2
Naca benꞌ nao xneza Jesús ca quie soldado dyaꞌa
Luëꞌ nacoꞌ ca quie z̃iꞌinaꞌ. Tanaꞌ niaꞌ luëꞌ hueloꞌ bala ca tu ta banegunne Cristo Jesús luëꞌ. Naꞌra cabëꞌ diꞌidzaꞌ apsëdiaꞌ luëꞌ, reꞌendaꞌ usëdioꞌ benꞌ tula, pero benꞌ nezoꞌ uzu diꞌidzaꞌ, benꞌ nezoꞌ usëdi dyëꞌëdi. Hueloꞌ mandado usëdijëꞌ yaca benëꞌ cabëꞌ diꞌidzaꞌ apsëdiaꞌ luëꞌ.
Reyaꞌalaꞌ sëloꞌ tzutzu huala ca quie soldado dyaꞌa quie Jesús cati rusaca benëꞌ luëꞌ bizinaquezi. Bireyaꞌalaꞌ hue soldado dyin tula cati ruenëꞌ servicio quienëꞌ. Reyaꞌalaꞌ huenëꞌ puro ca mandado rue xaꞌne cuenda yeyulaꞌadyiꞌ xaꞌne lëbëꞌ. Lëscanaꞌ nacarë quioꞌ ca quie benꞌ rguitulë pelota, bihuenëꞌ gan chi bihuenëꞌ cabëꞌ na reglamento quien. Lëscanaꞌ nacarë quioꞌ ca quie benꞌ guza na quie, benꞌ rue dyin guixiꞌ, napanëꞌ derecho siꞌnëꞌ usecho quien. Huuꞌ pensari cabëꞌ niaꞌ luëꞌ, naꞌtera huacalë Diuzi luëꞌ ta tzioñeꞌeloꞌn.
Bigalalaꞌadyoꞌ Jesucristo, z̃iꞌisubaꞌ rey David. Naquëꞌ benꞌ aguti, naꞌ bebannëꞌ tatula aberoguëꞌ ganꞌ yuꞌu ja benꞌ huati. Lenaꞌ rguixoguiꞌa benëꞌ. Nun quie rguixoguiꞌa benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, redzagalaohuaꞌ pquioyaquëꞌ niꞌa naꞌa caden. Ca quie benꞌ bë tamala, bëyaquëꞌ quiaꞌ. Pero bisaqueꞌyaquëꞌ uquioyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 10 Pues rzuedaꞌ con bitiꞌtezi tamala raca quiaꞌ cuenda yegaꞌnnan dyaꞌa quie yaca benꞌ ulio Diuzi, naꞌ gataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli tzasulëyaquëꞌ Cristo Jesús tuz̃e.
11 Tali nacan de que:
Chi zuro puesto inaoronëꞌ baꞌalaꞌcazi ruen z̃udyi guti benëꞌ raꞌo, naꞌtera hueziꞌnëꞌ raꞌo huetzasulëronëꞌ tuzioli.
12 Chi suero cati rue ja benꞌ quiero bizinaquezi, naꞌtera gunnëꞌ lato quiero inabëꞌro conlë lëbëꞌ.
Chi usebiꞌro lëbëꞌ, lëscanaꞌ usebiꞌnëꞌ raꞌo.
13 Baꞌalaꞌcazi birue quiero xtiꞌidzaꞌ Diuzi, lëbëꞌ sí, ruecazi quienëꞌ xtiꞌidzëꞌ, porque bisaqueꞌ birue quienëꞌ xtiꞌidzëꞌ.
Reyaꞌalaꞌ huero ta yeyulaꞌadyiꞌ Diuzi
14 Gacalaoꞌ yaca benꞌ nao xneza Jesús ta bigalalaꞌadyiꞌyaquëꞌ cabëꞌ niaꞌ niga. Lëscanꞌ huegadyoꞌyaquëꞌ ta bihuejëꞌ cuenda quie yaca benꞌ raxe tzuꞌu huenë rdilayaquëꞌ quie bi diꞌidzaꞌ rnën lëꞌë guichi ley quie Diuzi. Pues bibi zacaꞌn tzuꞌuyaquëꞌ huenëꞌ conlë leyaquëꞌ. Tuzi ca huen quieyaquëꞌ, huatondo pensari quiejëꞌ chanꞌ uzënagajëꞌ quiejëꞌ. 15 Bë quioꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi du guicho du laꞌadyoꞌ cuenda ilëꞌë Diuzi cabëꞌ rueloꞌ tanun quienëꞌ nacoꞌ benꞌ rue dyin dyaꞌa, benꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ li quienëꞌ ta yuꞌu niꞌa xnezi. Chi hueloꞌ canaꞌ, naꞌ huaro dyin quioꞌ dyaꞌa, bigataꞌ yelaꞌ stuꞌ quioꞌ lao Diuzi. 16 Bihuuꞌ cuenda quie yaca benꞌ rna diꞌidzaꞌ bibi zacaꞌn, diꞌidzaꞌ dachizi, porque yaca benꞌ rna canaꞌ, tu dza, tu dza, ziojëꞌ ruejëꞌ mazara tamala. 17 Naca diꞌidzaꞌ quiejëꞌ ca quie hueꞌ baruꞌudzoꞌ. Canaꞌ naca quie Himeneo len Fileto. 18 Uquixiyaquëꞌ nayaquëꞌ biyeban yaca benꞌ huati. Canaꞌ aptondojëꞌ pensari quie bala benꞌ nao xneza Jesús. 19 Pero bisaqueꞌ te canaꞌzi ta bë Diuzi, yegaꞌnnan tuzioli. Pues cani nan lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi: “Nezi Diuzi nu benꞌ naca benꞌ quienëꞌ.” Lëscanꞌ nan: “Yugulu benꞌ nao xneza Jesús, reyaꞌalaꞌ usanjëꞌ tamala.”
20 Uzëcara nagoꞌ ta iniaꞌ luëꞌ tu diꞌidzaꞌ. Luꞌu yuꞌu quie benꞌ uñaꞌa de zë cueꞌ taza. De taza de oro, len de plata, len de yaga, len de yu. Naꞌra nu taza de oro o de plata zacaꞌn zaꞌalaꞌ. Pero yaca taza de yaga o de yu, lëꞌëtiꞌzi zacaꞌn. Lëscanaꞌ raꞌo, benꞌ nao xneza Jesús, naca quiero ca quie zë cueꞌ taza. 21 Naca quiero ca quie nu taza zacaꞌn zaꞌalaꞌ, zacaꞌro lao Diuzi, huero dyin quienëꞌ. Ruen dyabëꞌ quiero bihuero tamala, naꞌra baneyëriro huero dyin dyaꞌa, huero dyin quie Diuzi.
22 Pues gapoꞌ cuidado, bihueloꞌ ca rue bala biꞌ ruꞌabe, porque rguiloyacabiꞌ ga huejabiꞌ tamedian. Mejorla hueloꞌ ta yeyulaꞌadyiꞌ Diuzi, sudyiꞌilëloꞌnëꞌ mazara, idyëꞌëloꞌ laguedyoꞌ, hueloꞌ cueꞌ chizi laxtaꞌoloꞌ, porque canaꞌ rue benꞌ rulidza Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌ, benꞌ nayëri laxtaꞌohue. 23 Bihueloꞌ cuenda quie benꞌ rnë diꞌidzaꞌ biz̃u, porque dyëꞌëdi nezoꞌ huaca dila yaca benëꞌ. 24 Nacaro benꞌ rue cabëꞌ reꞌen Diuzi. Quie lenaꞌ bireyaꞌalaꞌ tzuꞌulëro benëꞌ huenë. Reyaꞌalaꞌ gapalaꞌnro yugulu benëꞌ. Reyaꞌalaꞌ suro puesto usëdiro laguedyiro. Reyaꞌalaꞌ huez̃elaꞌadyiꞌro lëro laguedyiro. 25 Lëscanꞌ reyaꞌalaꞌ hueꞌlëro benꞌ rdzaꞌ raꞌo diꞌidzaꞌ dyaꞌa ulidzaro Diuzi gacalë Diuzi lëjëꞌ utzaꞌjëꞌ pensari quiejëꞌ hue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 26 Canaꞌ reꞌennan cuenda sujëꞌ listo yerojëꞌ luꞌu trampa ga bdzeꞌ xanꞌ taxiꞌibiꞌ lëjëꞌ nacajëꞌ preso ga hue xanꞌ taxiꞌibiꞌ ta rnazin quiena conlë lëjëꞌ.