11
Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis bseꞌleꞌ beꞌnn kaꞌ nak leꞌe txhen ganꞌ zo Jesúsenꞌ
(Lc. 7:18‑35)
Ka bayoll bzejnieꞌ Jesúsenꞌ beꞌnn chllinn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, bazeꞌe gannaꞌ, naꞌ byejeꞌ yell kaꞌ zjalliꞌ do naꞌ, jaroeꞌ jasedreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa gannaꞌ.
Bixha Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis, ba yoeꞌ lo rill yanꞌ. Benreꞌ diꞌll, ka yeolol danꞌ llon Cristonꞌ. Naꞌll bseꞌl Juan naꞌ chop beꞌnn kaꞌ non leꞌe txhen naꞌ, ganꞌ zo Jesúsenꞌ, Jannab akreꞌ Leꞌe:
—¿Rweꞌn nakoꞌ beꞌnnenꞌ bexhtoꞌ wseꞌl Diosenꞌ, chaꞌ ye to beꞌnn yobrenꞌ kwexhtoꞌ?
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Lelljayak, naꞌ lelljayell Juan naꞌ doxhen danꞌ ba breꞌre naꞌ, naꞌ da kaꞌ ba bénere naꞌ. Beꞌnn lchol llareꞌe akreꞌ, beꞌnn xhinnj lladá akeꞌ, beꞌnn llak yillweꞌ danꞌ ne lepra llayak akeꞌ, beꞌnn kwell ba llayén akreꞌ, naꞌ beꞌnn wat ba babán akeꞌ, naꞌ beꞌnn yaꞌch daꞌo kaꞌ llzenay akeꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ. ¡Nbaraz ke beꞌnnenꞌ bi llakganreꞌ, naꞌ yezikre llejleꞌ kiaꞌ!
Naꞌ ka ba zjayak beꞌnn kaꞌ bseꞌl Juan naꞌ, naꞌll beꞌrén Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ ndopenꞌ xtiꞌll Juan naꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—¿No beꞌnnenꞌ jawiare latj dachenꞌ? ¿To beꞌnn nak ka yia da zo lleꞌ da le llta beꞌ? ¿Akre nakeꞌ kanꞌ jawiare? ¿Nakeꞌ raꞌll chaꞌo? Ka beꞌnn kaꞌ zjanak raꞌll chaꞌo, zo akeꞌ yoꞌ wen kwis, ka no rill beꞌnn wnebiaꞌ. ¿Noxhanꞌ jawiakzre chaꞌ? ¿To beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ? Da li lloeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ ni yepaꞌ reꞌ, zaꞌklleꞌ ka noteze beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Dios. 10 Ke beꞌnn ni nyoj leꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, llian:
Nadaꞌ Dios, wseꞌlaꞌ to beꞌnn kwiaraweꞌ raoꞌ, weꞌe xtiꞌlloꞌn
nench yeweꞌ xhnneze ganꞌ teꞌo naꞌ.
11 Da li niaꞌ reꞌ, nollre no beꞌnnach nna chas, beꞌnn nakll beꞌnn brao ka Juan naꞌ, beꞌnnenꞌ bchoa beꞌnne nis. Naꞌ nnaꞌ noteze beꞌnn llzenay ke Dios, nench nnebiaꞌ Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌweꞌn, laꞌkze nakeꞌ beꞌnne le zeraoze beꞌnne bibi zaꞌke, gaklleꞌ beꞌnn braoll ka Juan naꞌ.
12 ’Kanꞌ bzorao Juan naꞌ bdixjweꞌreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ bchoeꞌ beꞌnne nis bllinte nnaꞌ, beꞌnn zan llon akeꞌn ga zerao zaꞌk akreꞌ, nench yedoꞌl akreꞌ yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ. 13 Kanaꞌtenꞌ bzoraon bllinte kanꞌ braꞌ Juan naꞌ, ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ danꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ, bzejnieꞌn lliꞌo ka nak yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ. 14 Naꞌ xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ nyoj llian yed ye to beꞌnn yedyén kanꞌ ben Elías, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. Kaꞌ llian ke Juan naꞌ, kon chaꞌ chejleꞌre. 15 Reꞌ zo nayre, lewzenay xtiꞌllaꞌ ni.
16 ’¿Notek ka wsaꞌkraꞌ reꞌ llaꞌa nnaꞌ lla? Wsaꞌkraꞌ reꞌ ka bidaꞌo ak zjallaꞌa lao yaꞌa, naꞌ lle lwellj akbeꞌ: 17 “Ba bkwelltoꞌ bllej, naꞌ bi byaꞌre, naꞌ ba beltoꞌ da llon nyaꞌchraz, naꞌ ni ke bllellzre.” 18 Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis, bi weꞌj bdaochaꞌweꞌ ka lleꞌj llao nollre beꞌnne, naꞌ bnere keꞌe: “Daxiꞌo yoꞌ beꞌnnenꞌ.” 19 Naꞌ ka nak nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, naꞌ llreꞌre lleꞌj llawaꞌ kwasro, naꞌ nere kiaꞌ: “Le lleꞌj llaoxen beꞌnnenꞌ, naꞌ lloneꞌ txhen beꞌnn wachixhj kaꞌ, ren yezikre beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ.” Zan zjallaꞌa akse beꞌnn llzenay ke Diosenꞌ. Leakeꞌn llroeꞌ akreꞌ kanꞌ nak yel siꞌn ke Diosenꞌ.
Da gak ke beꞌnn kaꞌ bi llzenay ke Diosenꞌ
(Lc. 10:13‑15)
20 Naꞌll beꞌe Jesúsenꞌ xtiꞌll beꞌnn kaꞌ llaꞌa yell kaꞌ, ganꞌ beneꞌ zan da yebán akreꞌn, naꞌ bdileꞌ leakeꞌ danꞌ bi llayat akreꞌ ke da xhinnjenꞌ non akeꞌn, naꞌll bneꞌe:
21 —¡Nyaꞌchraz ke reꞌ beꞌnn Corazín! ¡Naꞌ nyaꞌchraz ke reꞌ beꞌnn Betsaida! Chenake broeꞌraꞌ beꞌnn kaꞌ niꞌt yell kaꞌ nziꞌi Tiro, naꞌ Sidón yel wak kiaꞌn ka danꞌ ba broeꞌraꞌ reꞌ, batnaꞌ ba bayechj akeꞌ banao akeꞌ Diosenꞌ chenake, naꞌ llak akeꞌ to raꞌll gasj da nak zeꞌch, naꞌ llwazj kwin akeꞌ no de da llroeꞌn ba bayat akreꞌ chenake. 22 Naꞌ niaꞌ reꞌ, kate llin lla gak yel koxchis ke yeolol beꞌnne, da xhenll yellayraore kerke beꞌnn Tiro, naꞌ beꞌnn Sidón kaꞌ. 23 Naꞌ reꞌ beꞌnn Capernaum, llákere ba zekzre yebá, ga lleꞌle gor wazaꞌleꞌ reꞌ, ga yellayraore. Chenak benaꞌ da yebane beꞌnn kaꞌ bllaꞌa ganꞌ nziꞌi Sodomanꞌ kanꞌ ba benaꞌ raore ni, bayat akreꞌ xtoꞌl akeꞌn chenake, naꞌ bi blleyiꞌ yell ke akeꞌn chenake. 24 Niaꞌ reꞌ, gakll keré ye raꞌt ka ke beꞌnn Sodoma kaꞌ, katenꞌ llin lla gak yel koxchis ke yeolol beꞌnn kaꞌ.
Beꞌnn kaꞌ gonliraꞌll Jesúsenꞌ nniꞌt akeꞌ nbaraz
(Lc. 10:21‑22)
25 Naꞌll balwill Jesúsenꞌ Diosenꞌ, bneꞌe:
—Lloeꞌrawaꞌ rweꞌ Dios Xa, rweꞌn llnebiaꞌo yebá naꞌ yellrionꞌ, bkwaꞌchoꞌ da ki, bi byejnieꞌ beꞌnn siꞌn kaꞌ len, naꞌ broeꞌroꞌn beꞌnn yaꞌch beꞌnn nak nexjraꞌlle. 26 Benoꞌ kaꞌ Xa, le kaꞌn gokraꞌlloꞌ rweꞌ.
27 Naꞌ golleꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ:
—Yeololte da de, Xaꞌn ba beneꞌn rallnaꞌ, naꞌ nono nombiaꞌ Xhiꞌnneꞌn, toz Xaꞌ naꞌn nombieꞌ Leꞌe, naꞌ nono nombiaꞌ Xaꞌn, toz nadaꞌ nak Xhiꞌnneꞌ nombieꞌ, naꞌ kon no llbejaꞌ nadaꞌ llroeꞌreꞌ kanꞌ nak Xaꞌn. 28 Ledá ganꞌ ziaꞌ ni, yeololtere ba lljaxaꞌkraꞌlle, naꞌ noaꞌre danꞌ nak ka to yoaꞌ ziꞌ. Naꞌ nadaꞌ gonnaꞌ ka yeziꞌraꞌllre. 29 Legón nadaꞌ txhen, lewsed kanꞌ niaꞌ ni, le nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn xate beꞌnn nexjraꞌlle, naꞌ kaꞌ yeziꞌraꞌll yichjraꞌlldaꞌorenꞌ. 30 Danꞌ niaꞌ gonre naꞌ, bi naken bniꞌ, naken ka to yoaꞌ da bi naktek ziꞌ.