13
Danꞌ lleꞌne Diosenꞌ gonllo
Sochga yel nllieꞌ lo yichjraꞌlldaꞌore. Naꞌ bi ganraꞌllre danꞌ llayaꞌl wrebre beꞌnn zaꞌk ziꞌt rillrenꞌ. Bal xozxtaꞌollo kaꞌ breb akeꞌ beꞌnn ziꞌte rill akeꞌn, naꞌ breb akeꞌ angl ke Dios, ni ke gokbeꞌe akzereꞌ.
Llayaꞌl lljadinraꞌllre ke beꞌnn lwelljllo kaꞌ llaꞌa rill ya nench gakrén akreꞌ. Llayaꞌl gonre xhbab, gákere renkze reꞌn yoꞌre rill yanꞌ. Naꞌ bi ganraꞌllre beꞌnn lwelljllo kaꞌ bi da llsaꞌkziꞌ beꞌnne leakeꞌ. Naꞌ llayaꞌl gonre xhbab, gákere renkze reꞌn llak ke reꞌ, kanꞌ llak ke beꞌnn kaꞌ.
Naꞌ reꞌ nchaynaꞌre yeololre lesó do raꞌllre rao noꞌr keré, naꞌ rao beꞌnn keré, bi tarenre beꞌnn yobre, le Dios naꞌ wsaꞌkzieꞌ beꞌnn lljatile beꞌnn yobre.
Bi seraꞌll-llo, llayaꞌl sollo yewello bi da daꞌo de kello, le Diosenꞌ ba bneꞌe: “Bi ganraꞌllaꞌ reꞌ, naꞌ bi kwej yichjaꞌ reꞌ.” Ke len naꞌ bibi de da llebllo, naꞌ wak nnello:
Xanllo Diosenꞌ zoeꞌ llakreneꞌ nadaꞌ.
Bi llebaꞌ chaꞌ bi da gone beꞌnnach nadaꞌ.
Lelljadinraꞌll beꞌnn kaꞌ bllaꞌa beꞌrén reꞌ xtiꞌll Diosenꞌ. Lewayón xhbab kanꞌ ben akeꞌn, lenniꞌt lewxenraꞌll Dios kanꞌ ben leakeꞌ naꞌ.
Naꞌ Jesucristonꞌ lekze kanꞌ nej nnase, kaꞌkze nakeꞌ nnaꞌ lla, naꞌ kaꞌkze gakeꞌ ke chnare. Bi weꞌre latj siyeꞌe beꞌnn reꞌ, bi diꞌll yobre da llzejnieꞌ akreꞌ reꞌ, le da xhen nllaꞌa llroeꞌ llsede baleꞌ. Zan nbaraz naken danꞌ llroeꞌ Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌollonꞌ, ni ke danꞌ nllieꞌreꞌ lliꞌo, len naꞌ llakrenen lliꞌo, ker da kaꞌ llasné beꞌnne yeꞌj gaollo. Ka nak da kaꞌ ne akeꞌ llayaꞌl yeꞌj gaollo nench yewé Diosenꞌ lliꞌo, bi nna gakrenen beꞌnn kaꞌ ne kaꞌ.
10 Bxoz kaꞌ beꞌe akeꞌ da llayaꞌl weꞌe akeꞌ kanꞌ batnaꞌ, naꞌ bdao akteꞌ bayiꞌx kaꞌ bet akeꞌn. Naꞌ danꞌ got Cristonꞌ ni ke lliꞌo, ba ziꞌllo yel nak laꞌy ke Diosenꞌ ke danꞌ beneꞌ naꞌ. Naꞌ bxoz kaꞌ bi gak siꞌi akeꞌn. 11 Naꞌ beꞌnn kaꞌ nak bxoz brao ke beꞌnn Israel kaꞌ, twej rao to iz llot akeꞌ bayiꞌx, nench lljwaꞌa akeꞌ xchenbaꞌn lo yodaꞌon ganꞌ nziꞌi Latj Ga Llroeꞌrao Dios, nench llnnab akeꞌ yeziꞌxheneꞌ doꞌl ke akeꞌ. Naꞌ llzey akeꞌ bayiꞌx kaꞌ lloaꞌ yellte. 12 Naꞌ kaꞌn gok ke Jesúsenꞌ danꞌ bet akeꞌ Leꞌe lloaꞌ yell Jerusalén naꞌ, bzane kwineꞌ nench naꞌ bakeꞌe doꞌl kellonꞌ ren xcheneꞌ danꞌ brarjeꞌ naꞌ. 13 Naꞌllenꞌ llayaꞌl wxenraꞌll-llo Jesúsenꞌ, naꞌ kwej yichjllo yeolol bi da benllo batnaꞌ, laꞌkze chaꞌ wie no beꞌnn lliꞌo kanꞌ llonllonꞌ. 14 Gateze zollo da te ke yellrio ni, zan llonkzllo rez yellinllo ganꞌ llieꞌ naꞌ, yell danꞌ bi te ke naꞌ. 15 Danꞌ ba bakaꞌa Jesucristonꞌ doꞌl kellonꞌ, llayaꞌl weꞌllo yel llioxken ke Dios chak nna nbanllo, naꞌ weꞌxhenlloeꞌ kate weꞌllo xtiꞌlleꞌn. 16 Naꞌ bi gatraꞌll-llo gonllo da wen, naꞌ weꞌllo arke saꞌkello weꞌllo gakrenllo beꞌnn bi de ke, le kaꞌn llazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ llonxhenlloeꞌ kat llonllo kaꞌ.
17 Lewzenay ke beꞌnn kaꞌ lle reꞌ kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ gonre, naꞌ legón kanꞌ ne akeꞌ gonre, le leakeꞌn llwia llyi akeꞌ reꞌ nench gakrén akeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ, naꞌ leakeꞌ wadé akeꞌ diꞌll rao Diosenꞌ, chaꞌ akrenꞌ ben akeꞌ. Lewzenay ke akeꞌ nench yewé akreꞌ, naꞌ danꞌ llon akeꞌn bi gaken da zede, le chaꞌ bi wzenayre ke akeꞌ, bibi da wen gak keré.
18 Lennab nench gakrén Diosenꞌ netoꞌ. Nnézetoꞌ llontoꞌ kanꞌ llazraꞌlleꞌ naꞌ, naꞌ lleꞌnetoꞌ gonteztoꞌ da wen. 19 Naꞌ llaꞌtyoeraꞌ reꞌ yelwillre Dios, nnabre gonneꞌ latj le yedtiaꞌ ganꞌ zore naꞌ.
Llnnabeꞌ rao Diosenꞌ gakreneꞌ leakeꞌ
20 Naꞌ nnaꞌ zo Diosenꞌ nzoeꞌ lliꞌo nbaraz. Leꞌen balis basbaneꞌ Xanllo Jesucristonꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, le danꞌ brarj xcheneꞌn leꞌ yay cruzenꞌ, bzorao llak da kobe da bne Diosenꞌ goneꞌ gakreneꞌ beꞌnn wxenraꞌll Leꞌe. Naꞌ kere da te ke danꞌ bneꞌe goneꞌn. Naꞌ danꞌ nllieꞌ Xanllo Jesucristonꞌ lliꞌo, nakeꞌ ka to beꞌnn llap xhiꞌre, beꞌnn llon da wen kwis ren xhiꞌr daꞌo keꞌe kaꞌ. 21 Naꞌ llnnabaꞌ gakrén Diosenꞌ reꞌ biteze da yálljere nench sore gonre yeolol kanꞌ lleꞌnreꞌ naꞌ, naꞌ goneꞌ yichjraꞌlldaꞌollonꞌ kanꞌ lleꞌnreꞌ, danꞌ nombiaꞌllo Jesucristo naꞌ. Lewxenraꞌll Jesucristonꞌ to chiꞌze. Kaꞌn gakchga.
22 Beꞌnn biꞌche, llnnabchgaꞌ bi gákere zed danꞌ bzojaꞌ llnneyoeraꞌ reꞌ ni, le raꞌtzenꞌ ba bzojaꞌ reꞌ. 23 Naꞌ llyixjweꞌraꞌ reꞌ, beꞌnn biꞌchllo Timoteonꞌ ba ballojeꞌ rill yanꞌ, naꞌ zoaꞌ bexheꞌ ganni. Naꞌ chaꞌ ba byob bareꞌe ni, naꞌ wchieꞌ katenꞌ yedwiaꞌ reꞌ naꞌ.
24 Ka nak nadaꞌ, llwapaꞌ reꞌ lliox ren beꞌnn brao kaꞌ beꞌnn kaꞌ llzejnieꞌ reꞌ, naꞌ llwia llyi akeꞌ reꞌ, naꞌ leskaꞌ nollre beꞌnn nxenraꞌll Dios yeolol akteꞌ llwapaꞌ lliox. Beꞌnn lwelljllo kaꞌ zaꞌk ganꞌ nziꞌi Italia, leskaꞌ llwap akeꞌ reꞌ lliox.
25 Dios naꞌ gakrenchgueꞌ reꞌ. Kaꞌn gakchga.