14
Kanꞌ gok bet akeꞌ Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis
(Mr. 6:14‑29; Lc. 9:7‑9)
Ka llanꞌ llnebiaꞌ beꞌnnenꞌ re Herodesenꞌ ganꞌ nbane Galileanꞌ benreꞌ diꞌll kanꞌ llze ke Jesúsenꞌ. Naꞌll golleꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ:
—Beꞌnn ninꞌ Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌllenꞌ llak lloneꞌ yel wak ki.
Bne Herodesenꞌ kaꞌ le leꞌen golleꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌx akeꞌ Juan naꞌ, naꞌ bchej akeꞌ niaꞌneꞌe, naꞌ broꞌ akeꞌ leꞌe lo rill yanꞌ. Beneꞌ kaꞌ, xtoꞌl Herodías beꞌnnenꞌ nak xhoꞌr biꞌcheꞌ beꞌnnenꞌ re Felipe. Le goll Juan naꞌ leꞌe:
—Bi llayaꞌle sorenoꞌ xhoꞌr biꞌchoꞌn.
Herodes naꞌ, gokraꞌlleꞌ goteꞌ Juan naꞌ, naꞌ bi bayaxhjreꞌ, bllebeꞌ beꞌnn kaꞌ, le beꞌnn zan beꞌnn yell llejleꞌ akeꞌ ke Juan naꞌ, lloeꞌ xtiꞌll Dios. Naꞌ ka btil Herodesenꞌ iz, ben akeꞌ lnni, naꞌll xhiꞌnn Herodíasenꞌ bi noꞌre bllojbeꞌ byaꞌbeꞌ rao beꞌnn zan kaꞌ. Naꞌll bayazraꞌll Herodesenꞌ kwis kanꞌ byaꞌ bi noꞌr weꞌon. Naꞌll bzoeꞌ Diosenꞌ wieꞌ bi da goneꞌ keꞌe, chaꞌ bi weꞌe bi noꞌr weꞌon kon biteze nnábebeꞌ leꞌe. Naꞌll bkoꞌyele xhnaꞌbeꞌn lebeꞌ nench yebeꞌ Herodesenꞌ:
—Yichj Juan beꞌnnenꞌ llchoa nis naꞌ, bennen ganni, naꞌ wlliaꞌon to lo yeꞌnn nllirje.
Naꞌ reyenꞌ gokreꞌ kwis kanꞌ goll bi noꞌr weꞌon leꞌen, le ba bzoeꞌ Diosenꞌ rao beꞌnn zan kaꞌ weꞌebeꞌ kon biteze da nnábebeꞌ leꞌe, naꞌllenꞌ benchazeꞌ danꞌ bnnabbeꞌn. 10 Naꞌll golleꞌ beꞌnn kaꞌ wchoy akeꞌ yen Juan naꞌ, lo rill ya ganꞌ yoeꞌn. 11 Naꞌ bllia akeꞌ yichjeꞌn to lo yeꞌnn nllirje, naꞌ beꞌe akeꞌn bi noꞌr weꞌon, naꞌ jayeꞌbeꞌn xhnaꞌbeꞌ.
12 Naꞌll beꞌnn kaꞌ non Juan naꞌ txhen jaxhiꞌi akeꞌ kwerp keꞌen, naꞌ jakwaꞌch akeꞌn. Naꞌtelle jayakeꞌ ganꞌ zo Jesúsenꞌ jayell akeꞌ Leꞌe kanꞌ goken.
Jesúsenꞌ bwaweꞌ gaꞌy mir beꞌnne
(Mr. 6:30‑44; Lc. 9:10‑17; Jn. 6 :1‑14)
13 Ka bene Jesúsenꞌ kanꞌ gok ke da Juan naꞌ, naꞌll le bazaꞌteꞌ, bayoeꞌ to lo barco zayejeꞌ to latj dach ga nollno lljannao Leꞌe. Bixha beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yell kaꞌ zjalliꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, ka bnnez akreꞌ kaꞌ, naꞌll bzaꞌa akeꞌ rall akeꞌn zjak kon niaꞌ akeꞌ jatil akeꞌ Jesúsenꞌ. 14 Ka ballín Jesúsenꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, breꞌreꞌ llaꞌa beꞌnn zan, naꞌll bayaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ. Naꞌ bayoneꞌ beꞌnn weꞌe ke akeꞌ kaꞌ. 15 Naꞌll ka ba llen will, jak beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen raweꞌn, lle akeꞌ leꞌe:
—Zello to latj ga bibi de, naꞌ ba nak ba wlleꞌ. Baseꞌlchaz beꞌnn ki nench lljayakeꞌ yell daꞌo kaꞌ lliꞌ awlloze lljadirj akeꞌ da yeꞌj gao akeꞌ.
16 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Bi llayaꞌl lljayakeꞌ kaꞌze, reꞌ leweꞌe akeꞌ da gao akeꞌ.
17 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Gaꞌyze yet xtir kellonꞌ de, naꞌ ye chop belyaꞌ.
18 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Lelljaxiꞌn ganni.
19 Naꞌ le gollteꞌ beꞌnn kaꞌ blleꞌ akeꞌ rao yiꞌxenꞌ. Le bxhiꞌteꞌ yet xtir gaꞌy kaꞌ ren belyaꞌ kaꞌ ye chope, naꞌ le bwiateꞌ leꞌ yebáre beꞌe yel llioxken ke Dios, naꞌll bxhoxhjen beꞌe beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, nench bdislas akeꞌn bdao beꞌnn kaꞌ. 20 Yeololeꞌ bdao berj aktereꞌ. Bayoll naꞌ batop akeꞌ danꞌ bagaꞌnnen, naꞌ goken ye chllinn llom da kaꞌ bagaꞌnnen da goxhj kaꞌ. 21 Naꞌ beꞌnn kaꞌ bdaonꞌ nak akeꞌ ka do gaꞌy mir beꞌnne byio, llakze kere noꞌr kaꞌ ren bidaꞌo kaꞌ.
Jesúsenꞌ bzeꞌe rao nisdaꞌon
(Mr. 6:45‑52; Jn. 6 :16‑21)
22 Bayoll naꞌ, le gollteꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, wllaꞌa akeꞌ lo barconꞌ nench kwiarao akeꞌ wlaꞌy akeꞌ ye chlaꞌre nisdaꞌon, chak bagaꞌnn Leꞌen, baseꞌleꞌ beꞌnn zan kaꞌ zjayakeꞌ. 23 Bayoll baseꞌleꞌ beꞌnn kaꞌ, bayepeꞌ to rao yaꞌ ga balwilleꞌ Diosenꞌ to wraze, naꞌ ka golenꞌ, tozeꞌ zeꞌe rao yaꞌn. 24 Naꞌ barconꞌ danꞌ zjallaꞌa beꞌnn kaꞌ bseꞌlen, ba zjazén ka do kllol nisdaꞌon, le zebraz ll-lliꞌy nisenꞌ len, llas lljataꞌ nisdaꞌon, ka naken dá beꞌn zban. 25 Naꞌ ka do bal-llen bayetj Jesúsenꞌ yaꞌn, naꞌll zejeꞌ ganꞌ zjak beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ zejeꞌ kon nieꞌ to rao nisdaꞌoze. 26 Naꞌ ka breꞌe akreꞌ Leꞌen, le blleb akeꞌ, besiaꞌ akeꞌ ka zejeꞌ rao nisdaꞌon. Naꞌll ne akeꞌ:
—¡Da yaꞌjenꞌ llreꞌllo!
27 Naꞌll le balwillte Jesúsenꞌ leakeꞌ, bneꞌe:
—¡Leyewé, nadaꞌn, bi llebre!
28 Naꞌll le gollte Pedronꞌ Leꞌe:
—Xantoꞌ, chaꞌ rennroꞌ rweꞌn, bne yedaꞌ ganꞌ zeꞌo rao nisenꞌ.
29 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Da chaꞌ.
Naꞌ le bllojte Pedronꞌ lo barconꞌ zejzeꞌ ganꞌ ze Jesúsenꞌ rao nisdaꞌon. 30 Bixha ka breꞌreꞌ dá beꞌn res, naꞌ bllebeꞌ naꞌ bzorao llazeꞌ lo nisenꞌ. Naꞌll besieꞌ lleꞌe Jesúsenꞌ:
—¡Xanaꞌ, basrá nadaꞌ!
31 Naꞌ le bzete taꞌk Jesúsenꞌ bayoꞌxeꞌ leꞌe, naꞌll lleꞌe leꞌe:
—¿Bixchen bi benliraꞌlloꞌ, naꞌ gokganroꞌ nadaꞌ?
32 Naꞌ kate bayoꞌ Jesúsenꞌ ren Pedronꞌ lo barconꞌ, le blleꞌllite beꞌn. 33 Beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa lo barconꞌ bcheꞌk xhib akeꞌ rao Jesúsenꞌ ben akeꞌ Leꞌe xhen, ne akeꞌ:
—Dogarjkze Xhiꞌnn Dios rweꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ beꞌnn zan ganꞌ nziꞌi Genesaret
(Mr. 6:53‑56)
34 Bayoll naꞌ blaꞌy akeꞌ nisdaꞌon, naꞌll bllin akeꞌ ganꞌ nziꞌi Genesaret. 35 Kate bayombiaꞌ beꞌnn Genesaret kaꞌ Jesúsenꞌ, bdislas akeꞌ diꞌllenꞌ yeolol yell daꞌo kaꞌ zjalliꞌ awlloze nench bnnez akereꞌ ba bllin Jesúsenꞌ rall akeꞌn. Naꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa yell kaꞌ, bcheꞌe akeꞌ yeolol beꞌnn weꞌe kaꞌ raweꞌn. 36 Naꞌ goꞌtyoe akreꞌ Leꞌe weꞌe latj goꞌx akeꞌ la raꞌtze xhnieꞌ xheꞌen, naꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ beꞌx len le bayak akteꞌ.