9
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnne bi dá niaꞌneꞌe
(Mr. 2:1‑12; Lc. 5:17‑26)
Jesúsenꞌ bayoeꞌ lo barconꞌ, balaꞌyeꞌ ye chlaꞌre nisdaꞌon, naꞌ ballineꞌ rao ralleꞌ. Naꞌ bllin txhonnj beꞌnn nlen akeꞌ to beꞌnn, bi dá niaꞌneꞌe, nxoa akeꞌ leꞌe to rao bray. Ka gokbeꞌe Jesúsenꞌ kanꞌ nxenraꞌll akeꞌ Leꞌe, naꞌll lleꞌe beꞌnn weꞌen:
—Bawé xhiꞌnnaꞌ, ni llaziꞌxhenaꞌ ke da xhinnj koꞌo kaꞌ.
Naꞌll bale beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, ben akreꞌ kanꞌ goll Jesúsenꞌ beꞌnn weꞌen, bzaꞌraꞌll akeꞌ to lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌll bne akeꞌ: “Beꞌnn ni llkadieꞌ ke Diosenꞌ neꞌe kaꞌ.” Jesúsenꞌ gokbeꞌreꞌ ka danꞌ zaꞌraꞌll beꞌnn kaꞌ, naꞌll golleꞌ leakeꞌ:
—¿Bixchen llzaꞌraꞌllrizre da xhinnj lo raꞌlldaꞌore? Llákere bi napaꞌ yel llnebiaꞌ naꞌ yepeꞌ: “Ni llaziꞌxhenaꞌ da xhinnj koꞌon.” ¿Bixha chaꞌ yepeꞌ: “Bayas naꞌ bayej”? Nadaꞌ nakaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach wroeꞌraꞌ reꞌ, naꞌ zoaꞌ yellrio ni, napaꞌ yel llnebiaꞌ nench yeziꞌxhenaꞌ da xhinnj ke beꞌnnachenꞌ.
Naꞌll golleꞌ beꞌnn xhinnjenꞌ:
—Bayas, bayoaꞌ ganꞌ bxhoaꞌo, naꞌ bayej rilloꞌ.
Naꞌll bayas beꞌnnenꞌ zayejeꞌ rilleꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ breꞌe kanꞌ goken blleb akeꞌ kwis, naꞌll beꞌrao akeꞌ Diosenꞌ kanꞌ beneꞌ beꞌe yel wak keꞌen Jesúsenꞌ.
Ka gok brej Jesúsenꞌ Mateonꞌ
(Mr. 2:13‑17; Lc. 5:27‑32)
Ka bde Jesúsenꞌ ganꞌ lliꞌ Mateonꞌ llchixhjeꞌ danꞌ llayaꞌl wayej yell ganꞌ llnebiaꞌ leakeꞌn, naꞌ breꞌe Jesúsenꞌ leꞌen, naꞌll lleꞌe leꞌe:
—Da nnao nadaꞌ.
Naꞌll bzollaꞌa Mateonꞌ zejreneꞌ Leꞌe.
10 Ka goken bllin Jesúsenꞌ rill Mateonꞌ, naꞌ lliꞌ akeꞌ llao akeꞌ txhen ren ye zan beꞌnn wachixhj ak, naꞌ ren yelaꞌ beꞌnn wen da xhinnje, naꞌ renkze beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ. 11 Ka breꞌe beꞌnn fariseo kaꞌ lliꞌ ren Jesúsenꞌ leakeꞌ txhen, naꞌll lle akeꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—¿Bixchen beꞌnnenꞌ llroeꞌ llsede reꞌn llaoreneꞌ txhen beꞌnn wachixhj kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ?
12 Naꞌ ka bene Jesúsenꞌ xtiꞌll akeꞌn, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Beꞌnn bibi yillweꞌ llake, bi yalljreꞌ beꞌnn wen rmell, zan beꞌnnenꞌ llak yillweꞌn, leꞌen yalljreꞌ beꞌnn wen rmellenꞌ. 13 Lelljased bi zej xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ nyoj: “Lleꞌnraꞌ yeyaꞌchraꞌllre beꞌnne, kere kon gotre bayiꞌx gákere nadaꞌ nxenraꞌllre.” Kere zaꞌa zadyexhaꞌ beꞌnn wen akenꞌ, zan zaꞌa zadwiaꞌ beꞌnn wayatre ke da xhinnj ba ben akeꞌ.
Jesúsenꞌ bzejnieꞌreꞌ bixchen bi llon beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ was
(Mr. 2:18‑22; Lc. 5:33‑39)
14 Naꞌll beꞌnn kaꞌ nao Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis, jabiꞌy akeꞌ rao Jesúsenꞌ, lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Bixchen bi llon beꞌnn kaꞌ was beꞌnn kaꞌ nao rweꞌn, naꞌt netoꞌ llontoꞌ was, leskaꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ llon akeꞌ was?
15 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Bixha wak so beꞌnn ak yel wan, beꞌnn llon akeꞌ yexh ga llak yel wachaynaꞌa chak lliꞌrén wachaynaꞌn leakeꞌ? Bi gak soreneꞌ leakeꞌ yel wan. Zan wllin lla wagaꞌa beꞌnn byionꞌ, kanaꞌllenꞌ gon akeꞌ was.
Diꞌll kob ke Jesúsenꞌ bi gak wchixrenllon da kaꞌ nao beꞌnn gor kaꞌ
16 ’Gaga zo beꞌnne gonreneꞌ llin raꞌll kobe, yedeꞌen xheꞌe gore, le raꞌll kobenꞌ, yebeꞌn kat chiben, naꞌ wcheꞌzen xheꞌe gorenꞌ, yezikre yarj ganꞌ nlleꞌzen. 17 Naꞌ leskaꞌ nono zo beꞌnn kaꞌchaꞌorizeꞌ xis uva kobenꞌ to lo blloy yid gore, le xis uva kobenꞌ wcheꞌzen blloy yid gorenꞌ, naꞌ llopten kweyiꞌ. Zan kaꞌchaꞌweꞌ xis uva kobenꞌ lo blloy yid kobe, nench bi kweyiꞌ xis uvanꞌ, naꞌ kaꞌ llopten bi kweyiꞌ.
Jesúsenꞌ basbaneꞌ xhiꞌnn Jairo naꞌ bayak ye to noꞌre bdan xheꞌen
(Mr. 5:21‑43; Lc. 8:40‑56)
18 Nna lloeꞌte Jesúsenꞌ diꞌll naꞌ, bllindokze to beꞌnn wnebiaꞌ, bcheꞌk xhibeꞌ rao Jesúsenꞌ, lleꞌe Leꞌe:
—Le bayollte got to xhiꞌnnaꞌ noꞌre. Choꞌdo naꞌ wxoa naoꞌn yichjbeꞌ nench yebanbeꞌ.
19 Naꞌll bzollaꞌa Jesúsenꞌ ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ byejrén akeꞌ beꞌnn wnebiaꞌn. 20 Naꞌ ka zjakeꞌ naꞌn, bnao to noꞌre leakeꞌ, ba gok chllinn (12) iz llzoeꞌ waꞌa, naꞌ beneꞌ bien jabiꞌyeꞌ awllo koꞌll Jesúsenꞌ, jataneꞌ xheꞌen. 21 Le kanꞌ bzaꞌraꞌlleꞌ to lo raꞌlldaꞌweꞌ, bneꞌe: “Kon chaꞌ ba bdanaꞌ xheꞌen, wayaksaꞌn.” 22 Naꞌ bayechj Jesúsenꞌ bwieꞌ noꞌrenꞌ, naꞌll lleꞌe leꞌe:
—Bendipraꞌlloꞌ xhiꞌnnaꞌ. Ba bayaksoꞌ danꞌ llonliraꞌlloꞌ nadaꞌ.
Naꞌ le bayakte noꞌrenꞌ.
23 Ka bllin Jesúsenꞌ rill beꞌnn wnebiaꞌn, naꞌ breꞌreꞌ ba zjallaꞌa beꞌnn zan, llon akeꞌ txhen, naꞌ llasbell akeꞌ, naꞌ ba llaꞌa beꞌnn llkwell bllej. 24 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Lelljayak. Kere got bidaꞌo noꞌr ninꞌ, taszbeꞌn.
Naꞌll beꞌnn kaꞌ lltitj akreꞌ Leꞌe. 25 Naꞌll bayoll bachacheꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ, naꞌll byoeꞌ beꞌxeꞌ taꞌk bidaꞌo watenꞌ, naꞌll le bayástebeꞌ. 26 Naꞌ yel wakenꞌ beneꞌn goslas diꞌllenꞌ yeolol yell kaꞌ zjalliꞌ do naꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ chop beꞌnn lchole
27 Naꞌ ka badé Jesúsenꞌ, bnaodo chop beꞌnn lchol Leꞌe, naꞌ besiaꞌ akeꞌ zillje, goll akeꞌ Leꞌe:
—¡Rweꞌn nakoꞌ xhiꞌnn dialla da rey David, bayaꞌchraꞌll netoꞌ!
28 Naꞌ ka bayoꞌ Jesúsenꞌ lo yoꞌn, naꞌ byoꞌ beꞌnn lchol kaꞌ, naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Llonliraꞌllre nadaꞌ gak gonaꞌ nench yereꞌre?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Awaꞌ xantoꞌ, llejleꞌtoꞌ.
29 Naꞌll bdan Jesúsenꞌ yej rao akeꞌn, lleꞌe leakeꞌ:
—Yereꞌchgare kon kanꞌ nxenraꞌllre nadaꞌ.
30 Naꞌll le bayakte yej rao akeꞌn, bareꞌe aktereꞌ. Naꞌll goll Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Bi weꞌre diꞌll kanꞌ gok bayak yejraorenꞌ.
31 Bixha kate bazaꞌa akeꞌ naꞌ, jadá akeꞌ doxhen ganꞌ nziꞌi Galilea, lloeꞌ akeꞌ diꞌll ka danꞌ ben Jesúsenꞌ ke akeꞌn.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn blloje
32 Naꞌ ka ballach beꞌnn kaꞌ, le bllinte beꞌnn yob akreꞌ, ncheꞌe akeꞌ ye to beꞌnn blloje yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌweꞌn. 33 Naꞌll Jesúsenꞌ le babejteꞌ daxiꞌon, le bannete beꞌnnenꞌ. Naꞌ beꞌnn zan breꞌe kanꞌ goken, naꞌll babán akreꞌ kwis, naꞌll ne akeꞌ:
—Lliꞌo beꞌnn Israel, da nellenꞌ breꞌllo yel wakenꞌ nak kaꞌ.
34 Naꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ ne akeꞌ:
—Xan daxiꞌo kaꞌn llakrenen leꞌe, nench llabejeꞌ daxiꞌon zjayoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn kaꞌ.
Jesúsenꞌ llayaꞌchraꞌlleꞌ beꞌnn kaꞌ
35 Jesúsenꞌ jateꞌe toto yell, naꞌ toto yell daꞌo zjalliꞌ do naꞌ, jazejnieꞌreꞌ beꞌnn Israel kaꞌ lo yodaꞌo ke akeꞌn, naꞌ bdixjweꞌreꞌ leakeꞌ Diꞌll Wen kanꞌ nnebiaꞌ Diosenꞌ, naꞌ bayoneꞌ beꞌnn kaꞌ llak biteze yillweꞌ, naꞌ biteze da llak ke akeꞌ. 36 Naꞌ ka breꞌreꞌ ba bllay beꞌnn zan, naꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ. Ka gokbeꞌreꞌ llakllejlaꞌll akeꞌ, akre gon akeꞌ, naꞌ nono llraꞌ gakrén leakeꞌ ka danꞌ llallayrao akeꞌn. Niꞌt akeꞌ ka xhiꞌr daꞌo, ba nono llraꞌ gap leakbaꞌ. 37 Naꞌll lleꞌe beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Da li niaꞌ reꞌ, ka beꞌnn gon wrapenꞌ gonllo, da xhen llin naꞌ de, naꞌ to chopze beꞌnn wrap kaꞌ nak. 38 Lennabe Dios beꞌnnenꞌ nak xan llin naꞌ, wseꞌleꞌ yezikre beꞌnn wen llin rao llin naꞌ.