26
Llayirjlaꞌll akeꞌ akre gon akeꞌ goꞌx akeꞌ Jesúsenꞌ
(Mr. 14:1‑2; Lc. 22:1‑2; Jn. 11 :45‑53)
Bayoll beꞌe Jesúsenꞌ diꞌll kaꞌ, golleꞌ beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Ba nnézere ye chop llazenꞌ, llin gaꞌle lnni Paskw kellonꞌ. Naꞌ kanaꞌ gakaꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, naꞌ wdaꞌa akeꞌ nadaꞌ leꞌ yay cruzenꞌ, nadaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach.
Naꞌll badop yeolol bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ ren beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ yell Israelenꞌ, ganꞌ zo rill bxoz braonꞌ, beꞌnnenꞌ re Caifás. Llayirjlaꞌll akeꞌ akre gon akeꞌ siyeꞌe akeꞌ Jesúsenꞌ, nench goꞌx akeꞌ Leꞌe, naꞌ got akeꞌ Leꞌe. Naꞌ llasné akeꞌ:
—Bi goꞌxlloeꞌ rao lnni naꞌ, nench ke gakbeꞌe beꞌnn zan, naꞌ gon akeꞌ dá nne.
To noꞌr bwazjeꞌ ceit xhix yichj Jesúsenꞌ
(Mr. 14:3‑9; Jn. 12 :1‑8)
Naꞌ zo Jesúsenꞌ ganꞌ nziꞌi Betania, rill Simón beꞌnnenꞌ gok yillweꞌ danꞌ ne lepra. Naꞌ chak lliꞌ Jesúsenꞌ llaweꞌ naꞌ, bllin to noꞌr noꞌxeꞌ to lmet da yoll ceit da laꞌ xhix, naꞌ zaꞌken da xhen. Naꞌ bwazjtiteꞌn yichj Jesúsenꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen, breꞌe akreꞌ kanꞌ ben noꞌrenꞌ, naꞌll gokllaꞌa akeꞌ bne akeꞌ:
—¿Bixchen kon benditjereꞌ ceit xhix ni? Chenak beꞌtllon, naꞌ gaꞌt mell xhen chenake, naꞌ weꞌllon gakrenen beꞌnn yaꞌch.
10 Jesúsenꞌ benreꞌ kanꞌ bne beꞌnn kaꞌ, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Bixchen nere kaꞌ ke noꞌrenꞌ? Da wen naꞌ beneꞌ kiaꞌ ganni. 11 Beꞌnn yaꞌch kaꞌ, niꞌt akseꞌ batteze niꞌtrén akeꞌ reꞌ, zan nadaꞌ bill zorenaꞌ reꞌ ye scha. 12 Bwazjeꞌ nadaꞌ ceit xhixenꞌ, nench kat gaꞌchaꞌn, ba naktiaꞌ xhnid. 13 Diꞌll li niaꞌ reꞌ, doxhen yellrio do gateze lljatixjweꞌ beꞌnn Diꞌll Wen danꞌ llzejnieꞌ kiaꞌn, dekz de yene beꞌnn kaꞌ, kanꞌ ben noꞌr ni, nench lljadinraꞌll akeꞌ leꞌe.
Judas bchebeꞌ goneꞌ Jesúsenꞌ rao naꞌa bxoz wnebiaꞌ kaꞌ
(Mr. 14:10‑11; Lc. 22:3‑6)
14 Naꞌ to beꞌnn chllinn kaꞌ, beꞌnnenꞌ nziꞌi Judas Iscariotenꞌ, byejeꞌ jawieꞌ bxoz wnebiaꞌ kaꞌ. 15 Naꞌ jelleꞌ leakeꞌ:
—¿Bi gonnre nadaꞌ nench wdiaꞌ Jesúsenꞌ rao naꞌre?
Naꞌll le beꞌe akteꞌ leꞌe chilloa (30) mell plat. 16 Naꞌllenꞌ le bzoraote Judasenꞌ bayirjlaꞌlleꞌ akre goneꞌ, wdieꞌ Jesúsenꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ.
Jesúsenꞌ broeꞌreꞌ kanꞌ gon akeꞌ lljasaꞌraꞌll akeꞌ yel got keꞌen
(Mr. 14:12‑25; Lc. 22:7‑23; Jn. 13 :21‑30; I Cor. 11:23‑26)
17 Bllin lla nell llaꞌl lnni, katenꞌ llao akeꞌ yet xtir danꞌ bi nchix kwa binn, naꞌ beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen, jakeꞌ ganꞌ zoeꞌ, naꞌ lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Garenꞌ lleꞌnroꞌ lljasiniaꞌtoꞌ ganꞌ gaollo xcheꞌ ke Paskwnꞌ?
18 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Lelljak yellenꞌ, naꞌ leyé to beꞌnnenꞌ: “Maestronꞌ neꞌe, ba rez llin lla gak danꞌ llayaꞌl gak keꞌen, naꞌ rilloꞌ ni, lleꞌnreꞌ gaorentoeꞌ xcheꞌ lnni Paskwnꞌ.”
19 Naꞌll ben beꞌnn kaꞌ kanꞌ goll Jesúsenꞌ leakeꞌn, naꞌ jasiniaꞌ akeꞌ ke lnni Paskwnꞌ.
20 Naꞌ ka ba llen willenꞌ, blleꞌrén Jesúsenꞌ beꞌnn chllinn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ bdao akeꞌ. 21 Ka lliꞌ akeꞌ llao akeꞌ naꞌ, lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Diꞌll li niaꞌ reꞌ, to reꞌ wdere nadaꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ llwie nadaꞌ.
22 Naꞌll gokyaꞌch akreꞌ ga zeraoze, naꞌ bzorao twej twej akeꞌ llnnab akreꞌ Leꞌe:
—Xantoꞌ, ¿nadaꞌn gonaꞌ kaꞌ?
23 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—To beꞌnnenꞌ llaorén nadaꞌ txhen toze yeꞌnne, leꞌen wde nadaꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ. 24 Ka nak nadaꞌ, Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, ka nyojkze kiaꞌn got akeꞌ nadaꞌ, zan ¡nyaꞌchraz naken ke beꞌnnenꞌ gon nadaꞌ rallnaꞌa beꞌnn kaꞌ! Wenre chenak bi bzokzeꞌ yellrionꞌ.
25 Naꞌ Judas beꞌnnenꞌ wde Jesúsenꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, lleꞌe Leꞌe:
—Maestro, ¿nadaꞌn wdiaꞌ rweꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ?
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Awaꞌ, rweꞌn.
26 Naꞌ ka llao akeꞌ naꞌ, bxhiꞌi Jesúsenꞌ to yet xtir naꞌ, naꞌ bayoll beꞌe yel llioxken ke Dios naꞌ, bxhoxhjeꞌn, naꞌ beꞌen beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Lesiꞌn, legaon, da ninꞌ nake kwerp kiaꞌn.
27 Naꞌll bxhieꞌ to leo daꞌo ganꞌ yoll xis uva, naꞌll beꞌe yel llioxken ke Dios, naꞌ beꞌen leakeꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Yeololre, leyeꞌj raꞌt weje danꞌ yoll lo leo ni. 28 Da ninꞌ xchenaꞌ, naꞌ larjen ni ke doꞌl xhia ke beꞌnnach. Naꞌ larjen nench sorao gak da kobenꞌ, danꞌ bcheb Diosenꞌ goneꞌ gakreneꞌ beꞌnnach. 29 Naꞌ niaꞌ reꞌ, bill yeꞌjaꞌ xis uvanꞌ, llinte lla kat ba zollo txhen ganꞌ zo Xaꞌ Diosenꞌ llnebieꞌ, kanaꞌll yeyeꞌjaꞌn da yobre.
Jesúsenꞌ bneꞌe kanꞌ gon Pedronꞌ bi wchebeꞌ chaꞌ nombieꞌ Leꞌe
(Mr. 14:26‑23; Lc. 22:31‑34; Jn. 13 :36‑38)
30 Bayoll bel akeꞌ ben akeꞌ xhen Diosenꞌ, naꞌll bzaꞌa akeꞌ jakeꞌ rao yaꞌ ganꞌ nziꞌi Yaꞌ Olivos. 31 Naꞌ lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Nnaꞌ lleꞌ, yeololre gakgánere kanꞌ gak kiaꞌn. Le nyojkzen leꞌ xtiꞌll Diosenꞌ llian: “Gotaꞌ beꞌnn gop xhiꞌrenꞌ, naꞌ xhiꞌr kaꞌ gaslas akbaꞌ.” 32 Naꞌ kate yesbán Diosenꞌ nadaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, wyobll yellinaꞌ nadaꞌ Galileanꞌ ka reꞌ.
33 Naꞌll lle Pedronꞌ Leꞌe:
—Laꞌkze yeolol beꞌnn ki wsanraꞌll akeꞌ rweꞌ, zan nadaꞌ bi wsanraꞌllkzaꞌ rweꞌ.
34 Naꞌ lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Diꞌll li kwis niaꞌ rweꞌ, ka za kwellre lekwnꞌ nnaꞌ lleꞌ, chonn ras ba gok bi wcheboꞌ chaꞌ nombiaꞌo nadaꞌ.
35 Naꞌll Pedronꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Laꞌkze chaꞌ gatrenaꞌ rweꞌ, kbat nniaꞌ bi nombiaꞌ rweꞌ.
Naꞌ lekze kaꞌ goll beꞌnn kaꞌ yelaꞌ Leꞌe.
Jesúsenꞌ balwilleꞌ Diosenꞌ lo reꞌj ganꞌ nziꞌi Getsemaní
(Mr. 14:32‑42; Lc. 22:39‑46)
36 Naꞌll bllin akeꞌ ganꞌ nziꞌi Getsemaní, naꞌ lle Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Gannize lekweꞌ, chak chaꞌa nadaꞌ gannaꞌte, yelwillaꞌ Diosenꞌ.
37 Naꞌll bcheꞌe Pedronꞌ ren ye chop xhiꞌnn Zebedeo, bi kaꞌ nziꞌi Jacobo ren Juan. Naꞌ Jesúsenꞌ bzorao llakyaꞌchreꞌ kwis. Naꞌll billbi wen bzokzeꞌ. 38 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Lo yichjraꞌlldaꞌwaꞌ ni, llakyaꞌchraꞌ kwis, llakraꞌ kon gatkzaꞌ katekenꞌ llallayrawaꞌ ni. Naꞌ nize leyegaꞌnne, lewnnaꞌ ren nadaꞌ yere bi tasre.
39 Naꞌll blliaraweꞌ ye raꞌte, naꞌll jeꞌteꞌ rao yonꞌ slloaꞌre, naꞌll balwilleꞌ Diosenꞌ, bneꞌe:
—Xa, chaꞌ wak ten kaꞌze, benchga bi saꞌkziaꞌ, naꞌ bi gak kiaꞌ kanꞌ ba zo gak naꞌ. Zan bi llnnabaꞌ gak da nniaꞌ nadaꞌ, kon kaꞌ neꞌo rweꞌn gakchga.
40 Naꞌll bayejeꞌ ganꞌ zjalliꞌ beꞌnn kaꞌ chonne, naꞌ jadiꞌreꞌ tas beꞌnn kaꞌ. Naꞌ lleꞌe Pedronꞌ:
—¿Ni choll daꞌo bi gok wnnaꞌrenre nadaꞌ yere? 41 Bi tasre, lewalwill Dios nench ke gon da xhinnjenꞌ reꞌ gan. Nnezraꞌ lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ lleꞌnere wnnaꞌrenre nadaꞌ yere, naꞌ kwerp kerénꞌ bi zoen.
42 Naꞌll bzeꞌe da wllop ras ganꞌ zjalliꞌ akeꞌn naꞌ jalwilleꞌ Diosenꞌ, bneꞌe:
—Xa, chaꞌ gak ten kaꞌze, benchga nench bi saꞌkziaꞌ, naꞌ gakchga kon kanꞌ neꞌo rweꞌ.
43 Naꞌll bayejeꞌ ganꞌ lliꞌ beꞌnn kaꞌ da yobre, naꞌ jadiꞌreꞌ tas akeꞌ lliachaꞌ bichgalenꞌ koꞌll rao akeꞌn. 44 Naꞌ bzeꞌe da yobre ganꞌ lliꞌ akeꞌn jalwilleꞌ Dios da wyonn ras, naꞌ bneꞌe kanꞌ ba bnekzeꞌ naꞌ. 45 Naꞌll ballineꞌ da yobre ganꞌ zjalliꞌ beꞌnn chonn kaꞌ, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¡Letas, lewaziꞌraꞌll! Ba bllin lla, nadaꞌ, Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, gakaꞌ rallnaꞌa beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ. 46 ¡Lewayas, lewayoꞌo! Ba zaꞌa beꞌnnenꞌ gon nadaꞌ rao naꞌa akeꞌn.
Kanꞌ gok kanꞌ beꞌx akeꞌ Jesúsenꞌ
(Mr. 14:43‑50; Lc. 22:47‑53; Jn. 18 :2‑11)
47 Nna lloeꞌte Jesúsenꞌ diꞌll kaꞌ, kat bllinkze Judasenꞌ, beꞌnnenꞌ gok txhen ren beꞌnn chllinn kaꞌ. Naꞌ ncheꞌe beꞌnn zan kwis zjanoꞌx akeꞌ no yay, no spad, beꞌnn bseꞌl bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ yell Israelenꞌ. 48 Naꞌ Judas beꞌnnenꞌ bde Leꞌe rao naꞌa beꞌnn kaꞌ, golleꞌ leakeꞌ akrenꞌ goneꞌ wroeꞌreꞌ nonꞌ goꞌx akeꞌ, naꞌ bneꞌe:
—Beꞌnnenꞌ wnoꞌpaꞌ naꞌ, lekzeꞌn Jesúsenꞌ, naꞌ le goꞌxtereꞌ.
49 Naꞌll le jabiꞌyteꞌ kwit Jesúsenꞌ, lleꞌe Leꞌe:
—Padiox, Maestro.
Naꞌ le bnoꞌpteꞌ Leꞌe. 50 Naꞌ Jesúsenꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Beꞌnn nllieꞌraꞌ, ¿bi ken zaꞌo ganni?
Naꞌll le jabiꞌyte beꞌnn zan kaꞌ, beꞌx akeꞌ Jesúsenꞌ, naꞌll le bcheꞌe akteꞌ Leꞌe.
51 Naꞌ to beꞌnn nak Jesúsenꞌ txhen, le brejte spad keꞌen, bdineꞌn beꞌnnenꞌ nak beꞌnn wen llin ke bxoz braonꞌ, bchoyteꞌ chlaꞌ nayeꞌ. 52 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Bagoꞌ spad koꞌon lo rille, le beꞌnn goteꞌ beꞌnn kone spad naꞌ, lekze len goten leꞌe. 53 ¿Bi nnezroꞌ wakse nnabraꞌ Xaꞌn, wseꞌleꞌ angl zan kwis beꞌnn gakrén nadaꞌ chenake? 54 Zan chaꞌ kaꞌ gonaꞌ, ¿akxha gak danꞌ llayaꞌl gaken danꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen kinꞌ gak?
55 Naꞌll lle Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ zjeꞌx Leꞌen:
—¿Bixchen nonre nadaꞌ ka to beꞌnn wan, naꞌ zaꞌre zadxiꞌre nadaꞌ kone spad naꞌ ren yay? Renchaꞌ yeo lla blleꞌkzaꞌ lo yodaꞌo braonꞌ, bzejnieꞌraꞌ beꞌnne llaꞌa naꞌ, naꞌ bi beꞌxre nadaꞌ. 56 Naꞌ danꞌ llak ki, llzoa diꞌll kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ, danꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ.
Naꞌll yeolol beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, bxhonnj akeꞌ brej yichj akeꞌ Leꞌe.
Bcheꞌe akeꞌ Jesúsenꞌ ganꞌ gak yel koxchisenꞌ
(Mr. 14:53‑65; Lc. 22:54‑55, 63‑71; Jn. 18 :12‑14, 19‑24)
57 Naꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌx Jesúsenꞌ, bcheꞌe akeꞌ Leꞌe rao Caifás, beꞌnnenꞌ nake bxoz brao, ganꞌ ba ndop beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ yell naꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ. 58 Naꞌ Pedronꞌ naweꞌ ziꞌt ziꞌtre, bllinteꞌ rill bxoz brao naꞌ, naꞌ byoeꞌ naꞌ bllieꞌ liaꞌ naꞌze ren beꞌnn kaꞌ llap yodaꞌo brao naꞌ, le gokraꞌlleꞌ reꞌreꞌ akrenꞌ gak ke Jesúsenꞌ.
59 Naꞌ yeolol bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ yezikre beꞌnn gor brao kaꞌ llnebiaꞌ yell naꞌ, llayirjlaꞌll akeꞌ bi diꞌll wenraꞌllenꞌ wxoa akeꞌ koꞌll Jesúsenꞌ, nench got beꞌnn kaꞌ Leꞌe. 60 Naꞌ gok scha, bi ballel akereꞌ billre wlliayiꞌll akeꞌ Leꞌe, laꞌkze beꞌnn zan llaꞌa lloeꞌ akeꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ. Llakte kaꞌn bllin chop beꞌnn wxhiyeꞌe ake, bxoa akeꞌ doꞌl koꞌll Jesúsenꞌ. 61 Naꞌ bne akeꞌ:
—Beꞌnn ni bneꞌe: “Nadaꞌ wachinnjaꞌ yodaꞌo brao ke Diosenꞌ, naꞌ chonn llaze wayontiaꞌn.”
62 Naꞌll bzollaꞌa bxoz braonꞌ, lleꞌe Jesúsenꞌ:
—¿Bibi de nneꞌo, ka nak danꞌ ll-lliayiꞌll beꞌnn ki rweꞌn?
63 Bibi bnekze Jesúsenꞌ. Naꞌll lle bxoz braonꞌ Leꞌe:
—Dios naꞌ llzoaꞌ, bnne netoꞌ, chaꞌ da linꞌ nakoꞌ Cristo beꞌnnenꞌ nak Xhiꞌnn Dios.
64 Jesúsenꞌ lleꞌe leꞌe:
—Naksen kanꞌ nere, leskaꞌ niaꞌ reꞌ, wllin lla reꞌre nadaꞌ, Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, lliaꞌ kwit Diosenꞌ beꞌnnenꞌ nape le zerawe yel wak xhen, naꞌ nnebiaꞌreneꞌ, naꞌ reꞌre yetjaꞌ leꞌ yebánꞌ radj bejenꞌ.
65 Ka bene bxoz braonꞌ xtiꞌll Jesúsenꞌ, le bcheꞌzte xheꞌen, nench broeꞌreꞌ da xhinnj kwisenꞌ bne Jesúsenꞌ kaꞌ. Naꞌll bneꞌe:
—Nnaꞌ ba bénere kanꞌ bnneꞌe ke Diosenꞌ, nnaꞌ nollno yálljello gao xhia keꞌe. 66 ¿Akxha nere keꞌe nnaꞌ?
Naꞌll balliꞌi beꞌnn kaꞌ xtiꞌlleꞌn ne akeꞌ:
—Llayaꞌl gateꞌ.
67 Naꞌll blliꞌ akeꞌ xheꞌn lloaꞌ raweꞌn, naꞌ braꞌll akeꞌ Leꞌe, naꞌ baleꞌ broꞌ akeꞌ ke xaꞌye. 68 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Chaꞌ rweꞌn nakoꞌ Cristo, banneyaꞌchk, ¿nonꞌ braꞌll rweꞌ?
Pedronꞌ bi bchebeꞌ chaꞌ nombieꞌ Jesúsenꞌ
(Mr. 14:66‑72; Lc. 22:56‑62; Jn. 18 :15‑18, 25‑27)
69 Naꞌ lliꞌ Pedronꞌ liaꞌre, ka bllinkze to noꞌr wen llin ke Caifásenꞌ, naꞌ golleꞌ leꞌe:
—Renkze rweꞌn nakoꞌ Jesúsenꞌ txhen, beꞌnn Galilea naꞌ, ke.
70 Naꞌll bi bcheb Pedronꞌ rao yeolol beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa naꞌ, chaꞌ nakeꞌ Jesúsenꞌ txhen, naꞌll lleꞌe noꞌrenꞌ:
—Bi nnezraꞌ bi diꞌllenꞌ lloeꞌo.
71 Naꞌll le llallojte Pedronꞌ lloaꞌ yoꞌn, ka breꞌe ye to noꞌr wen llin naꞌ leꞌe, naꞌll lleꞌe beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ:
—Renkze beꞌnn ninꞌ nakeꞌ txhen Jesús beꞌnn Nazaretenꞌ.
72 Naꞌ da yobre bi bchebeꞌ chaꞌ nakeꞌ txhen Jesúsenꞌ. Naꞌll bneꞌe:
—Dios naꞌ llzoaꞌ, gak bi da gak kiaꞌ, chaꞌ ziyaꞌ danꞌ niaꞌ bi nombiaꞌ beꞌnnenꞌ neꞌo kaꞌ.
73 Naꞌll gokse ye choll, ka zjak beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, lle akeꞌ Pedronꞌ:
—Da lijekzenꞌ, nakoꞌ beꞌnn kaꞌ txhen, le nakbieꞌze nneꞌo kanꞌ nne beꞌnn Galilea kaꞌ.
74 Naꞌ Pedronꞌ bzorao biteze bneꞌe, naꞌ leskaꞌ bneꞌe:
—Diosenꞌ goneꞌ ga saꞌkziaꞌ chaꞌ ziyaꞌ danꞌ niaꞌ bi nombiaꞌ beꞌnn naꞌ.
Kat le bllellte lekwnꞌ. 75 Naꞌll jadinraꞌll Pedronꞌ kanꞌ goll Jesúsenꞌ leꞌe: “Ka za kwellre lekwnꞌ, chonn ras ba gok bi wcheboꞌ chaꞌ nombiaꞌo nadaꞌ.” Naꞌll bazeꞌe, naꞌ jallell-loljeꞌ kwis.