18
Aoca quie ciudad Babilonia
Naꞌra ude beyudyi naꞌ, blëꞌëdaꞌ itu ángel, benꞌ detzague yelaꞌ rnabëꞌ quie, uyëzinëꞌ guibá. Naꞌra tantozi naquëꞌ raca titiꞌ, uyuꞌu xniꞌ quienëꞌ lao yedyi layu. Caora naꞌ unë ángel naꞌ zidzo unanëꞌ caniga:
―Aoca quie Babilonia, aoca quie Babilonia. Naca Babilonia ciudad belaotera, pero abeyacan ciudad ga rda ja taxiꞌihuiꞌ. Abeyacan ca beló ga yuꞌu yugu cueꞌ bichi be mala. Abeyacan lidyi ja bia mala gula, bia rzë ladza, bia naca bayatza gula. Canaꞌ guca quie Babilonia, como danꞌ naca ciudad Babilonia ca quie tu nigula mala, nigula rutiꞌ gusto quie. Ahueꞌe benꞌ quie yugulu nación vino quienëꞌ. Bëlëjëꞌ lëbëꞌ tabayatza, ta bireyaꞌalaꞌ huelëjëꞌ nigula. Lëscanꞌ ja rey nitaꞌ lao yedyi layu, bëlëjëꞌ lëbëꞌ tabayatza gula, ta bireyaꞌalaꞌ huelëjëꞌ nigula. Lëscanꞌ ja benꞌ yuꞌu huëtiꞌ, benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, beyacajëꞌ benꞌ uñaꞌa gula nun quie danꞌ bërëlëjëꞌ nigula naꞌ tabayatza gula, ta bireyaꞌalaꞌ huelëjëꞌ nigula.
Naꞌra bedaꞌ tu rchiꞌ itu benꞌ zu guibá. Unanëꞌ cani:
―Leꞌe benꞌ naca benꞌ quiaꞌ. Ulero ciudad naꞌ tacuenda bihuerële cabëꞌ dulaꞌ xquia ruejëꞌ, ta bigaca quiele cabëꞌ castigo gacajëꞌ. Tantozi baoye dulaꞌ xquia quiejëꞌ, una Diuzi abdyin dza huenëꞌ lëjëꞌ castigo. Abdyin dza gaca nigula naꞌ castigo lëbi ca castigo bënëꞌ ja benꞌ tula. Chopa tantola huele nigula naꞌ castigo quie cabëꞌ tamala bënëꞌ. Hueꞌle nigula naꞌ ta yoꞌonëꞌ chopa tantola ta naca slaꞌ cabëꞌ ta bëꞌnëꞌ hueꞌe ja benꞌ tula. Lëbizi ca bënëꞌ, bënëꞌ cuinnëꞌ benꞌ z̃e, lëbizi ca guquëꞌ benꞌ uñaꞌa nun quie bënëꞌ tabayatza, canaꞌ huele nigula naꞌ castigo ta yedzagalaotzeguenëꞌ. Cani rna nigula naꞌ luꞌu guicho laxtaꞌonëꞌ: “Ni riꞌa. Nacaꞌ benꞌ rnabëꞌ. Binacaꞌ nigula guti xquiuhue. Bisacaꞌyudyicazaꞌ.” Canaꞌ rnanëꞌ. Quie lenaꞌ tu sasazi gataꞌ castigo quienëꞌ. Tu sasazi gataꞌ yelaꞌ guti quienëꞌ. Tu sasazi gataꞌ yelaꞌ rla quienëꞌ. Tu sasazi gataꞌ yelaꞌ rdue quienëꞌ. Naꞌ huayeinëꞌ conlë guiꞌ como danꞌ naca Diuzi benꞌ de yelaꞌ huaca quie baochugulinëꞌ quienëꞌ.
Huabedyi ja rey, benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, benꞌ bëlë lëbëꞌ tabayatza. Huabedyiyaꞌjëꞌ cati ilëꞌëjëꞌ rasa dzen ga reinëꞌ. 10 Naꞌra yegaꞌn ja rey naꞌ zituꞌ nun quie rdzebijëꞌ cabëꞌ castigo raca nigula naꞌ inajëꞌ caniga:
―¡Ay! ¡Bayëchiꞌ gula raca quie benꞌ ciudad Babilonia! Ciudad z̃e, ciudad belaotera naca ciudad Babilonia, pero tu sasazi blaꞌ castigo quiejëꞌ.
11 Lëscanꞌ huabedyi ja benꞌ yuꞌu huëtiꞌ, benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Huabedyijëꞌ nun quie aodyiaguiꞌ lëciudad naꞌ. Huabedyiyaꞌjëꞌ como danꞌ bira nitaꞌ nu ja benꞌ gaꞌo ta nuꞌajëꞌ rutiꞌjëꞌ 12 ta nuꞌajëꞌ oro, ta nuꞌajëꞌ plata, ta nuꞌajëꞌ yo tzaoꞌ, ta nuꞌajëꞌ perla, ta nuꞌajëꞌ laꞌariꞌ fino gula taculuri morado len taculuri z̃na. Lëscanꞌ bira nitaꞌ nu ja benꞌ gaꞌo ta nuꞌajëꞌ yugu cueꞌ ja yaga rlaꞌ z̃ixi z̃eo, ta nuꞌajëꞌ marfil, ta nuꞌajëꞌ yaga fino, ta nuꞌajëꞌ bronce, ta nuꞌajëꞌ guibá, ta nuꞌajëꞌ mármol. 13 Lëscanꞌ bira nitaꞌ nu ja benꞌ gaꞌo ta nuꞌajëꞌ canela, ta nuꞌajëꞌ rchinlaza, ta nuꞌajëꞌ yalo, ta nuꞌajëꞌ aceite mirra len aceite tula ta rlaꞌ badan gula, ta nuꞌajëꞌ vino, ta nuꞌajëꞌ aceite olivo, ta nuꞌajëꞌ yezo fino, ta nuꞌajëꞌ trigo. Lëscanꞌ nequiëꞌjëꞌ bia ruꞌa yuaꞌ, nequiëꞌjëꞌ becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, nequiëꞌjëꞌ caballo, nusaꞌjëꞌ carreta, hasta nequiëꞌjëꞌ benëꞌ ta yeyutiꞌjëꞌ. 14 Naꞌra cani ina yaca benꞌ huëtiꞌ rëbijëꞌ yaca benꞌ ciudad naꞌ:
―Bira de taz̃ixi cabëꞌ taz̃ixi lega yaxele dza naꞌ. Aode quie yelaꞌ uñaꞌa quiele, aode quie tafino ta de quiele dza naꞌ.
15 Naꞌra ja benꞌ rutiꞌja tanaꞌ, benꞌ guca benꞌ uñaꞌa nun quie bëjëꞌ huëtiꞌ ciudad naꞌ, bira tziojëꞌ gaꞌalaꞌ ga reꞌ ciudad naꞌ. Huegaꞌnjëꞌ zituꞌ nun quie rdzebijëꞌ quie castigo raca ja benꞌ ciudad naꞌ. Huabedyijëꞌ huaquejëꞌ bayëchiꞌ. 16 Cani inajëꞌ:
―¡Ay! ¡Bayëchiꞌ gula raca quie ciudad naꞌ! Guca ciudad naꞌ ca quie tu nigula naco tu laꞌariꞌ fino de culuri morado len culuri z̃na. Guca ciudad naꞌ ca quie tu nigula naca tzaoꞌ con oro, len yo tzaoꞌ, len perlas. 17 Pero tu sasazi aoniti yelaꞌ uñaꞌa quienëꞌ.
Naꞌra yugulu benꞌ naca xanꞌ barco, len benꞌ naca pasajero quiejëꞌ, len benꞌ rue dyin quie barco, len benꞌ huëtiꞌ, benꞌ rseꞌelaꞌ ja yuaꞌ quie ta tzion yedyi tula, caora naꞌ bira tziojëꞌ ciudad naꞌ huegaꞌnjëꞌ zituꞌ. 18 Cati ilëꞌëjëꞌ rasa dzen rei ciudad naꞌ, naꞌra huabedyiyaꞌjëꞌ inajëꞌ caniga:
―¡Bira de ciudad belaotera ca ciudad niga!
19 Naꞌra udzeꞌjëꞌ yu guichojëꞌ, huabedyijëꞌ gaquejëꞌ bayëchiꞌ, cuedyiyaꞌjëꞌ, inajëꞌ caniga:
―¡Ay! Bayëchiꞌ gula raca quie ciudad naꞌ. Conlë yelaꞌ uñaꞌa quie ciudad naꞌ beyaca benꞌ naca xanꞌ barco benꞌ uñaꞌa. Pero naꞌa tu sasazi aode quie ciudad naꞌ.
20 Pero leꞌe benꞌ zu guibá, len leꞌe benꞌ naca apóstol, len leꞌe benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, len leꞌe yugulu benꞌ naque quie Diuzi, reyaꞌalaꞌ yedaohuele cabëꞌ guca quie ciudad naꞌ, como danꞌ castigo bë Diuzi ciudad naꞌ. Canaꞌ apquiz̃u Diuzi lëjëꞌ cabëꞌ tamala bëjëꞌ quiele.
21 Naꞌra blëꞌëdaꞌ ulisa tu ángel huaꞌalaꞌ tu yo ta naca ca yo z̃e cabëꞌ ta rutujëꞌ z̃ubaꞌ. Blëꞌëdaꞌ uruꞌunnëꞌn luꞌu nisadaoꞌ. Naꞌ unëꞌ cani:
―Lëbizi cabëꞌ guca quie yo z̃e, canaꞌ gaca quie ciudad Babilonia. Tu sasazi te quien, bira ilëꞌë yaca benëꞌ len. 22 Bira uxidyi ja benëꞌ arpa, bira ucuedyi ja benëꞌ flauta, bira ucuedyi ja benëꞌ trompeta, bira huejëꞌ música lao calle ciudad naꞌ. Nitu nitu benꞌ hue dyin, bira initaꞌjëꞌ ciudad naꞌ. Bira gutu molino yo, 23 bira useniꞌ lámpara guiꞌ, bira gaca ruꞌbe lani quie huetzaganaꞌ ciudad naꞌ. Canaꞌ gaca quie ciudad naꞌ laꞌacazi benꞌ yuꞌu huetiꞌ quie ciudad naꞌ, gucajëꞌ benꞌ belaora lao yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, pero uz̃iꞌjëꞌ benꞌ quie yugulu nación yëꞌ conlë yelaꞌ brujo quiejëꞌ.
24 Naꞌra lëciudad naꞌ nacan ciudad ga bëtijëꞌ blatojëꞌ ren quie benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi len yaca los demás benꞌ naque quienëꞌ. Blatojëꞌ ren quie yugulu benꞌ unao xneza Cristo.