4
Cabëꞌ rionlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi guibá
Naꞌra ude beyudyi canaꞌ, blëꞌëdaꞌ neyalo puerta guibá bedaꞌ unë benꞌ unë nëꞌëdiꞌ tanëro, benꞌ yuꞌu rchiꞌ ca yuꞌu rchiꞌ trompeta. Naꞌra unanëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Uyëpicara niga. Uluꞌenaꞌ luëꞌ cabëꞌ ta bazaꞌ gaca.
Canaꞌ bë Bichi Be quie Diuzi bluꞌenëꞌ nëꞌëdiꞌ ta bazaꞌ gaca. Naꞌra blëꞌëdaꞌ ga cueꞌ tu benëꞌ ta zu guibá. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ reꞌ tu benëꞌ laonan. Lëbenꞌ naꞌ, benꞌ reꞌ laonan, raca titiꞌnëꞌ ca raca titiꞌ yo jaspe o ca raca titiꞌ yo cornalina. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ ruꞌalao ga reꞌnëꞌ, neyëchon byetaꞌ ta raca titiꞌn ca raca titiꞌ yo esmeralda. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ ruꞌalao ga reꞌ benꞌ naꞌ, zura igalobetapa ga cueꞌra benëꞌ. Blëꞌëdaꞌ naꞌ ureꞌ galobetapa benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja. Lëbenꞌ naꞌ nacojëꞌ laꞌariꞌ bezëri, yuꞌu coron de oro guichojëꞌ. Ga reꞌ benꞌ naꞌ, rguino rëpiyesa, ratzo bdyito huiziuꞌ. Naꞌ zacaꞌlao ga reꞌ benꞌ naꞌ, zu gadyi lámpara raꞌalaꞌn guiꞌ. Lëlámpara naꞌ nacan bichi be quie Diuzi ta naca gadyi. Zacaꞌlao ga reꞌ benꞌ naꞌ, blëꞌëdaꞌ tu ta naca ca nisadaoꞌ, pero rnaꞌn ca yaohuan yeniꞌ gula.
Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ lao taoꞌ tu laꞌa huio, zacaꞌ ga reꞌ benꞌ naꞌ, zu tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Naꞌ yuꞌu yulaojëꞌ duz̃etejëꞌ xcuꞌudzujëꞌ len laojëꞌ. Naꞌra blëꞌëdaꞌ benꞌ nëro, naquëꞌ ca tu bëdyi guixiꞌ, naꞌ benꞌ urupe, naquëꞌ ca tu bëdyihuaga, naꞌ benꞌ uyune, zu laohuëꞌ ca zu lao benëꞌ, naꞌ benꞌ udape, naquëꞌ ca psia bia rzë. Blëꞌëdaꞌ zu tzona huio xilajëꞌ tzalaꞌ tzalaꞌjëꞌ. Lëscanꞌ dyia yulaojëꞌ duz̃ete xilajëꞌ rupalaꞌn. Naꞌra du dza, du yela, birusanjëꞌ rnajëꞌ cani:
Benꞌ laꞌiya nacoꞌ, benꞌ laꞌiya nacoꞌ, benꞌ laꞌiya nacoꞌ.
Nacoꞌ Diuzi, benꞌ de yugulute yelaꞌ rnabëꞌ quie, benꞌ zu tuzioli.
Naꞌra cati rapalaꞌnjëꞌ benꞌ reꞌ lao xlatogue, benꞌ neban tuzioli, 10 caora naꞌ uditzu z̃ibi galobetapa benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja, lao benꞌ reꞌ naꞌ. Canaꞌ rionlaꞌadyiꞌjëꞌ benꞌ neban tuzioli. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ bdyiajëꞌ coron quiejëꞌ lao xlato benꞌ naꞌ. Naꞌra unajëꞌ rëbijëꞌ lëbëꞌ cani:
11 Señor, luëꞌ nacoꞌ Diuzi quiendoꞌ.
Luëꞌ zacaꞌloꞌ hue ja benëꞌ luëꞌ benꞌ z̃e.
Luëꞌ zacaꞌloꞌ hue ja benëꞌ luëꞌ benꞌ balaꞌana.
Luëꞌ zacaꞌloꞌ hue ja benëꞌ luëꞌ benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quië.
Canaꞌ zacaꞌloꞌ, como danꞌ luëꞌ bëloꞌ yugulute ta de.
Lao naꞌaloꞌ bzaloꞌyacan.