3
Caora bira uzuendoꞌ cuezandoꞌ idenaꞌndoꞌ leꞌe, bëndoꞌ pensari begaꞌnndoꞌ rupandoꞌ ciudad Atenas, naꞌ useꞌelaꞌndoꞌ Timoteo bedeyubinëꞌ leꞌe. Naca Timoteo benꞌ rale, benꞌ racalë nëtoꞌ ruendoꞌ dyin quie Diuzi rguixogueꞌndoꞌ benëꞌ cabëꞌ bë Cristo, bënëꞌ tahuen quiero. Useꞌelaꞌ lëbiꞌ ideyubinëꞌ leꞌe ta inëꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ ta biidzebile hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Canaꞌ huenëꞌ gacalënëꞌ leꞌe biyehuëdile inaole xneza Jesús baꞌalaꞌcazi raca zëdi quiele. Dyëꞌëdi nezile usacacazi yaca benëꞌ raꞌo bizinaquezi. Pues caora nitaꞌlëndoꞌ leꞌe dza naꞌ, dyëꞌëdi unandoꞌ leꞌe huataꞌ tazëdi quiele. Dyëꞌëdi nezile gucan laga con cabëꞌ unandoꞌ leꞌe dza naꞌ. Quie lenaꞌ, caora bira uzuedaꞌ cuezaꞌ mazara para inezidaꞌ bi raca quiele, caora naꞌ useꞌelaꞌ Timoteo ta guidëꞌ inezinëꞌ bi raca quiele chi nenaole xneza Jesús. Bdzebaꞌ chi babë xanꞌ taxiꞌibiꞌ leꞌe gan, aoz̃iꞌna leꞌe yëꞌ, baoden canaꞌzi dyin quie Diuzi bëndoꞌ entre leꞌe.
Naꞌra abelaꞌ Timoteo niga, zeyuꞌanëꞌ diꞌidzaꞌ nenaole xneza Jesús, nadyëꞌële laguedyile. Lëscanaꞌ zeyuꞌanëꞌ diꞌidzaꞌ rezaꞌlaꞌadyiꞌle nedyëꞌële nëtoꞌ, reꞌenle guidale idenaꞌle nëtoꞌ. Lëscanꞌ nëtoꞌ reꞌenndoꞌ idenaꞌndoꞌ leꞌe. Quie lenaꞌ, bichaꞌ, biraquendoꞌ bayëchiꞌ baꞌalaꞌcazi rsaca benëꞌ nëtoꞌ bizinaquezi, porque nezindoꞌ leꞌe birusanlaꞌadyiꞌle xneza Jesús, nerue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Canaꞌ ruxelaꞌadyiꞌle nëtoꞌ. Legazi yedaohuendoꞌ nezindoꞌ birdzebile nernaole xneza Jesús. Quie lenaꞌ rulidzandoꞌ Diuzi rëbindoꞌnëꞌ diuxcaleloꞌ tu mila gayuhua lasa. Naꞌra por nun quie nenaole neruele quie Diuzi, redaohuetzeguendoꞌ. 10 Pues du dza, du yela, rulidzandoꞌ Diuzi chi bigunnëꞌ lato guidandoꞌ idenaꞌndoꞌ leꞌe tacuenda usëdindoꞌ leꞌe ga zu racale falta ta inaorale xneza Jesús dyaꞌara.
11 Pues siempre rnabandoꞌ lao Xuziro Diuzi lënëꞌ Señor quiero Jesucristo ta gacalëyaquëꞌ nëtoꞌ guidandoꞌ idenaꞌndoꞌ leꞌe. 12 Lëscanaꞌ rnabandoꞌ lao Diuzi chi bigacalënëꞌ leꞌe ta idyëꞌële mazara benꞌ bichile, benꞌ nao xneza Jesús. Lëzi cala tuzi benꞌ nao xneza Jesús reyaꞌalaꞌ idyëꞌële, reyaꞌalaꞌ idyëꞌële yugulu benëꞌ como cabëꞌ nadyëꞌëndoꞌ leꞌe. 13 Chi huele canaꞌ, lenaꞌ uluꞌen nacale benꞌ laxtaꞌo yëri, bibi causa gataꞌ quiele lao Xuziro Diuzi dza zezaꞌ Señor quiero Jesús lënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ.