17
Bë Diuzi castigo tu nigula bayatza, nigula rutiꞌ gusto quie
Caora naꞌ bida tu ángel, benꞌ naca gadyi benꞌ yelato gadyi copa unanëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Uda, uluꞌenaꞌ luëꞌ cabëꞌ castigo gaca quie nigula bayatza gula, nigula rutiꞌ gusto quie, benꞌ reꞌ lao nisadaoꞌ. Naꞌra ja rey naꞌ, benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, bëlëjëꞌ lënigula naꞌ tabayatza gula, ta bireyaꞌalaꞌ huelëjëꞌ lëbëꞌ. Lëscanꞌ ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, ahueꞌejëꞌ vino quienëꞌ uz̃udyijëꞌ bërëjëꞌ tabayatza gula ta bireyaꞌalaꞌ huelëjëꞌ lëbëꞌ.
Naꞌra dyin quie Bichi Be quie Diuzi guca quiaꞌ ca benꞌ uxusa blëꞌëdaꞌ tu ángel uquiëꞌnëꞌ nëꞌëdiꞌ tu lao lato ga bidyia yuꞌu. Naꞌ blëꞌëdaꞌ dyia tu nigula xcuꞌudzu tu bia guixiꞌ nacabaꞌ z̃na. Blëꞌëdaꞌ dyia laobaꞌ diꞌidzaꞌ ta rutasi runiobaꞌ lao Diuzi. Blëꞌëdaꞌ zu gadyi guichobaꞌ, lëscanꞌ dyia chi luzubaꞌ. Naꞌra lënigula naꞌ naconëꞌ tu vestido naca culuri tamorado len taz̃na. Naca tzaꞌonëꞌ conlë oro, len yo tzaoꞌ, len perla. Lëscanꞌ zënëꞌ tu copa de oro ta yudzu ta naca bayatza gula cabëꞌ bëlënëꞌ ja beꞌmbyu. Naꞌra z̃ga nigula naꞌ zu letra rguixogueꞌn cabëꞌ laohuëꞌ, pero negachiꞌzi naca laohuëꞌ. Cani rnën lëꞌë z̃ganëꞌ: “Nëꞌëdiꞌ laohuaꞌ Babilonia. Nacaꞌ z̃naꞌ yugulu nigula bayatza, nigula rutiꞌ gusto quie. Nacaꞌ z̃naꞌ yugulu ta naca mala gula de lao yedyi layu.” Naꞌra blëꞌëdaꞌ raca tondo guicho nigula naꞌ ca raca tondo guicho benꞌ z̃udyi. Raca tondo guichonëꞌ nun quie dulaꞌ quienëꞌ ulato ren quie ja benꞌ quie Diuzi, len ja benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Jesús. Pues dulaꞌ quienëꞌ gutijëꞌ. Caora blëꞌëdaꞌ ca naca quienëꞌ, lega bebanedaꞌ. Naꞌra unë ángel naꞌ nëꞌëdiꞌ cani:
―¿Bixquienꞌ lega rebaneloꞌ? Naꞌ uzioñeꞌedaꞌ luëꞌ cabëꞌ naca ta negachiꞌ quie nigula naꞌ, len quie bia guixiꞌ, bia dyia nigula naꞌ, bia zu gadyi guichogue, bia naca chi luze. Lëbia guixiꞌ blëꞌëloꞌ, nacabaꞌ bia uzu dza naꞌte, pero bira zubaꞌ naꞌa, pero huarobaꞌ luꞌu pozo zituꞌ gula ga yuꞌubaꞌ. Bëꞌ yeyudyi naꞌ, te quiebaꞌ tuzioli. Huebane ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, ja benꞌ bizu laohue luꞌu libro ta naca lista quie benꞌ de yelaꞌ neban quie tuzioli. Desde dza cati ureꞌ dyilayu bizu laojëꞌ lëꞌë lista. Huebanejëꞌ cati ilëꞌëjëꞌ lëbia guixiꞌ, bia uzu dza naꞌte, pero bira zubaꞌ naꞌa, pero huarobaꞌ yezubaꞌ tatula.
’Ni rniaꞌ tu diꞌidzaꞌ para nu benꞌ tzioñeꞌe len. Rniaꞌ lëgadyi guicho bia guixiꞌ rnërën quie gadyi yaꞌa ga dyia nigula naꞌ. 10 Lëscanꞌ lëgadyi guichobaꞌ rnërën quie gadyi rey. Naꞌra quie gaꞌyoꞌ rey naꞌ abeyudyi bedu quiejëꞌ. Itunëꞌ rnabëꞌnëꞌ naꞌa. Itunëꞌ nerdzioguera idyin dza inabëꞌnëꞌ. Cati idyin dza inabëꞌ zelao benꞌ gadyi, biinabëꞌnëꞌ zi dza. 11 Naꞌra lëbia guixiꞌ, bia uzu dza naꞌte, pero bira zubaꞌ naꞌa, lëbaꞌ huarobaꞌ gacabaꞌ xuna rey. Entre laguedyi gadyi benꞌ rey, huarobaꞌ gacabaꞌ rey xuna, pero bëꞌ yeyudyi naꞌ, te quiebaꞌ tuzioli.
12 ’Quie lao chi luzubaꞌ ta blëꞌëloꞌ, lenan rnërën quie chi rey, benꞌ binesulao inabëꞌ. Huacajëꞌ rey, pero tu chiꞌzi inabëꞌjëꞌ len lëbia guixiꞌ. 13 Naꞌra lao chi rey naꞌ huazujëꞌ de acuerdo ta hueꞌjëꞌ lëbia guixiꞌ naꞌ yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ ta inabëꞌbaꞌ. 14 Caora naꞌ huadilalëjëꞌ benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, pero hue benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ gan. Huenëꞌ gan como danꞌ naquëꞌ xanꞌ yugulu benꞌ rnabëꞌ, lëscanꞌ naquëꞌ xanꞌ yugulu benꞌ naca rey. Ulio Diuzi pserenëꞌ yaca benꞌ naca benꞌ quienëꞌ. Nacajëꞌ benꞌ bipsan unao xnezëꞌ.
15 Lëscanꞌ una ángel naꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Nisadaoꞌ ta blëꞌëloꞌ ganꞌ dyia nigula bayatza gula, nigula rutiꞌ gusto quie, lenaꞌ rguixogueꞌn quie ja ciudad, len quie ja benëꞌ, len quie ja diꞌidzaꞌ len quie ja nación. 16 Naꞌra quie chi luzu bia guixiꞌ naca rey ta blëꞌëloꞌ, lëyaca rey naꞌ udiejëꞌ nigula bayatza gula, nigula rutiꞌ gusto quie. Usanlaꞌadyiꞌjëꞌ lëbëꞌ. Hualëchojëꞌ z̃abanëꞌ ta tanëꞌ du gaꞌalaꞌ guidinëꞌ. Lëscanꞌ gaojëꞌ bëꞌëlaꞌ z̃ubaꞌ quienëꞌ, naꞌ uzeijëꞌ cuerpo quienëꞌ. 17 Cabëꞌ reꞌen Diuzi gaca, canaꞌ udzeꞌnëꞌ pensari luꞌu guicho laxtaꞌojëꞌ ta huejëꞌ quienëꞌ cabëꞌ reꞌennëꞌ, laꞌacazi biracabëꞌjëꞌ chi Diuzi hue quiejëꞌ canaꞌ. Quie lenaꞌ huazujëꞌ de acuerdo hueꞌjëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ quiejëꞌ lao naꞌa bia guixiꞌ ta gacabaꞌ rey inabëꞌbaꞌ lëjëꞌ. Canaꞌ gaca quiejëꞌ hasta izu diꞌidzaꞌ cabëꞌ una Diuzi. 18 Naꞌra lënigula naꞌ blëꞌëloꞌ, naquëꞌ lëyedyi belaotera ga rnabëꞌjëꞌ ja rey nitaꞌ lao yedyi layu.