2
Useꞌelaꞌ Juan diꞌidzaꞌ lao gadyi ciudad: Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌnëꞌ lao ciudad Efeso
Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ nao xnezaꞌ, benꞌ zu rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi ciudad Efeso. Naꞌ yëboꞌjëꞌ: “Cani rna benꞌ zë gadyi bélo zaqueꞌ naꞌanëꞌ yebë, benꞌ rda lao taoꞌ candelero naꞌ: Nezdaꞌ yugulu cabëꞌ ruele. Nezdaꞌ cabëꞌ ruele dyin quiaꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle. Nezdaꞌ biusanlaꞌadyiꞌle huele dyin quiaꞌ. Nezdaꞌ bihueꞌle lato gacalë benꞌ mala leꞌe tuz̃e. Nezdaꞌ bële prueba quie benꞌ na nacajëꞌ apóstol, pero bëꞌ nazijëꞌ binacajëꞌ apóstol. Nezdaꞌ banezile benꞌ huiziꞌ yëꞌ nacajëꞌ. Nezdaꞌ cabëꞌ ruele rnaole xnezaꞌ dyëꞌëdi. Nezdaꞌ lega bedzagalaole tanun quie danꞌ naole xnezaꞌ. Nezdaꞌ bële dyin quiaꞌ biruhuëdile. Pero de tu ta ruele biraxedaꞌ. Bira nedyëꞌële nëꞌëdiꞌ cabëꞌ bdyëꞌële nëꞌëdiꞌ dza naꞌ, dza uzulaole inaole xnezaꞌ. Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ yezaꞌlaꞌadyiꞌle cabëꞌ bële dza naꞌ. Reyaꞌalaꞌ yetzaꞌle pensari quiele huele tatula cabëꞌ bële dza naꞌ. Chi bihuele ca niaꞌ, laguidatiaꞌ huagubaꞌ leꞌe ga zule, bira gacale ca quie candelero quiaꞌ chi biyetzaꞌle pensari quiele. Pero tahuen naꞌ cabëꞌ pensari ruele rudiele ca rue ja benꞌ nicolaítas, benꞌ rionlaꞌadyiꞌ yaca ídolo. Lëscanꞌ nëꞌëdiꞌ, rudiedaꞌ cabëꞌ ruejëꞌ. Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ. Nu yaca benꞌ sue biusanlaꞌadyiꞌ xnezaꞌ, huayojëꞌ guibá ta gaojëꞌ taz̃ixi ta dyia tu yaga ta zu naꞌ. Lëtaz̃ixi naꞌ ruꞌen yelaꞌ neban.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.
Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Esmirna
Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Lëscanꞌ bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi ta iseꞌeloꞌn lao benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ zu ciudad Esmirna. Naꞌ yëboꞌjëꞌ: “Cani na benꞌ una lao nëꞌë uzulao cuëchi yedyi layu, benꞌ una lao nëꞌë yeyudyi yedu quie yedyi layu, benꞌ baguti beban, benꞌ bazu tuzioli: Banezdaꞌ yugulu cabëꞌ ruele. Banezdaꞌ cabëꞌ redzagalaole. Banezdaꞌ nacale benꞌ yëchiꞌ, pero huadyin dza gacale benꞌ uñaꞌa como danꞌ huaguiz̃u Diuzi leꞌe quie dyin quienëꞌ ruele. Banezdaꞌ cabëꞌ rudie ja benëꞌ leꞌe, benꞌ na nacajëꞌ benꞌ Israel, pero nacajëꞌ benꞌ nao rue cabëꞌ mandado rue Satanás. 10 Naꞌra biidzebile cabëꞌ bazaꞌ gaca quiele yedzagalaole. Biidzebile baꞌalaꞌcazi dyin quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ bazaꞌ gaca quiele udzeꞌ ja benëꞌ bala leꞌe luꞌu dyiguiba cuenda gacale prueba chi tali naole xnezaꞌ biusanlaꞌadyiꞌlen. Naꞌra baba dzazi bazaꞌ yedzagalaole. Pero suele dyëꞌëdi inaole xnezaꞌ baꞌalaꞌcazi guti ja benëꞌ leꞌe. Naꞌra gunaꞌ yelaꞌ neban quiele tuzioli. 11 Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ. Nu yaca benꞌ sue biusanlaꞌadyiꞌ xnezaꞌ, bibi tamala gaca quiejëꞌ, ude beyudyi gutijëꞌ, bitziojëꞌ lao guiꞌ gabila.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.
Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Pérgamo
12 Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Naꞌra bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ zu ciudad Pérgamo. Naꞌ yëboꞌnëꞌ: “Cani rna benꞌ zë espada neduchiꞌ rupalao: 13 Nëꞌëdiꞌ nezdaꞌ yugulu ca ruele. Nezdaꞌ zule ciudad ga lega nao ja benëꞌ ca mandado rue Satanás. Pero baꞌalaꞌcazi zule ciudad naꞌ, birusanlaꞌadyiꞌle inaole xnezaꞌ. Bipsanlaꞌadyiꞌle inaole xnezaꞌ laꞌacazi bëti ja benëꞌ Antipas, benꞌ naca testigo quiaꞌ. Bëtijëꞌ lëbëꞌ yedyi quiele ga rnabëꞌ Satanás. 14 Pero de tu ta ruele biraxedaꞌ. Biraxedaꞌ ruꞌele lato cabëꞌ rue benꞌ zu ladole, benꞌ nenao nerue cabëꞌ consejo bdzeꞌ tu benꞌ lao Balaam len itu benꞌ lao Balac dza naꞌ. Bdzeꞌnëꞌ Balac consejo ta yëbinëꞌ benꞌ Israel ta gaojëꞌ bëꞌëlaꞌ ta bdyia ja benꞌ lao ruꞌaba ga zu ídolo. Lëscanꞌ bdzeꞌnëꞌ Balac consejo ta yëbinëꞌ benꞌ Israel ta huejëꞌ tamala gatilëjëꞌ nigula tula, nigula binaca z̃gulajëꞌ. 15 Lëscanꞌ biraxedaꞌ ruꞌele lato cabëꞌ rue benꞌ zu ladole, benꞌ nenao nerue cabëꞌ consejo rudzeꞌ benꞌ nicolaítas. Pero rudiedaꞌ cabëꞌ consejo rudzeꞌjëꞌ leyaquëꞌ. 16 Quie lenaꞌ ruen dyabëꞌ yetzaꞌle pensari quiele, como danꞌ chi biyetzaꞌle pensari quiele, laguidatiaꞌ ga zule tilaliaꞌ lëjëꞌ conlë espada ta rero ruꞌa. 17 Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ. Nu yaca benꞌ sue biusanlaꞌadyiꞌ xnezaꞌ, huaꞌjëꞌ yëta xtila laona maná ta gaojëꞌ, pero yëta xtila ta negachiꞌn naꞌ. Lëscanꞌ huaꞌjëꞌ tu huio yo bezëri quie quiejëꞌ. Naꞌ lëꞌë yo naꞌ zun tu laojëꞌ cubi ta binezi ja benꞌ tula. Tuzi benꞌ siꞌ len nezinëꞌ nu laohue zun.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.
Diꞌidzaꞌ ni useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Tiatira
18 Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Naꞌra bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ zu rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi ciudad Tiatira. Naꞌ yëboꞌnëꞌ: “Cani rna benꞌ naca z̃iꞌi Diuzi, benꞌ yuꞌu laohue ca yuꞌu xniꞌ guiꞌ, benꞌ rnaꞌ labe ca rnaꞌ guibá bronce yëri gula: 19 Naꞌra nezdaꞌ yugulu cabëꞌ ruele. Nezdaꞌ cabëꞌ nedyëꞌële nëꞌëdiꞌ. Nezdaꞌ cabëꞌ rnaole xnezaꞌ. Nezdaꞌ ruele cabëꞌ mandado reꞌendaꞌ huele. Nezdaꞌ rzuele birusanlaꞌadyiꞌle inaole xnezaꞌ. Nezdaꞌ arnaorale xnezaꞌ dyaꞌara ca dza uzulaole inaole xnezaꞌ. 20 Pero de tu ta ruele biraxedaꞌ. Biraxedaꞌ ruꞌele lato zu tu nigula, benꞌ lao Jezabel, ladole. Rnanëꞌ nun quie Diuzi rnanëꞌ, pero yëꞌzi rziꞌnëꞌ, como danꞌ rudzeꞌnëꞌ ja benꞌ nao xnezaꞌ consejo ta huejëꞌ tamala. Rudzeꞌnëꞌ lëjëꞌ consejo ta gasilëjëꞌ yaca nigula binaca z̃gulajëꞌ. Lëscanꞌ rudzeꞌnëꞌ lëjëꞌ consejo gaojëꞌ bëꞌëlaꞌ ta bdyia ja benëꞌ lao ruꞌaba ga zu ídolo. 21 Naꞌra nëꞌëdiꞌ abiꞌanëꞌ lato ta yetzaꞌnëꞌ pensari quienëꞌ, pero bireꞌennëꞌ usanlaꞌadyiꞌnëꞌ tamala quienëꞌ rasilënëꞌ con nutezi beꞌmbyu. 22 Pero nëꞌëdiꞌ huaꞌnëꞌ castigo gaca z̃hueꞌnëꞌ gatanëꞌ lao cama naꞌ. Lëscanꞌ huaꞌ castigo ja benꞌ ruelë lëbëꞌ tamala chi biusanlaꞌadyiꞌjëꞌ cabëꞌ tamala ruelëjëꞌ lëbëꞌ. 23 Naꞌra cati gutiaꞌ ja benꞌ nao nigula naꞌ, caora naꞌ huanezi yugulu benꞌ nao xnezaꞌ de que nezdaꞌ duz̃ete ca naca pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌo benëꞌ. Caora naꞌ gunaꞌ leꞌe tu premio chi bële tahuen, pero huaꞌ leꞌe tu castigo chi bële tamala. 24 Pero leꞌe, benꞌ nao xnezaꞌ, benꞌ zu ciudad Tiatira, leꞌe benꞌ binao birue cabëꞌ consejo rudzeꞌ nigula naꞌ, leꞌe benꞌ binezi cabëꞌ diꞌidzaꞌ rnajëꞌ, rnajëꞌ diꞌidzaꞌ negachiꞌ quie Satanás, naꞌ nëꞌëdiꞌ rniaꞌ leꞌe, tuzi ca reꞌendaꞌ huele, reꞌendaꞌ inaole xnezaꞌ. 25 Huele seguir inaole xnezaꞌ dyëꞌëdi hasta dza cati yeguidaꞌ. 26 Naꞌra quie benꞌ rzue birusanlaꞌadyiꞌ xnezaꞌ, quie benꞌ rue ca mandado reꞌendaꞌ huejëꞌ hasta dza gatijëꞌ, huaꞌjëꞌ lato inabëꞌjëꞌ lao yedyi layu. 27 Cabëꞌ lato bën Xuzaꞌ nëꞌëdiꞌ rnabiꞌa, canaꞌ huaꞌjëꞌ lato inabëꞌjëꞌ. Conlë tu xagaꞌ de guíba inabëꞌjëꞌ lao yedyi layu. Chi tilalë ja benëꞌ lëjëꞌ, udyiaguiꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ lëjëꞌ uz̃uz̃uyaquëꞌ lëjëꞌ como si fuera nacajëꞌ yesoꞌ yu. 28 Huaꞌjëꞌ lato sulëjëꞌ nëꞌëdiꞌ, benꞌ naca ca bélo quie bala. 29 Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.