9
Reꞌen Pablo gacalë ja benꞌ ciudad Corinto, len ja benꞌ ciudad Jerusalén
Naꞌra quie dumi reyaꞌalaꞌ utupale ta gacalële benꞌ bichiro, benꞌ nao xneza Jesús, biruguinte iseꞌelaꞌ guichi laole leꞌe, benꞌ nitaꞌ yu nebaba Acaya, porque nezdaꞌ dyëꞌëdi zule dispuesto utupalen. Redaohuedaꞌ yëpaꞌ benꞌ bichiro, benꞌ nitaꞌ yu nebaba Macedonia, cabëꞌ desde iza aode zule dispuesto gacalële laguedyile. Quie lenaꞌ, benꞌ zëja, benꞌ Macedonia, zujëꞌ dispuesto gacalëjëꞌ laguedyijëꞌ nun quie ca ruele leꞌe racalële laguedyile. Naꞌra iseꞌelaꞌ Tito len compañero quienëꞌ laole cuenda gacalëjëꞌ leꞌe utupale dumi huele tahuen cabëꞌ aguchaꞌ ja benëꞌ huele cuenda bigaca diꞌidzaꞌ falso cabëꞌ aguchaꞌjëꞌ. Lenaꞌ niaꞌ cuenda lahuetele bala cabëꞌ baoniaꞌ leꞌe huele. Porque chi nequiꞌa bala ja benꞌ nitaꞌ yu nebaba Macedonia, bireꞌendaꞌ ilaꞌndoꞌ ilëꞌëndoꞌ bibële bala biptupale dumi. Bireꞌendaꞌ gaca yelaꞌ stuꞌ quiendoꞌ len leꞌe nun quie pxelaꞌadyiꞌle nëtoꞌ utupale dumi, naꞌ biptupale dumi. Quie lenaꞌ biaꞌ pensari ruguinte inabaꞌ cule lao Tito len compañero quienëꞌ guidajëꞌ ideyubijëꞌ leꞌe cuenda gacalëjëꞌ leꞌe utupalëjëꞌ leꞌe dumi cabëꞌ begaꞌnro diꞌidzaꞌ dza naꞌ. Canaꞌ bade dumi puesto ta uluꞌen bedaohuele ptupalen, quele ptupalen de la fuerza. Bigalaꞌadyiꞌle con ca rniaꞌ leꞌe: Chi gazaro tadaoꞌ bicuꞌ, lëzi tadaoꞌ bicuꞌ usecho yeziꞌro. Pero chi gazaro taz̃e, lëzi taz̃e usecho yeziꞌro. Quie lenaꞌ quie quiele reyaꞌalaꞌ utupale dumi ca tu pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌole. Bireyaꞌalaꞌ utupalen canezi ni a la fuerza. Reyaꞌalaꞌ sule gusto utupalen, como danꞌ nedyëꞌë Diuzi nu benꞌ ruꞌe gun quienëꞌ gusto. Canaꞌ huelaꞌiya Diuzi leꞌe taz̃e gula cuenda gataꞌ quiele, bibi idzioguele. Lëscanꞌ huelaꞌiya Diuzi leꞌe ta gataꞌ quiele gacalële benꞌ tula huelëlejëꞌ tadyaꞌa. Canaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani:
Taz̃e racalë Diuzi ja benꞌ yëchiꞌ.
Ca naca tadyaꞌa ruenëꞌ quiejëꞌ, biyeyudyi yedu quien.
10 Quie lenaꞌ rniaꞌ leꞌe, naca Diuzi benꞌ run bini ta gazaro, lëscanꞌ runnëꞌ yelaꞌ huao ta gaoro. Lëbëꞌ gunnëꞌ quiele tacuenda bibi idzioguele gacalële benëꞌ huelëlejëꞌ tadyaꞌa. 11 Canaꞌ gataꞌ yugulu cueꞌ yelaꞌ uñaꞌa quiele tacuenda gacalëlejëꞌ taz̃e. Quie lenaꞌ conlë dumi iseꞌelaꞌle lao naꞌandoꞌ, canaꞌ yedaohuejëꞌ yëbijëꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ. 12 Porque cati hueꞌrojëꞌ ta ptupale ta gacalële lëjëꞌ, cala tuzi ta rdzioguejëꞌ hueꞌrojëꞌ, pero lëscanꞌ nun quie hueꞌrojëꞌ ta rdzioguejëꞌ, lenaꞌ yëbijëꞌ Diuzi diuxcalenëꞌ. 13 Canaꞌ yeyuez̃ejëꞌ lao Diuzi. Lëscanꞌ cabëꞌ bële quiejëꞌ, bëꞌlejëꞌ ta bdzioguejëꞌ, lenaꞌ ruluꞌen tali rue quiele xtiꞌidzaꞌ Cristo. Lëscanꞌ yeyuez̃ejëꞌ lao Diuzi por nun quie dumi z̃e ptupale ta gucalële lëjëꞌ len yugu ja benꞌ nao xneza Jesús. 14 Naꞌra lëjëꞌ ulidzajëꞌ Diuzi nun quiele. Zujëꞌ gusto conlë leꞌe nun quie cabëꞌ bële quiejëꞌ, canaꞌ ilëꞌëjëꞌ naca Diuzi benꞌ huen. 15 Xcale Diuzi danꞌ bëlënëꞌ raꞌo tadyaꞌa. Tantozi bëlënëꞌ raꞌo tadyaꞌa, bisuero saqueꞌ yëbironëꞌ diuxcaleloꞌ cabëꞌ reyaꞌalaꞌ yëbironëꞌ diuxcaleloꞌ.