12
Beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen blechj akeꞌ dao ke trigo to lla nbaꞌnne
(Mr. 2:23‑28; Lc. 6:1‑5)
To lla nbaꞌnn ke beꞌnn Israel kaꞌ bde Jesúsenꞌ ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen to rao yellrio ga de trigo. Naꞌ bdon beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ bzorao ll-lechj akeꞌ dao ke trigonꞌ, naꞌ bdao akeꞌn. Naꞌ breꞌe beꞌnn fariseo kaꞌ kanꞌ ben akeꞌn, naꞌ lle akeꞌ Jesúsenꞌ:
—¿Bixchen llon beꞌnn kaꞌ llin, beꞌnn kaꞌ non rweꞌ txhen naꞌ, llon akeꞌ to da bi llayaꞌl gonllo lla nbaꞌnne?
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Bi nna golre kanꞌ ben da rey Davidenꞌ to lla ka bdon akeꞌ ren beꞌnn lwelljeꞌ kaꞌ? Byoeꞌ ganꞌ nak rill Diosenꞌ, naꞌ bdaweꞌ yet xtir danꞌ nak laꞌy da bi llayaꞌl gao beꞌnn bi nak bxoz, naꞌ leskaꞌ bdaorén beꞌnn kaꞌ zej ren Leꞌe txhen naꞌ len. ¿Leskaꞌ bi nna golre leꞌ ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ ganꞌ llian, bxoz kaꞌ bi llaziꞌraꞌll akeꞌ lo yodaꞌo braonꞌ lla kaꞌ nak lla nbaꞌnne? Naꞌ nono ll-lliayiꞌll leakeꞌ danꞌ llon akeꞌ llin naꞌ. Ni llepaꞌ reꞌ, nadaꞌ zoaꞌ ganni zaꞌkllaꞌ ye raꞌt ka yodaꞌo braonꞌ. Xtiꞌll Dios danꞌ nyoj nen: “Lleꞌnraꞌ yeyaꞌchraꞌllre beꞌnne kerke da gotzre no bayiꞌx, gákere nadaꞌn lloeꞌraore.” Chenak llejnieꞌre kanꞌ naken naꞌ, bi wxoare doꞌl koꞌll beꞌnn bibi doꞌl nape. Niaꞌ reꞌ, nadaꞌn nakaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, nakaꞌ xan llanꞌ llapre baraꞌnne.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to beꞌnn nxhoꞌn chlaꞌ neꞌe
(Mr. 3:1‑6; Lc. 6:6‑11)
Jesúsenꞌ bazeꞌe gannaꞌ, naꞌ byoeꞌ to lo yodaꞌo ke beꞌnn Israel kaꞌ. 10 Naꞌ lo yodaꞌo naꞌ, zo to beꞌnn nxhoꞌn chlaꞌ neꞌe, naꞌll lle beꞌnn fariseo kaꞌ Jesúsenꞌ:
—¿De latj wayonllo beꞌnn xhinnj to lla nbaꞌnne?
Lle akeꞌ Leꞌe kaꞌ nench kone len wlliayiꞌll akeꞌ Leꞌe.
11 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Bixha chaꞌ reꞌ nniꞌt xhiꞌr daꞌo keré, naꞌ chaꞌ tobaꞌ lljachoꞌbaꞌ to lo yell zitj lla nbaꞌnne, ¿wsanraꞌllrebaꞌ, bi yebejrebaꞌ rao lla naꞌ? 12 Ke len naꞌ niaꞌ, dekze latj gakrenllo beꞌnne, llanꞌ nak lla llapllo baraꞌnne, le zaꞌklle to beꞌnne kerke to xhiꞌr daꞌo.
13 Naꞌll lleꞌe beꞌnnenꞌ nxhoꞌn taꞌkeꞌn:
—Bli naꞌon.
Naꞌ le blite naꞌa beꞌnnenꞌ, bayakten wen ka danꞌ ye chlaꞌ. 14 Naꞌll ka ballach beꞌnn fariseo kaꞌ yodaꞌon, naꞌ llayirjlaꞌll akeꞌ akre ka gon akeꞌ got akeꞌ Jesúsenꞌ.
Danꞌ bzoj da Isaíasenꞌ ke Jesúsenꞌ
15 Ka gokbeꞌe Jesúsenꞌ kaꞌ, naꞌ babeꞌyiꞌlleꞌ bayejeꞌ ga yobre. Beꞌnn zan jannao Leꞌe, naꞌll bayoneꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ llak yillweꞌ. 16 Naꞌll goꞌtyoereꞌ leakeꞌ, bi weꞌrén akeꞌ beꞌnn diꞌll nonꞌ bayón leakeꞌ. 17 Beneꞌ kaꞌ nench bzoa xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ bzoj da Isaíasenꞌ, kanꞌ bneꞌe:
18 Beꞌnn ninꞌ nakeꞌ beꞌnn wen llin kiaꞌ, beꞌnn brejaꞌ, naꞌ beꞌnn nllieꞌraꞌ.
Naꞌ llaweraꞌ danꞌ lloneꞌn.
Naꞌ nadaꞌ wseꞌlaꞌ Spíritu kiaꞌn sorenteze sorenen Leꞌe.
Naꞌ chixjweꞌreꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa doxhen yellrio da nak da li llazraꞌllaꞌ gon akeꞌ.
19 Naꞌ bi gakyollreneꞌ beꞌnn kaꞌ, ni ke gosiaꞌzeꞌ,
nono yene ka nak chieꞌ do tnez kaꞌ.
20 Bi wzoꞌye da nak lleꞌne.
Bi wasoreꞌ to yiꞌ daꞌo, da za bzorao llaꞌle,
llinte lla goneꞌ gak kon ka da zjazé lilla rao yellrio ni.
21 Naꞌ beꞌnn llaꞌa yeolol yell, so akeꞌ kwexh akeꞌ Leꞌe.
Bne akeꞌ ke Jesúsenꞌ babejeꞌ daxiꞌo kone yel wak ke daxiꞌon
(Mr. 3:19‑30; Lc. 11:14‑23; 12:10)
22 Naꞌ zo to beꞌnne lchole, naꞌ nakteꞌ blloje, yoꞌnyaz daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌweꞌ, naꞌll jwaꞌa akeꞌ leꞌe rao Jesúsenꞌ. Naꞌ babejeꞌ daxiꞌon yoeꞌn, naꞌll le bareꞌtereꞌ, naꞌ le banneteꞌ. 23 Naꞌll yeolol beꞌnn kaꞌ breꞌe kanꞌ beneꞌn, babán akreꞌ kwis. Naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—¿Kere beꞌnn ninꞌ bezllo yedeꞌ rao dialla ke rey Davidenꞌ lla?
24 Naꞌ ka bene beꞌnn fariseo kaꞌ diꞌll ki, naꞌll ne akeꞌ:
—Bitbi yel wak nap beꞌnnenꞌ. Xan daxiꞌo kaꞌ nziꞌi Beelzebú naꞌn llakrén leꞌe, llabejeꞌ daxiꞌo kaꞌ yoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne.
25 Naꞌ ka gokbeꞌe Jesúsenꞌ kanꞌ zaꞌraꞌll lo raꞌlldaꞌo beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Yeololte da llnebiaꞌ chaꞌ gaken chopre, kweyiꞌn, naꞌ leskaꞌ to yell o to yoꞌ rill beꞌnnenꞌ, chaꞌ gaken chopre, bi sibian. 26 Leskaꞌ chaꞌ daxiꞌon yebejen ye to daxiꞌo yoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne, weyiꞌ yel llnebiaꞌ ken, le kwinzen ba lladilrenen. 27 Naꞌ chaꞌ reꞌ nere xan daxiꞌo kaꞌ llakrén nadaꞌ llabejaꞌ daxiꞌon, chaꞌ naken kanꞌ nere naꞌ, ¿noxha llakrén beꞌnn kaꞌ nao reꞌn nench yebej akeꞌ daxiꞌo kaꞌ yoꞌ yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne? Naꞌ danꞌ llon akeꞌ naꞌ, llroeꞌn reꞌ bi naken kanꞌ nere naꞌ. 28 Zan ke nak nadaꞌ, Spíritu ke Dios naꞌn llonnen nadaꞌ yel wak nench llabejaꞌ daxiꞌo kaꞌ, naꞌ ka danꞌ llonaꞌ naꞌ, llroeꞌn reꞌ ba bllin lla nnebiaꞌ Diosenꞌ.
29 ’¿Akre gak choꞌ to beꞌnn wan lo yoꞌ ke to beꞌnn war nench sieꞌ bi da de keꞌe, chaꞌ bi wchejeꞌ leꞌe? Zan kaꞌn goneꞌ, naꞌll gak sieꞌ bi da de ke beꞌnnenꞌ lo yoꞌ rilleꞌn.
30 ’Beꞌnn bi lloneꞌ nadaꞌ txhen, llwiereꞌ nadaꞌn. Naꞌ beꞌnn bi llakreneꞌ nench wzenay beꞌnn kaꞌ kiaꞌ, yezikre lloneꞌ nench nono wzenaykze kiaꞌ.
31 ’Ke len naꞌ llepaꞌ reꞌ, yeolol da xhinnj da llon beꞌnnach, naꞌ yeolol diꞌll yaꞌ, danꞌ llach lloaꞌ akeꞌn, Dios naꞌ yeziꞌxheneꞌ ke akeꞌ, zan nollre beꞌnne, chaꞌ nneꞌe ke Spíritu ke Diosenꞌ, ni ke yeziꞌxhenze Diosenꞌ keꞌe. 32 Naꞌ chaꞌ no beꞌnne llnneꞌe kiaꞌ nadaꞌ, nakaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, waziꞌxhenkze Diosenꞌ keꞌe; zan chaꞌ no beꞌnne nneꞌe ke Spíritu ke Diosenꞌ, kbatlle yeziꞌxhen Diosenꞌ keꞌe, ni nnaꞌ ni batteze.
Diꞌllenꞌ weꞌllo naꞌ llroeꞌn bi danꞌ yoꞌ lo raꞌlldaꞌollo
(Lc. 6:43‑45)
33 ’Ka nak no yay xhix kaꞌ, danꞌ nak yay wen naꞌ, daxhix wenkze llbian, naꞌ yay danꞌ bi nak yay wen lekze daxhix bi nak wen llbian. Naꞌ kaꞌ llnnézello akrenꞌ nake danꞌ llbia toto yay kaꞌ, naꞌ llnnézello kanꞌ nak yayenꞌ. 34 ¡Kanꞌ nakse reꞌ, nakre beꞌnn zban, beꞌnn wxhiyeꞌe, llonre ka bele! Bibi diꞌll wen gak weꞌre ka nak yoꞌ da xhinnjenꞌ lo raꞌlldaꞌore. Le yeololte diꞌllenꞌ ll-lloj lloaꞌllonꞌ da zaꞌkze lo raꞌlldaꞌollo naꞌn. 35 To beꞌnn wen lloeꞌkzeꞌ diꞌll wen, le kon kanꞌ nake lo raꞌlldaꞌweꞌ naꞌn lloeꞌ diꞌllenꞌ; naꞌ to beꞌnn wen da xhinnj lloeꞌ diꞌll da ke zaꞌke, le kaꞌn nakse raꞌlldaꞌweꞌn. 36 Naꞌ ni niaꞌ reꞌ, kate llin lla gon Diosenꞌ yel koxchis ke yeolol beꞌnne, kanaꞌ yeolol beꞌnne wadé akeꞌ yeolol diꞌll danꞌ ba beꞌe akeꞌ da bibi zaꞌke. 37 Naꞌ kone diꞌll danꞌ weꞌre, Dios naꞌ choyraweꞌ keré chaꞌ napre doꞌle, naꞌ chaꞌ bibi doꞌl napre.
Beꞌnn kaꞌ bi llzenay ke Diosenꞌ bnnab akeꞌ gon Jesúsenꞌ yel wak
(Mr. 8:12; Lc. 11:29‑32)
38 Naꞌ beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ lle akeꞌ Jesúsenꞌ:
—Maestro, lleꞌnetoꞌ gonoꞌ to yel wak da reꞌtetoꞌ nench nnézetoꞌ chaꞌ da linꞌ bseꞌl Diosenꞌ rweꞌ.
39 Naꞌll goll Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Reꞌ yoꞌ da xhinnj lo raꞌlldaꞌore, naꞌ ba bsanraꞌllre Dios. Naꞌ llnnabre gonaꞌ ye to yel wak da reꞌtere, zan bi gonaꞌ ka danꞌ llnnabrenꞌ, zeraoze ka danꞌ broeꞌ Diosenꞌ reꞌ, ka danꞌ benreneꞌ da Jonás, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. 40 Jonásenꞌ byoeꞌ lo leꞌ bel xhen naꞌ chonn lla chonn yere. Naꞌ kaꞌkze nadaꞌ, Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach gataꞌ, naꞌ choaꞌ lo banꞌ chonn lla chonn yere. 41 Naꞌ kat llin lla gon Diosenꞌ yel koxchis ke yeolol beꞌnne, kanaꞌ beꞌnn Nínive kaꞌ wabanrén akeꞌ beꞌnn ki llaꞌa nnaꞌ, naꞌ wchoybiaꞌ akeꞌ ke akeꞌ, le leakeꞌn, ka ben akreꞌ xtiꞌll da Jonásenꞌ, bayat akreꞌ ke da xhinnj ke akeꞌn, naꞌ nadaꞌ zaꞌktellaꞌ kerke Jonásenꞌ. 42 Naꞌ lekze lla naꞌ kat gon Diosenꞌ yel koxchis ke yeolol beꞌnne, noꞌrenꞌ bnebiaꞌ yellenꞌ re Sabá, wabanreneꞌ txhen beꞌnn ki llaꞌa nnaꞌ, naꞌ wchoybieꞌ ke akeꞌ, le leꞌen ziꞌt kwis bedeꞌ badzenayeꞌ yel siꞌn ke da Salomón naꞌ, naꞌ nadaꞌ zaꞌktellaꞌ kerke Salomón naꞌ.
Daxiꞌon lljalloꞌn da yobre lo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne
(Lc. 11:24‑26)
43 ’Kate to daxiꞌo llallojen yichjraꞌlldaꞌo beꞌnnenꞌ, naꞌ dan llayirjen ga lljachoꞌn ga yobre. Naꞌ chaꞌ bi ll-llelen to latj ga yeziꞌraꞌllen, 44 naꞌll nnen: “Wayaꞌchkaꞌ lljawiaꞌ ganꞌ ballojaꞌn, chaꞌ gak lljalloaꞌ da yobre.” Naꞌll llayejen lljawian ganꞌ zo beꞌnnenꞌ, naꞌ kate reꞌren raꞌlldaꞌo beꞌnnenꞌ, naken ka to yoꞌ da nxhi nloa, naꞌ ndachen. 45 Naꞌll lljatopen ye gall daxiꞌo da llonll ka len, naꞌll yellaꞌa aken txhen lo raꞌlldaꞌo beꞌnnenꞌ. Naꞌ chaꞌ kaꞌ ba ben akeꞌn, naꞌll yezikre gakll ke beꞌnnenꞌ, kere kanꞌ gok keꞌe kanaꞌ. Naꞌ kaꞌ yaꞌnnkzenꞌ gak ke beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ, llaꞌa nnaꞌ lla.
Xhnaꞌ Jesúsenꞌ ren biꞌcheꞌ kaꞌ bllin akeꞌ ganꞌ zoeꞌn
(Mr. 3:31‑35; Lc. 8:19‑21)
46 Nna lloeꞌte Jesúsenꞌ diꞌll ren beꞌnn kaꞌ, ka bllin xhneꞌe ren biꞌcheꞌ kaꞌ, naꞌ gokraꞌll akeꞌ weꞌrén akeꞌ Leꞌe diꞌlle. 47 Naꞌ to beꞌnn ze ren gannaꞌ golleꞌ Jesúsenꞌ:
—Xhnaꞌo ren beꞌnn biꞌchoꞌ kaꞌ ze akteꞌ koꞌlle naꞌ, lleꞌn akreꞌ weꞌrén akeꞌ rweꞌ diꞌlle.
48 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—¿Noxhanꞌ nak xhnaꞌ, naꞌ noxha nak biꞌch lwelljaꞌ?
49 Naꞌll bli neꞌen ganꞌ llaꞌa beꞌnn kaꞌ nak Leꞌe txhen naꞌ, naꞌll bneꞌe:
—Beꞌnn kinꞌ nak xhnaꞌ, naꞌ biꞌch lwelljaꞌ. 50 Le noteze beꞌnne llone kanꞌ llazraꞌll Xaꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo yebá naꞌ, leꞌen nak beꞌnn biꞌchaꞌ, beꞌnn zanaꞌ naꞌ xhnaꞌ.