12
Bluꞌe Cristo Pablo blëꞌënëꞌ ca naca guibá
Bibi zacaꞌn huaꞌ cuinaꞌ benꞌ z̃e, mejorla huaꞌ diꞌidzaꞌ cabëꞌ blëꞌëdaꞌ bluꞌe Cristo nëꞌëdiꞌ dza naꞌ. Nëꞌëdiꞌ, benꞌ nao xneza Cristo, azio chidaꞌ iza, uquiëꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ guibá uyune. Binezdaꞌ chi uyaꞌa len bëꞌëlaꞌ z̃ubaꞌ quiaꞌ, o chi biuyaꞌa len bëꞌëlaꞌ z̃ubaꞌ quiaꞌ. Tuzi Diuzi nezinëꞌ. Pero nezdaꞌ uquiëꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ guibá, laꞌacazi binezdaꞌ chi len bëꞌëlaꞌ z̃ubaꞌ o chi cala len. Nezi Diuzi. Uquiëꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ naꞌ ga bedaꞌ diꞌidzaꞌ naca laꞌiya gula. Tantozi naca laꞌiya diꞌidzaꞌ naꞌ, biruꞌen lato inë ja benëꞌ ca naca diꞌidzaꞌ bedaꞌ. Naꞌra lega redaohuedaꞌ cabëꞌ guca quiaꞌ dza naꞌ, pero bireꞌendaꞌ huaꞌ cuinaꞌ benꞌ z̃e nun quie len. Tuz ca guca quiaꞌ cati bedu fuerza quiaꞌ, lëzin reꞌendaꞌ yëpaꞌ ja benëꞌ. Pero chi huaꞌ cuinaꞌ benꞌ z̃e yëpaꞌ ja benëꞌ tahuen gula bëlë Diuzi nëꞌëdiꞌ guibá, lenaꞌ binacan pensari tondo, como danꞌ tali cabëꞌ guca quiaꞌ guibá yëpaꞌjëꞌ. Pero bicala yëpaꞌjëꞌ canaꞌ, como danꞌ bireꞌendaꞌ huejëꞌ pensari nacaꞌ benꞌ belaora ca tu rlëꞌëjëꞌ nacaꞌ.
Tantozi naca tahuen gula ta yebanero cabëꞌ blëꞌëdaꞌ ca naca guibá, ben Diuzi nëꞌëdiꞌ tu ta tzei ila cuerpo quiaꞌ cuenda bigaquedaꞌ cuinaꞌ nacaꞌ benꞌ z̃era ca tu ta nacaꞌ. Nacan ca quie tu yëchiꞌ tona uyuꞌun luꞌu cuerpo quiaꞌ. Ruen quiaꞌ ca tu bichi be quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ Satanás rusacan nëꞌëdiꞌ bizinaquezi. Tzona lasa unabaꞌ lao Cristo ta huenëꞌ mandado ta usannan nëꞌëdiꞌ danꞌ yuꞌu ruzei rula cuerpo quiaꞌ. Pero una Cristo nëꞌëdiꞌ cani: “Gunaꞌ luëꞌ fuerza quiaꞌ. Conlë lëzin birabi idziogueloꞌ, porque cati bide fuerza quioꞌ cuinzoꞌ, canaꞌ huazaqueꞌ gunaꞌ luëꞌ fuerza quiaꞌ.” Canaꞌ redaohuedaꞌ bide fuerza quiaꞌ cuenda gunnëꞌ fuerza quienëꞌ quiaꞌ. 10 Quie lenaꞌ redaohuedaꞌ bide fuerza quiaꞌ. Redaohuedaꞌ cati rutasi runio benëꞌ nëꞌëdiꞌ. Redaohuedaꞌ cati rdzioguedaꞌ bi cosa. Redaohuedaꞌ cati rusaca ja benëꞌ nëꞌëdiꞌ bizinaquezi. Redaohuedaꞌ cati raca zëdi quiaꞌ. Canaꞌ raca quiaꞌ nun quie rguixoguiꞌa xtiꞌidzaꞌ Cristo. Nezdaꞌ cati racabëꞌdaꞌ dyëꞌëdi bide fuerza quiaꞌ, caora naꞌ run Cristo nëꞌëdiꞌ fuerza quienëꞌ, pero mazara fuerza z̃e run Cristo nëꞌëdiꞌ.
Rdëbi Pablo quie ja benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ ciudad Corinto
11 Ca benꞌ tondo biaꞌ, pero dulaꞌ quie leꞌe biaꞌ canaꞌ, porque leꞌe reyaꞌalaꞌ inële tu cule quiaꞌ. Pues cala zacaꞌ nëꞌëdiꞌ menosra cabëꞌ nu benꞌ naole neza quie, nu benꞌrnale naca apóstol huen gula. Pero quie nëꞌëdiꞌ rnale ni lëꞌëtiꞌ gabi zacaꞌ. 12 Caora udixoguiꞌa leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ, bëliaꞌ leꞌe z̃elaꞌadyiꞌ gula, blëꞌële bë Diuzi seña, bënëꞌ yelaꞌ huaca, bënëꞌ ta yebanero. Lenaꞌ bluꞌen tali nacaꞌ apóstol quienëꞌ. 13 ¿Cala bëliaꞌ leꞌe lëbi cabëꞌ bëliaꞌ ja benꞌ nao xneza Jesús nitaꞌ ga tula? Biunabaꞌ leꞌe ta huaꞌ gasto quiaꞌ. Tuzi lenaꞌ bibëliaꞌ leꞌe lëbi. ¡Ulesiꞌz̃e quiaꞌ cabëꞌ tamala biaꞌ quiele, biunabaꞌ leꞌe ta huaꞌ gasto quiaꞌ! 14 Pues naꞌra sí, bazuaꞌ dispuesto guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe taoyune. Pero tatula naꞌa biinabaꞌ leꞌe ta huaꞌ gasto quiaꞌ como danꞌ quele ta de quiele reꞌendaꞌ, reꞌendaꞌ huera quiele quie Cristo. Pues como raquedaꞌ leꞌe ca z̃iꞌinaꞌ, lenaꞌ naca cuenda quiaꞌ huaꞌ gasto quiele. Binacan cuenda quiele huelële nëꞌëdiꞌ gasto. 15 Pues redaohuedaꞌ huaꞌ gasto quiaꞌ cuinzaꞌ. Hasta zuaꞌ dispuesto huaꞌ gasto fuerza quiaꞌ ta gacaliaꞌ leꞌe gataꞌ tadyaꞌa quiele. Pero cani raquedaꞌ: Ca tu mazara nedyëꞌëdaꞌ leꞌe, canaꞌ menosra nedyëꞌële nëꞌëdiꞌ.
16 Pero bala benꞌ zu ladole inajëꞌ benꞌ listo gula nacaꞌ, najëꞌ uz̃iꞌa leꞌe yëꞌ dza naꞌ. Canaꞌ inajëꞌ baꞌalaꞌcazi dyëꞌëdi nezijëꞌ biunabaꞌ leꞌe ta huaꞌ gasto quiaꞌ dza naꞌ. 17 ¿Bi ca nale? ¿Uz̃iꞌa leꞌe yëꞌ nun quie nu benꞌ aoseꞌelaꞌ laole dza naꞌ? 18 Pues nezile aonabaꞌ tu cule lao Tito chi biguidëꞌ ideyubinëꞌ leꞌe. Lëscanꞌ useꞌelaꞌ itu benꞌ bichiro saꞌlënëꞌ Tito. ¿Bi ca nale? ¿Uz̃iꞌ Tito leꞌe yëꞌ? ¿Bi ca nale? ¿Quele tali naꞌ nëꞌëdiꞌliaꞌ Tito, tuzi ca bëlëndoꞌ leꞌe, tuzi ca naca pensari quiendoꞌ?
19 Chi raquele rnandoꞌ aruendoꞌ defender cuinndoꞌ laole, bira huele pensari canaꞌ, como danꞌ biruendoꞌ canaꞌ. Ca ta ruendoꞌ rnandoꞌ lao Diuzi nun quie nacalëndoꞌ Cristo tuz̃e. Pero yugu ca rnandoꞌ leꞌe nacan ta gacalen leꞌe ta huera quiele quie Cristo. Nedyëꞌëdaꞌ leꞌe bichaꞌ. 20 Rdëbidaꞌ chanꞌ cati guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe neruele ca ta bireyaꞌalaꞌ huele. Lëscanꞌ rdëbidaꞌ idzaꞌle nëꞌëdiꞌ ca ta iniaꞌ leꞌe. Rdëbidaꞌ chanꞌ gataꞌ tazëdi. Rdëbidaꞌ chanꞌ neruele gacaz̃ëꞌle laguedyile, chanꞌ nerdzaꞌle laguedyile, chanꞌ neruele yelaꞌ adyiꞌ len laguedyile, chanꞌ nernële contra laguedyile, chanꞌ neruꞌele diꞌidzaꞌ biz̃u, chanꞌ neruele cuinle benꞌ z̃e, chanꞌ neruele ta biyuꞌu niꞌa xnezi. 21 Rdëbidaꞌ gaca tastuꞌ quiaꞌ ca ruele cati guidaꞌ ideyubaꞌ leꞌe tatula. Rdëbidaꞌ huabedyaꞌ ca ruele chanꞌ neruele cabëꞌ dulaꞌ xquia bële tiempote. Rdëbidaꞌ chanꞌ neruele tabayatza len yaca nigula, chanꞌ nerdalële nigula binaca z̃gulale. Rdëbidaꞌ chanꞌ nenaole ca naca vicio quiele unaole dza naꞌ.