15
Diꞌll zban ll-lloj lloaꞌllonꞌ ll-llonen gak raꞌlldaꞌollonꞌ yall rao Dios
(Mr. 7:1‑23)
Bal beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ bzaꞌa akeꞌ Jerusalén naꞌ, bllin akeꞌ ganꞌ zo Jesúsenꞌ, llnnab akreꞌ Leꞌe:
—¿Bixchen bi llon beꞌnn kaꞌ non rweꞌ txhen kanꞌ ben xozxtaꞌollo kaꞌ, bi llnaꞌa akeꞌ weltze toto kweꞌ akeꞌ gao akeꞌ?
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Leskaꞌ reꞌ, ¿bixchen bi ngoꞌ yichjre gonre kanꞌ ne Diosenꞌ llayaꞌl gonllo, naꞌ llonre xhen ka danꞌ ben beꞌnn gor kaꞌ ba bde? Diosenꞌ ba bneꞌe kanꞌ gonllonꞌ, danꞌ bneꞌe: “Legap baraꞌnn xaxhnaꞌre”, naꞌ “Noteze beꞌnne chaꞌ yellieꞌ diꞌll xaxhneꞌe llayaꞌl gateꞌ.” Naꞌ reꞌ llákere wak to beꞌnn yeꞌe xaxhneꞌe: “Bitbi de gonnaꞌ gakrenaꞌ rweꞌ, yeolol da de kiaꞌ ba biaꞌa Diosenꞌ len.” Naꞌll nere billbi llayaꞌl weꞌe xaxhneꞌen chaꞌ kaꞌ. Danꞌ nere kaꞌ, llbekre kaꞌle danꞌ ne Diosenꞌ, naꞌ naore llonre ka danꞌ ben beꞌnn gor kaꞌ ba bde kanaꞌ. Reꞌ beꞌnn chop rao ba llonyaꞌnnre kanꞌ bzoj da Isaíasenꞌ keré, ganꞌ nen:
Beꞌnn ki llon akeꞌ nadaꞌ xhen kon lloaꞌ akeꞌ nazeꞌ,
kere lloeꞌrao akeꞌ nadaꞌ do yichj do raꞌll akeꞌn.
Bibi zaꞌk danꞌ lloeꞌrao akeꞌ nadaꞌn,
ka nak llroeꞌ llsed akreꞌ da bayirjlaꞌll beꞌnnachzenꞌ.
10 Naꞌll goxheꞌ beꞌnn kaꞌ ndop gannaꞌ, naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Lewzenay danꞌ yepaꞌ reꞌ ni, naꞌ lechejnieꞌn. 11 Kere da lleꞌj llao beꞌnnachenꞌ llonen leꞌe gakeꞌ beꞌnn wen da xhinnj rao Diosenꞌ. Diꞌll danꞌ ll-lloj lloeꞌ naꞌ, len naꞌ llon leꞌe bi gakeꞌ yall rao Diosenꞌ.
12 Naꞌll jabiꞌy beꞌnn kaꞌ awllo, beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Zakbeꞌroꞌ gokllaꞌa beꞌnn fariseo kaꞌ, kanꞌ ben akreꞌ xtiꞌlloꞌn?
13 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Wllin lla kate Xaꞌ beꞌnnenꞌ llia yebá naꞌ, goneꞌ ka llon to beꞌnn kat ll-laꞌlleꞌ no yay da bi gozeꞌ. 14 Waljechaze beꞌnn fariseo kaꞌ, le ka to beꞌnn lcholenꞌ nak akeꞌ, le to beꞌnn lchol kere wak koꞌreneꞌ nez ye to lwellj lchole, wa lljabix akeꞌ do lo broj chet kaꞌ.
15 Naꞌll lle Pedronꞌ Leꞌe:
—Bzejnieꞌcheke netoꞌ akxha zejen kanꞌ bneꞌo naꞌ.
16 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Rente reꞌ bi nna chejnieꞌre ka da ki ba bniaꞌ ni? 17 ¿Bi llejnieꞌre yeolol danꞌ lleꞌj llao beꞌnnache lloꞌn lo leꞌe, naꞌ ll-llin lla lladen? 18 Zan yeolol diꞌll da lloeꞌ beꞌnnach, lo raꞌlldaꞌweꞌn ll-llojen. Naꞌ chaꞌ naken no diꞌll zban, len naꞌ llonen nench raꞌlldaꞌweꞌn bi naken yall rao Diosenꞌ. 19 Le lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌn llarjlaꞌll akeꞌ llon akeꞌ da xhinnj, naꞌ llasoꞌte beꞌnne, naꞌ llzoa xto akeꞌ, naꞌ llzorén lwellj akeꞌ laꞌkze bi nchaynaꞌa akeꞌ, naꞌ llban akeꞌ, naꞌ llyirjlaꞌll akeꞌ xtiꞌll lwellj akeꞌ, naꞌ llasnné akeꞌ ke beꞌnne. 20 Da kinꞌ ll-llonen nench bi gak beꞌnne yall rao Dios, kere danꞌ bi llnaꞌa akeꞌ kat gao akeꞌ naꞌn.
To noꞌr bi nak beꞌnn Israel benliraꞌlleꞌ Jesúsenꞌ
(Mr. 7:24‑30)
21 Bazaꞌa Jesúsenꞌ gannaꞌ, naꞌ bayejeꞌ do ganꞌ lliꞌ yell kaꞌ nziꞌi Tiro ren Sidón. 22 Naꞌ to noꞌr beꞌnn yellenꞌ nziꞌi Canaán beꞌnn bi nake beꞌnn Israel, bzeꞌe ralleꞌn, naꞌ bllineꞌ ganꞌ zo Jesúsenꞌ, naꞌ jatileꞌ Leꞌe, naꞌll besieꞌ lleꞌe Leꞌe:
—¡Xanaꞌ, rweꞌ nakoꞌ xhiꞌnn dialla da rey David, bayaꞌchraꞌllchga nadaꞌ! To xhiꞌnnaꞌ noꞌrenꞌ yoꞌ daxiꞌo yichjraꞌlldaꞌobeꞌ, nnaꞌstek ll-llayraobeꞌ.
23 Naꞌ Jesúsenꞌ bi beꞌlaꞌlleꞌ ke noꞌrenꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, zjakeꞌ awllo, goꞌtyoe akreꞌ Jesúsenꞌ lle akeꞌ Leꞌe:
—Balliꞌi noꞌrenꞌ, le llakia lloneꞌ naweꞌ lliꞌo.
24 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Diosenꞌ bseꞌleꞌ nadaꞌ nench llakrenaꞌ beꞌnn Israel kaꞌ, le leakeꞌn nak akeꞌ ka xhiꞌr daꞌo ba llakllejlaꞌlle.
25 Naꞌll zej noꞌrenꞌ jacheꞌk xhibeꞌ rao Jesúsenꞌ, naꞌ lleꞌe Leꞌe:
—¡Xanaꞌ, gokrenchga nadaꞌ!
26 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Bi naken wen yekaꞌrizllo yel wao ke xhiꞌnnllo kaꞌ, naꞌ weꞌrizllo beꞌkw gaobaꞌn.
27 Naꞌll lle noꞌrenꞌ Leꞌe:
—Laꞌkze naken kaꞌ, Xanaꞌ, beꞌkw kaꞌ wak yetopbaꞌ blaꞌa daꞌo kaꞌ, llexj xhan ganꞌ llbeꞌ xanbaꞌ llaweꞌ.
28 Naꞌll bayechj Jesúsenꞌ lleꞌe leꞌe:
—¡Da xhen gore nxenraꞌlloꞌ, noꞌre! Gakchga kanꞌ lleꞌnroꞌn.
Naꞌll le bayakte xhiꞌnn noꞌrenꞌ.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ beꞌnn zan
29 Bazaꞌa Jesúsenꞌ gannaꞌ, naꞌ byejeꞌ nez danꞌ llde awlloze lloaꞌ nisdaꞌo Galilea naꞌ, naꞌll byepeꞌ to rao yaꞌ jachieꞌ. 30 Naꞌ beꞌnn zan bllin rao yaꞌn ganꞌ lliꞌ Jesúsenꞌ, ncheꞌe akeꞌ no beꞌnn nxhinnje, beꞌnn bi llak saꞌa, beꞌnn lchole ake, naꞌ beꞌnn blloj ake, naꞌ beꞌnn bi zo niaꞌnaꞌa, naꞌ ren beꞌnn llak wde wdere yillweꞌ, naꞌ bniꞌt akeꞌ leakeꞌ xhniaꞌ Jesúsenꞌ, naꞌll bayoneꞌ yeololteꞌ. 31 Naꞌll babane beꞌnn kaꞌ kwis ka breꞌe akreꞌ banné beꞌnn blloj kaꞌ, naꞌ bayak beꞌnn kaꞌ bi zjazó niaꞌnaꞌa, naꞌ badá beꞌnn xhinnj kaꞌ, naꞌ bareꞌe beꞌnn lchol kaꞌ. Naꞌll bzorao lloeꞌxhen akeꞌ Dios ke beꞌnn Israel kaꞌ.
Jesúsenꞌ bwaweꞌ tap mir beꞌnne
(Mr. 8:1‑10)
32 Jesúsenꞌ le goxhteꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Wa llayaꞌchraꞌllaꞌ beꞌnn ki, le ba gok chonn lla llaꞌrén akeꞌ nadaꞌ ganni, naꞌ bibi de da gao akeꞌ. Naꞌ bi lleꞌnraꞌ yesán akeꞌ kaꞌze, le kere ba bdao akeꞌn, nench ke chaz akeꞌ da xchol do tnez.
33 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Ganꞌ zollo ni naken to latj dach, ga bibi dekze chras. ¿Ga llélello da gao yeolol beꞌnn ki?
34 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Balxha yet xtir de keré?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Gallze yet xtir daꞌo de, naꞌ ye to chop belyaꞌ daꞌo. 35 Naꞌll golleꞌ beꞌnn zan kaꞌ kweꞌ akeꞌ rao yonꞌ. 36 Naꞌll beꞌxeꞌ gall yet xtir kaꞌ, naꞌ ren belyaꞌ daꞌo kaꞌ, naꞌll beꞌe yel llioxken ke Dios, naꞌll bxhoxhjeꞌn beꞌe beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌ bdislas akeꞌn rao yeolol beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ. 37 Yeolol akteꞌ bdao berj aktereꞌ. Bayoll naꞌ batop akeꞌ da kaꞌ bagaꞌnne, naꞌ bayaken ye gall llom. 38 Naꞌ beꞌnn kaꞌ bdaonꞌ nak akeꞌ ka do tap mir beꞌnn byio, llakze kere noꞌr kaꞌ ren bidaꞌo kaꞌ. 39 Naꞌ bayoll naꞌ, baseꞌleꞌ beꞌnn zan kaꞌ zjayak akeꞌ, naꞌ le bayoꞌteꞌ to lo barco, naꞌ zayejeꞌ yell kaꞌ ganꞌ nbane Magdala.