3
Ni nan cabëꞌ gaca quie yaca benëꞌ caora bayeyudyi quie yedyi layu
Reyaꞌalaꞌ inezoꞌ dyëꞌëdi cabëꞌ gaca caora bayeguida Jesucristo, porque huataꞌ tu zëdi z̃e gula lao yedyi layu. Yaca benꞌ initaꞌ dza naꞌ, huejëꞌ cuinjëꞌ benꞌ z̃e, huazaꞌlaꞌadyiꞌyaquëꞌ dumi, uz̃ëꞌyaquëꞌ benëꞌ, utasi unioyaquëꞌ Diuzi, bigaleyaquëꞌ quie xuziyaquëꞌ, bibi balaꞌana gapayaquëꞌ chi nu benëꞌ yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ leyaquëꞌ, bitzionlaꞌadyiꞌyaquëꞌ Diuzi. Binadyëꞌëyaquëꞌ benëꞌ, bisiꞌz̃eyaquëꞌ quie benëꞌ, gaoyaquëꞌ benëꞌ xquia rnayaquëꞌ diꞌidzaꞌ falso, hueyaquëꞌ con ta rnazin quieyaquëꞌ, hueyaquëꞌ snia, bitzaxeyaquëꞌ tadyaꞌa. Huaziꞌyaquëꞌ bichiyaquëꞌ yëꞌ, hueyaquëꞌ con ganzi, rueyaquëꞌ benꞌ huen cuinyaquëꞌ, huatzaxejëꞌ huejëꞌ ta rnazin quiejëꞌ, bitzaxeyaquëꞌ ta reꞌen Diuzi hueyaquëꞌ. Rionlaꞌadyiꞌjëꞌ Diuzi najëꞌ, pero bëꞌ nazijëꞌ, danꞌ birueyaquëꞌ ca reꞌen Diuzi hueyaquëꞌ.
Pues yaca benꞌ rue canaꞌ, bitzuꞌulaoꞌjëꞌ tuz̃e
Entre leyaquëꞌ nitaꞌ benꞌ tzuꞌu luꞌu yuꞌu quie benëꞌ ga zu nigula rue median, ga zu nigula yuꞌu pensari mala. Raxe yaca nigula naꞌ cabëꞌ diꞌidzaꞌ falso na yaca benꞌ naꞌ. Tu rnabaziyaquëꞌ ta ineziyaquëꞌ chi nacan tali, pero bëꞌ ruezijëꞌ bireꞌenjëꞌ inezijëꞌ tali. Birue quieyaquëꞌ ta naca tali. Bitzuꞌuyaquëꞌ pensari dyaꞌa. Bëꞌ nazijëꞌ inajëꞌ naojëꞌ xneza Diuzi. Hueyaquëꞌ cabëꞌ bë chopa benꞌ brujo dza naꞌ, tu benꞌ lao Janes len itu benꞌ lao Jambres. Leyaquëꞌ biguleyaquëꞌ quie Moisés caora uzuyaquëꞌ tiempote. Pero yaca benꞌ initaꞌ dza zazaꞌra, lëꞌëtiꞌzi hueyaquëꞌ gan siꞌjëꞌ benëꞌ yëꞌ, porque huacabëꞌ yaca benëꞌ nacajëꞌ benꞌ tondo. Gaca quieyaquëꞌ cabëꞌ guca quie Janes len Jambres dza naꞌ. Gucabëꞌ yaca benëꞌ uzu tiempote naca Janes len Jambres benꞌ tondo.
Ni rguixogueꞌ Pablo mazara Timoteo
10 Pero luëꞌ, dyëꞌëdi banaoloꞌ rueloꞌ cabëꞌ ta psëdiaꞌ luëꞌ. Lëscanꞌ ablëꞌëloꞌ cabëꞌ ruaꞌ, ruaꞌ tadyaꞌa, zudyiꞌiliaꞌ Jesús, ruaꞌ ca reꞌen Diuzi huaꞌ tacuenda gale ja benëꞌ con cabëꞌ rna xtiꞌidzaꞌnëꞌ. Nezoꞌ cabëꞌ nacaꞌ, nacaꞌ benꞌ z̃elaꞌadyiꞌ, nadyëꞌëdaꞌ benëꞌ. Nezoꞌ cabëꞌ raca quiaꞌ redzagalaohuaꞌ, pero birusanlaꞌadyaꞌ. 11 Dyëꞌëdi neziloꞌ cabëꞌ psaca benëꞌ nëꞌëdiꞌ bizinaquezi. Neziloꞌ cabëꞌ guca quiaꞌ ciudad Antioquía, len ciudad Iconio, len ciudad Listra. Tahuala gula bedzagalaohuaꞌ, pero gucalë Jesús nëꞌëdiꞌ cabëꞌ tamala guꞌun yaca benëꞌ huejëꞌ quiaꞌ. 12 Tanaꞌ niaꞌ luëꞌ yedzagalaocazi yaca benꞌ reꞌen enao xneza Jesús. Usacacazi benëꞌ lëjëꞌ bizinaquezi. 13 Pero yaca benꞌ mala len yaca benꞌ huiziꞌ yëꞌ, tu dza tu dza ziojëꞌ ruejëꞌ mazara tamala. Rziꞌyaquëꞌ yëꞌ, riogueyaquëꞌ yëꞌ.
14 Pero luëꞌ, bichaꞌ, bë quioꞌ yugulute ca ta bapsëdioꞌ, porque anezoꞌ nacan tali, nuebëꞌloꞌ nu benꞌ psëdi luëꞌ. 15 Nenacatioꞌ xcuidiꞌ uzulaoloꞌ rusëdioꞌ guichi laꞌiya quie Diuzi. Caora naꞌ bzioñeꞌe Diuzi luëꞌ cabëꞌ reyaꞌalaꞌ huero sudyiꞌilëro Jesús tacuenda gataꞌ yelaꞌ neban quiero tuzioli. 16 Lao naꞌa Bichi Be quie Diuzi bënëꞌ mandado bzu yaca benꞌ unitaꞌ tiempote xtiꞌidzëꞌ lëꞌë guichi. Tanaꞌ nacan huen isëdiro xtiꞌidzaꞌ Diuzi cuenda naꞌtera usëdiro benꞌ tula quien, tilarojëꞌ chi bihuejëꞌ tadyaꞌa, uzioñeꞌerojëꞌ ca reꞌen Diuzi tajëꞌ huejëꞌ puro ta yuꞌu niꞌa xnezi 17 cuenda gaca yaca benꞌ nao xneza Jesús benꞌ laxtaꞌo yëri, benꞌ raca rue yugulu tadyaꞌa.