17
Jesúsenꞌ gokeꞌ ka to beniꞌ
(Mr. 9:2‑13; Lc. 9:28‑36)
Bde gok xop lla bcheꞌe Jesúsenꞌ Pedronꞌ ren Jacobo, naꞌ ren Juan, biꞌch Jacobo naꞌ, naꞌ zre akzeꞌ jakeꞌ to rao yaꞌ sibe. Naꞌ llwia akteꞌ kat bllaꞌa yichjrao Jesúsenꞌ, gok llaktit kwis lloaꞌraweꞌn kanꞌ nak will naꞌ, naꞌ xharaꞌneꞌn goken llich kwis, goken ka beniꞌ. Rawe naꞌ breꞌe akreꞌ da Moisés ren da Elías lloeꞌrén akeꞌ Jesúsenꞌ diꞌlle. Naꞌll lle Pedronꞌ Jesúsenꞌ:
—Xantoꞌ, le wen zollo ganni. Chaꞌ lleꞌnroꞌ, naꞌ gontoꞌ chonn yoꞌ, to koꞌo, naꞌ to ke Moisés, naꞌ ye to ke Elías naꞌ.
Nna lloeꞌte Pedronꞌ diꞌll kaꞌ, kat byechjze to bej llaktit leakeꞌ, naꞌ lo bej naꞌ ben akreꞌ bne Diosenꞌ: “Beꞌnn ninꞌ nak xhiꞌnnaꞌ nllieꞌraꞌ llayazraꞌllaꞌ, llaweraꞌ kwis keꞌe. Ke Leꞌen wzenayre.”
Ka bene beꞌnn kaꞌ ncheꞌe Jesúsenꞌ kaꞌ, to blleb akzeꞌ, naꞌ byal akeꞌ slloaꞌre rao yonꞌ. Naꞌll jabiꞌy Jesúsenꞌ jaxoa neꞌen yichj akeꞌ, naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Lewayas. Bi llebre.
Naꞌ ka balis yichj akeꞌn, nollno llraꞌ ye toze Jesúsenꞌ zeꞌe.
Bayoll naꞌ, ka llayetj akeꞌ leꞌ yaꞌ naꞌ, lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Ka nak danꞌ breꞌre ni, bi weꞌre diꞌll kaꞌ. Kat nadaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach yebanaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, kanaꞌll wak weꞌre diꞌll kaꞌ.
10 Naꞌll beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Bixchen beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, lle akeꞌ netoꞌ zgaꞌtek da Elías beꞌnn bzo kanaꞌn llayaꞌl yedeꞌ da yobre?
11 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Da likzenꞌ zgaꞌtek da Elías naꞌn yedeꞌ, naꞌll yeyonchaꞌweꞌ yeololte. 12 Zan ni llepaꞌ reꞌ, ba bedkze Elíasenꞌ, naꞌ nono bayombiaꞌ chaꞌ leꞌen, naꞌ ben akreꞌ leꞌe ka lleꞌn akreꞌ; naꞌ kaꞌkzenꞌ wsaꞌkziꞌ akeꞌ nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach.
13 Naꞌll gokbeꞌe beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, lloeꞌ diꞌll ke da Juan beꞌnnenꞌ bchoa beꞌnne nis.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ to bidaꞌo llen xhgot
(Mr. 9:14‑29; Lc. 9:37‑43)
14 Naꞌ ka bllin akeꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn zan kwis, to beꞌnn jatileꞌ Jesúsenꞌ, jacheꞌk xhibeꞌ raweꞌn, naꞌ lleꞌe Leꞌe:
15 —Xantoꞌ, bayaꞌchraꞌllchga xhiꞌnnaꞌ ni, le llazbeꞌ xhgot, naꞌ llallayraobeꞌ, naꞌ da zan ras ba byalbeꞌ do lo yiꞌ leskaꞌ lo nis. 16 Naꞌ ba badwaꞌbeꞌ rao beꞌnn koꞌo kaꞌ non rweꞌ txhen naꞌ, naꞌ bi gok akeꞌ yeyón akebeꞌ.
17 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¡Reꞌ, beꞌnn bi llonliraꞌlle, naꞌ llonre ka nen keré! ¿Ye art serenaꞌ reꞌ? Lla ledá waꞌa bidaꞌon ni.
18 Naꞌll Jesúsenꞌ bdileꞌ daxiꞌon, naꞌ ballojen lo yichjraꞌlldaꞌo bidaꞌon. Naꞌll le bayaktebeꞌ.
19 Bayoll gok kaꞌ, naꞌll jak beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ awllo, goll akeꞌ Leꞌe:
—¿Bixchen bi goktoꞌ yebejtoꞌ daxiꞌon?
20 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Bi gokre yebejren le bi byejleꞌre ke Diosenꞌ wak goneꞌ yellojen. Da li niaꞌ reꞌ, chenak danꞌ llejleꞌrenꞌ naken ka to nak nbaz ke mostaz, naꞌ yere yaꞌ ni: “Bakwas ganni, naꞌ jazó gannaꞌte”, naꞌll gakte kanꞌ nerenꞌ. Gaga de da bi gak gonre kon chaꞌ llejleꞌre ke Diosenꞌ. 21 Nench saꞌke yebejre daxiꞌo kaꞌ, ka da kaꞌ babejaꞌ yichjraꞌlldaꞌo bidaꞌon, llayaꞌl gonre was, naꞌ yelwilltezre Diosenꞌ.
Jesúsenꞌ bdixjweꞌreꞌ da yobre gateꞌ
(Mr. 9:30‑32; Lc. 9:43‑45)
22 Naꞌll ka zayej Jesúsenꞌ Galilea naꞌ, ren beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, golleꞌ leakeꞌ:
—Nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, dekz de gakaꞌ rallnaꞌa beꞌnne kaꞌ llwie nadaꞌ, 23 got akeꞌ nadaꞌ, naꞌ yeyoll got akeꞌ nadaꞌ naꞌ yeyónn lla yebanaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ.
Naꞌ gokyaꞌche beꞌnn keꞌe kaꞌ, ka ben akreꞌ xtiꞌlleꞌn.
Llayaꞌl chixhj akeꞌ ke yodaꞌo braonꞌ
24 Ka ballín akeꞌ Capernaum naꞌ, jak beꞌnn kaꞌ llchixhj ke gaxt ke yodaꞌo braonꞌ rao Pedronꞌ, naꞌ goll akeꞌ leꞌe:
—¿Bi yixhj maestro kerénꞌ da llayaꞌl chixhjeꞌ ke yodaꞌo brao ni?
25 Naꞌll lle Pedronꞌ leakeꞌ:
—Llyixhjkzeꞌn.
Naꞌll Pedronꞌ kanꞌ byoeꞌ lo yoꞌn, le gollte Jesúsenꞌ leꞌe:
—¿Akre llakroꞌ Simón? Ka nak beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ zjallaꞌa yellrio ni, ¿noxhanꞌ llakroꞌ llchixhj akeꞌ? ¿Beꞌnn wrall ke akeꞌn o chaꞌ beꞌnn ziꞌtenꞌ?
26 Naꞌll lle Pedronꞌ Leꞌe:
—Beꞌnn ziꞌtenꞌ llchixhj akeꞌ.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Naꞌ lliꞌo naktello beꞌnn wrall ke akeꞌ bi llayaꞌl chixhjllo ke yodaꞌon. 27 Zan nench nono bi nne kello, byej lloaꞌ nisdaꞌon, naꞌ bzaꞌl yixj koꞌon, naꞌ bel nellenꞌ senoꞌ naꞌ, lo lloaꞌbaꞌ naꞌ llelroꞌ to mell. Naꞌ yeyoꞌxoꞌn, naꞌ lljatixhjoꞌ ke lloptello.