4
Ni nan cabëꞌ reꞌen Diuzi huero
Naꞌra, bichaꞌ, lao Señor quiero Jesucristo, rnabayëchiꞌndoꞌ huendoꞌ leꞌe mandado biusanle huele tadyaꞌa con cabëꞌ baruele, con cabëꞌ psëdindoꞌ leꞌe tacuenda yedaohue Diuzi cabëꞌ ruele.
Dyëꞌëdi nezile conlë yelaꞌ rnabëꞌ quie Señor quiero Jesucristo, udixogueꞌndoꞌ leꞌe xtiꞌidzëꞌ. Pues reꞌen Diuzi gacaro benꞌ laxtaꞌo yëri. Quie lenaꞌ nitu nitu nunu reyaꞌalaꞌ gatalënëꞌ nigula tula, nigula binaca z̃gulëꞌ. Lëscanꞌ yaca nigula bireyaꞌalaꞌ gatalënëꞌ beꞌmbyu tula. Lëscanꞌ tahuen naꞌ chi siꞌle nigula quiele, pero bihuele bizinaquezi lële nigula quiele. Huelëlenëꞌ tadyaꞌa gapalaꞌnlenëꞌ. Bihuele ca rue benꞌ binezi xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Rziꞌjëꞌ nigula ta usacajëꞌ leyaquëꞌ cabëꞌ rnazin pensari mala quiejëꞌ. Bireꞌen Diuzi siꞌle bichile yëꞌ. Hue Diuzi castigo quie yaca benꞌ hue canaꞌ laga como bagudyindoꞌ leꞌe dza naꞌ. Cala ulio Diuzi leꞌe ta huele tabayatza. Ulioguëꞌ leꞌe ta gacale benꞌ laxtaꞌo yëri. Nacan dyabëꞌ yele cabëꞌ rnandoꞌ leꞌe. Chi nu leꞌe biraxele hue quiele cabëꞌ nandoꞌ leꞌe, cala nëtoꞌzi birue quiele, lëscanꞌ lente Diuzi birue quiele. Naca Diuzi benꞌ rudzeꞌ Bichi Be quiëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌoro.
Naꞌra biraoyentica iseꞌelaꞌndoꞌ guichi laole ta inandoꞌ leꞌe cabëꞌ reyaꞌalaꞌ huele idyëꞌële benꞌ bichile, benꞌ nao xneza Jesús, porque cuin Diuzi abzioñeꞌenëꞌ leꞌe bi huelële benꞌ bichile. 10 Canaꞌ banadyëꞌële benꞌ bichile, benꞌ nao xneza Jesús, benꞌ nitaꞌ yaca yedyi nebaba Macedonia. Pero, bichaꞌ, reꞌenndoꞌ huele mazara, reꞌenndoꞌ idyëꞌëleyaquëꞌ dyëꞌëdi. 11 Reyaꞌalaꞌ tzuꞌulële laguedyile dyëꞌëdi, bihuelële laguedyile zëdi. Pues tahuen naꞌ chi huele dyin quiezile como bagudyindoꞌ leꞌe dza naꞌ. 12 Chi huele canaꞌ, hasta benꞌ binao xneza Jesús, hualëꞌëyaquëꞌ leꞌe benꞌ dyaꞌa, ni tule bibi idzioguele.
Ni nan cabëꞌ gaca dza yeguida Jesucristo lao yedyi layu
13 Bichaꞌ, reꞌenndoꞌ inezile cabëꞌ gaca quie yaca bichiro, benꞌ nao xneza Jesús, yaca benꞌ baguti. Reyaꞌalaꞌ inezile tacuenda bigaquele bayëchiꞌ quieyaquëꞌ ca bayëchiꞌ naca quie yaca benꞌ birbeza yeguida Jesús. 14 Pues como neziro aguti Jesús beseban Diuzi lëbëꞌ, lëscanaꞌ reyaꞌalaꞌ ineziro useban Diuzi yaca benꞌ rale, yaca benꞌ unao xneza Jesús dza udajëꞌ lao yedyi layu.
15 Quie lenaꞌ rnandoꞌ leꞌe con cabëꞌ una Jesús de que raꞌo, benꞌ nenaban, bicuialaoro lao benꞌ baguti, bicuialaoro laojëꞌ dza yeyoro guibá, dza yeguida Jesús lao yedyi layu. 16 Cati abdyin dza yeguida Jesucristo zaꞌnëꞌ guibá, caora naꞌ huanëꞌ zidzo yeyëz̃inëꞌ benꞌ quienëꞌ ta yedupayaquëꞌ yedyinyaquëꞌ ga zënëꞌ ladza. Lëscanꞌ huanë tu xanꞌ ángel zidzo rucuedyinëꞌ trompeta quie Diuzi. Hora naꞌ, useban Diuzi yaca benꞌ quienëꞌ, yaca benꞌ baguti, benꞌ unao xnezëꞌ dza udajëꞌ lao yedyi layu. Huebëyaquëꞌ hueyojëꞌ ga zë Jesús ladza. 17 Te yeyudyi naꞌ, raꞌo, benꞌ quienëꞌ, benꞌ nenaban, benꞌ nenitaꞌ lao yedyi layu, huebëro yedyinrëro ga bedyin benꞌ zeyo tanëro, ga reꞌ beo, ga zë Jesús ladza. 18 Pues canaꞌ tzazulëro Jesucristo tuzioli. Con cabëꞌ baoniaꞌ leꞌe, huelële benꞌ bichiro diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ.