3
Zaꞌkll Jesúsenꞌ ka da Moisésenꞌ
Beꞌnn biꞌche, ba brej Diosenꞌ lliꞌo nakllo rallneꞌe, naꞌ llayaꞌl lljadinraꞌll-llo Xanllo Jesucristo beꞌnnenꞌ bseꞌleꞌ. Nakeꞌ bxoz brao kello beꞌnnenꞌ llonliraꞌll-llo. Jesúsenꞌ beneꞌ kon ka yaꞌnnenꞌ bne Dios, beꞌnnenꞌ bseꞌl Leꞌe chak bdeꞌe yellrio ni, kaꞌkzenꞌ ben da Moisésenꞌ kanꞌ gokreneꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ, beꞌnn kaꞌ gok dialla ke Dios. Naꞌ Jesúsenꞌ llayaꞌl siꞌlleꞌ yel baraꞌnn ka da Moisésenꞌ, ka to beꞌnn llon to yoꞌ, llayaꞌl siꞌlleꞌ yel baraꞌnn kerke beꞌnnenꞌ zo chelteze lo yoꞌ naꞌ. Le yeololte yoꞌ ak, zo beꞌnn ben len, naꞌ Dios naꞌkzenꞌ ben yeolol da de. Da Moisésenꞌ gokeꞌ ka to beꞌnn wen llin ke Dios, beneꞌ kon kanꞌ bne Dios naꞌ, nench gokreneꞌ da xozxtaꞌollo beꞌnn kaꞌ gok dialla ke Dios naꞌ. Naꞌ leꞌen beꞌe diꞌll ke da kaꞌ za chixjweꞌ Diosenꞌ. Naꞌ Cristonꞌ nakeꞌ Xhiꞌnn Dios, naꞌllenꞌ bzoeꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ nakeꞌ xan yeolol lliꞌo nak dialla ke Dios. Naꞌ kaꞌn naken chaꞌ sechichllo wxenraꞌll-llo Diosenꞌ doxhente, naꞌ llawello nnézello gak wen kello.
Wzokzllo nbaraz rao Dios
Ke len naꞌ llayaꞌl wzenayllo kanꞌ ne Spíritu ke Diosenꞌ ganꞌ nyoj diꞌllenꞌ nen:
Chaꞌ reꞌ yénere kate nne Diosenꞌ reꞌ,
bi gakre beꞌnn raꞌlldaꞌo war, kanꞌ basoꞌn beꞌnn kaꞌ kanaꞌ,
bi bzoa akeꞌ xtiꞌlleꞌn kanꞌ bdaꞌbaꞌy akeꞌ Diosenꞌ latj dachenꞌ.
Naꞌ bdaꞌbaꞌy xozxtaꞌore kaꞌ nadaꞌ,
laꞌkze breꞌe aktereꞌ kanꞌ ben akreꞌ rao choa (40) iz.
10 Naꞌllenꞌ gokllaꞌa beꞌnn kaꞌ bllaꞌa gannaꞌ, naꞌ bniaꞌ:
“¿Gara dara yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn, bi lljadinraꞌll akeꞌ nadaꞌ?
Naꞌ bill nao akeꞌ xhnnezaꞌn, gon akeꞌ kanꞌ lleꞌnraꞌ naꞌ.”
11 Naꞌllenꞌ bllaꞌa akeꞌ, naꞌ bdichjbiaꞌ ke akeꞌ bniaꞌ:
“Kbat siꞌi akeꞌ banez yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌllaꞌ nadaꞌ.”
12 Beꞌnn biꞌche, lewiá ke weꞌre latj nnebiaꞌ da xhinnjenꞌ reꞌ, nench ke lloj yichjre bill wxenraꞌllre Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare. 13 Nnaꞌ chak nna de latj wxenraꞌll-llo Dios, lewnneyoe lwelljre yeo lla, nench ke siyeꞌe da xhinnjenꞌ reꞌ, naꞌ gakre beꞌnn raꞌlldaꞌo war. 14 Da li gakllo Cristonꞌ txhen, chaꞌ nna zollo nxenraꞌll-lloeꞌ kate llinte lla gatllo, kon chaꞌ nxenraꞌll-lloeꞌ kanꞌ bxenraꞌll-lloeꞌ da nellte.
15 Xtiꞌll Diosenꞌ nyojen nen:
Chaꞌ yénere kate nne Diosenꞌ reꞌ,
bi gakre beꞌnn raꞌlldaꞌo war kanꞌ basoꞌn da xozxtaꞌore kaꞌ kanaꞌ, bi bzoa akeꞌ xtiꞌlleꞌn.
16 Naꞌ danꞌ nen kaꞌ, lloeꞌn diꞌll ke da xozxtaꞌollo kaꞌ babej da Moisésenꞌ ganꞌ nziꞌi Egipto. Ben akreꞌ kanꞌ goll Diosenꞌ leakeꞌ, naꞌ bi bzenay akeꞌ, bdilrén akeꞌ Diosenꞌ. 17 Ke len naꞌ gokllaꞌa Diosenꞌ leakeꞌ choa iz, ni ke da xhinnjenꞌ ben akeꞌ naꞌ, naꞌ wasaꞌt akeꞌ kanꞌ nna llaꞌa akeꞌ latj dachenꞌ. 18 Beꞌnn kaꞌ, bi bzoa xtiꞌll Diosenꞌ, bdichjbiaꞌ Diosenꞌ ke akeꞌ, bneꞌe bi siꞌi akeꞌ yel nbarazenꞌ, yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌll Dios naꞌ. 19 Naꞌ llroeꞌn bi byejleꞌ akeꞌ ke Diosenꞌ, ke len naꞌ bi gok so akeꞌ nbaraz yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌll Leꞌe.