13
Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ ka llon to beꞌnn goz goꞌnne
(Mr. 4:1‑9; Lc. 8:4‑8)
Rao lla naꞌ, bzaꞌa Jesúsenꞌ yoꞌ ganꞌ zoeꞌ naꞌ jachieꞌ lloaꞌ nisdaꞌon. Naꞌll bdop beꞌnn zan kwis ganꞌ llieꞌn, naꞌll byepeꞌ lo barconꞌ jachieꞌ. Yeolol beꞌnn kaꞌ bdopenꞌ zellá akeꞌ lloaꞌ nisdaꞌon ga nak yo bill. Naꞌll da zan da broeꞌ bsedreꞌ leakeꞌ bsaꞌkrebreꞌ bi da kaꞌ, bneꞌe:
—To beꞌnn wen llin jezeꞌ nbaz, naꞌ ka zejeꞌ lloseꞌ nbazenꞌ, raꞌt danꞌ llazeꞌ naꞌ, jeꞌten lloaꞌ nez, naꞌ byinn kaꞌ llasdá leꞌ yebánꞌ betj akbaꞌ jatao akbaꞌn. Naꞌ ye raꞌtenꞌ jachaꞌn ga nake rao yej ga lliꞌ chdeꞌjze yo, naꞌ da naꞌ, byob braꞌn le raꞌtze yo lliꞌ ganꞌ jeꞌten naꞌ. Naꞌ ka braꞌ will naꞌ, bzeyen len, naꞌ byechen le bi nyintek roe zitj. Ye raꞌtenꞌ jagoꞌnnen ga nak lo yay yeꞌche, ka blliꞌo yay yeꞌchenꞌ, naꞌ benen len roe. Naꞌ ye raꞌtenꞌ jagoꞌnnen ga nak yo chaꞌo, naꞌ braꞌ aken, naꞌ balen bllia to gayoa (100) weje toton, naꞌ ye balen bllian wyon (60) weje, naꞌ ye balen chi lloa (30) weje. Reꞌ zo nayre, lewzenay kaꞌn niaꞌn.
Jesúsenꞌ beꞌe diꞌll bixchen bsaꞌkrebreꞌ bi da kaꞌ kanꞌ bzejnieꞌreꞌ leakeꞌ
(Mr. 4:10‑12; Lc. 8:9‑10)
10 Naꞌll beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen jabiꞌy akeꞌ awllo, lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Bixchen llsaꞌkrebroꞌ bi da kaꞌ katenꞌ llroeꞌ llsedroꞌ beꞌnne?
11 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Nono nna nneze kanꞌ nak yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ, zan nnaꞌ ba lloneꞌ nench reꞌ ba llonliraꞌllre nnézeren. Zan beꞌnn yobre bi wroeꞌ Diosenꞌ leakeꞌ. 12 Le noteze beꞌnn llzenay xtiꞌll Diosenꞌ wzejnieꞌlle Diosenꞌ leakeꞌ, nench chanll danꞌ chejnieꞌ akreꞌn, naꞌ noteze beꞌnne bi llzenay, da daꞌon ba nnez akreꞌ raꞌten, yekaꞌa Diosenꞌ len. 13 Ke len naꞌ llroeꞌ llsedraꞌ beꞌnn ki kone da kaꞌ llsaꞌkrebraꞌ, le llreꞌe aktereꞌ danꞌ llonaꞌn, naꞌ bi llakbeꞌe akreꞌ bi zejen naꞌ, llen aktereꞌ xtiꞌllaꞌn, naꞌ bi llejnieꞌ akreꞌn. 14 Ke len naꞌ beꞌnn ki ba llzoa akeꞌ diꞌll kanꞌ bzoj da Isaíasenꞌ, kanꞌ bneꞌe:
Da li yénere, naꞌ bi chejnieꞌre akre zejen daꞌn yénerenꞌ.
Naꞌ reꞌtere, naꞌ bi wayakbeꞌre bi zejen danꞌ llreꞌre naꞌ.
15 Nak akeꞌ beꞌnn bi llzenay, ba natkze yichjraꞌlldaꞌo beꞌnn ki.
Bi llen akreꞌ kwasro, naꞌ nchod rao akeꞌn, le bill lleꞌn akreꞌ reꞌe akreꞌ kone rao akeꞌ naꞌ,
naꞌ yen akreꞌ kone nay akeꞌ naꞌ,
naꞌ chejnieꞌ akreꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌ, naꞌ yeyat akreꞌ, naꞌll gak yebej akeꞌ lo da xhinnjenꞌ.
16 ’Naꞌ reꞌ nakre nadaꞌ txhen, nbaraz keré danꞌ llwiare da kaꞌ llonaꞌn, naꞌ llzenayre xtiꞌllaꞌn, naꞌ llejleꞌre. 17 Da li niaꞌ reꞌ, zan beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, naꞌ zan beꞌnn kaꞌ yezikre bzenay ke Diosenꞌ kanaꞌ, gokraꞌll akeꞌ kwis reꞌe akreꞌ danꞌ llreꞌre nnaꞌ, naꞌ bill goꞌle reꞌe akreꞌn. Naꞌ gokraꞌll akeꞌ kwis yen akreꞌ danꞌ llénere naꞌ, naꞌ leskaꞌ bill goꞌle yen akreꞌn.
Jesúsenꞌ bzejnieꞌreꞌ ke danꞌ bsaꞌkrebreꞌ ke beꞌnn gozenꞌ
(Mr. 4:13‑20; Lc. 8:11‑15)
18 ’Lewzenay ke, kinꞌ chejnieꞌllo diꞌll ke beꞌnn wen llin naꞌ, jez nbazenꞌ. 19 Noteze beꞌnn llene xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ llzejnieꞌ ke yel llnebiaꞌ keꞌen, naꞌ chaꞌ bi llejnieꞌreꞌn, le llinte daxiꞌon llabejen len lo raꞌlldaꞌweꞌn; naꞌ nakeꞌ ka nbaz danꞌ jeꞌt lloaꞌ nezenꞌ. 20 Naꞌ nbaz danꞌ jachaꞌa ganꞌ nak lo yejenꞌ, naꞌ bi bdin roe, naken ka beꞌnn kaꞌ le llawete xtiꞌll Diosenꞌ kat llen akreꞌn, 21 leakeꞌn nak ka da bi nyin roe zitj, chollze llejleꞌ akeꞌ ke xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ kat bi da daꞌo llak ke akeꞌ, naꞌ kat llwie beꞌnne leakeꞌ danꞌ llzenay akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, le llbej yichj akteꞌ xtiꞌlleꞌn. 22 Naꞌ nbaz danꞌ jagoꞌnn ganꞌ nak lo yay yeꞌche danꞌ bi blliꞌo naꞌ, zejen ka beꞌnn kaꞌ ba bene xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ da zed kaꞌ da de rao yellrio ni, naꞌ yel wniaꞌ danꞌ ziyeꞌe lliꞌo, bi lloeꞌn latje yegaꞌnn xtiꞌll Diosenꞌ lo raꞌlldaꞌweꞌn, naꞌ nak akeꞌ ka nbaz danꞌ bibi llbia. 23 Naꞌ nbaz danꞌ jagoꞌnn rao yo chaꞌo naꞌ, zejen ka beꞌnnenꞌ llene xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ llejnieꞌreꞌn naꞌ llzenayeꞌn. Nak akeꞌ ka danꞌ bllia to gayoa (100) weje, naꞌ ye balen bllia wyon (60) weje, naꞌ ye balen chi lloa (30) weje.
Jesúsenꞌ beꞌe diꞌll ke nbaz danꞌ nziꞌi trigo ren yay yiꞌxe
24 Naꞌll beꞌrén Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ ye to diꞌll, lleꞌe leakeꞌ:
—Yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ llonen rebze ka gok ke to beꞌnnenꞌ jez nbaz wen rao yellrio keꞌen. 25 Naꞌ do llere ka tas akeꞌ, byej to beꞌnn llwie leꞌe, naꞌ jazaꞌleꞌ nbaz yiꞌx ganꞌ ba naz beꞌnnenꞌ trigonꞌ, bayoll naꞌ naꞌll bazeꞌe. 26 Naꞌ to chiꞌze braꞌ nbaz yiꞌxenꞌ ren trigonꞌ, naꞌ ka bzorao trigonꞌ llbian. 27 Naꞌ gokbeꞌe beꞌnn wen llin ke xan yellrionꞌ, naꞌll jayakeꞌ jayell akeꞌ xan akeꞌn: “Ke beꞌnne, ¿kere nbaz wen ke trigonꞌ gozoꞌ rao yellrio koꞌon? ¿Bixchen nchixzen yiꞌxe da bibi llbia?” 28 Naꞌll lle xan akeꞌn leakeꞌ: “To beꞌnn llwie nadaꞌn jen kaꞌ.” Naꞌll lle beꞌnn wen llin kaꞌ leꞌe: “¿Akxha gontoꞌ? ¿Wlaꞌlltoꞌ yiꞌxenꞌ?” 29 Naꞌ lleꞌe leakeꞌ: “Bi wlaꞌllren nench ke wlaꞌllrentere trigo naꞌ. 30 Waljezen naꞌ chiꞌo akllen txhen. Naꞌ kat llin lla yeziꞌre danꞌ gozre naꞌ, kanaꞌ niaꞌ zgaꞌtek yiꞌx naꞌ, laꞌllre gonren to bnok weje, naꞌ cheyen, naꞌtelle yetopre trigonꞌ wllaꞌchaꞌoren.”
Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ naken ka nbaz ke mostaz
(Mr. 4:30‑32; Lc. 13:18‑19)
31 Naꞌll beꞌe diꞌll kanꞌ nak yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ, bneꞌe:
—Yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ rebze naken ka to nbaz ke mostaz, ka danꞌ goz to beꞌnn rao yellrio keꞌen. 32 Laꞌkze nbaz ke mostazenꞌ nakllen da daꞌo ka nbaz kaꞌ yelaꞌ, naꞌ kate llraꞌn naꞌ, leren ll-lliꞌoll ka billre yay, llakllen to yay xhenlle, naꞌll lljallia no xoꞌnn byinn daꞌo kaꞌ rao xhoꞌze naꞌ.
Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ naken ka kwa binn
(Lc. 13:20‑21)
33 Naꞌll bsaꞌkrebe Jesúsenꞌ ye to da yobre, lleꞌe leakeꞌ:
—Yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ, naken ka kwa binn da bxhiꞌi to noꞌre, naꞌ bchixeꞌn trob yezj, naꞌ baslliꞌon kwa ke yet xtir naꞌ.
Kanꞌ ben Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ bi da kaꞌ
(Mr. 4:33‑34)
34 Yeolol da ki broeꞌ bsede Jesúsenꞌ rao beꞌnn zan kaꞌ bzenay keꞌen ganꞌ zeꞌe naꞌ. Broeꞌ bsedreꞌ leakeꞌ, bsaꞌkrebreꞌ bi da kaꞌ, bibi bzejnieꞌreꞌ leakeꞌ billre. 35 Beneꞌ kaꞌ nench gok kanꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ:
Wroeꞌ wsed akreꞌ, wsaꞌkrebraꞌ bi da kaꞌ,
naꞌ yep akeꞌ da nono nna nneze, da ngaꞌch ka bxhete yellrio.
Jesúsenꞌ bzejnieꞌreꞌ bi zeje diꞌllenꞌ beꞌe ke nbaz yiꞌx ren ke nbaz trigonꞌ
36 Bayoll broeꞌ bsedreꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa naꞌ, baseꞌl Jesúsenꞌ leakeꞌ lljayakeꞌ. Naꞌ byoeꞌ lo yoꞌ ganꞌ zo akeꞌ naꞌ, naꞌll jabiꞌy beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, awllo kwiteꞌn lle akeꞌ Leꞌe:
—Bzejnieꞌcheke netoꞌ akre zeje diꞌllenꞌ beꞌon ke trigonꞌ ren nbaz yiꞌx naꞌ.
37 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Kinꞌ naken: ka nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, nakaꞌ ka beꞌnnenꞌ goz nbaz wen naꞌ. 38 Naꞌ doxhente yellrio ni, naken ka latj ganꞌ gozeꞌ trigo naꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ llzenay ke Diosenꞌ nak akeꞌ ka nbaz wen naꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll daxiꞌon leakeꞌn nak ka nbaz yiꞌx naꞌ. 39 Daxiꞌon naken beꞌnnenꞌ goz nbaz yiꞌx naꞌ. Naꞌ llanꞌ gak yel koxchis ke yeolol beꞌnn kaꞌ naken ka llanꞌ llon akeꞌ wrape, naꞌ angl kaꞌ nak akeꞌ ka beꞌnn kaꞌ llon wrapenꞌ. 40 Naꞌ kanꞌ llatop akeꞌ yiꞌx kaꞌ, naꞌ llzey akenꞌ, kaꞌn gak ke beꞌnn kaꞌ llnnerén daxiꞌon kat llin lla gak yel koxchis ke yeolol beꞌnne. 41 Nadaꞌ, Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach wseꞌlaꞌ angl kiaꞌ kaꞌ kat llin lla naꞌ, nench yetop akeꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ, llkoꞌyele beꞌnne yobre gon akeꞌ da xhinnj, naꞌ yezikre beꞌnn llon da xhinnj. 42 Naꞌ yeseꞌleꞌ leakeꞌ lo yiꞌ gabil ga chaꞌa akeꞌ ke chnare chey akeꞌ, gannaꞌ kwell akeꞌ, to gaoxoxj lay akeꞌ. 43 Kanaꞌllenꞌ Xallo Diosenꞌ goneꞌ nench beꞌnn kaꞌ llon da wen naꞌ, nniꞌtrén akeꞌ Leꞌe txhen, le leakeꞌn nak xhiꞌnneꞌ, naꞌ yeyak akeꞌ ka beniꞌ ke will kat yellín akeꞌ yebá ganꞌ llia Diosenꞌ llnebieꞌ. Reꞌ zo nayre lewzenay xtiꞌllaꞌn.
Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ naken ka mell xhen da ngaꞌch
44 ’Naꞌ Yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ naken ka to mell xhen da ngaꞌche to rao yellrio. Naꞌ to beꞌnne ballelreꞌn, naꞌll bakwaꞌcheꞌn da yobre lekze rao yellrio naꞌkze, naꞌ llawereꞌ kwis zayejeꞌ, naꞌll jayeꞌte yeolol bi da de keꞌe nench bazieꞌ yellrio ganꞌ ngaꞌch mellenꞌ.
Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ naken ka to beꞌnn llyirj yej chaꞌo
45 ’Naꞌ yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ llonen ka ke to beꞌnn dá lloꞌt biteze, naꞌ deꞌe yirjeꞌ yej chaꞌo danꞌ nziꞌi perla. 46 Naꞌ kat ll-llelreꞌ to yej chaꞌo da zaꞌk, naꞌ llayoꞌteꞌ yeolol bi da de keꞌe nench wayaꞌweꞌ yej chaꞌon.
Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ naken ka yixj wxhen bel
47 ’Naꞌ yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ zaꞌkrebren ka to yixj bel. Naꞌ bal beꞌnn wxhen bel kaꞌ bzaꞌl akeꞌ yixj ke akeꞌn lo nisdaꞌon, naꞌ bxhenen zan kwen ba llaꞌa lo nisdaꞌon. 48 Naꞌ ka ba ballaꞌn naꞌ, babej akeꞌn lloaꞌ nisdaꞌon, naꞌll llabé akebaꞌ, naꞌ ba nak wen, llallaꞌa akebaꞌ lo llom. Naꞌ ba kaꞌ bi nak wen naꞌ, lloꞌnn akebaꞌ. 49 Kanꞌ gak katenꞌ llin lla, te ke yellrio ni. Angl kaꞌ yebej akeꞌ beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ zjarén radj beꞌnn kaꞌ nake beꞌnn wen rao Diosenꞌ. 50 Naꞌll wazaꞌleꞌ leakeꞌ lo yiꞌ gabil ganꞌ lljallell akeꞌ ga zeraoze to gaoxoxj lay akeꞌ yel llallayrao ke akeꞌ.
Xtiꞌll Dios danꞌ byoj kanaꞌ ren danꞌ llzejnieꞌ Jesúsenꞌ
51 Jesúsenꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—¿Zyejnieꞌre yeolol da ki ba broeꞌraꞌ reꞌn?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Zyejnieꞌkzetoꞌn.
52 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Noteze beꞌnne chaꞌ llak llroeꞌ llsedreꞌ ley ke Diosenꞌ danꞌ byoj kanaꞌ, naꞌ chaꞌ llzenaykzeꞌ kanꞌ llroeꞌ llsedraꞌ ke yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ, naꞌllenꞌ nakeꞌ ka to xan yoꞌ beꞌnne napeꞌ yeolol da zaꞌke da yalljreꞌ llonreneꞌ llin, balen nak da kobe, naꞌ balen nak da gore.
Jesúsenꞌ ballineꞌ Nazaret
(Mr. 6:1‑6; Lc. 4:16‑30)
53 Ka bayoll beꞌe Jesúsenꞌ diꞌll ki, naꞌll bazeꞌe. 54 Naꞌ bayejeꞌ ralleꞌn, naꞌ jaroeꞌ jasedreꞌ beꞌnn wrall keꞌe kaꞌ lo yodaꞌo ke akeꞌn. Naꞌ babán akreꞌ kwis ke diꞌllenꞌ lloeꞌn, naꞌ lle lwellj akeꞌ:
—¿Ga jasedeꞌ yel siꞌn naꞌ? ¿Naꞌ gaxha jaxieꞌ yel wak ki lloneꞌ? 55 ¿Kere leꞌen xhiꞌnn beꞌnn wenchaꞌo yayenꞌ, naꞌ xhneꞌen reꞌe María? Naꞌ biꞌcheꞌ kaꞌ re Jacobo, José, Simón naꞌ Judas. 56 Naꞌ lekze niꞌt zaneꞌ kaꞌ rall-llo ni. ¿Akxha llaken lloeꞌ diꞌll ki, naꞌ llakteꞌ lloneꞌ yel wak ki?
57 Naꞌ bi gokraꞌll akeꞌ chejleꞌ akeꞌ keꞌe, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Yeololze beꞌnne lloeꞌrao akeꞌ beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Dios, zan ka nak beꞌnn wrall keꞌe kaꞌ, naꞌ beꞌnn lo yoꞌ keꞌe bi llap akeꞌ leꞌe baraꞌnne.
58 Naꞌll to chopze yel wak beneꞌ Nazaretenꞌ le nono byejleꞌ keꞌe.