16
Bnnab akeꞌ gon Jesúsenꞌ to yel wak da reꞌe akreꞌ
(Mr. 8:11‑13; Lc. 12:54‑56)
Le jabiꞌyte bal beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn saduceo kaꞌ ganꞌ ze Jesúsenꞌ, gokraꞌll akeꞌ kwej akeꞌ Leꞌe diꞌll, nench naꞌ gaꞌt da wakw akeꞌ Leꞌe xhia chole. Naꞌ bnnab akeꞌ goneꞌ to yel wak da reꞌe akreꞌ da zaꞌa yebá. Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Kat llwiare leꞌ yebánꞌ do ba wlleꞌ, naꞌll nere: “Wallaꞌa wxe, le ba llaxhná leꞌ yebánꞌ.” Naꞌ kate llreꞌre llazé bej xhna leꞌ yebánꞌ kat lleniꞌ, naꞌll nere: “Wak yejw zay, le ba ze bej xhna leꞌ yebánꞌ.” Beꞌnn chop rao ake, reꞌ nnézkzere chaꞌ wak yejw zay, naꞌ chaꞌ wak zeꞌye katenꞌ llreꞌre akre nak leꞌ yebánꞌ, naꞌ bi llayakbeꞌre bi zejen da kaꞌ llon Diosenꞌ ka llanꞌ ba zollo nnaꞌ. Reꞌ yoꞌ da xhinnj lo raꞌlldaꞌore, naꞌ ba bsanraꞌllre Diosenꞌ. Naꞌ llnnabre gonaꞌ ye to yel wak da reꞌtere, zan bi gonaꞌ ka danꞌ llnnabrenꞌ, zeraoze ka danꞌ broeꞌ Diosenꞌ reꞌ, ka danꞌ benreneꞌ da Jonás, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ.
Naꞌll bayoll bneꞌe kaꞌ, bazeꞌe ganꞌ ze akeꞌn.
Danꞌ llzejnieꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ naken ka kwa binn
(Mr. 8:14‑21)
Naꞌll ka ballín akeꞌ ye chlaꞌre nisdaꞌo Galileanꞌ, beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, bi jadinraꞌll akeꞌ yeyoꞌx akeꞌ yet xtir da gao akeꞌ. Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Lewiayaꞌnn ke kwa binn ke beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ ke beꞌnn saduceo kaꞌ.
Naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—Danꞌ bibi yet xtir noꞌxllo naꞌn, naꞌllenꞌ neꞌe kaꞌ.
Jesúsenꞌ gokbeꞌreꞌ ka diꞌllenꞌ lloeꞌrén lwellj akeꞌn, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Bixchen llakrizere danꞌ bi noꞌxre yet xtir naꞌ? ¿Bi llonliraꞌllre nadaꞌ napaꞌ yel wak wawaꞌ reꞌ? ¿Bi nna chejnieꞌren? ¿Bi lljadinraꞌllre kanꞌ bwawaꞌ gaꞌy mir beꞌnne kone gaꞌyze yet xtir daꞌo? Naꞌ lekze, ¿bi zaꞌraꞌllre ye bale llomenꞌ bagaꞌnn danꞌ batoprenꞌ? 10 Leskaꞌ ¿bi zaraꞌllre bwawaꞌ ye tap mir beꞌnne, kone gallze yet xtir daꞌo? ¿Zaꞌraꞌllre ye bale llom da goxhj batopre da bagaꞌnne? 11 ¿Bixchen llákere danꞌ bi noꞌxre yet xtir naꞌn, llepaꞌ reꞌ kaꞌ, lewiayaꞌnn kanꞌ nak kwa binn ke beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ ke beꞌnn saduceo kaꞌ?
12 Naꞌll bayakbeꞌe akreꞌ, kere beꞌe diꞌll ke kwa danꞌ llonrén akeꞌ llin danꞌ llaslliꞌo yet xtir naꞌ, beꞌe diꞌllenꞌ kaꞌ, nench ke gakchixe lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌn ka nak danꞌ llroeꞌ llsed beꞌnn fariseo kaꞌ ren beꞌnn saduceo kaꞌ.
Pedronꞌ bneꞌe Jesúsenꞌ nakeꞌ Cristo beꞌnnenꞌ bseꞌl Diosenꞌ llnebieꞌ
(Mr. 8:27‑30; Lc. 9:18‑21)
13 Ka bllin Jesúsenꞌ ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen, ganꞌ nziꞌi Cesarea de Filipo, naꞌll golleꞌ leakeꞌ:
—¿Bixha llasné beꞌnn kaꞌ noxha nadaꞌ?
14 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Bal akeꞌ ne akeꞌ nakoꞌ da Juan beꞌnnenꞌ bchoa nis. Naꞌ ye baleꞌ ne akeꞌ da Elías rweꞌ, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ. Naꞌ ye bal akeꞌ ne akeꞌ da Jeremíasenꞌ, naꞌ ye baleꞌ ne, kon to beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌtenꞌ.
15 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Bixha reꞌ? ¿No nere nakaꞌ?
16 Naꞌll Simón Pedronꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Rweꞌn nakoꞌ Cristo beꞌnnenꞌ brej Diosenꞌ nnebieꞌ, naꞌ nakoꞌ dogarje Xhiꞌnn Dios beꞌnn zo ke chnare.
17 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Simón, xhiꞌnn Jonás, nbaraz koꞌo rweꞌ danꞌ bneꞌo kaꞌ, notno beꞌnnach bzejnieꞌ rweꞌ kanꞌ bneꞌon. Toze Xaꞌ beꞌnnenꞌ llia yebá, Leꞌen bzejnieꞌreꞌ rweꞌ. 18 Naꞌ nadaꞌ niaꞌ, rweꞌn reꞌo Pedro, naꞌ raꞌo naꞌ, lleꞌnen nen to yej war. Ka to beꞌnn llon yoꞌ llbieꞌ da nak yej war, nench gonreneꞌn llin kat kwekeꞌ ran yoꞌ keꞌen, kaꞌkzenꞌ llbejaꞌ rweꞌ gonoꞌ xchinaꞌ, gakoꞌ beꞌnn lliarao lljatopoꞌ beꞌnn gon akeꞌ nadaꞌ txhen. Ni ke bi deze gon yel wak ke yel gotenꞌ, nench gonen leakeꞌ gan. 19 Naꞌ gonaꞌ rallnaꞌo yel llnebiaꞌ danꞌ zaꞌa yebá. Yeololte da wchejoꞌ rao yellrionꞌ, llejten yebá, naꞌ yeololte da yeselloꞌ rao yellrionꞌ, wayellten yebá.
20 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ nono ye akeꞌ chaꞌ Leꞌen nakeꞌ Cristonꞌ.
Jesúsenꞌ bzorao llyixjweꞌreꞌ gateꞌ
(Mr. 8:31‑9:1; Lc. 9:22‑27)
21 Kanaꞌ bzorao Jesúsenꞌ bzejnieꞌreꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, llayaꞌl chejeꞌ Jerusalén naꞌ. Naꞌ neꞌe beꞌnn gor brao kaꞌ, naꞌ bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ wsaꞌkziꞌ akeꞌ Leꞌe, naꞌ yesoꞌte Leꞌe, naꞌ yeyónn lla naꞌ, yebaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. 22 Naꞌll bcheꞌe Pedronꞌ Leꞌe ga yobre to wraze, naꞌll bzorao lloeꞌreneꞌ Leꞌe diꞌll, bdileꞌ Leꞌe, lleꞌe Leꞌe:
—Xanaꞌ, Dios gakreneꞌ rweꞌ bi gak koꞌo ka diꞌllenꞌ lloeꞌo ganni.
23 Naꞌ Jesúsenꞌ bayechjeꞌ bwieꞌ Pedronꞌ, naꞌll lleꞌe leꞌe:
—¡Kwas kaꞌle, daxiꞌo! Llkoꞌyelroꞌ nadaꞌ nench bi gonaꞌ kanꞌ nllia Diosenꞌ biaꞌa gonaꞌn, kere xhbab ke Diosenꞌ nsaꞌo, xhbab ke beꞌnnachenꞌ nsaꞌo.
24 Naꞌll lle Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Noteze beꞌnn chaꞌ lleꞌnreꞌ gakeꞌ nadaꞌ txhen, llayaꞌl wsanraꞌll kwineꞌ, naꞌ goneꞌ ka to beꞌnn noaꞌ cruz keꞌe, naꞌ nnaweꞌ nadaꞌ. 25 Noteze beꞌnn lleꞌnreꞌ yesrá yel nban ke kwineꞌ yellrio ni, wniteꞌn, naꞌ noteze wnit yel nban keꞌen ni kiaꞌ nadaꞌ, leꞌen gaꞌt yel nban zejlikane keꞌe. 26 ¿Bixha zaꞌken naꞌ, chaꞌ to beꞌnne goneꞌ gan doxhente da de rao yellrio, naꞌ kweyieꞌ, bi gaꞌt yel nban zejlikane keꞌe? ¿Bi kone gaꞌweꞌ yel nban naꞌ? 27 Nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach kat yedaꞌ da yobre yellrio ni nsaꞌa yel zaꞌk xhen ke Xaꞌ Diosenꞌ, naꞌ wchiaꞌ angl kiaꞌ kaꞌ, kanaꞌ gonaꞌ ke toto beꞌnnach so akeꞌ nbaraz o chaꞌ wsaꞌkziꞌ akeꞌ, kon da ben totoeꞌ. 28 Da li niaꞌ reꞌ, balre llaꞌre ganni bi nna gatre, kat llin lla reꞌre nadaꞌ yedrenaꞌ yel llnebiaꞌ kiaꞌn, nadaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach.