5
Ni rnan quie tu libro len tu benꞌ naca ca quie tu becoꞌ z̃iꞌilaꞌ
Naꞌra blëꞌëdaꞌ benꞌ reꞌ xlatogue zënëꞌ tu libro zaquëꞌ naꞌanëꞌ yebë. Blëꞌëdaꞌ naca libro forma ca rollo. Yuꞌu letra laonan len xcuꞌudzun. Blëꞌëdaꞌ gadyi cueꞌ nerioranan. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ tu ángel, benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie. Blëꞌëdaꞌ unënëꞌ zidzo unanëꞌ cani:
―¿Nu benꞌ zacaꞌ ta ichipa ta nerio libro naꞌ ta ixëdyinëꞌn?
Naꞌ blëꞌëdaꞌ ganu benꞌ zu, benꞌ zacaꞌ ixëdyi libro naꞌ, ni ta ulabanëꞌn bisaqueꞌ. Blëꞌëdaꞌ ganu benꞌ rdzele, ni guibá, ni yedyi layu, ni ga yuꞌu benꞌ huati. Naꞌra uredyitzayaꞌa nun quie danꞌ ganu benꞌ nedzele zacaꞌ ixëdyi libro naꞌ, ni ta ulabanëꞌn bisaqueꞌ. Naꞌra unë tu benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌ, unanëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Bira cuedyoꞌ como danꞌ bazacaꞌ Jesús, benꞌ naca benꞌ rnabëꞌ quie familia quie Judá, benꞌ naca z̃iꞌisuba rey David, bazacaꞌnëꞌ ichipanëꞌ gadyi cueꞌ ta nerio libro ixëdyinëꞌn.
Lao taoꞌ ga reꞌ benꞌ naꞌ xlatogue, ga zu tapa benꞌ naca ca forma bia guixiꞌ, len galobetapa benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja, naꞌ blëꞌëdaꞌ Jesús, benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Zënëꞌ naꞌ baꞌalaꞌcazi naquëꞌ hueꞌ nun quie bëti ja benëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ blëꞌëdaꞌ dyia gadyi luzu becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Lëscanꞌ yuꞌu gadyi yulaobaꞌ. Naꞌra naca gadyi yulaobaꞌ ca gadyi bichi be quie Diuzi ta useꞌelëꞌ duz̃ete yedyi layu. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ uyo lëbenꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ naꞌ, yexiꞌnëꞌ libro zë benꞌ reꞌ xlatogue naꞌ zaquëꞌ naꞌanëꞌ yebë. Cati baoz̃iꞌ benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ libro naꞌ, naꞌra uditzu z̃ibi tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ, len galobetapa ja benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja, lao benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Naꞌra ja benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja naꞌ, zëjëꞌ tu huio arpa, zëjëꞌ tu huio copa de oro yuꞌun yalo. Naca yalo naꞌ ca quie diꞌidzaꞌ ruꞌelë yaca benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi lëbëꞌ. Naꞌra rulajëꞌ tu tacubi rnajëꞌ caniga:
Luëꞌ naꞌ zacoꞌ siꞌloꞌ libro naꞌ, ichipoꞌ ta nerionan.
Luëꞌ zacoꞌ, como danꞌ bëti ja benëꞌ luëꞌ, ulato ren quioꞌ.
Canaꞌ udiz̃uloꞌ quie dulaꞌ xquia quie ja benëꞌ cuenda gacajëꞌ benꞌ quie Diuzi.
Udiz̃uloꞌ quie dulaꞌ xquia quie benꞌ naca con nutezi ja raza, con nutezi ja diꞌidzaꞌ, con bitezi ja yedyi, con bitezi ja nación.
10 Ulioloꞌ lëjëꞌ gacajëꞌ rey, gacajëꞌ pxuzi quie Diuzi quiero.
Naꞌra inabëꞌjëꞌ lao yedyi layu.
11 Caora naꞌ unaꞌa bedaꞌ ja ángel zë gula. Neyëchojëꞌ ruꞌalao xlato benꞌ naꞌ, len benꞌ naca ca forma bia guixiꞌ, len benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja. Zë million naca ja ángel. 12 Naꞌ unëjëꞌ zidzo unajëꞌ caniga:
Benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, bëti ja benëꞌ lëbëꞌ, zacaꞌnëꞌ tzionlaꞌadyiꞌ ja benëꞌ lëbëꞌ.
Zacaꞌnëꞌ yëbijëꞌ lëbëꞌ caniga:
Luëꞌ nacoꞌ benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie.
Luëꞌ nacoꞌ xaꞌn yugulute ta de.
Luëꞌ nacoꞌ benꞌ rioñeꞌe yugulute.
Luëꞌ nacoꞌ benꞌ de yelaꞌ huaca quie.
Luëꞌ nacoꞌ benꞌ balaꞌana, benꞌ belaotzegue.
Luëꞌ nacoꞌ benꞌ huendoꞌ benꞌ z̃e.
13 Naꞌra bedaꞌ unë yugulu ta bë Diuzi, ta inaro, yugulu ta zu guibá, len yugulu ta zu lao yedyi layu, len yugulu ta zu ga yuꞌu benꞌ huati, len yugulu ta zu luꞌu nisadaoꞌ, len yugulute ta de. Bedaꞌ unëjan unajan caniga:
Benꞌ reꞌ xlatogue, len benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, nacajëꞌ benꞌ huendoꞌ benꞌ z̃e.
Nacajëꞌ benꞌ balaꞌana, benꞌ belaotzegue. Nacajëꞌ benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie.
Canaꞌ naca quiejëꞌ tuzioli.
14 Naꞌra una tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ caniga:
―Canꞌ gaca.
Lëscanꞌ uditzu z̃ibi galobetapa benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja, uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ benꞌ zu tuzioli.