoꞌ naꞌ, dyëꞌëdi gula bgapayaquëꞌ nëtoꞌ diuz̃i. 18 Caora beteyu naꞌ dza tula, uyolëndoꞌ Pablo yeyubindoꞌ tu benꞌ lao Santiago zu naꞌ. Lëzi naꞌ beduparë yaca benꞌ napa dyin quie ja benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Jerusalén. 19 Caora naꞌ bgapa Pablo leyaquëꞌ diuz̃i bëꞌlënëꞌ leyaquëꞌ diꞌidzaꞌ rëbinëꞌ lejëꞌ yugu con cabëꞌ bë Diuzi gucalënëꞌ lëbëꞌ udixogueꞌnëꞌ benꞌ binaca benꞌ Israel con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 20 Biz̃i cati beyaquëꞌ diꞌidzaꞌ naꞌ cabëꞌ una Pablo, bëjëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. Beyudyi naꞌ, unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Pablo:
―Bichaꞌ, tahuen gula babëloꞌ. Banezoꞌ de que entre yaca benꞌ Israel nitaꞌcazi zë mila yaca benꞌ barnao xneza Jesús, pero reꞌentzegueyaquëꞌ inao yugulu benëꞌ ca rna lao ley pcaꞌn Diuzi lao naꞌa Moisés dza naꞌte. 21 Baneziyaquëꞌ de que luëꞌ rsëdioꞌ yaca benꞌ Israel nitaꞌ yedyi quie benꞌ tula de que bira nacan zi inaojëꞌ ca rna lao ley pcaꞌn Diuzi lao naꞌa Moisés. Lëscanꞌ baneziyaquëꞌ rnaoꞌ de que bira nacan zi uzuyaquëꞌ tu xëdyidaoꞌ z̃iꞌiyaquëꞌ, ni siquiera ta inaoyaquëꞌ ca naca costumbre gula quiero. 22 Naꞌra ¿biz̃i huero? Pues huaneziyaquëꞌ bazaoꞌ. 23 Mejorla hueloꞌ ca inandoꞌ luëꞌ. Entre nëtoꞌ ni nitaꞌ tapa ja beꞌmbyu, benꞌ binehue cumplir tu diꞌidzaꞌ bëꞌlëyaquëꞌ Diuzi dza naꞌte. 24 Pues naꞌ uquiëꞌjëꞌ uyolëjëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra, huuꞌ gasto quiejëꞌ tacuenda ichugojëꞌ guitzaꞌ guichojëꞌ tzehuaꞌajëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra gun quie Diuzi. Lëscanꞌ luëꞌ tzehuaꞌaloꞌ gun quie Diuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. Canaꞌ hueloꞌ tacuenda naꞌ ilëꞌë yaca benëꞌ de que rnaocazoꞌ costumbre quiero. 25 Babëcazindoꞌ tu guichi useꞌelaꞌndoꞌ lao yaca benꞌ binaca benꞌ Israel, benꞌ barnao xneza Jesús, gudyindoꞌjëꞌ ca naca pensari quiero de que bireyaꞌalaꞌ gaojëꞌ bëꞌëlaꞌ bdyia benëꞌ ruꞌaba ta bëꞌyaquëꞌ ídolo quiejëꞌ. Lëzi bireyaꞌalaꞌ gaorëyaquëꞌ bëꞌëlaꞌ quie nu bia bibro ren quie hora gutibaꞌ, ni siquiera ren quiebaꞌ. Lëscanaꞌ bireyaꞌalaꞌ gatalëjëꞌ nigula binaca z̃gulajëꞌ. ―Pues canaꞌ unayaquëꞌ gudyijëꞌ Pablo.
Bëxo yaca benëꞌ Pablo luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra bëjëꞌ lëbëꞌ preso
26 Caora beteyu dza tula, bë Pablo gasto quie tapa benꞌ zu naꞌ tacuenda tzahuaꞌayaquëꞌ gun quie Diuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. Ude beyudyi naꞌ, uquiëꞌ Pablo leyaquëꞌ zioyaquëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra tacuenda tzetixogueꞌnëꞌ yaca pxuzi bi dza tzehuaꞌajëꞌ gun quie Diuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra.
27 Pues canaꞌ bzujëꞌ diꞌidzaꞌ huejëꞌ lao gadyi dza, pero binedila lao gadyi dza caora blëꞌë yaca benꞌ uzaꞌ ja ciudad nebaba Asia rda Pablo luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. Caora naꞌ bdzaꞌjëꞌ betupajëꞌ laguedyijëꞌ bëxoyaquëꞌ Pablo. 28 Caora naꞌ unëyaquëꞌ zidzo unayaquëꞌ:
―¡Ulegacalë nëtoꞌ, leꞌe benꞌ Israel! Abëxondoꞌ benꞌ ni, porque lëbëꞌ rdanëꞌ duz̃e yedyi layu rnënëꞌ contra raꞌo, rnënëꞌ contra ley pcaꞌn Diuzi lao naꞌa xuzixtaꞌoro Moisés, rnënëꞌ contra idaoꞌ rnabëꞌra quiero. Pues ptitonëꞌ idaoꞌ rnabëꞌra quiero como uquiëꞌnëꞌ benꞌ griego, benꞌ binaca benꞌ Israel, luꞌe ni.
29 Canaꞌ unayaquëꞌ, porque blëꞌëyaquëꞌ ciudad naꞌ rdalë Pablo tu benꞌ griego lao Trófimo. Naquëꞌ benꞌ ciudad Efeso. Quie lenaꞌ racajëꞌ pensari de que uquiëꞌ Pablo lëbëꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra naꞌ.
30 Naꞌra como bdzaꞌ zë benꞌ ciudad naꞌ, labedupatejëꞌ uyuꞌujëꞌ bebiojëꞌ Pablo luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra lapsiotejëꞌ puerta idaoꞌ rnabëꞌra naꞌ. 31 Naꞌ barutiyaquëꞌ Pablo caora bdyin diꞌidzaꞌ ga nitaꞌ comandante quie soldado de que legazi raca huedila entre yaca benꞌ ciudad Jerusalén. 32 Canaꞌ labedupate comandante, len yaca capitán, len yaca soldado quienëꞌ, zioyaquëꞌ tariara bdyinyaquëꞌ ga yuꞌu ja benëꞌ rdila. Caora blëꞌëyaquëꞌ abdyin comandante lënëꞌ soldado quienëꞌ, naꞌ psanjëꞌ ruꞌeyaquëꞌ quie Pablo. 33 Caora naꞌ zio comandante ubigaꞌnëꞌ ga zë Pablo, bënëꞌ mandado bëxo yaca soldado lëbëꞌ pquioyaquëꞌ lëbëꞌ chopa caden. Beyudyi naꞌ, pquëpinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Nu benꞌ niga? ¿Biz̃i bënëꞌ?
34 Pero yaca benꞌ naꞌ uzulaoyaquëꞌ rnëyaquëꞌ zidzo udeudela. Tantozi rueyaquëꞌ ruꞌbe, biuyoñeꞌe comandante bi nayaquëꞌ. Que lenaꞌ bënëꞌ mandado tzehuaꞌa yaca soldado Pablo luꞌu cuarto ga nitaꞌjëꞌ. 35 Biz̃i naꞌ cati abdyinyaquëꞌ ga cuëyaquëꞌ nëpiꞌ quie cuarto naꞌ, biꞌayaquëꞌ Pablo ta urëyaquëꞌ nëpiꞌ naꞌ, porque lega rudzun yaca benëꞌ ga zio soldado. 36 Naꞌra yaca benꞌ ciudad naꞌ ziojëꞌ zenaoyaquëꞌ lejëꞌ rnëyaquëꞌ zidzo najëꞌ:
―¡Gutilenëꞌ!
Con cabëꞌ una Pablo gucalënëꞌ cuinnëꞌ lao ja benꞌ ciudad Jerusalén
37 Biz̃i tu binedzeꞌ ja soldado Pablo luꞌu cuarto ga nitaꞌjëꞌ, naꞌ una Pablo diꞌidzaꞌ griego unëꞌ gudyinëꞌ comandante:
―¿Bigunloꞌ lato hueꞌliaꞌ luëꞌ tu chopa diꞌidzaꞌ?
Naꞌra una comandante naꞌ gudyinëꞌ Pablo:
―¿Cómo racoꞌ diꞌidzaꞌ griego? 38 ¿Quele luëꞌ nacoꞌ benꞌ Egipto, benꞌ bebio lao tapa mila benëꞌ ta udilalëyaquëꞌ gobierno dza naꞌ? ¿Quele luëꞌ ptupoꞌ leyaquëꞌ lao paraje ga bidyia yuꞌu? ¿Quele nacaraoꞌ xanꞌ ja benꞌ ruti benëꞌ?
39 Naꞌra bequëbi Pablo rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Quele nëꞌëdiꞌ, porque nacaꞌ benꞌ Israel. Uzaꞌ ciudad Tarso. Pues ciudad quiaꞌ nacan tu ciudad belao entre yaca ciudad nebaba Cilicia. Pero naꞌa chi huuꞌ tu cule, gunloꞌ permiso iniaꞌ tu chopa diꞌidzaꞌ lao yaca benꞌ nitaꞌ ni.
40 Pues como bëꞌ comandante lëbëꞌ permiso ta inënëꞌ lao yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ, caora naꞌ yesu Pablo lao nëpiꞌ naꞌ, bënëꞌ seña conlë naꞌanëꞌ ta initaꞌyaquëꞌ chizi. Caora unitaꞌyaquëꞌ chizi yugutejëꞌ, hora naꞌ uzulaonëꞌ rnënëꞌ diꞌidzaꞌ hebreo gudyinëꞌ ja benꞌ nitaꞌ naꞌ: