3
Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis bdixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ
(Mr. 1:1‑8; Lc. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1 :19‑28)
Bde zan iz, kate Juan beꞌnnenꞌ bchoa nisenꞌ byejeꞌ latj dachenꞌ do ganꞌ nbane Judea. Naꞌll bllin beꞌnn kaꞌ ganꞌ zoeꞌn, naꞌ bdixjweꞌreꞌ leakeꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Lewayate ke da xhinnj ba benre, le ba bllin lla nnebiaꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ.
Ke Juan naꞌ bzoj da Isaías beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, naꞌ bneꞌe:
Beꞌnnenꞌ nne zillj latj dachenꞌ, neꞌe:
“¡Legón xhnid, legonchaꞌo nez ganꞌ te Xanllonꞌ,
lewsarj yichjraꞌlldaꞌore ka llon to beꞌnn llsarj to nez li!”
Naꞌ xha Juan naꞌ goken de yich xha camello, naꞌ bchej lloaꞌ leꞌen to yid, naꞌ bdaweꞌ bichsoa ren blliꞌndaꞌo ke beser yiꞌxe. Beꞌnn llaꞌa yell Jerusalén naꞌ, naꞌ beꞌnn llaꞌa yeolol yell kaꞌ ganꞌ nbane Judea, naꞌ leskaꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yell kaꞌ nechj yeo Jordán naꞌ, bazaꞌa akeꞌ jak akeꞌ ganꞌ zo Juan naꞌ. Naꞌ bxoarap akeꞌ bi da xhinnj kaꞌ non akeꞌn, naꞌll bchoa Juan naꞌ leakeꞌ nis lo yeo Jordán naꞌ.
Leskaꞌ jak zan beꞌnn Israel kaꞌ beꞌnn kaꞌ nziꞌi fariseo, naꞌ beꞌnn kaꞌ nziꞌi saduceo. Jakeꞌ nench bchoa Juan naꞌ leakeꞌ nis. Naꞌ ka breꞌe Juan naꞌ leakeꞌn, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¡Reꞌ nakre beꞌnn zban beꞌnn wxhiyeꞌe, llonre ka bele! ¿No bzejnieꞌ reꞌ, wak warare rao danꞌ wseꞌl Diosenꞌ katenꞌ goneꞌ yel koxchis ke beꞌnnachenꞌ? Chaꞌ rennere ba bayátere ke da xhinnjenꞌ nonre naꞌ, llayaꞌl gonre da wen nench gakbeꞌe beꞌnne ba ballaꞌa yichjraꞌlldaꞌore. Bi gonzre xhbab nnere: “Xhiꞌnn dia lla Abraham netoꞌ.” Yej kaꞌ niꞌt nga, wakte gon Diosenꞌ wayaken xhiꞌnn dialla Abraham. 10 Leskaꞌ ba noꞌxteꞌ banchenꞌ xhnid, yeolol yay da bi llbia daxhix wen, wchoyeꞌ do roe, gaken waye da wzeyeꞌ. 11 Nadaꞌ da li llchoaꞌ reꞌ nis chaꞌ wayátere ke da xhinnjenꞌ nonre, zan za zaꞌre ye to beꞌnne goneꞌ nench choꞌ Spíritu ke Diosenꞌ lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ, da llon ka llon yiꞌ. Naꞌ beꞌnnenꞌ za zaꞌa koꞌllraꞌ zaꞌklleꞌ ka nadaꞌ, ni jeze da yelaꞌ xhereꞌn bi gak gonaꞌ. 12 Katenꞌ yedeꞌn, goneꞌ ka llon beꞌnn kate llsoeꞌ trigo, llazieꞌ trigonꞌ, naꞌ llzeyeꞌ yixh bebe ken. Leꞌe napeꞌ to yiꞌ da bi wayorkze.
Jesúsenꞌ blloeꞌ nis
(Mr. 1:9‑11; Lc. 3:21‑22)
13 Naꞌ bzaꞌa Jesúsenꞌ ganꞌ nbane Galilea, naꞌ byejeꞌ ganꞌ zo Juan naꞌ lloaꞌ yeo Jordán naꞌ, nench choeꞌ nis. 14 Naꞌ Juan naꞌ bi goꞌnreꞌ wchoeꞌ Jesúsenꞌ nis, lleꞌe Leꞌe:
—Nadraꞌn llayaꞌl wchoaꞌo nis, naꞌ rweꞌroꞌ zaꞌzoꞌ wchoaꞌ rweꞌ nis.
15 Naꞌll lle Jesúsenꞌ Juan naꞌ:
—Bchoa nadaꞌ nis. Da naꞌn llayaꞌl gonllo nench gak yeolol danꞌ ne Diosenꞌ gak.
Naꞌtell bcheb Juan naꞌ bchoeꞌ Leꞌe nis. 16 Naꞌ ka bayoll blloa Jesúsenꞌ nis, naꞌll ballojeꞌ lo nisenꞌ, le byarjte yebánꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ, naꞌ breꞌreꞌ Spíritu ke Diosenꞌ, betjen ka to plom daꞌo, bllinen jasorenen Leꞌe. 17 Naꞌ ben akreꞌ bnne Diosenꞌ beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ, bneꞌe:
—Beꞌnn ninꞌ nak xhiꞌnnaꞌ nllieꞌraꞌ, llaweraꞌ llayazraꞌllaꞌ kwis.