GUICHI NI BË SAN JUDAS APÓSTOL
1
Guichi ni bë Judas useꞌelaꞌnëꞌn lao yaca benꞌ nao xneza Jesús
Nëꞌëdiꞌ, Judas, nacaꞌ benꞌ rue mandado quie Jesucristo. Nacaꞌ bichaꞌ Santiago. Guichi ni biaꞌ useꞌelaꞌn laole leꞌe, benꞌ ulio Diuzi. Nadyëꞌë Xuziro Diuzi leꞌe, zunëꞌ rnaꞌnëꞌ leꞌe. Rulidzaꞌ Diuzi ta yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ leꞌe dyëꞌëdi, lëscanꞌ ta cuëchinëꞌ chizi laxtaꞌole idyëꞌënëꞌ leꞌe taz̃e.
Rnë Judas quie yaca benꞌ hueziꞌ yëꞌ
(2 Pedro 2.1‑17)
Bichaꞌ, lega reꞌendaꞌ iseꞌelaꞌ tu guichi laole ta iniaꞌ leꞌe mazara cabëꞌ bë Diuzi bënnëꞌ yelaꞌ neban quiero tuzioli. Ruen dyabëꞌ iseꞌelaꞌ tu guichi laole ta iniaꞌ leꞌe cabëꞌ reyaꞌalaꞌ huele, reyaꞌalaꞌ gapale cuidado ta bisiꞌ benëꞌ leꞌe yëꞌ. Reyaꞌalaꞌ hue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi ca diꞌidzaꞌ pcaꞌn Diuzi lao naꞌa yaca benꞌ quienëꞌ. Canaꞌ niaꞌ, porque balarazi aoyuꞌu benꞌ hueziꞌ yëꞌ ladole. Yaca benꞌ naꞌ najëꞌ bibi huena chi huero tabayatza cabëꞌ rnan quiero. Najëꞌ bihue Diuzi raꞌo castigo, porque danꞌ nadyëꞌënëꞌ raꞌo. Pero bëꞌ nazijëꞌ yëꞌ rziꞌjëꞌ binacan canaꞌ. Nacajëꞌ benꞌ mala, benꞌ rudyialaꞌadyiꞌ Jesucristo. Tuzi Jesucristo naquëꞌ xaꞌnro, benꞌ Señor quiero. Pero lëjëꞌ rnajëꞌ bibi zacaꞌnëꞌ. Pues desde canaꞌte rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi bi gaca quie benꞌ rna canaꞌ. Rnën huachugubëꞌ Diuzi lëjëꞌ dza gaca juicio.
Anezile dyëꞌëdi cabëꞌ bë Diuzi canaꞌte, pero decazide reꞌendaꞌ yezaꞌlaꞌadyiꞌle tatula. Bigalaꞌadyiꞌle cabëꞌ guca caora unitaꞌ yaca benꞌ Israel nación Egipto. Psaca benꞌ Egipto benꞌ Israel bizinaquezi, pero pte psela Diuzi lëjëꞌ, uchugubëꞌcazi Diuzi quie balajëꞌ. Uchugubëꞌnëꞌ quie yaca benꞌ bigule quienëꞌ cabëꞌ unëꞌ. Lëzi bigalaꞌadyiꞌle cabëꞌ guca quie bala ángel. Bigulejëꞌ cabëꞌ una Diuzi, naꞌ berojëꞌ ga banaca xlatojëꞌ. Caora naꞌ bë Diuzi mandado uyuꞌujëꞌ ga naca chula ta iriojëꞌ caden para bira yerojëꞌ. Naꞌ yuꞌujëꞌ rbezajëꞌ dza gaca juicio. Lëzi quie ja benꞌ ciudad Sodoma, len ja benꞌ ciudad Gomorra, len ja benꞌ yedyi reꞌ gaꞌalaꞌ, bigalaꞌadyiꞌle cabëꞌ ta uz̃acajëꞌ. Bigulejëꞌ quie Diuzi cabëꞌ bigule ja ángel dza naꞌ. Bëjëꞌ bizinaque, gusilëjëꞌ nigula binaca z̃gulajëꞌ, hasta gusilëjëꞌ laguedyi byujëꞌ ca nigula. Pues lente beꞌmbyu lente nigula bëjëꞌ bizinaquezi. Quie lenaꞌ uchugubëꞌ Diuzi quiejëꞌ, aoyeijëꞌ tzalasagazi cuenda naꞌ inezi yaca benëꞌ de que ratza Diuzi cabëꞌ tamala bëjëꞌ.
Cabëꞌ bë ja benꞌ unitaꞌ tiempo, canaꞌ ruerë benꞌ hueziꞌ yëꞌ uyuꞌu ladole. Ca benꞌ xusa, ruelëjëꞌ cuinjëꞌ tabayatza. Biralejëꞌ quie Diuzi. Rutasi runiojëꞌ yaca benꞌ rnabëꞌ zu guibá. Bigalaꞌadyiꞌle cabëꞌ bë xanꞌ ángel laohuëꞌ Miguel. Lao cuerpo quie Moisés bëlënëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ huenë. Pero yelaꞌ benꞌ huen quienëꞌ, biptasi bnionëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ. Lëzi biudaonëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ xquia. Pero unë xanꞌ ángel rëbinëꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ: “Huao Jesucristo luëꞌ xquia.” 10 Naꞌra yaca benꞌ naꞌ, benꞌ hueziꞌ yëꞌ uyuꞌu ladole, ta birioñeꞌejëꞌ naꞌ rudyialaꞌadyiꞌjëꞌ. Nacajëꞌ ca bia guixiꞌ, biyuꞌujëꞌ pensari. Dulaꞌ napajëꞌ cuinzijëꞌ gataꞌ castigo quiejëꞌ tuzioli.
11 Gaca bayëchiꞌ gula quiejëꞌ nun quie naojëꞌ ruejëꞌ cabëꞌ bë Caín. Yelaꞌ rzaꞌlaꞌadyiꞌ dumi quiejëꞌ, ruejëꞌ cabëꞌ bë Balaam canaꞌte. Huacarë bayëchiꞌ quiejëꞌ cabëꞌ guca quie tu benꞌ lao Coré canaꞌte. Guca quie Coré uchugubëꞌ Diuzi lëbëꞌ, como danꞌ bdyialaꞌadyiꞌnëꞌ Diuzi. 12 Naca yelaꞌ stuꞌ quiele, como danꞌ raolële lëjëꞌ tuz̃e ga redupale ruele culto len benꞌ bichile, benꞌ nao xneza Jesús. Danꞌ rudyialaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi, bireyaꞌalaꞌ gaolële lëjëꞌ tuz̃e. Puro quiezijëꞌ reꞌenjëꞌ gataꞌ. Naca quiejëꞌ ca quie beo bidyi ruꞌunan be bedunꞌ. Lëzi naca quiejëꞌ ca quie yaga guꞌudzo naꞌ reyalan, birbian taz̃ixi. Canaꞌ naca quiejëꞌ, como danꞌ biralejëꞌ quie Diuzi. 13 Naca quieyaquëꞌ ca quie bdyinꞌ ta rzë ruꞌa yao z̃e dupen bëbi. Rdayaquëꞌ rnëtzegueyaquëꞌ, pero yëꞌ rziꞌjëꞌ. Naca quieyaquëꞌ ca tu bélo bizun xlaton. Bireꞌenjëꞌ inaojëꞌ xneza Jesús. Quie lenaꞌ udixu Diuzi tu lato chula ga yuꞌujëꞌ tuzioli.
14 Bigalaꞌadyiꞌle quie tu z̃iꞌisuba Adán, benꞌ uzu tiempote laohuëꞌ Enoc. Tanun quie Diuzi unënëꞌ quie ja benꞌ rdyialaꞌadyiꞌ Diuzi caora unënëꞌ gudyinëꞌ laguedyinëꞌ cani: “Huadyin dza cati guida Xuziro Diuzi lënëꞌ yugulute yaca ángel quienëꞌ. 15 Caora naꞌ huenëꞌ juicio quie lao yugulute ja benëꞌ rue xquia, ja benꞌ rdyialaꞌadyiꞌ lëbëꞌ. Huenëꞌ lëjëꞌ castigo nun quie unëjëꞌ diꞌidzaꞌ bayatza bdyialaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi.” Canaꞌ una Enoc gudyinëꞌ laguedyinëꞌ canaꞌte. 16 Naꞌra yaca benꞌ rdyialaꞌadyiꞌ Diuzi, puro huao xquia laguedyi ruejëꞌ. Puro ta rnazin quiejëꞌ ruejëꞌ. Ruejëꞌ cuinjëꞌ z̃e. Cuenda huejëꞌ gan ta de quie benëꞌ, lenaꞌ ruꞌelëjëꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ dyaꞌa, pero bëꞌ rnazijëꞌ.
Consejo dyaꞌa ruꞌe apóstol Judas yaca benꞌ nao xneza Jesús
17 Pero leꞌe, bichaꞌ, bigalaꞌadyiꞌle con cabëꞌ una yaca apóstol quie Señor quiero Jesucristo canaꞌte. 18 Cani unajëꞌ gudyijëꞌ laguedyijëꞌ: “Zaꞌ yeyudyi quie yedyi layu ga rz̃idyicala ja benëꞌ quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi, ga ruejëꞌ ta rnazin quiejëꞌ, ga birapajëꞌ Diuzi balaꞌana.” Canaꞌ una yaca apóstol dza naꞌ, unayaquëꞌ ca hue benꞌ naꞌ. 19 Lëzi quie benꞌ naꞌ rniaꞌ de que raxejëꞌ tzuꞌujëꞌ huedila cuenda huejëꞌ laguedyijëꞌ chopa cueꞌ. Biyuꞌu Bichi Be quie Diuzi luꞌu guicho laxtaꞌojëꞌ.
20 Pero leꞌe, bichaꞌ, huele tzutzu biyehuëdile inaole xneza Jesús. Ulenaba Bichi Be quie Diuzi ta gacalënëꞌ leꞌe ta hueꞌlële Diuzi diꞌidzaꞌ. 21 Yugu dza reyaꞌalaꞌ yezaꞌlaꞌadyiꞌro Diuzi cabëꞌ ruenëꞌ nadyëꞌënëꞌ raꞌo. Reyaꞌalaꞌ cuezaro dyëꞌëdi dza yeziꞌ Señor quiero Jesucristo raꞌo, dza yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ raꞌo gunnëꞌ yelaꞌ naban quiero ta biyeyudyi yedu.
22 Reyaꞌalaꞌ uxiꞌidzeꞌro dyëꞌëdi benꞌ binenezi, benꞌ nerue pensari chi naojëꞌ, chi biinaojëꞌ xneza Jesús. 23 Reyaꞌalaꞌ yëbiro benëꞌ ta bihuejëꞌ xquia, porque chi huejëꞌ xquia, huabiaguiꞌjëꞌ cabëꞌ rbiaguiꞌ ta yuꞌu laguiꞌ reina. Reyaꞌalaꞌ yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌro benꞌ rue xquia, porque naca bayëchiꞌ gula quiejëꞌ. Reyaꞌalaꞌ gacalërojëꞌ ta usanjëꞌ bira huejëꞌ tamala. Pero con cuidado gacalërojëꞌ tacuenda bitzuꞌuro pensari huerëro xquia cabëꞌ rue lëjëꞌ.
Ga iyudyi guichi ni, bë Judas Diuzi benꞌ z̃e
24-25 Naca Diuzi benꞌ racalë raꞌo ta bira inaoro huero tamedian. Dyin quienëꞌ nacaro benꞌ laxtaꞌo yëri, binaparo xquia yedaohuero yedyinro laohuëꞌ. Tuzi Diuzi naquëꞌ benꞌ balaꞌana quie lao yugulutero. Tuzi lëbëꞌ rnabëꞌnëꞌ quie lao duz̃ete. Tuzi lëbëꞌ reyaꞌalaꞌ gapalaꞌn yugu benëꞌ. Tuzi lëbëꞌ rute ruselanëꞌ raꞌo tanun quie z̃iꞌinëꞌ Jesucristo. Tuzioli naca Diuzi benꞌ z̃era, laꞌacazi dza naꞌla, laꞌacazi naꞌa, laꞌacazi dza zazaꞌra. Amén.