27
Bcheꞌe akeꞌ Jesúsenꞌ rao Pilatonꞌ
(Mr. 15:1; Lc. 23:1‑2; Jn. 18 :28‑32)
Ka byeniꞌ naꞌ, badope yeolol bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn gor wnebiaꞌ kaꞌ llnebiaꞌ yell Israelenꞌ, naꞌ bchoy akeꞌn got akeꞌ Jesúsenꞌ. Naꞌ bchej akeꞌ Leꞌe, naꞌll jwaꞌa akeꞌ Leꞌe rao beꞌnnenꞌ llnebiaꞌn nziꞌi Poncio Pilato.
Judas naꞌ bayot kwineꞌ
Judas beꞌnnenꞌ ben Jesúsenꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, ka gokbeꞌreꞌ ba bchoybiaꞌ akeꞌ ke Jesúsenꞌ got akeꞌ Leꞌe, naꞌll bayatreꞌ kwis danꞌ beneꞌ Leꞌe rao naꞌa bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn gor brao kaꞌ. Naꞌll byejeꞌ rao akeꞌn, naꞌ bayoeꞌ leakeꞌ chilloa (30) mell platenꞌ. Naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Da xhinnjenꞌ benaꞌ, benaꞌ rallnaꞌre to beꞌnn bibi doꞌl napeꞌ.
Naꞌll lle akeꞌ leꞌe:
—Bibi doꞌl nap netoꞌ kanꞌ benoꞌn.
Naꞌll le bzaꞌlte Judasenꞌ mell kaꞌ lo yodaꞌo braonꞌ, le bazaꞌteꞌ zayejeꞌ, naꞌ jaroꞌ do yeneꞌ bayot kwineꞌ.
Naꞌll bxoz wnebiaꞌ kaꞌ le batop akteꞌ mellenꞌ, naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—Bi gak koꞌllonꞌ ganꞌ yoꞌ mell ke yodaꞌon, le naken mell danꞌ bdixhjllo yegaꞌa yel nban ke to beꞌnne.
Naꞌll ben akeꞌ diꞌll yeziꞌi akeꞌ to yellrio ke to beꞌnn wen yeꞌse ren mell naꞌ, naꞌ gaken to latj ga wkwaꞌch akeꞌ beꞌnn ziꞌt ake. Ke len naꞌ yellrio naꞌ, nziꞌi Yellrio Llen, naꞌ nna nziꞌten kaꞌ nnaꞌ lla. Kanꞌ gok nench gok kanꞌ bzoj da Jeremías, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, ganꞌ nen: “Bxhiꞌi akeꞌ chilloa mell plat, danꞌ ne beꞌnn Israel kaꞌ, zaꞌk to beꞌnne. 10 Naꞌ baziꞌi akeꞌ yellrio ke to beꞌnn wen yeꞌse, kanꞌ bne Xanllo Diosenꞌ nadaꞌ.”
Blliayiꞌll akeꞌ Jesúsenꞌ rao Pilatonꞌ
(Mr. 15:2‑5; Lc. 23:3‑5; Jn. 18 :33‑38)
11 Ka bllin Jesúsenꞌ rao beꞌnnenꞌ llnebiaꞌn, naꞌll lleꞌe Leꞌe:
—¿Rweꞌn nakoꞌ rey ke beꞌnn Israel kaꞌ?
Naꞌll balliꞌi Jesúsenꞌ xtiꞌlleꞌn, bneꞌe:
—Kanꞌ bnekzoꞌ naꞌ nakaꞌ.
12 Naꞌll ll-lliayiꞌll bxoz wnebiaꞌ kaꞌ Leꞌe, ren beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ naꞌ. Naꞌ bibi bnekzeꞌ chras. 13 Naꞌll lle Pilatonꞌ Leꞌe:
—¿Bi llenroꞌ katek xhia zan naꞌ, llwakw akeꞌ koꞌlloꞌ ni?
14 Naꞌ ni to xtiꞌlleꞌn bi balliꞌkze Jesúsenꞌ, naꞌll babane Pilatonꞌ kwis.
Bchoybiaꞌ akeꞌ gat Jesúsenꞌ
(Mr. 15:6‑20; Lc. 23:13‑25; Jn. 18 :38‑19 :16)
15 Naꞌ de to da llon beꞌnn kaꞌ, katenꞌ llaꞌl lnni paskwnꞌ, yesán beꞌnnenꞌ llnebiaꞌn to beꞌnn yoꞌ rill ya, kat llaꞌl lnni Paskwnꞌ, kon beꞌnn nnab beꞌnn yell. 16 Naꞌ lo rill ya naꞌ, yoꞌ to beꞌnne llze ke kwis, nakeꞌ beꞌnn wen da xhinnj, naꞌ reꞌe Barrabás. 17 Naꞌ lle Pilatonꞌ beꞌnn kaꞌ ndopenꞌ:
—¿Nore beꞌnn ki lleꞌnere wasanaꞌ? ¿Wasanaꞌ Barrabás naꞌ, chaꞌ Jesús naꞌ, beꞌnnenꞌ ne akeꞌ nakeꞌ Cristo?
18 Le gokbeꞌe Pilatonꞌ llaxhéꞌ bxoz wnebiaꞌ kaꞌ Jesúsenꞌ, naꞌllenꞌ ben akeꞌ Leꞌe rao neꞌen.
19 Naꞌ ka lliꞌ Pilatonꞌ ganꞌ lloneꞌ yel koxchis naꞌ, le bllinte to rson da bseꞌl noꞌr keꞌen, lleꞌe leꞌe: “Bitbi gonroꞌ beꞌnnenꞌ, le bibi doꞌl napeꞌ. Le bllayrawaꞌ ncheꞌe, naꞌ rao bichgal kiaꞌn breꞌdaꞌoraꞌ Leꞌe.”
20 Naꞌ bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ naꞌ, ba bkoꞌyel akreꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, nench nnab akeꞌ wsaneꞌ Barrabás naꞌ, naꞌ nnab akeꞌ gat Jesúsenꞌ. 21 Naꞌll lle Pilatonꞌ leakeꞌ da yobre:
—¿Nore beꞌnn ki chop lleꞌnere wasanaꞌ?
Naꞌll ne akeꞌ:
—Barrabás naꞌ.
22 Pilatonꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—¿Akxha gonaꞌ Jesúsenꞌ beꞌnnenꞌ ne akeꞌ Cristonꞌ?
Naꞌ yeololeꞌ bne akeꞌ:
—¡Bdeꞌe leꞌ yay cruz!
23 Naꞌll lle Pilatonꞌ leakeꞌ:
—¿Bixha da xhinnj ba beneꞌ naꞌ?
Naꞌll besiaꞌ akeꞌ da yobre ne akeꞌ:
—¡Bdeꞌe leꞌ yay cruz!
24 Gokbeꞌe Pilatonꞌ bikzbi de goneꞌ. Ba llaꞌa beꞌnn kaꞌ llakia kwis, naꞌll bseꞌleꞌ to beꞌnn jaxieꞌ nis, baneꞌe rao beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Beꞌnn ni bibi da xhinnj noneꞌ. Bi naken xhbaꞌyaꞌ chaꞌ ba betreꞌ, xhbaꞌy reꞌ naken chaꞌ ba betreꞌ.
25 Yeolol beꞌnn zan kaꞌ bne akeꞌ:
—Kere bi gon danꞌ gaken xhbaꞌytoꞌ, naꞌ xhbaꞌy no xhiꞌnntoꞌ ke nake yel got ke beꞌnn ni.
26 Naꞌll basán Pilatonꞌ Barrabásenꞌ kanꞌ bnnab beꞌnn kaꞌ. Bayoll naꞌ, naꞌll golleꞌ beꞌnn wakaꞌa ya kaꞌ, bdintat akeꞌ Jesúsenꞌ, naꞌll beneꞌ Leꞌe rao naꞌa akeꞌn, nench wdaꞌa akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ.
27 Naꞌll bcheꞌe wakaꞌa ya kaꞌ Leꞌe lo yoꞌ ke beꞌnnenꞌ llnebiaꞌn, naꞌ batop akeꞌ yeolol wakaꞌa ya kaꞌ. 28 Naꞌll bdinn akeꞌ xharaꞌneꞌn, naꞌ bwakw akeꞌ Leꞌe to raꞌll xhna, ka danꞌ llak rey kaꞌ. 29 Naꞌll ben akeꞌ to da nak de lba yeꞌche, naꞌ bliz akeꞌn yichjeꞌn, naꞌ neꞌe chaꞌwenꞌ bgoꞌx akeꞌ Leꞌe to xhis. Naꞌll bcheꞌk xhib akeꞌ raweꞌn, nench btitj akreꞌ Leꞌe, naꞌ ne akeꞌ:
—¡Sechga ke beꞌnn wnebiaꞌ ke beꞌnn Israel kaꞌ!
30 Naꞌll blliꞌ akeꞌ Leꞌe xheꞌn, naꞌll bakaꞌa akeꞌ xhisenꞌ noꞌxeꞌn, naꞌll bdin akeꞌn yichjeꞌ. 31 Bayoll btitj akreꞌ Leꞌen, bakaꞌa akeꞌ raꞌll xhnanꞌ danꞌ bwakw akeꞌ Leꞌen, naꞌll bawakw akeꞌ Leꞌe xhakzeꞌ. Naꞌll bcheꞌe akeꞌ Leꞌe jadaꞌa akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruz.
Bdaꞌa akeꞌ Jesúsenꞌ leꞌ yay cruz
(Mr. 15:21‑32; Lc. 23:26‑43; Jn. 19 :17‑27)
32 Naꞌll ka blloj akeꞌ yell naꞌ, le badil akteꞌ to beꞌnn Cirene re Simón, naꞌ bchieꞌ akreꞌ leꞌe weꞌe cruz ke Jesúsenꞌ.
33 Naꞌ bllin akeꞌ to latj ganꞌ nziꞌi Gólgota, lleꞌnen nen latj ke llit wat. 34 Naꞌll beꞌe akeꞌ Jesúsenꞌ zo zichj da nchixe to da zlaꞌ yeꞌjeꞌn, naꞌ ka gokbeꞌreꞌ kanꞌ naken naꞌ, naꞌ bi weꞌjeꞌn. 35 Naꞌ ka bayoll bdaꞌa akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ, naꞌll bditjen akeꞌ xharaꞌneꞌn, llwia akeꞌ naraꞌchk norenꞌ llayaꞌl toto akeꞌ. Naꞌ danꞌ ben akeꞌ kaꞌ, bzoa diꞌll kanꞌ bzoj beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bneꞌe: “Wlaꞌa akeꞌ xharaꞌneꞌn, naꞌ siꞌi ke ke akeꞌ chitje akreꞌn.” 36 Naꞌll blleꞌ akeꞌ bdap akeꞌ Leꞌe. 37 Naꞌ yichj cruzenꞌ ganꞌ deꞌe naꞌ, bzoj akeꞌ danꞌ blliayiꞌll akeꞌ Leꞌe, naꞌ llian: “Beꞌnn ni Jesúsenꞌ rey ke beꞌnn Israel kaꞌ.”
38 Naꞌ lekze kaꞌ, bdaꞌa akeꞌ ye chop beꞌnn wan chlaꞌ weje kwiteꞌn, toeꞌ chaꞌwe ye toeꞌ rbese. 39 Naꞌ beꞌnn kaꞌ bde ganꞌ deꞌe naꞌ, llta yichj akeꞌ goll akeꞌ Leꞌe diꞌll yel yaꞌ, 40 bne akeꞌ:
—Rweꞌn bneꞌo yechinnjoꞌ yodaꞌo braonꞌ, naꞌ chonn llaze yeyonteꞌon. Naꞌ basrachk kwinoꞌ chaꞌ rweꞌn nakoꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios, bayetjchek leꞌ yay cruzenꞌ.
41 Naꞌ bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ ren beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ, yeololeꞌ bne akeꞌ diꞌll yel yaꞌ bne akeꞌ:
42 —¡Beꞌnn zan basreꞌe, naꞌ nnaꞌ bi llak yesrá kwineꞌ! Chaꞌ nakeꞌ rey ke lliꞌo beꞌnn Israel, yeyetjeꞌ leꞌ yay cruz ganꞌ deꞌe naꞌ, naꞌll chejleꞌllo keꞌe. 43 Leꞌe llonliraꞌlleꞌ Dios, le bneꞌe: “Dogarje Xhiꞌnn Dios nadaꞌ.” ¡Naꞌ reꞌchekello yesrá Diosenꞌ Leꞌe nnaꞌ, chaꞌ llakreꞌ Leꞌe!
44 Naꞌ beꞌnn wan kaꞌ zjadaꞌa leꞌ yay cruzenꞌ chlaꞌ weje kwiteꞌn, leskaꞌ bchachrén akeꞌ Leꞌe.
Kanꞌ gok kanꞌ got Jesúsenꞌ
(Mr. 15:33‑41; Lc. 23:44‑49; Jn. 19 :28‑30)
45 Naꞌ ka do wawill, doxhente yellrionꞌ bachole bllinte lladá chonne. 46 Naꞌ ka lladá chonne naꞌ, besiaꞌ Jesúsenꞌ zillje bneꞌe:
—Elí Elí, ¿lama sabactani? (Lleꞌnen nen: Dios kiaꞌ, Dios kiaꞌ, ¿bixchen ba bsanraꞌlloꞌ nadaꞌ?)
47 Naꞌ bal beꞌnn kaꞌ zjazé naꞌ, ne akeꞌ:
—Lewzenay keꞌe, beꞌnn ni llalwilleꞌ da Elías beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ.
48 Naꞌll le bllojte to beꞌnn zejdoeꞌ jaxieꞌ to xhiꞌre, naꞌ bzaꞌlleꞌn zo zichjenꞌ da nak zlaꞌn, naꞌ bzoeꞌn to rao xhis tonne, naꞌll jazoeꞌn lloaꞌ Jesúsenꞌ nench xoꞌpeꞌn. 49 Naꞌ ye baleꞌ lle lwellj akeꞌ:
—Dokwezchek, chaꞌ ke yed Elíasenꞌ yedsreꞌe Leꞌe.
50 Naꞌll le besiaꞌte Jesúsenꞌ da yobre zillj kwis, naꞌ le bayonteꞌ spíritu keꞌen rallnaꞌa Dios. 51 Naꞌ ka hor naꞌ, blleꞌz kllole raꞌll danꞌ ze lo yodaꞌo braonꞌ, bxhiꞌzen yichje ballinte lleꞌle, naꞌ llebraz bxhoꞌ, goxhjte yej ake. 52 Naꞌ leskaꞌ byarj ba ke beꞌnn ba got. Naꞌ zan beꞌnn kaꞌ benliraꞌll Diosenꞌ, babán akeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. 53 Naꞌ bde naꞌ, ka babán Jesúsenꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, balloj akeꞌ lo ba ke akeꞌn, naꞌll jayakeꞌ jaroeꞌrao akeꞌ Jerusalén. Naꞌ zan beꞌnn breꞌe leakeꞌ.
54 Naꞌ xan wakaꞌa ya kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llaꞌa llap Jesúsenꞌ, ka nak breꞌe akreꞌ bxhoꞌn, naꞌ biteze gok, naꞌ blleb akeꞌ kwis, naꞌ ne akeꞌ:
—Da likze beꞌnn ni, nakeꞌ dogarj Xhiꞌnn Dios.
55 Leskaꞌ naꞌ zjallaꞌa zan noꞌr ak, zjazé akeꞌ ziꞌtre llwia akeꞌ. Beꞌnn kaꞌ bnao Jesúsenꞌ, ka bazeꞌe Galilea naꞌte llakrén akeꞌ Leꞌe bi da byalljreꞌ. 56 Naꞌ ren María Magdalena, naꞌ ren María beꞌnnenꞌ nak xhnaꞌ Jacobo, naꞌ José, naꞌ ren María xhoꞌr Zebedeo.
Bkwaꞌch akeꞌ Jesúsenꞌ
(Mr. 15:42‑47; Lc. 23:50‑56; Jn. 19 :38‑42)
57 Ka betj lleꞌ naꞌ, bed to beꞌnn wniaꞌ beꞌnn Arimatea re José, naꞌ leskaꞌ bzenayeꞌ ke Jesúsenꞌ. 58 Josénꞌ byejeꞌ rao Pilatonꞌ jannabeꞌ kwerp ke Jesúsenꞌ, naꞌ Pilatonꞌ bayoeꞌ kwerp ke Jesúsenꞌ leꞌe. 59 Naꞌll baziꞌi Josénꞌ kwerp ke Jesúsenꞌ, naꞌll baraꞌlleꞌ Leꞌe to raꞌll xhen raꞌll yalle. 60 Naꞌ broeꞌ kwerp keꞌen to lo broj keꞌe, da bcheꞌnneꞌ leꞌ yej. Naꞌll btoleꞌ to yej xhen lloaꞌ brojenꞌ, nench basejen len, naꞌll bazeꞌe. 61 Naꞌ María Magdalenanꞌ, naꞌ ye to María beꞌnn yobre, jacheꞌ akeꞌ lloaꞌ brojenꞌ.
Bkwaꞌnn akeꞌ beꞌnn llape ganꞌ bgaꞌch Jesúsenꞌ
62 Naꞌ bateyó, bde lla kanꞌ llsiniaꞌ akeꞌ ke lla nbaꞌnn, badop bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ jakeꞌ ganꞌ zo Pilatonꞌ. 63 Naꞌ lle akeꞌ leꞌe:
—Ba jadinraꞌlltoꞌ kanꞌ bne da beꞌnn wxhiyeꞌn gotenꞌ, kanꞌ nna nbaneꞌ: “Yeyónn lla naꞌ, yebanaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ.” 64 Ke len naꞌ bseꞌlchek beꞌnn lljatap akeꞌ lloaꞌ brojenꞌ ganꞌ jakwaꞌch akeꞌ Leꞌe naꞌ, nench ke lljak beꞌnn kaꞌ gok leꞌe txhen tlleꞌlre lljarej akeꞌ kwerp keꞌen, naꞌ ye akeꞌ beꞌnn ak, babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ da ke nxhiall gak, kerke diꞌll danꞌ bdise da nell, kanꞌ bneꞌe Diosenꞌ bseꞌle Leꞌe.
65 Naꞌll goll Pilatonꞌ beꞌnn kaꞌ:
—Gonnaꞌ reꞌ wakaꞌa ya ak, lewcheꞌe akeꞌ nench gap akeꞌ ga zeraoze yezoe akreꞌ.
66 Naꞌll byej akeꞌ ren wakaꞌa ya kaꞌ, naꞌ bchiꞌch akeꞌ sey leꞌ yej, danꞌ daꞌa lloaꞌ brojenꞌ, naꞌ bkwaꞌnn akeꞌ wakaꞌa ya kaꞌ bdap akeꞌn.