11
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie chopa benꞌ naca testigo quie Diuzi
Naꞌra benjëꞌ nëꞌëdiꞌ tu huenixiꞌ ta naca ca yaga ta rzëjëꞌ rurixijëꞌ. Naꞌra bedaꞌ tu rchiꞌ benëꞌ unanëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Uyo yerixi bala z̃icho naca idaoꞌ quiaꞌ len ruꞌaba quien. Lëscanꞌ ulaboꞌ bala naca benꞌ rionlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ naꞌ. Pero biurixoꞌ laliꞌa quie idaoꞌ nun quie danꞌ naꞌ rda ja benꞌ yedyi tula, benꞌ binaca ja benꞌ Israel. Pues lëbenꞌ naꞌ huadyinjëꞌ tajëꞌ bigapajëꞌ balaꞌana ciudad Jerusalén, ciudad naca laꞌiya. Canaꞌ huejëꞌ lao chopa galo chopa biuꞌ. Naꞌra nëꞌëdiꞌ iseꞌelaꞌ chopa benꞌ naca testigo quiaꞌ, nacojëꞌ laꞌariꞌ ca laꞌariꞌ ta naco ja benꞌ guti familia quie. Huaguixogueꞌjëꞌ benëꞌ tanun quiaꞌ nëꞌëdiꞌ lao tu mila chopa gayuhua tzona galo dza. ―Canaꞌ unanëꞌ nëꞌëdiꞌ.
Naꞌra lëchopa ja benꞌ naca testigo quie Diuzi, nacayaquëꞌ ca quie chopa yaga olivo. Lëscanꞌ nacajëꞌ ca quie chopa candelero ta zu lao Diuzi, benꞌ naca xanꞌ yedyi layu. Naꞌra chi nu benꞌ reꞌen udyiaguiꞌ benꞌ naca testigo quie Diuzi, huaro guiꞌ luꞌu ruꞌajëꞌ ta uzeijëꞌ benꞌ reꞌen udyiaguiꞌ lëjëꞌ. Canaꞌ gati nutezi benꞌ reꞌen udyiaguiꞌ lëjëꞌ. Naꞌra bade yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ ta huejëꞌ mandado bihuen nisayo lao yedyi layu dza rdajëꞌ rguixogueꞌjëꞌ ja benëꞌ tanun quie Diuzi. Lëscanꞌ bade yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ yeyuejëꞌ nisa iyacan z̃na ca ren. Lëscanꞌ bade yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ ta uxejëꞌ ta lega yedzagalao ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, lëscanꞌ ta uxejëꞌ zë cueꞌ ta udyiaguiꞌ benëꞌ. Con bala cueꞌ ta reꞌenjëꞌ gataꞌ ta udyiaguiꞌ ja benëꞌ, canaꞌ huejëꞌ mandado gaca. Pero bëꞌ iyudyi huejëꞌ ca mandado reꞌen Diuzi huejëꞌ, naꞌra tilalë tu bia guixiꞌ mala gula lëjëꞌ, bia bro luꞌu pozo zituꞌ gula. Naꞌra huebaꞌ lëjëꞌ gan, gutibaꞌ lëjëꞌ, ucaꞌmbaꞌ cuerpo quiejëꞌ lëciudad naꞌ ga bdaꞌjëꞌ Señor quiero lëꞌë yaga cruzo. Biucachiꞌyaquëꞌ leyaquëꞌ, pero yegaꞌn cuerpo quieyaquëꞌ la callezi. Quie lëciudad naꞌ huazaqueꞌ inaro nacan ca quie ciudad Sodoma, ciudad mala gula. Lëscanꞌ nacan ca quie nación Egipto. Benꞌ zaꞌ zë yedyi tula, benꞌ nacaja ren tula, benꞌ racaja zë cueꞌ diꞌidzaꞌ tula, benꞌ zaꞌ zë nación tula, hualëꞌëjëꞌ cuerpo quiejëꞌ lao tzona dza yugatzo, pero bihueꞌjëꞌ lato ucachiꞌjëꞌ cuerpo quiejëꞌ. 10 Naꞌra lega yedaohue ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu sujëꞌ gusto danꞌ guti ja benꞌ naꞌ. Tantozi sujëꞌ gusto, iseꞌelaꞌjëꞌ regalo quie quie laguedyijëꞌ. Lega raxejëꞌ aguti ja benꞌ naꞌ, como danꞌ lega rdzaꞌjëꞌ benꞌ rguixogueꞌ tanun quie Diuzi. 11 Naꞌra ude guca lao tzona dza yugatzo, useban Diuzi lëjëꞌ yeyasajëꞌ tatula. Caora naꞌ yugulu benꞌ blëꞌë cabëꞌ guca quiejëꞌ, lega bdzebijëꞌ. 12 Caora naꞌ chopa benꞌ naca testigo, bejëꞌ rchiꞌ tu benꞌ unë zidzo guibá unëꞌ rëbinëꞌ lëjëꞌ caniga:
―Uleyëpi niga.
Caora naꞌ beyëpijëꞌ lao beo zeyojëꞌ guibá blëꞌë ja benꞌ naca enemigo quiejëꞌ lëjëꞌ. 13 Ude naꞌ, lagucate tu uz̃uꞌ fuerte gula, byala tu cueꞌ yuꞌu quie lao chi cueꞌ yuꞌu quie ja benꞌ ciudad naꞌ. Lëscanꞌ nun quie uz̃uꞌ guti gadyi milajëꞌ. Caora naꞌ, benꞌ begaꞌnja bigutija, lega bdzebijëꞌ unajëꞌ naca Diuzi benꞌ de yelaꞌ huaca quie.
14 Canaꞌ ude taorupe ta naca bayëchiꞌ gula, pero taoyune lazaꞌte gaca ta naca bayëchiꞌ gula.
Pcuedyi ángel gadyi trompeta quienëꞌ
15 Naꞌra pcuedyi ángel gadyi trompeta quienëꞌ. Caora naꞌ unë ja benꞌ zulë Diuzi guibá zidzo unajëꞌ cani:
Diuzi len z̃iꞌinëꞌ Cristo, benꞌ useꞌelëꞌ lao yedyi layu, abdyin dza inabëꞌjëꞌ lao yugulu benꞌ rnabëꞌ, benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu.
Biyeyudyi biyedu inabëꞌjëꞌ.
16 Naꞌra lëgalobetapa ja benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja reꞌja lao xlatojëꞌ zaquëꞌlao ga reꞌ Diuzi guibá, lëjëꞌ gutajëꞌ guzuruꞌala layu uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi. 17 Cani unajëꞌ rëbijëꞌ Diuzi:
Rnandoꞌ luëꞌ diuxcaleloꞌ, Señor.
Luëꞌ nacoꞌ Diuzi, benꞌ de yugulute yelaꞌ rnabëꞌ quie tuzioli.
Zuloꞌ nebanloꞌ tuzioli.
Abdyin hora hueloꞌ mandado ta hue ja benëꞌ ca reꞌenloꞌ huejëꞌ.
Abdyin hora inabëꞌloꞌ lao yedyi layu.
18 Abdzaꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu luëꞌ.
Pero naꞌra abdyin dza hueloꞌjëꞌ castigo, abdyin dza ichuguliloꞌ quie ja benꞌ huati.
Abdyin dza quiz̃uloꞌ benꞌ udixogueꞌ diꞌidzaꞌ quioꞌ, benꞌ naca benꞌ laꞌiya quioꞌ, benꞌ udapa luëꞌ balaꞌana.
Abdyin dza quiz̃uloꞌjëꞌ yugulujëꞌ.
Abdyin dza udyiaguiꞌloꞌ benꞌ rudyiaguiꞌ yedyi layu.
19 Naꞌra uyalo ga rionlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi guibá. Caora naꞌ blëꞌëjëꞌ tu caja ga yuꞌu diꞌidzaꞌ begaꞌntzaꞌolë Diuzi ja benꞌ unitaꞌ tiempote. Cati uyalon, naꞌra uyëpi yesa, gotzo bdyito hueziuꞌ, lëscanꞌ guca uz̃uꞌ, bguino yo hueziuꞌ duz̃eten.