GUICHI UYUNE BË SAN JUAN APÓSTOL
1
Useꞌelaꞌ Juan guichi ni lao tu benꞌ lao Gayo
Nëꞌëdiꞌ, benꞌ gula, biaꞌ guichi ni useꞌelaꞌn laoloꞌ luëꞌ, Gayo. Nacoꞌ amigo quiaꞌ, tabalacazi nadyëꞌëdaꞌ luëꞌ.
Bichaꞌ, rulidzaꞌ Diuzi ta icuasa icuiꞌo tamala ta bibi gaca quioꞌ suloꞌ huen. Cabëꞌ rueloꞌ naoloꞌ xneza Jesús dyëꞌëdi, canaꞌ reꞌendaꞌ suloꞌ dyaꞌa tuzioli. Bedaohuedaꞌ caora blaꞌ chopa tzona benꞌ bichiro, benꞌ nao xneza Jesús, unajëꞌ nëꞌëdiꞌ cabëꞌ rueloꞌ rnaoloꞌ xneza Jesús du guicho du laꞌadyoꞌ. Lega redaohuedaꞌ bëꞌ bedaꞌ nenao yaca benꞌ quie Jesús xnezanëꞌ du guicho du laꞌadyiꞌjëꞌ. Raquedaꞌyaquëꞌ ca z̃iꞌinaꞌ.
Bichaꞌ, tahuen naꞌ hueloꞌ caora gacalaoꞌ benꞌ bichiro, benꞌ nao xneza Jesús. Tahuen gula hueloꞌ gacalaoꞌ yaca benꞌ zaꞌ yedyi tula. Unajëꞌ rëbijëꞌ yaca los demás benꞌ bichiro cabëꞌ rueloꞌ nadyëꞌëloꞌ lëjëꞌ. Chi huuꞌ cule, gacalëloꞌjëꞌ tzuꞌujëꞌ neza dyëꞌëdi, como lëzi lëjëꞌ rguixogueꞌrëjëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Mandado quie Jesucristo aoyuꞌujëꞌ neza. Birnabajëꞌ benꞌ binao xneza Jesús ta gasijëꞌ len ta gaojëꞌ. Nacan cuenda quiero hueꞌrojëꞌ ga gasijëꞌ, hueꞌrojëꞌ ta gaojëꞌ, gacalërojëꞌ tzuꞌujëꞌ neza tziojëꞌ tzetixogueꞌjëꞌ benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
Rnë Juan quie tu benꞌ lao Diótrefes, benꞌ rudyialaꞌadyiꞌ lëbëꞌ
Aoseꞌelaꞌ tu guichi laole dza naꞌ ta inezile cabëꞌ reyaꞌalaꞌ huele. Pero bigule Diótrefes quiendoꞌ. Reꞌennëꞌ inabëꞌnëꞌ cuinzinëꞌ. 10 Lenaꞌ huaꞌ diꞌidzaꞌ len leꞌe cati guidaꞌ cabëꞌ ruenëꞌ, porque rudyialaꞌadyiꞌnëꞌ nëtoꞌ. Bireꞌennëꞌ gapachiꞌnëꞌ benꞌ bichiro z̃an yuꞌu quienëꞌ. Lëscanꞌ ruzegadyinëꞌ yaca benꞌ reꞌen gapachiꞌ benꞌ bichiro z̃an yuꞌu quie. Biruꞌenëꞌ lato yedupalëjëꞌ benꞌ bichiro bëꞌ rueyaquëꞌ culto.
11 Bichaꞌ, biinaole huele ca rue benꞌ mala. Reyaꞌalaꞌ huele ca rue benꞌ huen. Chi huero tadyaꞌa, lenaꞌ ruluꞌen nubëꞌro Diuzi. Chi huero tamala, lenaꞌ ruluꞌen binubëꞌro Diuzi.
Rnë Juan naca Demetrio benꞌ huen
12 Naca Demetrio benꞌ huen, canaꞌ na yaca benëꞌ yugulujëꞌ. Talicazi nacan con cabëꞌ najëꞌ quienëꞌ najëꞌ naquëꞌ benꞌ huen. Lëscanꞌ nëtoꞌ, nezirëndoꞌ naquëꞌ benꞌ huen. Luëꞌ neziloꞌ diꞌidzaꞌ li rnëndoꞌ.
Ni yeyudyi diꞌidzaꞌ bzu Juan lëꞌë guichi
13-14 Zë diꞌidzaꞌ reꞌendaꞌ iniaꞌ luëꞌ, pero bireꞌendaꞌ huaꞌ zë guichi. Mejorla naguidalaꞌ z̃an yuꞌu quioꞌ ta hueꞌro diꞌidzaꞌ dyëꞌëdi cabëꞌ nacan.
15 Rulidzaꞌ Diuzi cuëchinëꞌ chizi guicho laxtaꞌoloꞌ. Yaca amigo quioꞌ, benꞌ zuliaꞌ tuz̃e ganꞌ ni, rugapayaquëꞌ luëꞌ diuz̃i. Ugapaloꞌ diuz̃i yugulu amigo quiaꞌ, benꞌ nitaꞌlaoꞌ tuz̃e. Amén.