8
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn llen yillweꞌ danꞌ ne lepra
(Mr. 1:40‑45; Lc. 5:12‑16)
Beꞌnn zan zanao Jesúsenꞌ kanꞌ bayetjeꞌ rao yaꞌn. Naꞌ to beꞌnn llak yillweꞌ danꞌ ne lepra jabiꞌyeꞌ raweꞌn, naꞌ bcheꞌk xhibeꞌ, naꞌll lleꞌe Leꞌe:
—Xanaꞌ, chaꞌ lleꞌnroꞌ, wakse wakaꞌo yillweꞌ kiaꞌ ni.
Naꞌll le blite naꞌa Jesúsenꞌ bdaneꞌ leꞌe, lleꞌe leꞌe:
—Lleꞌnkzraꞌ, bayak.
Naꞌll le bayakte ka nak yillweꞌn llakeꞌn. Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Notno yeꞌo kaꞌ. Byej jawiá bxozenꞌ nench reꞌreꞌ ba bayakoꞌ. Naꞌ beꞌe danꞌ llayaꞌl weꞌweꞌ danꞌ bne da Moisésenꞌ kaꞌ, nench naꞌ yeyakoꞌ yall rao ley naꞌ. Kaꞌ ben nench yeolol beꞌnne nnez akreꞌ ba bayakoꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn wen llin ke to xan wakaꞌa ya kaꞌ
(Lc. 7:1‑10)
Ka bllin Jesúsenꞌ ganꞌ nziꞌi Capernaum, le bllinte to xan beꞌnn wakaꞌa ya beꞌnn Roma, jatileꞌ Leꞌe, naꞌ goꞌtyoereꞌ Leꞌe, lleꞌe Leꞌe:
—Xantoꞌ, beꞌnn wen llin kiaꞌn deꞌe rillaꞌn llakeꞌ yillweꞌ, nat niaꞌneꞌe, naꞌ ll-llayraweꞌ kwis.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Saꞌrenaꞌ rweꞌ yeyoneꞌ.
Naꞌ xan wakaꞌa yanꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Xantoꞌ, bi nakaꞌ beꞌnn zaꞌk saꞌrenoꞌ nadaꞌ rillaꞌn, ganniteze bnne, naꞌ wayakte beꞌnn wen llin kiaꞌn. Nadaꞌ zo beꞌnn llnebiaꞌ nadaꞌ, naꞌ lekze niꞌt beꞌnn wakaꞌa ya kiaꞌ llnebiaꞌ akeꞌ. Kate llepaꞌ toeꞌ: “Byej”, naꞌ llejteꞌ, naꞌ kate llepaꞌ ye toeꞌ: “Da”, naꞌ le lledteꞌ, naꞌ kate llepaꞌ beꞌnn wen llin kiaꞌn: “Da ni gonoꞌ”, naꞌ le llonteꞌn.
10 Naꞌ ka bene Jesúsenꞌ xtiꞌll xan wakaꞌa yanꞌ, naꞌll babanreꞌ, naꞌll lleꞌe beꞌnn kaꞌ nao Leꞌen:
—Da linꞌ niaꞌ reꞌ, ni to beꞌnn Israel bi nna gonliraꞌll akeꞌ nadaꞌ ka beꞌnn ni. 11 Naꞌ ni niaꞌ reꞌ, beꞌnn zan beꞌnn zaꞌk doxhen yellrio, lljalleꞌrén akeꞌ txhen xozxtaꞌollo Abraham naꞌ, Isaakenꞌ ren Jacobenꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ llnebieꞌ. 12 Zan ka nak beꞌnn kaꞌ llayaꞌl so ren Diosenꞌ chenake, leakeꞌn yeseꞌleꞌ lo gabil ganꞌ nake xchole, yesbell akeꞌ to gaoxoxj lay akeꞌ.
13 Naꞌll lle Jesúsenꞌ xan wakaꞌa ya kaꞌ:
—Ba gok wayejoꞌ, ba bayakte beꞌnn wen llin koꞌon kon kanꞌ benliraꞌlloꞌn ba gok.
Naꞌ le bayakte beꞌnn wen llin ke xan wakaꞌa ya kaꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ xhnaꞌ noꞌr ke Pedronꞌ
(Mr. 1:29‑31; Lc. 4:38‑39)
14 Naꞌll byej Jesúsenꞌ rill Pedronꞌ, naꞌ breꞌreꞌ xhnaꞌ noꞌr ke Pedronꞌ deꞌe yoeꞌ da la res. 15 Jesúsenꞌ bdaneꞌ taꞌk beꞌnn weꞌen, le ballachte da lanꞌ. Naꞌll le bayaste noꞌrenꞌ bsinieꞌ da bdao akeꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ beꞌnn zan
(Mr. 1:32‑34; Lc. 4:40‑41)
16 Naꞌ betj lleꞌ naꞌ, bllin beꞌnn zan ganꞌ zo Jesúsenꞌ, naꞌ ncheꞌe akeꞌ beꞌnn zan beꞌnn yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. Naꞌll to bnneze Jesúsenꞌ, le ballojte daxiꞌo kaꞌ, naꞌ leskaꞌ bayoneꞌ yeolol beꞌnn llak billre yillweꞌ daꞌo. 17 Kaꞌn beneꞌ nench gok kanꞌ llia xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ bzoj da Isaíasenꞌ kanaꞌ, nen: “Leꞌen yekeꞌe yel ll-llayrao kello, naꞌ yekeꞌe yeolol yillweꞌ kellonꞌ.”
Kanꞌ goll Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ gokraꞌll gon Leꞌe txhen
(Lc. 9:57‑62)
18 Jesúsenꞌ breꞌreꞌ ba bllin beꞌnn zan nechj akeꞌ Leꞌe, naꞌll golleꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ nench laꞌy akeꞌ ye chlaꞌre nisdaꞌon. 19 Naꞌ blloj to beꞌnn llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, le jabiꞌyteꞌ rao Jesúsenꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Maestro, wzaꞌrenaꞌ rweꞌ kon gateze chejoꞌ.
20 Naꞌll lle Jesúsenꞌ Leꞌe:
—Beꞌz kaꞌ zo ga llallín akbaꞌ lltas akbaꞌ, naꞌ ba kaꞌ zo xir dá rao lla, llia xoꞌnn akbaꞌ, zan nadaꞌ, nakaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, bitbi zo ga yeziꞌraꞌllaꞌ.
21 Naꞌll blloj ye to beꞌnn zejrén Jesúsenꞌ txhen, naꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Xanaꞌ, zgaꞌtek benn latj wkwaꞌchaꞌ xaꞌn kate gateꞌ, naꞌll nnawaꞌ rweꞌ.
22 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Da nnao nadaꞌ, bkwaꞌnn beꞌnn wat kaꞌ, wkwaꞌchze lwellj beꞌnn wat kaꞌ.
Jesúsenꞌ brekllieꞌ to beꞌ xhen lo nisdaꞌon
(Mr. 4:35‑41; Lc. 8:22‑25)
23 Naꞌll Jesúsenꞌ, le byoꞌteꞌ lo barconꞌ ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ. 24 Naꞌt ka zejen lo nisenꞌ, bzorao dá to beꞌ xhen, naꞌ ren nisdaꞌon bzorao yitjen, naꞌ ba llayoll nis lo barconꞌ, naꞌ ba tas Jesúsenꞌ. 25 Naꞌll basbán akeꞌ Leꞌe, lle akeꞌ Leꞌe:
—¡Xantoꞌ, basrá lliꞌo, ba llbeyiꞌllo!
26 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Bixchen llebrizre? ¿Bi llonliraꞌllre nadaꞌ?
Naꞌll byaseꞌ balwilleꞌ beꞌn ren nisdaꞌon, naꞌll le blleꞌlliten. 27 Naꞌ beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen naꞌ, babán akreꞌ kanꞌ beneꞌn. Naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—¿Noxha beꞌnnenꞌ lla? Rente kaze beꞌ, naꞌ ren nisdaꞌo naꞌ llzenayen keꞌe.
Chop beꞌnn Gadara yoꞌ akeꞌ daxiꞌo
(Mr. 5:1‑20; Lc. 8:26‑39)
28 Naꞌ ballineꞌ ye chlaꞌ nisdaꞌon ganꞌ lliꞌ rall beꞌnn Gadara kaꞌ. Naꞌ jatil chop beꞌnne Leꞌe, beꞌnn yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. Beꞌnn ki ba zo aktekzeꞌ latj ganꞌ lljakwaꞌch akeꞌ beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ ba llraydo akeꞌ kon no lldeze gannaꞌ, nollno llakse te do tnezenꞌ. 29 Naꞌll besiaꞌ akeꞌ, lle akeꞌ Jesúsenꞌ:
—¿Bi de koꞌo kone netoꞌ? Rweꞌ Xhiꞌnn Dios dogarje. ¿Zaꞌo zadsaꞌkziꞌo netoꞌ, renchaꞌ bi nna llin lla ketoꞌ yellayraotoꞌ?
30 Naꞌ kwitze llasdá zan kuch ak, llao akbaꞌ. 31 Naꞌll goꞌtyoe daxiꞌo kaꞌ Jesúsenꞌ, lle aken Leꞌe:
—Chaꞌ kaꞌ yebejoꞌ netoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn ki, benn latj wayejtoꞌ ganꞌ zjallaꞌa kuch kaꞌ.
32 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leaken:
—Wakse, lewayej.
Naꞌll balloj aken yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn kaꞌ, naꞌ zjayakdon ganꞌ llaꞌa kuch kaꞌ. Naꞌll bayetjnninn kuch kaꞌ leꞌ yaꞌ ganꞌ llaꞌa akbaꞌn, naꞌ jallaꞌa akbaꞌ lo nisdaꞌon, naꞌ got akbaꞌ weꞌj akbaꞌ nis.
33 Naꞌ beꞌnn kaꞌ llap kuch kaꞌ, breꞌe akreꞌ kanꞌ goken, baxhonnj akeꞌ, naꞌ jayell akeꞌ beꞌnn rao yell kaꞌ kanꞌ goken, naꞌ kanꞌ ba bayak beꞌnn kaꞌ byoꞌ daxiꞌon. 34 Naꞌll yeolol beꞌnn kaꞌ llaꞌa yellenꞌ jatil akeꞌ Jesúsenꞌ, naꞌll ka breꞌe akreꞌ Leꞌen, goꞌtyoe akreꞌ Leꞌe wazeꞌe rall akenꞌ.