7
Bi llayaꞌl wchoybiaꞌllo ke beꞌnne
(Lc. 6:37‑38, 41‑42)
’Bi wlliayiꞌllre beꞌnne, nench ke wlliayiꞌll Diosenꞌ reꞌ. Kon kanꞌ llonre llchoybiaꞌre ke beꞌnne, kaꞌkze gon Diosenꞌ wchoybieꞌ keré. Naꞌ kanꞌ llónere beꞌnne, kaꞌ gonkze Diosenꞌ ke reꞌ. ¿Bixchen llwiazoꞌ beb daꞌon yoꞌ lo rao beꞌnn biꞌchoꞌn, naꞌ bi llwiaꞌo beb xhen naꞌ, yoꞌ lo rao rweꞌ? ¿Bixchen yezoꞌ bibiꞌchoꞌn: “Anchk wabejkeraꞌ beb daꞌon yoꞌ lo raoꞌn?” ¿Bixha danꞌ yoꞌ lo rao rweꞌ? ¡Beꞌnn chop rao! Zgaꞌtek babej beb xhen naꞌ, yoꞌ lo rao rweꞌ, naꞌllenꞌ yereꞌroꞌ kwasro, naꞌ gak wabejoꞌ yixh bebenꞌ yoꞌ lo rao beꞌnn biꞌchoꞌn.
’Naꞌ bi weꞌrentezre xtiꞌll Diosenꞌ beꞌnn kaꞌ bi llazraꞌll len naꞌ, nxholl gon akreꞌ reꞌ znia ka llon beꞌkw wxhoxhjtinbaꞌ beꞌnne. Bi gonre ka beꞌnn wzaꞌlzeꞌ da chaꞌo ak rao kuch ak, nxholl wrejchekw akbaꞌn.
Kanꞌ llayaꞌl nnábello Diosenꞌ
(Lc. 11:9‑13; 6:31)
’Lewnnab, chaꞌ bi wnnabre, gonnkze Diosenꞌ len; lechirj, chaꞌ bi chirjre, wllelkzen; lewseꞌkw, naꞌ wyarjkze choꞌre. Le noteze beꞌnne bi da llnnabeꞌ, wziꞌkzeꞌn; naꞌ beꞌnn llyirjeꞌ, wllelkzereꞌn; naꞌ beꞌnn llnneꞌe, llsarj akseꞌ keꞌe.
’Kaꞌ reꞌ, chaꞌ xhiꞌnnre nnábebeꞌ reꞌ to yet xtir, kere weꞌrebeꞌ to yej. 10 Naꞌ chaꞌ nnábebeꞌ reꞌ to bel gaobeꞌ, kere lloeꞌrebeꞌ to bele znia. 11 Laꞌkze naktere beꞌnn wen da xhinnj ak, nnézkzere lloeꞌre xhiꞌnnre kaꞌ to da wen. Naꞌ bixha Xallo Diosenꞌ zo yebá naꞌ, gonlleꞌ wen ke beꞌnn llnnabe Leꞌe bi danꞌ yalljreꞌ.
12 ’Naꞌ yeolol danꞌ lleꞌnere gon beꞌnnach keré, kaꞌkze llayaꞌle gonre ke akeꞌ, le kaꞌn llak ka nyoj leꞌ leyenꞌ, naꞌ danꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ.
Nez da yellín yebá naken ka to nez nchoꞌpe
(Lc. 13:24)
13 ’Lechoꞌo nez danꞌ nak choꞌpze, le da raꞌy nak nez danꞌ lljasán beꞌnn kaꞌ ganꞌ kweyiꞌ akeꞌ. Naꞌ beꞌnn zan lljak nez raꞌyenꞌ. 14 Le choꞌpze nak nezenꞌ danꞌ lljasán lliꞌo ganꞌ de yel nban zejlikanenꞌ, naꞌ to chopze beꞌnn ake zaꞌk akreꞌ lljakeꞌ nez choꞌpenꞌ.
Danꞌ llon beꞌnn kaꞌ gakbeꞌllo kanꞌ nak akeꞌn
(Lc. 6:43‑44)
15 ’Llayaꞌl wiare nench ke chejleꞌre xtiꞌll beꞌnn wenraꞌll kaꞌ, beꞌnn kaꞌ ne lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Dios, non akeꞌ ka xhiꞌr maxh daꞌo, naꞌ loere nak akeꞌ ka beꞌkw yiꞌo, ba llao xhiꞌr daꞌo kaꞌ. 16 Ka nak da llbia toto yay nnézello bi yayenꞌ. Ka nak yay yeꞌchenꞌ bi llbian uvas, naꞌ ni yay yixenꞌ bi llbian higo. Kaꞌn llayaꞌl gakbeꞌre ke beꞌnn kaꞌ ziyeꞌe reꞌ, kat reꞌre bi danꞌ llon akeꞌ naꞌ. 17 Yay danꞌ nak yay wen naꞌ, daxhix wenkze llbian. Naꞌ yay danꞌ bi nak wen naꞌ, lekze daxhix bi nak wen kwian. 18 Le bi gak to yay xhix wen kwiazen daxhix bi nak wen, leskaꞌ yayenꞌ bi nak wen naꞌ, bi gak kwiarizen daxhix wen. 19 Yeololte yay da bi llbia daxhix wen, llchoy xane len naꞌ llzeyeꞌn. 20 Naꞌ ka nak danꞌ llon toto beꞌnne, nnézello chaꞌ nakeꞌ beꞌnn wen o chaꞌ nakeꞌ beꞌnn wen da xhinnj.
Kere yeolol beꞌnne yelline latj ke Xanllo Diosenꞌ
(Lc. 13:25‑27)
21 ’Kere yeolol beꞌnn kaꞌ llalwill nadaꞌn, ne akeꞌ: “Xantoꞌ, Xantoꞌ”, yellín yebánꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ llnebieꞌ. Kon beꞌnne gon kanꞌ lleꞌne Xaꞌ Dios beꞌnne llia yebá naꞌ, leakzeꞌ yellín ganꞌ llieꞌ naꞌ. 22 Kat llin lla gonaꞌ yel koxchis ke beꞌnn kaꞌ, beꞌnn zan ye akeꞌ nadaꞌ: “Xantoꞌ, ba beꞌtoꞌ xtiꞌlloꞌn, naꞌ kone raꞌon, babejtoꞌ daxiꞌo kaꞌ zjallaꞌa yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne, naꞌ leskaꞌ kone raꞌo naꞌ, bentoꞌ da zan yel wak ake.” 23 Naꞌ kanaꞌ yep akeꞌ: “Bi nombiaꞌ reꞌ, kaꞌle lelljayak, reꞌ beꞌnn wen da xhinnje.”
Ka nak ke chop ran yoꞌ
(Lc. 6:47‑49; Mr. 1:22)
24 ’Beꞌnnenꞌ llzenay xtiꞌllaꞌn, naꞌ lloneꞌ kanꞌ niaꞌ naꞌ, lloneꞌ ka to ke beꞌnn siꞌn beꞌnn ben rill, naꞌ bxieꞌ ranenꞌ to rao yej war. 25 Naꞌ ka gok yejsiꞌo xhen, naꞌ bda to beꞌ war, naꞌ blloj yeo da xhen bayechjte ganꞌ zo rilleꞌn. Naꞌ bi bzoen wzalen len, le lliꞌ ranen to rao yej war. 26 Naꞌ beꞌnn llenreꞌ xtiꞌllaꞌ ni, naꞌ bi lloneꞌ kanꞌ niaꞌ naꞌ, lloneꞌ rebze ka to beꞌnn bi bwia ganꞌ gon rilleꞌn, naꞌ beneꞌn to rao yoxh. 27 Ka gok yejsiꞌo xhen naꞌ, blloj yeonꞌ bayechjten ganꞌ zo yoꞌ keꞌen, naꞌ bda beꞌ, naꞌ bzoen bzalen len blleyiꞌtekazen.
28 Naꞌ ka bayoll beꞌe Jesúsenꞌ diꞌll kaꞌ, naꞌll llabane beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, kanꞌ broeꞌ bsedreꞌ leakeꞌn. 29 Le kanꞌ bzejnieꞌreꞌn, nakbieꞌkze napeꞌ yel llnebiaꞌ, kere bzejnieꞌreꞌ kanꞌ llzejnieꞌ beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ.