12
Llayaꞌl sollo gonllo xhbab ke Jesúsenꞌ
Ba bniꞌt beꞌnn zan ben akeꞌ da wen, ni ke danꞌ benliraꞌll akeꞌ Dios naꞌ, naꞌ danꞌ ben akeꞌ naꞌ, llzejnieꞌn lliꞌo kanꞌ llayaꞌl gonllo naꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌl wkwasllo kaꞌle danꞌ ll-llon gonllo kanꞌ llazraꞌll Dios naꞌ, naꞌ kwej yichllo bi da xhinnj llonllo, le da xhinnjenꞌ ziyeꞌkzen lliꞌo. Naꞌ llayaꞌl sokzllo gonllo kanꞌ ne Dios naꞌ bi yellieꞌllo. Jesús naꞌ beneꞌ nench bzorao llxenraꞌll-llo Diosenꞌ, naꞌ gakreneꞌ lliꞌo nench sokzllo wxenraꞌll-lloeꞌ yellintello ganꞌ llieꞌ naꞌ. Naꞌ llayaꞌl sollo gonllo xhbab ke Jesúsenꞌ, kanꞌ bdaoraꞌlleꞌ danꞌ bxhaꞌkzieꞌ kanꞌ bdaꞌa akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ. Bi bdaꞌbaꞌyeꞌ bi danꞌ ben akreꞌ Leꞌe, da zan da naken da zban kwis, le bnnezreꞌ za gon Diosenꞌ da yewereꞌ. Naꞌ nnaꞌ ba llia Jesúsenꞌ llnebiaꞌreneꞌ Leꞌe.
Llayaꞌl gonllo xhbab kanꞌ bdaoraꞌll Jesúsenꞌ yeolol danꞌ bene beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ Leꞌe. Naꞌ kaꞌkzenꞌ llayaꞌl gaoraꞌll-llo gonllo kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ, laꞌkze chaꞌ llákellon da war bi yellieꞌllo. Da zan da ba bllayraore dilrenre da xhinnjenꞌ, zan bi nna wrarj xchenre. ¿Ba gonraꞌllre kanꞌ ne Diosenꞌ, llnneyoereꞌ lliꞌo ka llon beꞌnn llnneyoe xhiꞌnneꞌ? Kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen:
Xhiꞌnnaꞌ daꞌo, bi gakroꞌ bibi zejen danꞌ llonn Diosenꞌ rweꞌ, danꞌ zaꞌkziꞌo kat llonoꞌ bi da xhinnj,
naꞌ bi gakroꞌ kat dileꞌ rweꞌ.
Le Xanllo Diosenꞌ llzejnieꞌreꞌ yeolol beꞌnn nllieꞌreꞌ,
naꞌ lloeꞌ da zaꞌkziꞌ beꞌnn ba noneꞌ ka xhiꞌnneꞌ kat llon akeꞌ da xhinnj.
Llayaꞌl gaoraꞌll-llo katenꞌ llonn Diosenꞌ lliꞌo da saꞌkziꞌllo, le llonreꞌ lliꞌo ka llon beꞌnnachenꞌ ren xhiꞌnneꞌ. Le yeololte bidaꞌo, llon xabeꞌn ziꞌ kebeꞌ kate llchaꞌbeꞌ leꞌe. Naꞌ chaꞌ bi llonn Diosenꞌ da saꞌkziꞌllo kat llontezllo da xhinnjenꞌ, zeje diꞌll bi nakllo xhiꞌnneꞌ, le yeolol beꞌnne ba noneꞌ ka xhiꞌnneꞌ, lloeꞌ leꞌe da saꞌkzieꞌ kat llonkzeꞌ da xhinnj. Yeololte xaxhnaꞌllo basgoreꞌ lliꞌo yellrio ni, naꞌ bagoꞌ akeꞌ lliꞌo nez kat bi da xhinnj benllo, naꞌ bdap aklloeꞌ baraꞌnne, le kaꞌ llayaꞌlkze gon akeꞌn. Bixha nnaꞌ yezikre llayaꞌl wzenayllo ke Xallo Diosenꞌ, nench naꞌ gaꞌt yel nban zejlikane kello. 10 Xaxhnaꞌllonꞌ chollzenꞌ basgor akeꞌ lliꞌo, naꞌ bagoꞌ akeꞌ lliꞌo nez kon ka lleꞌn akreꞌ. Zan Dios naꞌn nnezreꞌ bi da nak wen ke lliꞌo, naꞌ dileꞌ lliꞌo llonneꞌ da saꞌkziꞌllo, nench gakrenen lliꞌo sollo gonllo da wen, naꞌ gak raꞌlldaꞌollonꞌ yalle kanꞌ nak ke Leꞌen. 11 Naꞌ biteze da zaꞌkziꞌllo, chak llaken naꞌ, bi llazraꞌll-llo, zan kat ba bden naꞌ, llakrenen lliꞌo gonllo da zej lixheje, naꞌ llakrenen sollo nbarazlle lo yichjraꞌlldaꞌollo.
Diosenꞌ gonneꞌ da saꞌkziꞌllo chaꞌ bi wzenayllo keꞌe
12 Ke len naꞌ lesó legón kanꞌ llazraꞌll Diosenꞌ bi yellieꞌre. 13 Lesó legón da wen nench gakrenen beꞌnn kaꞌ nna llakllejlaꞌlle, akre gon akeꞌ nench wzenay akeꞌ ke Dios, bi kwej yichj akeꞌ xtiꞌlleꞌn.
14 Leyeyirj ka gonre sorenre yeolol beꞌnn kwasro, naꞌ lewzenay ke Dios nench gak raꞌlldaꞌorenꞌ yalle, le nono yellín ganꞌ llia Diosenꞌ chaꞌ bi nak raꞌlldaꞌweꞌn yalle. 15 Legakrén lwelljre nench ni tore bi ganraꞌllre kanꞌ nllieꞌ Diosenꞌ lliꞌo, le kat sollo bi gonllo kanꞌ ne Diosenꞌ, llakllo ka to yay yiꞌx da bi lloeꞌ latj chiꞌo bi da nazllo, naꞌ ll-lliꞌoll da xhinnjenꞌ, naꞌ kaꞌ wakte beꞌnn zanll gon da xhinnj. 16 Bi lljatilre noꞌre bi nak noꞌr keré, naꞌ beꞌnn byio bi nak beꞌnn keré. Naꞌ bi wiere da nak da zaꞌk rao Dios kanꞌ ben beꞌnnenꞌ golle da Esaú, bcheꞌe ren yel wao, yel nak laꞌy danꞌ beꞌe Diosenꞌ leꞌe danꞌ gorjeꞌ gokeꞌ beꞌnn nelle. 17 Nnézkzere bde naꞌ gokraꞌlleꞌ yezieꞌ danꞌ beneꞌ rao naꞌa beꞌnn biꞌcheꞌn, naꞌ billbi gok goneꞌ yeyakeꞌn rao neꞌe, laꞌkze to bllelleꞌ billbi gok goneꞌ. 18 Nllaꞌren llak ke lliꞌo nnaꞌ, kanꞌ gok ke da xozxtaꞌollonꞌ kanaꞌ, kanꞌ beꞌe Diosenꞌ leakeꞌ ley keꞌen. Kanꞌ betjeꞌ rao yaꞌ ganꞌ nziꞌi Sinaí, byechj bel yiꞌ rao yaꞌn blleꞌ llen, bayak xchole, naꞌ bda beꞌ. 19 Ben akreꞌ bllell trompetenꞌ, naꞌ ben akreꞌ beꞌrén Diosenꞌ leakeꞌ diꞌlle. Naꞌ blleb akeꞌ kwis, naꞌ goꞌtyoe akreꞌ Moisésenꞌ bill weꞌrén Diosenꞌ leakeꞌ diꞌlle. 20 Blleb akeꞌ kwis, le ba goll Diosenꞌ leakeꞌ noteze chaꞌ lljabiꞌy rao yaꞌ naꞌ, llayaꞌl got akeꞌ leꞌe wdaꞌa akeꞌ leꞌe yej, leskaꞌ gon akeꞌ laꞌkze no bayiꞌxe. 21 Naꞌ da nllebraz xhen naꞌ gok rao yaꞌn, rente da Moisésenꞌ bneꞌe: “Llebaꞌ kwis, naꞌ to xhiztitaꞌ kanꞌ llaken.”
22 Lliꞌo llonliraꞌll-llo Cristonꞌ, ba naksllo txhen Dios beꞌnn zo zejlikane, naꞌ ren yeolol angl keꞌe kaꞌ llaꞌa yebá llonxhen akeꞌ Leꞌe, beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn zan kwis. Naꞌ wak nnello ba jabiꞌyllo rao yaꞌ ganꞌ nziꞌi Sión, leskaꞌ nziꞌn Jerusalén da lliꞌ yebá ganꞌ zo Dios naꞌ. 23 Naꞌ nakllo txhen yeolol beꞌnn lldop ll-llay llonliraꞌll akeꞌ Jesucristonꞌ gateze, beꞌnn nyoj ra akeꞌ yebá naꞌ, leꞌ libr ke Diosenꞌ. Naꞌ yeolol lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ naꞌ, nakllo ka to bi nell lo yoꞌ, bi siꞌi bien ke xaxhnaꞌbeꞌ. Naꞌ nakllo txhen Dios beꞌnnenꞌ choyraweꞌ ke yeolol beꞌnnach chaꞌ de doꞌl ke akeꞌ. Leskaꞌ nakllo txhen beꞌnn ba wasaꞌte, beꞌnn gok beꞌnn wen rao Dios naꞌ, nnaꞌ ba nak akeꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ. 24 Naꞌ nakllo txhen Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ brarj xchen, nench bzorao llak da kobenꞌ bne Diosenꞌ gak gakreneꞌ beꞌnnach. Naꞌ brarj xcheneꞌn nench bnitrao Diosenꞌ doꞌl kellonꞌ. Naꞌllenꞌ zaꞌkll xchen Jesúsenꞌ, ka xchen da Abelenꞌ danꞌ brarjeꞌ kanꞌ bet biꞌcheꞌn leꞌe.
25 Da xhinnj kwis naken chaꞌ bi wzenayllo ke Diosenꞌ kate nneꞌe lliꞌo. Beneꞌ nench bxhaꞌkziꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ, kanꞌ bi bzenay akeꞌ xtiꞌlleꞌn danꞌ beꞌrén da Moisésenꞌ leakeꞌ yellrio ni kanaꞌ, naꞌ wsaꞌkziꞌlleꞌ lliꞌo chaꞌ bi wzenayllo xtiꞌlleꞌn, danꞌ lloeꞌreneꞌ lliꞌo ganꞌ zoeꞌ yebá naꞌte. 26 Le bxhoꞌ kanꞌ betj Diosenꞌ rao yaꞌ Sinaínꞌ nench beꞌreneꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ diꞌlle. Naꞌ nnaꞌ ba bneꞌe: “Wllin lla kat gonaꞌ xoꞌ ye to yellrio ni, naꞌ kere yellrio nizenꞌ xoꞌ, rente da llreꞌllo leꞌ yebá naꞌn xiz aken.” 27 Naꞌ danꞌ ba bneꞌe goneꞌ xoꞌ ye to, zejen te ke yeolol da kaꞌ ben Diosenꞌ danꞌ llreꞌllo, zan bi te ke Diosenꞌ, naꞌ ke yeolol da wen da lloneꞌ da bi llreꞌllo. 28 Ke len naꞌ llayaꞌl weꞌllo yel llioxken ke Diosenꞌ, danꞌ goneꞌ lljazollo nbaraz ganꞌ llnebieꞌ naꞌ, naꞌ kere da te ke da wen naꞌ gak kello ganꞌ zoeꞌ naꞌ. Leskaꞌ llayaꞌl gakbeꞌllo beꞌnn zaꞌk nak Diosenꞌ, nench wxenraꞌll-lloeꞌ do yichj do raꞌll-llo kanꞌ lleꞌnreꞌ naꞌ. 29 Le Dios kellonꞌ nakeꞌ ka to bel yiꞌ, naꞌ ll-lleyieꞌ da bibi zaꞌke.