4
Gokraꞌll daxiꞌon wkoꞌyelen Jesúsenꞌ goneꞌ da xhinnj
(Mr. 1:12‑13; Lc. 4:1‑13)
Naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ benen nench byej Jesúsenꞌ latj dachenꞌ ganꞌ gokraꞌll daxiꞌon wkoꞌyelen Leꞌe goneꞌ da xhinnj.
Naꞌ bi bdaokzeꞌ rao choa (40) lla choa yere, naꞌ ka bde choa lla naꞌ, bdoneꞌ. Naꞌ jabiꞌy daxiꞌon ganꞌ ze Jesúsenꞌ, llen Leꞌe:
—Chaꞌ rennroꞌ nakoꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios, benchk yej ki yeyak aken yet xtir.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ len:
—Nyoj xtiꞌll Diosenꞌ: “Kere toze yet xtir danꞌ gaollo naꞌ, llonn yel nban ke lliꞌo beꞌnnach, renkze diꞌll danꞌ ll-lloj lloaꞌ Diosenꞌ nbanrenllo.”
Naꞌll bcheꞌe daxiꞌon Leꞌe Jerusalén naꞌ, ganꞌ nak yell ke Dios. Naꞌ bcheꞌn Leꞌe yichjo yodaꞌo ganꞌ nak zeraoze sibe, naꞌll llen Leꞌe:
—Chaꞌ rennroꞌ nakoꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios, bxhiꞌtchek ganni, lljasoteꞌo lleꞌle, le nyoj xtiꞌll Diosenꞌ:
Diosenꞌ wseꞌleꞌ beꞌnn kaꞌ nak angl keꞌe gakrén akeꞌ rweꞌ,
naꞌ goꞌx akeꞌ rweꞌ nench ke lljacheꞌo yej.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ len:
—Leskaꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ: “Bi llayaꞌl nnabroꞌ Diosenꞌ chaꞌ rennreꞌ kanꞌ neꞌen.”
Da yobre bcheꞌe daxiꞌon Leꞌe to rao yaꞌ da nak sib kwis, naꞌ broeꞌn Leꞌe yeolol yell da zjalliꞌ doxhen yellrio, naꞌ ren yel zaꞌk yel nbaraz ke kaꞌ. Naꞌ gollen Leꞌe da yobre:
—Yeolol da ki llreꞌroꞌ ganni, gonaꞌn rallnaꞌo chaꞌ rweꞌ wcheꞌk xhiboꞌ rawaꞌ, naꞌ gonoꞌ nadaꞌ xhen.
10 Naꞌll lle Jesúsenꞌ len:
—Bayej kaꞌle, daxiꞌo, nyojkze leꞌ xtiꞌll Diosenꞌ: “Llayaꞌl gonliraꞌlloꞌ Dios, naꞌ toze Leꞌen weꞌraꞌo.”
11 Naꞌll bakwas daxiꞌon kaꞌle, naꞌ le bllinte angl ke Diosenꞌ jakrén akeꞌ Leꞌe.
Jesúsenꞌ bzoraweꞌ bdixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ do ganꞌ nbane Judeanꞌ
(Mr. 1:14‑15; Lc. 4:14‑15)
12 Naꞌ bazaꞌa Jesúsenꞌ ganꞌ nbane Judeanꞌ, naꞌ bayejeꞌ ganꞌ nbane Galilea, ka benreꞌ ba yoꞌ Juan naꞌ lo rill ya. 13 Naꞌ bzeꞌe yell Nazaretenꞌ, jasoeꞌ yellenꞌ nziꞌi Capernaum, danꞌ lliꞌ lloaꞌ nisdaꞌon awllo ganꞌ nziꞌi Zabulón, naꞌ ganꞌ nziꞌi Neftalí. 14 Naꞌ gok kanꞌ bne da Isaías beꞌnn beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, ka bzojeꞌ danꞌ llia:
15 Ka nak ganꞌ ne Galileanꞌ ganꞌ llaꞌa zan beꞌnn bi nak beꞌnn Israel,
ganꞌ nziꞌi Zabulón, naꞌ Neftalí ganꞌ nban akreꞌ lloaꞌ nisdaꞌo ye chlaꞌ yeo Jordán naꞌ,
16 nchole yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn kaꞌ llaꞌa gannaꞌ.
Bixha Diosenꞌ bseꞌleꞌ to beniꞌ xhen lo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn kaꞌ,
gok akeꞌ ka beꞌnn wat, naꞌ Diosenꞌ ba bacheꞌe lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn.
17 Kanaꞌ bzorao Jesúsenꞌ bdixjweꞌreꞌ, naꞌ bneꞌe:
—Lewayate ke da xhinnj ba benre, le ba zo rez nnebiaꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ.
Jesúsenꞌ goxheꞌ tap beꞌnn wxhen bel
(Mr. 1:16‑20; Lc. 5:1‑11)
18 Jesúsenꞌ zejeꞌ lloaꞌ nisdaꞌo ke Galilea, ka breꞌreꞌ chop beꞌnn wxhen bel nziꞌi Simón Pedro, naꞌ ren biꞌcheꞌ Andrés, llzaꞌl akeꞌ yixj danꞌ zenrén akeꞌ bel kaꞌ lo nisenꞌ. 19 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Ledá gonre nadaꞌ txhen, naꞌ gonaꞌ nench reꞌ wtopre beꞌnne, naꞌ yelloj akeꞌ rao da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ.
20 Naꞌll le bsanraꞌllte yixj bel ke akeꞌn, jannao akeꞌ Jesúsenꞌ.
21 Naꞌ Jesúsenꞌ bzeꞌe ye raꞌt, naꞌ breꞌreꞌ Jacobo xhiꞌnn Zebedeo, naꞌ ren biꞌcheꞌ Juan, yoꞌ akeꞌ to lo barco ren xa akeꞌn, llayonchaꞌo akeꞌ yixj ke akeꞌn. Naꞌ leskaꞌ goxh Jesúsenꞌ leakeꞌ, lljannao akeꞌ Leꞌe. 22 Naꞌll le ben akteꞌ barconꞌ rallnaꞌa xa akeꞌn, naꞌ jannao akeꞌ Jesúsenꞌ.
Jesúsenꞌ broeꞌ bsedreꞌ beꞌnn zan
(Lc. 6:17‑19)
23 Jesúsenꞌ byejeꞌ yeolol yell kaꞌ zjalliꞌ do ganꞌ nbane Galilea, broeꞌ bsedreꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa toto yodaꞌo ke beꞌnn Israel kaꞌ. Naꞌ bdixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen naꞌ, kanꞌ nnebiaꞌ Diosenꞌ. Naꞌ bayoneꞌ beꞌnn kaꞌ llak biteze yillweꞌ. 24 Naꞌ doxhente yellrio ganꞌ nbane Siria bllirj diꞌllenꞌ, yeolol ke da wen kaꞌ beneꞌn. Naꞌ beꞌnn Siria kaꞌ jwaꞌa akeꞌ yeolol beꞌnn weꞌe kaꞌ raweꞌn, beꞌnn llak biteze yillweꞌ, beꞌnn lley llra, beꞌnn yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ ren beꞌnn llak xhgot, naꞌ beꞌnn bi dá niaꞌnaꞌa ak, naꞌ bayoneꞌ leakeꞌ. 25 Naꞌ zan beꞌnne bnao Leꞌe, beꞌnn llaꞌa ganꞌ nbane Galilea, naꞌ ren beꞌnn yell kaꞌ nziꞌi Decápolis, naꞌ beꞌnn zaꞌk Jerusalén, naꞌ beꞌnn zaꞌk yezikre yell daꞌo kaꞌ zjalliꞌ do Judea, naꞌ beꞌnn zaꞌk do chlaꞌ yeo Jordán.