4
Naꞌ lekze ni ke lliꞌon bne Diosenꞌ, beꞌnn chejleꞌ xtiꞌlleꞌn nniꞌt akeꞌ nbaraz yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌll Leꞌe. Ke len naꞌ llayaꞌl bi gakllo wedenay rao Diosenꞌ. Lliꞌo ba bénello Diꞌll Wen naꞌ, nench gak yerallo rao da xhinnjenꞌ, ka diꞌll danꞌ bene da xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ, naꞌ diꞌll danꞌ ben akreꞌn, bibi de benen ke akeꞌ le bi byejleꞌ akeꞌ keꞌe. Naꞌ lliꞌo llejleꞌllo kanꞌ ne Dios naꞌ, ba zokzllo nbaraz llaziꞌraꞌll-llo kanꞌ llaziꞌraꞌll Leꞌe. Naꞌ nyoj danꞌ bneꞌe ke da xozxtaꞌollo kaꞌ, bneꞌe:
Naꞌll gokllaꞌa akeꞌ bdichjbiaꞌ, bniaꞌ:
“Kbat siꞌi akeꞌ banez yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌllaꞌ nadaꞌ.”
Diosenꞌ bzorao llaziꞌraꞌlleꞌ kanꞌ bayoll bxieꞌ yellrionꞌ. Naꞌ zo raꞌt ganꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ kanꞌ beneꞌ lla gallenꞌ, nen:
Kat bllin lla gallenꞌ, billbi ben Diosenꞌ, kon bzoeꞌ nbaraz baziꞌraꞌlleꞌ.
Naꞌ leskaꞌ nyoj kanꞌ bneꞌen, nen:
Kbat siꞌi akeꞌ banez yeziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌllaꞌ nadaꞌ.
Naꞌ nna naken da li, bal beꞌnn bi nna chejleꞌ akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ niꞌt akeꞌ bi nna so akeꞌ nbaraz yeziꞌraꞌll akeꞌ, kanꞌ llaziꞌraꞌll Leꞌe, naꞌ beꞌnn kaꞌ bene Diꞌll Wen keꞌen kanaꞌ bi byejleꞌ akeꞌ, naꞌ bi gok yeziꞌi akeꞌ banez yeziꞌraꞌll akeꞌ, yel bi bzenay ke akeꞌ naꞌ. Bde naꞌ bne Diosenꞌ da yobre: “Nnaꞌ wak yeziꞌre banez yeziꞌraꞌllre.” Naꞌ beneꞌ nench bzoj da rey Davidenꞌ da ni, nen:
Chaꞌ nne Diosenꞌ reꞌ nnaꞌ,
bi gakre beꞌnn raꞌlldaꞌo war.
Da Josuénꞌ bcheꞌe da xozxtaꞌo beꞌnn Israel kaꞌ, ganꞌ bxhiꞌi akeꞌ yellrio danꞌ beꞌe Diosenꞌ leakeꞌ, naꞌ bibi gok goneꞌ nench nniꞌt beꞌnn kaꞌ nbaraz yeziꞌraꞌll akeꞌ. Ke len naꞌ bdere beꞌe Diosenꞌ diꞌll, bneꞌe wllin lla chaꞌa beꞌnn yeziꞌi akeꞌ banez yeziꞌraꞌll akeꞌ. Ke len naꞌ ba brej Diosenꞌ beꞌnne nench gak akeꞌ rallneꞌe, leakeꞌn nniꞌt akeꞌ nbaraz yeziꞌraꞌll akeꞌ ka nbarazenꞌ bzo Leꞌen. 10 Naꞌ beꞌnn kaꞌ ba llaziꞌraꞌll akeꞌ, bill llon akeꞌ ka nen ke akeꞌ, llaziꞌraꞌll akeꞌ kanꞌ llaziꞌraꞌll Diosenꞌ, ka bayoll bxieꞌ yeolol da zjadé. 11 Naꞌllenꞌ llayaꞌl weꞌlaꞌll-llo chejleꞌllo xtiꞌll Diosenꞌ do yichj do raꞌll-llo, nench yeziꞌllo banez yeziꞌraꞌll-llo kanꞌ llaziꞌraꞌll Dios naꞌ, bi gak kello kanꞌ gok ke beꞌnn kaꞌ bi byejleꞌ xtiꞌlleꞌn kanꞌ ben da xozxtaꞌollo kaꞌ.
12 Xtiꞌll Diosenꞌ napen yel wak yekoben yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn llzenay len. Llazen lo yichjraꞌlldaꞌollo, naꞌ llonllen ka to spad da nla llop laꞌ rawe, le llroeꞌn lliꞌo chaꞌ llzenayllo ke Diosenꞌ o chaꞌ ke kwinllo, naꞌ llzejnieꞌn lliꞌo ka xhbab da yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌollonꞌ, naꞌ ren yeolol da zeraꞌll-llo chaꞌ naken da wen o chaꞌ naken da xhinnj. 13 Bibi de da ngaꞌch rao Diosenꞌ. Leꞌen nnezreꞌ yeololte da yoꞌ lo raꞌlldaꞌollo, naꞌ wllin lla kat nnabyollreꞌ lliꞌo ke yeolol da benllo.
Jesúsenꞌ nakeꞌ bxoz brao kello
14 Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ nak Xhiꞌnn Diosenꞌ ba bayepeꞌ yebá, naꞌ llieꞌ ganꞌ llia Dios naꞌ. Nakeꞌ bxoz brao kello beꞌnn le zerawe zaꞌkeꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌl seteze sello wxenraꞌll-lloeꞌ kanꞌ ba bnello gonllo naꞌ. 15 Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ nak bxoz brao kellonꞌ, llakbeꞌreꞌ bi da kaꞌ nak da zed kello, le daxiꞌon gokraꞌllen wkoꞌyelen Leꞌe goneꞌ da xhinnj, naꞌ laꞌkze bllayraweꞌ ka yaꞌnnenꞌ llayrao lliꞌo, naꞌ bi beneꞌ da xhinnj. 16 Ka naken nakeꞌ bxoz brao kello, naꞌ llayaꞌchraꞌlleꞌ lliꞌo, naꞌllenꞌ llayaꞌl yelwill-llo Diosenꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ, bi llebllo weꞌrenlloeꞌ diꞌlle, nnabllo yeziꞌxheneꞌ kello, naꞌ gakreneꞌ lliꞌo, le nllieꞌreꞌ lliꞌon.