10
Jesúsenꞌ brejeꞌ postl kaꞌ ben Leꞌe txhen
(Mr. 3:13‑19; Lc. 6:12‑16)
Jesúsenꞌ btopeꞌ beꞌnn chllinn kaꞌ non Leꞌe txhen, naꞌ beꞌe leakeꞌ yel wak nench wabej akeꞌ daxiꞌo zjayoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne, naꞌ wayón akeꞌ biteze yillweꞌ da llak akeꞌ.
Ki re beꞌnn chllinn kaꞌ: Simón lekze leꞌen reꞌe Pedronꞌ, beꞌnnenꞌ gok beꞌnn nell, naꞌ Andrés biꞌch Pedro naꞌ, naꞌ Jacobo ren Juan xhiꞌnn Zebedeo, naꞌ Felipe, naꞌ Bartolomé, naꞌ Tomás, naꞌ Mateo beꞌnnenꞌ gok wachixhje, naꞌ Jacobo xhiꞌnn Alfeo, naꞌ Lebeo beꞌnnenꞌ goll akseꞌ Tadeo, naꞌ Simón beꞌnnenꞌ ben txhen beꞌnn kaꞌ nziꞌi cananistas, naꞌ ren Judas Iscariote beꞌnnenꞌ ben Jesúsenꞌ rallnaꞌa beꞌnn kaꞌ llwie Leꞌe naꞌ.
Jesúsenꞌ bseꞌleꞌ beꞌnn chllinn kaꞌ jatixjweꞌ akreꞌ xtiꞌlleꞌn
(Mr. 6:7‑13; Lc. 9:1‑6)
Jesúsenꞌ bseꞌleꞌ beꞌnn chllinn kaꞌ, jatixjweꞌ akreꞌ xtiꞌlleꞌn, lleꞌe leakeꞌ:
—Bi chejre rall beꞌnn kaꞌ bi nak beꞌnn Israel, leskaꞌ bi chejre yell kaꞌ zjalliꞌ Samaria. Lelljak ganꞌ llaꞌa beꞌnn Israel kaꞌ, le leakeꞌn nak akeꞌ ka xhiꞌr daꞌo ba bnit. Lelljak lelljatixjweꞌ ba zo rez llin lla nnebiaꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo yebá. Lewayón beꞌnn llak bi yillweꞌ, naꞌ lewayón beꞌnn kaꞌ llak yillweꞌ danꞌ ne lepra, leyesbán beꞌnn wat ak, naꞌ leyebej daxiꞌo kaꞌ yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne. Bibi bchixhj Diosenꞌ reꞌ, benneꞌ reꞌ yel wak keꞌen nench gonre da ki, ke len naꞌ legakrén beꞌnne, naꞌ bi wchixhjre.
’Naꞌ bi waꞌre mell da nak oro, naꞌ mell plat naꞌ mell kobr chak koꞌre nez. 10 Naꞌ bi goꞌxre bzod, naꞌ bi goꞌxre ye to xhare, ni ye to xher-re, ni xhis da wchiꞌchre, le ka nak reꞌ nakre beꞌnn wen llin ke Dios, llayaꞌlkze gonn akeꞌ reꞌ da yeꞌj gaore, ganꞌ llseꞌlaꞌ reꞌn.
11 ’Naꞌ gateze yell ga llinre, zgaꞌtek lennab chaꞌ zo to beꞌnn wen, beꞌnn yewere wrebe reꞌ rilleꞌn. Naꞌ chaꞌ ba brebeꞌ reꞌ rilleꞌn, gannaꞌze lesó. Kat saꞌllre chejre ga yobre, kanaꞌll yezaꞌre. 12 Naꞌ kat llinre rill to beꞌnne, lewape lliox, naꞌ lennab so akeꞌ wen. 13 Naꞌ chaꞌ zjaniꞌt beꞌnn nak yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn wen, gak ka danꞌ nnabrenꞌ, naꞌ so akeꞌ wen. Naꞌ chaꞌ nono llraꞌ beꞌnn nak yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn wen, naꞌ bi gak ka danꞌ nnabrenꞌ. 14 Naꞌ chaꞌ zo ga bi wreb akeꞌ reꞌ, naꞌ bi wzenay akeꞌ keré, leyelloj yoꞌn o yell ganꞌ bllinre, naꞌ leyebibte yo bichte llia lo labre. 15 Da xhinnj xhen naꞌ, ben beꞌnn Sodoma kaꞌ ren beꞌnn Gomorra kaꞌ kanaꞌ, zan ni llepaꞌ reꞌ, kat llin lla gak yel koxchis ke yeolol beꞌnne, kanaꞌ beꞌnn kaꞌ bi breb reꞌ rilleꞌn, da xhenll gak ke beꞌnn kaꞌ kerke kanꞌ gok ke beꞌnne Sodoma kaꞌ, ren Gomorra kaꞌ.
Gak da saꞌkziꞌllo
16 ’Nadaꞌ wseꞌlaꞌ reꞌ ka llseꞌleꞌ xhiꞌr daꞌo radj beꞌkw yiꞌo, lesó xhnid ka llon to bele, naꞌ maxhze legón ka llon to byinn daꞌo. 17 Legap kwinre rao beꞌnn kaꞌ llwie reꞌn. Zjaniꞌt beꞌnn gon akeꞌ reꞌ rao naꞌa beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ, nench bi gon bi ne akreꞌ reꞌ. 18 Naꞌ lekze kaꞌ danꞌ llonliraꞌllre nadaꞌ naꞌ, zjaniꞌt beꞌnn wcheꞌe reꞌ do rao rey, do rao nollre beꞌnn llnebiaꞌ nench weꞌrén akreꞌ xtiꞌllaꞌn, leskaꞌ rao beꞌnn kaꞌ bi nak beꞌnn Israel. 19 Naꞌ kat goꞌx akeꞌ reꞌ, wcheꞌe akeꞌ reꞌ rao beꞌnn kaꞌ, bi weꞌlaꞌllre akre nnere yelliꞌre xtiꞌll akeꞌn. Rawe ganꞌ zere naꞌkze wzejnieꞌ Diosenꞌ reꞌ, akrenꞌ nnere. 20 Le kere reꞌn nnere, Spíritu ke Xallo Dios naꞌkzenꞌ gonnen bixhanꞌ llayaꞌl nnere.
21 ’Kanaꞌ bale beꞌnnache, yeyechj akeꞌ gon akeꞌ no biꞌch gorj akeꞌ rao naꞌa beꞌnne, naꞌ yesoꞌte leakeꞌ, naꞌ niꞌt beꞌnn gon akeꞌ xhiꞌnn akeꞌ kaꞌ, rao naꞌa beꞌnn yesoꞌtebeꞌ, naꞌ zjaniꞌt beꞌnne gon akeꞌ xaxhnaꞌ akeꞌ kaꞌ, rao naꞌa beꞌnne yesoꞌte leakeꞌ. 22 Naꞌ ka yeololze beꞌnn wie akreꞌ reꞌ, danꞌ llonliraꞌllre nadaꞌ, naꞌ noteze beꞌnn se war wxenraꞌlleꞌ nadaꞌ llinte lla gateꞌ, leꞌen yerá. 23 Chaꞌ beꞌnn llaꞌa to yell lloje yeraye reꞌ, lelljazó ga yobre. Da li niaꞌ reꞌ, bi nna wayoll tare yell kaꞌ ganꞌ nbane beꞌnn Israel kaꞌ, kat yedaꞌ nadaꞌ da yobre Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach.
24 ’Kat to beꞌnn za wsede, bi nello naklleꞌ beꞌnn braoll ka beꞌnnenꞌ llsede leꞌen, naꞌ to beꞌnn wen llin bi nello naklleꞌ braoll ka xaneꞌn. 25 Kon llayaꞌle yewé beꞌnnenꞌ llsedenꞌ, chaꞌ yedoꞌlreꞌ gakeꞌ kanꞌ llon beꞌnnenꞌ broeꞌ leꞌe naꞌ, naꞌ llayaꞌle yewé beꞌnn wen llin naꞌ, chaꞌ yedoꞌlreꞌ gakeꞌ ka xaneꞌ naꞌ. Naꞌ nadaꞌ nakaꞌ xanre, naꞌ beꞌnn kaꞌ llwie nadaꞌn, llasné akeꞌ llonaꞌ txhen Beelzebú, danꞌ nak xan yeolol daxiꞌo ak, wasné aklleꞌ ke reꞌ nakre nadaꞌ txhen.
Nonꞌ llayaꞌl llebllo
(Lc. 12:2‑9)
26 ’Bi llebre beꞌnn biteze da gon akreꞌ reꞌ, le bibi de da ngaꞌche da nello bi wroeꞌrawe, naꞌ bi de da nello nono yenneze len. 27 Da zan da broeꞌraꞌ reꞌ ganꞌ ngaꞌchre, lennén ganꞌ llaꞌa beꞌnn zan. Naꞌ yeolol da kaꞌ ba bénerenꞌ, lechixjweꞌn, legón ka to beꞌnn ze yichjo llosieꞌ. 28 Bi llayaꞌle llebre beꞌnn kaꞌ got reꞌn. Bitbi gak gon akreꞌ yichjraꞌlldaꞌore. Zan llayaꞌle llebre Diosenꞌ, le Leꞌen napeꞌ yel llnebiaꞌ, wlleyieꞌ kwerp kerénꞌ ren yichjraꞌlldaꞌorenꞌ lo yiꞌ gabilenꞌ.
29 ’Nnézello byinn daꞌo kaꞌ bibi zaꞌk aktekbaꞌ, naꞌ Xallo Diosenꞌ llakbeꞌreꞌ kate llbeyiꞌ tobaꞌ. 30 Rente yich yichjre kaꞌ nrab Diosenꞌ. 31 Naꞌllenꞌ niaꞌ bi llebre, zaꞌkll reꞌ kerke txhonnj byinn daꞌo kaꞌ.
Beꞌnn wchebeꞌ naweꞌ Jesúsenꞌ
(Lc. 12:8‑9)
32 ’Naꞌ noteze beꞌnne chaꞌ wchebeꞌ nnaweꞌ nadaꞌ, lekze kaꞌ nadaꞌ wachebaꞌ rao Xaꞌ Diosenꞌ llia yebá, yepeꞌ nak beꞌnnenꞌ nadaꞌ txhen. 33 Naꞌ notezeꞌ chaꞌ lloeꞌreneꞌ beꞌnnach diꞌll, naꞌ bi llchebeꞌ chaꞌ nombieꞌ nadaꞌ, lekze kaꞌ nadaꞌ weꞌrenaꞌ Xaꞌ beꞌnn zo yebá diꞌll, yepeꞌ bi nombiaꞌ beꞌnnenꞌ.
Gak akeꞌ chopre ni ke Jesúsenꞌ
(Lc. 12:51‑53; 14:26‑27)
34 ’Bi gákere bedaꞌ nench nniꞌt ren lwellj beꞌnn kaꞌ wen naꞌ. Bi nniꞌt akeꞌ wen, le yesdil akeꞌ. 35 Ni ke danꞌ ba bedaꞌ naꞌ, yesdile beꞌnn byio ren xa akeꞌ, naꞌ noꞌrenꞌ kone xhneꞌe, naꞌ noꞌrenꞌ yedil ren xhorille leꞌe. 36 Do lo yoꞌ rill akeꞌ naꞌze llaꞌa beꞌnn wie lwellj akeꞌ.
37 ’Naꞌ noteze beꞌnne chaꞌ llakllreꞌ xeꞌe naꞌ xhneꞌen ka nadaꞌ, bi saꞌkeꞌ goneꞌ nadaꞌ txhen. Leskaꞌ chaꞌ llakllreꞌ xhiꞌnneꞌ, ka nadaꞌ bi saꞌkeꞌ goneꞌ nadaꞌ txhen. 38 Naꞌ beꞌnn bi wsanraꞌll kwineꞌ naꞌ naweꞌ nadaꞌ, naꞌ goneꞌ ka to beꞌnn noaꞌ cruz keꞌe, bibi zaꞌkeꞌ goneꞌ nadaꞌ txhen chaꞌ kaꞌ. 39 Beꞌnnenꞌ llon bien yesrá yel nban ke kwineꞌ yellrio ni, leꞌen wniteꞌn, zan beꞌnnenꞌ llnit yel nban keꞌen ni kiaꞌ nadaꞌ, leꞌen gaꞌt yel nban zejlikane keꞌe.
Da nbaraz da de yebánꞌ
(Mr. 9:41)
40 ’Noteze beꞌnn llrebe reꞌ nadkzaꞌn llrebeꞌ, naꞌ beꞌnn llreb nadaꞌ renkze Dios beꞌnnenꞌ bseꞌl nadaꞌn llrebeꞌ. 41 Naꞌ noteze beꞌnne wrebeꞌ beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, ka da nbarazenꞌ siꞌi beꞌnnenꞌ lloeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, kaꞌ lekzen sieꞌ. Naꞌ beꞌnnenꞌ wrebe to beꞌnn wen, ni ke danꞌ wrebeꞌ beꞌnnenꞌ nak beꞌnn wen naꞌ, ka danꞌ nbarazenꞌ siꞌi beꞌnn wen naꞌ, kaꞌ lekzen sieꞌ. 42 Naꞌ noteze beꞌnne weꞌe la txhiꞌyze nis yeꞌj beꞌnn llonliraꞌll nadaꞌ, ni ke danꞌ beꞌe akeꞌ beꞌnnenꞌ nxenraꞌll nadaꞌ nis weꞌjeꞌ, da li niaꞌ reꞌ, bi nnitrao ka nake danꞌ ben akeꞌn.