3
Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Sardis
Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Naꞌra bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ zu ciudad Sardis. Naꞌ yëboꞌjëꞌ: “Cani rna benꞌ yuꞌu Bichi Be quie Diuzi naca ca gadyi bichi be, benꞌ zë gadyi bélo: Nezdaꞌ yugulu cabëꞌ ruele. Nezdaꞌ binaca huen quiele, naca quiele ca quie benꞌ baguti baꞌalaꞌcazi nezule nebanle. Ulehue pensari cabëꞌ raca quiele. Gapale cuidado biusanlaꞌadyiꞌle ca tu tadaoꞌ bicuꞌ rnaole xnezaꞌ. Pues ilëꞌëtiꞌzi bipsanlaꞌadyiꞌle xnezaꞌ. Blëꞌëdaꞌ cabëꞌ naole xnezaꞌ, binegaolen dyaꞌa cabëꞌ reꞌendaꞌ. Naꞌra bigalaꞌadyiꞌle cabëꞌ bë quiele quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ. Reyaꞌalaꞌ inaole dyëꞌëdi hue quiele quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi tatula. Reyaꞌalaꞌ utzaꞌle pensari quiele, como danꞌ chi bihue quiele cabëꞌ rniaꞌ leꞌe, naꞌra guidaꞌ binezile bi hora idechuguliaꞌ quiele. Cabëꞌ guida benꞌ uban, binezile bi hora guidëꞌ, canaꞌ guidaꞌ. Pero zu bala benꞌ zu ladole ciudad Sardis, benꞌ binaca z̃abajëꞌ besu, ta inaro, tuzi xnezaꞌ rnaojëꞌ. Naꞌra huaꞌjëꞌ laꞌariꞌ bezëri ta gacojëꞌ, huazuliaꞌ lëjëꞌ tuz̃e, como danꞌ canaꞌ zacaꞌjëꞌ gaca quiejëꞌ. Nu yaca benꞌ rzue biusanlaꞌadyiꞌ xnezaꞌ, huaꞌjëꞌ laꞌariꞌ bezëri ta gacojëꞌ, biusulaꞌ laojëꞌ zu lëꞌë guichi naca libro ga naca lista bi lao benꞌ gataꞌ yelaꞌ neban quie tuzioli. Huëpaꞌ Xuzaꞌ len yaca ángel quienëꞌ: “Benꞌ ni nacajëꞌ benꞌ quiaꞌ.” Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.
Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Filadelfia
Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Naꞌra bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ zu ciudad Filadelfia. Naꞌ yëboꞌjëꞌ: “Cani rna benꞌ naca laꞌiya, benꞌ rnë tali, benꞌ rnabëꞌ lao ciudad quie rey David, benꞌ rsalo puerta nunu saqueꞌ usio len, benꞌ rsio puerta nunu saqueꞌ isalo len: Nezdaꞌ yugulu cabëꞌ ruele. Para leꞌe apsalogaꞌ puerta quie guibá, nunu saqueꞌ usio len. Canaꞌ biaꞌ quiele como danꞌ rnaole xnezaꞌ, rue quiele quie xtiꞌidzaꞌ, birusebiꞌle nëꞌëdiꞌ. Cani huaꞌ quiele: Ulaohuaꞌ yaca benꞌ nao xneza Satanás, benꞌ huiziꞌ yëꞌ, benꞌ na nacajëꞌ benꞌ Israel, pero binaojëꞌ xnezaꞌ. Huaꞌ mandado quitzujëꞌ z̃ibijëꞌ laole ta inezijëꞌ nedyëꞌëdaꞌ leꞌe. 10 Lëscanꞌ, como danꞌ rue quiele quie xtiꞌidzaꞌ, rzuele bipsanlaꞌadyiꞌle xnezaꞌ, quie lenaꞌ ucuasa ucuiꞌogaꞌ leꞌe dza zazaꞌra cati gaca tazëdi gula lao duz̃ete yedyi layu. Naꞌ gaca tazëdi gula lao yedyi layu ta uluꞌen quie yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ cabëꞌ benꞌ mala nacajëꞌ. 11 Laguidatiaꞌ. Quie lenaꞌ biusanlaꞌadyiꞌle cabëꞌ babële naole xnezaꞌ cuenda bigaca quiele bigataꞌ premio quiele guibá. 12 Nu yaca benꞌ hue gan lao tamala, huaꞌjëꞌ fuerza valor cuenda gaca quiejëꞌ ca quie tu pilare zu luꞌu yuꞌu quie Xuzaꞌ. Naꞌ huegaꞌnjëꞌ luꞌu yuꞌu naꞌ tuzioli. Uzuaꞌ lëꞌë laxtaꞌojëꞌ laohuaꞌ, len lao Xuzaꞌ, len lao ciudad quienëꞌ, ciudad Jerusalén cubi yeyëzi guibá yedyinnan lao yedyi layu. 13 Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.
Diꞌidzaꞌ niga useꞌelaꞌ Juan lao ciudad Laodicea
14 Naꞌra una Jesús gudyinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Bzu diꞌidzaꞌ niga lëꞌë guichi iseꞌeloꞌn lao benꞌ rguixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, benꞌ zu ciudad Laodicea. Naꞌ yëboꞌjëꞌ: “Cani rna benꞌ rna puro tali, benꞌ naca testigo dyaꞌa, benꞌ birziꞌ yëꞌ, benꞌ zulë Diuzi tuz̃e cati uzulao Diuzi bzaloguëꞌ yugulu ta de: 15 Nezdaꞌ yugulu ca ruele. Nezdaꞌ nica naole xnezaꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle, nica rusebiꞌle nëꞌëdiꞌ. Chi bireꞌenle inaole xnezaꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle, mejorla usebiꞌle nëꞌëdiꞌ. 16 Pero como binaole xnezaꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle, lenaꞌ bizuaꞌ gusto cabëꞌ ruele. 17 Naꞌra nale nacale benꞌ uñaꞌa. Nale raca huen quiele. Nale lega raxe Diuzi ca ruele. Nale gabi rdzioguele. Pero nica nezile ca tamala raca quiele. Nica nezile araca quiele ca quie benꞌ yëchiꞌ, ca quie benꞌ laochula, ca quie benꞌ rda z̃an guidi. 18 Quie lenaꞌ gunaꞌ leꞌe tu consejo. Reyaꞌalaꞌ inabale nëꞌëdiꞌ chi bigutiꞌa quiele ta naca puro oro cuenda gacale dugalo benꞌ uñaꞌa. Reyaꞌalaꞌ inabale nëꞌëdiꞌ chi bigutiꞌa quiele laꞌariꞌ bezëri ta gacole cuenda ucachiꞌn cuerpo quiele, naꞌ bigaca yelaꞌ stuꞌ quiele. Reyaꞌalaꞌ inabale nëꞌëdiꞌ chi bigutiꞌa quiele huento ta udzeꞌle yulaole cuenda yelëꞌële. 19 Rdilaꞌ ruegadyaꞌ yugu benꞌ nedyëꞌëdaꞌ. Quie lenaꞌ reyaꞌalaꞌ inaole xnezaꞌ du guicho du laꞌadyiꞌle. Reyaꞌalaꞌ utzaꞌle pensari quiele uzënagale quiaꞌ. 20 Naca quiaꞌ ca quie tu benꞌ zë ruꞌa yuꞌu, benꞌ rulidza leꞌe. Chi nu benꞌ be quiaꞌ inanëꞌ nëꞌëdiꞌ: Uda luꞌu yuꞌu, caora naꞌ tzuꞌa luꞌu yuꞌu quienëꞌ gaoliaꞌnëꞌ tuz̃e, naꞌ gaolënëꞌ nëꞌëdiꞌ tuz̃e. 21 Nu benꞌ hue gan lao tamala, huaꞌnëꞌ lato cueꞌlënëꞌ nëꞌëdiꞌ cuëtaꞌ ga riꞌa xlatogaꞌ. Canaꞌ huaꞌ quienëꞌ con cabëꞌ biaꞌ nëꞌëdiꞌ, biaꞌ gan lao tamala, ben Xuzaꞌ nëꞌëdiꞌ lato cuiꞌa cuëtaꞌnëꞌ ga reꞌnëꞌ xlatonëꞌ. 22 Ulezënaga dyëꞌëdi cabëꞌ na Bichi Be quie Diuzi rëbinëꞌ yaca benꞌ nao xnezaꞌ.” ―Canaꞌ una Jesús dza naꞌ.