6
Ni rguixogueꞌn quie xopa ta nerio libro naꞌ
Naꞌra blëꞌëdaꞌ cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ ta nerio libro naꞌ tanëro lao gadyi ta nerionan. Bedaꞌ rchiꞌ tu benꞌ nëro, benꞌ naca quie lao tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Bedaꞌ rchiꞌnëꞌ ca rchiꞌ bdyito hueziuꞌ. Naꞌ unanëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―¡Udacara ilëꞌëloꞌ!
Naꞌra cati unaꞌa blëꞌëdaꞌ tu caballo bezëri. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ dyia tu benëꞌ xcuꞌudzubaꞌ. Lëbenꞌ naꞌ zënëꞌ tu ta chuꞌun flecha. Naꞌ bëꞌjëꞌ lebëꞌ tu coron. Lëscanꞌ bëꞌjëꞌ lëbëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ. Naꞌ uzaꞌnëꞌ zionëꞌ ta sueranëꞌ hueranëꞌ gan tilalënëꞌ yaca benꞌ naca enemigo quienëꞌ.
Cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ ta nerio libro naꞌ taurupe, caora naꞌ bedaꞌ cati unë benꞌ urupe, benꞌ naca quie lao tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Unanëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―¡Udacara ilëꞌëloꞌ!
Naꞌra cati unaꞌa blëꞌëdaꞌ bro itu caballo z̃na dyia tu benëꞌ xcuꞌudzubaꞌ. Naꞌra benꞌ dyia xcuꞌudzubaꞌ naꞌ, napëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ ta uxenëꞌ dila lao yedyi layu ta guti ja benëꞌ laguedyijëꞌ. Caora naꞌ bëꞌjëꞌ lëbëꞌ tu espada z̃e gula.
Naꞌra cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ tauyune nerio libro naꞌ, caora naꞌ unë benꞌ uyune, benꞌ naca quie lao tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Naꞌ unanëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―¡Udacara ilëꞌëloꞌ!
Naꞌ cati unaꞌa blëꞌëdaꞌ itu caballo gaso dyia benëꞌ xcuꞌudzubaꞌ. Blëꞌëdaꞌ benꞌ dyia xcuꞌudzubaꞌ zënëꞌ tu z̃igaꞌ de onza. Caora naꞌ bedaꞌ cati unë benꞌ uyune, benꞌ naca quie lao tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ, rëbinëꞌ benꞌ dyia xcuꞌudzu caballo:
―Laz̃o quie benꞌ rue dyin tu dza, canaꞌ sacaꞌ tu kilo trigo, canaꞌ sacaꞌ tzona kilo cebada. Pero biudyiaguiꞌloꞌ yaga olivo ta cuio ja benëꞌ aceite. Lëscanꞌ biudyiaguiꞌloꞌ luba bedzuliꞌ ta cuio ja benëꞌ vino.
Naꞌra cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ taudape ga nerio libro naꞌ, caora naꞌ bedaꞌ unë benꞌ udape, benꞌ naca quie lao tapa benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Unënëꞌ unanëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―¡Udacara ilëꞌëloꞌ!
Naꞌra cati unaꞌa blëꞌëdaꞌ bro itu caballo gachi, bia dyia tu benëꞌ xcuꞌudzubaꞌ. Naꞌ benꞌ dyia lëbaꞌ naꞌ laohuëꞌ Yelaꞌ Guti. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ xcuꞌudzunëꞌ zenao itu benꞌ laohuëꞌ Yero Ba Ga Yuꞌu Benꞌ Huati. Bëꞌ Diuzi lëjëꞌ lato ta gutijëꞌ tu naga quie ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu. Bëꞌnëꞌ lato gutijëꞌ lëjëꞌ conlë huedila, conlë ubin, conlë yelaꞌ huëꞌ, conlë ja bia guixiꞌ mala gula, bia zu lao yedyi layu.
Naꞌra cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ tagaꞌyoꞌ ga nerio libro naꞌ, caora naꞌ unaꞌa blëꞌëdaꞌ z̃an ruꞌaba ta zu guibá, blëꞌëdaꞌ zu ja bichi be quie ja benꞌ guti nun quie udixogueꞌjëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Ta bë yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu bëtijëꞌ lëjëꞌ nun quie danꞌ udixogueꞌjëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 10 Naꞌra bedaꞌ unë ja benꞌ zu z̃an ruꞌaba ta zu guibá, bedaꞌ rnëjëꞌ zidzo gula rnajëꞌ caniga:
―Señor, benꞌ laꞌiya luëꞌ. Luëꞌ uzuloꞌ diꞌidzaꞌ ca unaoꞌ hueloꞌ. ¿Bata ichuguliloꞌ hueloꞌ castigo ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, ja benꞌ bëti nëtoꞌ?
11 Naꞌra bëꞌ Diuzi lëjëꞌ tu huio z̃abajëꞌ bezëri ta gucojëꞌ. Caora naꞌ una Diuzi rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―Ulecueza itu tiempo cuenda gacale completo, porque nezu benꞌ nerdziogue, benꞌ nuelë leꞌe tuz̃e, benꞌ rue ca mandado rue Cristo. Binedyin dza guti ja benëꞌ lëjëꞌ cabëꞌ bëtijëꞌ leꞌe.
12 Naꞌra cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ taxopa ga nerio libro naꞌ, caora naꞌ guca tu uz̃uꞌ huala gula, naꞌ beyaca ubidza chula ca tu laꞌariꞌ gaso gula. Lëscanꞌ beyaca biuꞌ rnaꞌn ca ren. 13 Caora naꞌ bguino bélo gusiꞌjan lao dyilayu. Guca quie bélo cabëꞌ raca quie yaga higo cati rda tu be bedunꞌ fuerte gula, rguino ja higo yaꞌa quienen rasiꞌjan layu. 14 Naꞌra bedubi ladza cabëꞌ retubiro guichi, bira ilëꞌëron. Lëscanꞌ bzisi ja yaꞌa, len ga de yu bidyi luꞌu nisadaoꞌ ga zujan naca xlaton. 15 Caora naꞌ pcachiꞌlao ja benꞌ naca ja rey nitaꞌ lao yedyi layu. Pcachiꞌlaorë ja benꞌ naca benꞌ belao quiejëꞌ, len ja benꞌ uñaꞌa, len ja benꞌ naca comandante, len ja benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie. Laꞌacazi benꞌ nadaꞌo, laꞌacazi benꞌ libre, pcachiꞌlaojëꞌ z̃an beló, pcachiꞌlaojëꞌ z̃an yo yela. 16 Naꞌra unajëꞌ rëbijëꞌ yaꞌa len yo yela:
―Ulecachiꞌ nëtoꞌ cuenda bira ilëꞌë benꞌ reꞌ xlatogue guibá nëtoꞌ ta bigaca quiendoꞌ ca castigo huala gula rue benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ nëtoꞌ.
17 Pues abdyin dza hue Diuzi castigo lao yedyi layu. ¿Ca nuz̃i benꞌ sue, benꞌ gacaja ca castigo huenëꞌ?