7
Ni rguixogueꞌn quie ja benꞌ Israel, benꞌ neguichiꞌ sello quie Diuzi
Naꞌra ude beyudyi naꞌ, blëꞌëdaꞌ tapa ángel zëjëꞌ tu huiojëꞌ lao dapa squin yedyi layu. Zëjëꞌ ruzaꞌagajëꞌ ta bita lao dapate be rda lao yedyi layu. Canaꞌ bëjëꞌ tacuenda bita be lao yedyi layu, ni lao nisadaoꞌ, ni ta utan yaca yaga. Naꞌra lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ zaꞌ itu ángel zacaꞌ ni ga rlë ubidza, zënëꞌ tu sello quie Diuzi, benꞌ zu neban tuzioli. Naꞌra lëángel naꞌ uredyiyaꞌnëꞌ zidzo gula blidzanëꞌ tapa ángel. Naꞌ bëꞌ Diuzi tapa ángel yelaꞌ rnabëꞌ ta udyiaguiꞌjëꞌ yedyi layu len nisadaoꞌ. Naꞌra una ángel naꞌ rëbinëꞌ tapa ja ángel naꞌ caniga:
―Tu raca naꞌ nerdzioguen cuiobëꞌro uquichiro sello z̃ga ja benꞌ quie Diuzi, biudyiaguiꞌle yedyi layu, biudyiaguiꞌle nisadaoꞌ, biudyiaguiꞌle ja yaga.
Naꞌra bedaꞌ tu cani naca ja benꞌ neguichiꞌ sello, benꞌ naca ja familia quie benꞌ Israel. Bedaꞌ tu gayuhua chopa galo tapa mila nacajëꞌ. Chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Judá, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Rubén, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Gad, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Aser, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Neftalí, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Manasés, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Simeón, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Leví, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Isacar, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Zabulón, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie José, naꞌ chipchopa mila naca ja benꞌ familia quie Benjamín. Canaꞌ naca lista quie ja benꞌ neguichiꞌ sello.
Ni rguixogueꞌn quie benꞌ zë gula, benꞌ naco laꞌariꞌ bezëri
Naꞌra ude beyudyi naꞌ, cati unaꞌa blëꞌëdaꞌ neguꞌudiꞌ benꞌ zë gula. Neguꞌudiꞌ benꞌ quie yugulute nación, len benꞌ quie yugulute ren, len benꞌ quie yugulute cueꞌ diꞌidzaꞌ, len benꞌ quie yugulute yedyi. Naꞌra blëꞌëdaꞌ neyëchojëꞌ ruꞌalao ganꞌ reꞌ benꞌ reꞌ xlatogue, len ganꞌ zë benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Naꞌra benꞌ neyëcho naꞌ, nacajëꞌ benꞌ zë gula. Nitu ganu sue ulaba lëjëꞌ. Nacojëꞌ yugulutejëꞌ laꞌariꞌ bezëri, zëjëꞌ laꞌagaꞌ zin. 10 Lëscanꞌ yugulujëꞌ uredyiyaꞌjëꞌ zidzo gula unajëꞌ caniga:
Diuzi quiero, benꞌ reꞌ xlatogue, len benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ, lëjëꞌ bapselajëꞌ nëtoꞌ.
11 Naꞌra yugute ja ángel naꞌ neyëchojëꞌ ruꞌalao ganꞌ reꞌ benꞌ reꞌ xlatogue, len ganꞌ reꞌ benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌja, len ganꞌ zë yaca benꞌ naca forma ca bia guixiꞌ. Caora naꞌ byëcho ja ángel, bdaꞌ ruꞌajëꞌ layu ganꞌ reꞌ benꞌ reꞌ xlatogue, uyonlaꞌadyiꞌjëꞌ lëbëꞌ. 12 Naꞌ unajëꞌ cani:
Cani nacan quie Diuzi quiero.
Naca Diuzi benꞌ tzionlaꞌadyiꞌro, benꞌ huero benꞌ z̃e.
Naca Diuzi benꞌ rioñeꞌe yugulute, benꞌ yëbiro diuxcaleloꞌ.
Naca Diuzi benꞌ balaꞌana, benꞌ de yelaꞌ rnabëꞌ quie, benꞌ de yelaꞌ huaca quie.
Canaꞌ nacan quie Diuzi quiero tuzioli. Amén.
13 Naꞌra tu benꞌ gula, benꞌ rnabëꞌ naꞌ, unabanëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―¿Nuz̃i ja benꞌ niga, benꞌ naco ja laꞌariꞌ bezëri? ¿Gaz̃i uzaꞌjëꞌ?
14 Naꞌra guchaꞌnëꞌ caniga:
―Señor, luëꞌ nezoꞌ.
Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ nëꞌëdiꞌ:
―Lëja benꞌ niga uzaꞌjëꞌ ga guca zëdi gula lao yedyi layu. Abeyacajëꞌ benꞌ laxtaꞌo yëri lao Diuzi nun quie danꞌ unaojëꞌ xneza benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Naꞌ nacojëꞌ laꞌariꞌ bezëri ta uyërin conlë ren quienëꞌ. 15 Quie lenaꞌ nitaꞌjëꞌ zaquëꞌlao ga reꞌ Diuzi ga naca xlatonëꞌ. Rionlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi du dza, du yela, ga zu idaoꞌ quienëꞌ guibá. Naꞌra rapa Diuzi lëjëꞌ ta gabi gaca quiejëꞌ. 16 Bira yedzagalaojëꞌ, bira idzioguejëꞌ ta gaojëꞌ ta yoꞌojëꞌ. Bira udyiaguiꞌ oba lëjëꞌ, nicara gaquejëꞌ z̃la quien. 17 Canaꞌ gaca quiejëꞌ como danꞌ bazë benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ zacaꞌlao ga reꞌ Diuzi xlatoguëꞌ. Rapa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ lëjëꞌ ca quie benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quie. Rehuaꞌanëꞌ lëjëꞌ ga zu nisa ta riꞌojëꞌ ta ruꞌen lëjëꞌ yelaꞌ neban quiejëꞌ tuzioli. Bira cuedyijëꞌ, porque barapa Diuzi lëjëꞌ.