18
Gokyoll beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen nore nakll beꞌnn brao
(Mr. 9:33‑37; Lc. 9:46‑48)
Naꞌll jak beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen jabiꞌy akeꞌ kwiteꞌn, lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Nore netoꞌ gaklltoꞌ beꞌnn brao kat gon Dios beꞌnnenꞌ llia yebánꞌ nnebiaꞌo?
Naꞌll goxh Jesúsenꞌ to bidaꞌo, naꞌ bzeꞌebeꞌ kllol akeꞌn. Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Da li niaꞌ reꞌ, notezre chaꞌ bi wchaꞌa yichjraꞌlldaꞌore, naꞌ wayakre ka to bidaꞌo, kbat gakre Diosenꞌ txhen beꞌnnenꞌ llnebiaꞌn. Noteze beꞌnne chaꞌ yeyakeꞌ ka bidaꞌo ni, naꞌ waxhexjraꞌlleꞌ rao Diosenꞌ, naꞌllenꞌ gakeꞌ beꞌnn brao ke Diosenꞌ beꞌnnenꞌ llnebiaꞌ. Naꞌ noteze beꞌnne gonreꞌ bidaꞌo ak wen ka bidaꞌo ni, danꞌ llonliraꞌllbeꞌ nadaꞌ, nadkzaꞌn llonreꞌ wen.
Llayaꞌl wiallo ke wlliꞌyllo beꞌnne goneꞌ da xhinnje
(Mr. 9:42‑48; Lc. 17:1‑2)
’Noteze beꞌnne goneꞌ bix to bidaꞌo ki nxenraꞌll nadaꞌ gonbeꞌ da xhinnj, nakteren wen naꞌ, wchej akeꞌ yeneꞌ to yej yiche, naꞌ wzaꞌl akeꞌ leꞌe lo nisdaꞌo, kerke da goneꞌ nench gon to bidaꞌo ki da xhinnj. Nyaꞌchraz naken ke beꞌnnach danꞌ de da zan yellrio ni, da llkoꞌyelen beꞌnnachenꞌ gon akeꞌ da xhinnj, zan nyaꞌchraz ke beꞌnn llkoꞌyeleꞌ beꞌnne nench goneꞌ da xhinnje.
’Ke len naꞌ, chaꞌ niaꞌnaꞌrenꞌ llxhoben reꞌ, gonre da xhinnj, wenre chenak wchoyren, kerke da gonre da xhinnjenꞌ. Wenre yellinre ganꞌ de yel nban naꞌ, yallje chlaꞌ taꞌkre, naꞌ nlloy chlaꞌ niaꞌre, kerke da yeyejre lo yiꞌ gabilenꞌ nyaꞌtezre. Naꞌ chaꞌ yejraorenꞌ llxhoben reꞌ, gonre da xhinnj, wenre chenak kwejre raorenꞌ kerke da gonre da xhinnjenꞌ. Wenre yellinre ganꞌ de yel nban naꞌ, yallje chlaꞌ yejraorenꞌ, kerke yeyejre lo yiꞌ gabilenꞌ zo chop laꞌte yejraorenꞌ.
Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ ka gok ke xhiꞌr daꞌo ba gokllejlaꞌlle
(Lc. 15:3‑7)
10 ’Lewiachga bi gónere bidaꞌo ki nxenraꞌll nadaꞌ kaze. Ni niaꞌ reꞌ, angl kaꞌ llap aksebeꞌ, naꞌ niꞌt akseꞌ llwia akeꞌ rao Xaꞌ Diosenꞌ llia yebánꞌ. 11 Le nadaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, zaꞌa nench wasraꞌa beꞌnn kaꞌ ba nbeyiꞌ.
12 ’¿Akxha gákere? Chaꞌ zo to beꞌnn nape to gayoa (100) xhiꞌr daꞌo, naꞌ chaꞌ nnit tobaꞌ, ¿bi wkwaꞌnneꞌ ba tapralj twalj kaꞌ (99), naꞌ lljadirjeꞌ badaꞌon bnit do radj yaꞌn? 13 Da li niaꞌ re, kat yellélerebaꞌn, yewereꞌ kwis ba ballelebaꞌ, kerke ba tapralj twalj kaꞌ, nna niꞌt naꞌ. 14 Kaꞌkzenꞌ naken ke bidaꞌo ki. Xallo Dios beꞌnnenꞌ llia yebá naꞌ, bi lleꞌnreꞌ kweyiꞌ ni tobeꞌ.
Akre llayaꞌl gonllo yeziꞌxhenllo ke beꞌnn biꞌchllo
(Lc. 17:3)
15 ’Chaꞌ to beꞌnn lwelljre goneꞌ to da xhinnj keré, lechej lelljeꞌreneꞌ diꞌll llopzre. Naꞌ chaꞌ wayakbeꞌreꞌ da xhinnjenꞌ beneꞌ, naꞌ wzenayeꞌ keré, ba bayonoꞌ beꞌnn biꞌchoꞌn gan naꞌ, chet kaꞌ. 16 Naꞌ chaꞌ bi llejleꞌ diꞌllenꞌ lljeꞌrenreꞌn, wenre lewcheꞌe ye to chop beꞌnn lwelljre nench naꞌ reꞌe akreꞌ ba goꞌtyoere beꞌnnenꞌ yechaꞌa yel kanꞌ llon keꞌen. 17 Naꞌ chaꞌ bi wzenaykzeꞌ keré, naꞌ leweꞌe diꞌll kanꞌ lloneꞌn rao yeololre kanꞌ nakre lldop ll-llayre lloeꞌraore Diosenꞌ. Naꞌ chaꞌ bi wzenaykzeꞌ ke yeololre, bill gonreꞌ txhen. Wenre legoneꞌ ka to beꞌnn bi nxenraꞌll Dios, ka no beꞌnn wachixhje beꞌnn llon da xhinnj.
18 ’Da li niaꞌ reꞌ, yeololte da wchejre rao yellrio, wllejten yebá, naꞌ yeololte da yesellre rao yellrionꞌ, wayellten yebá.
19 ’Naꞌ da yobre niaꞌ reꞌ, chaꞌ ntil chopre rao yellrio ni, naꞌ gonre toze diꞌll bi danꞌ nnábere Diosenꞌ, Xaꞌ Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ gonnkzeꞌ danꞌ nnáberenꞌ. 20 Le ganꞌ nllay chop chonnre llonre nadaꞌ xhen, gannaꞌ zorenkzaꞌ reꞌ txhen.
21 Naꞌll jabiꞌy Pedronꞌ lleꞌe Jesúsenꞌ:
—Xantoꞌ, bixha chaꞌ to beꞌnn lwelljaꞌ bi da goneꞌ kiaꞌ da wlleyiꞌ nadaꞌ, ¿bale ras llayaꞌl yeziꞌxhenaꞌ keꞌe? ¿Zerao gall ras?
22 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Kere niaꞌ zerao gall ras yeziꞌxhen ke lwelljrenꞌ, ni niaꞌ reꞌ wyon chi (70) ras de gall ras wejenꞌ, yeziꞌxhenreꞌ.
Jesúsenꞌ beꞌe diꞌll ke to beꞌnn bi bxhiꞌxheneꞌ da llbaꞌy beꞌnn lwelljeꞌ keꞌe
23 ’Yel llnebiaꞌ ke Dios beꞌnnenꞌ llia yebánꞌ zaꞌkreben ka ben to beꞌnn wnebiaꞌ, naꞌ llbaꞌy beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ xhmelleꞌ, naꞌ gokraꞌlleꞌ weꞌreneꞌ leakeꞌ diꞌll arkenꞌ llbaꞌy akeꞌ keꞌe. 24 Ka bzorao llwieꞌ arkenꞌ llbaꞌy totoeꞌ, naꞌ bllin beꞌnn nell beꞌnnenꞌ nak beꞌnn wen llin keꞌen llbaꞌyeꞌ chi mir mell danꞌ nziꞌi talento, naꞌ naken mell xhen kwis. 25 Naꞌ beꞌnn naꞌ bibi xhmelleꞌ de da yeyixhjeꞌn. Naꞌll beꞌnn wnebiaꞌn golleꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ lljeꞌt akeꞌ leꞌe ren xhoꞌreꞌ naꞌ, naꞌ ren xhiꞌnneꞌ kaꞌ, naꞌ ren yeolol da zjadé ke akeꞌ nench yeyaxhj danꞌ llbaꞌy akeꞌn. 26 Naꞌll bcheꞌk xhib beꞌnn wen llin keꞌen raweꞌ, goꞌtyoereꞌ leꞌe lleꞌe leꞌe: “Xanaꞌ, bdapchga yel llxhenraꞌll kiaꞌ, wayonnkzaꞌ doxhente danꞌ llbaꞌyaꞌ koꞌon.” 27 Naꞌll bayaꞌchraꞌll beꞌnn wnebiaꞌn leꞌe, baziꞌxheneꞌ danꞌ llbaꞌyeꞌ keꞌen, naꞌll bsaneꞌ leꞌe. 28 Bixha ka ballojeꞌ rill xaneꞌ naꞌ, le balláytereꞌ ye to beꞌnn lwelljeꞌ, beꞌnn llbaꞌy keꞌe raꞌte. Naꞌll le beꞌxteꞌ leꞌe, beꞌxeꞌ yeneꞌ, lleꞌe leꞌe: “Bayónn danꞌ llbaꞌyoꞌ kiaꞌn nnaꞌsteke.” 29 Naꞌll beꞌnn lwelljeꞌn leskaꞌ le bcheꞌkte xhibeꞌ raweꞌ, lleꞌe leꞌe: “Bdapchga yel llxhenraꞌll kiaꞌ, wayonnkzaꞌ doxhen danꞌ llbaꞌyaꞌ koꞌon.” 30 Bixha leꞌen bi bxhiꞌxheneꞌ ke beꞌnn lwelljeꞌn, le gollteꞌ beꞌnn kaꞌ goꞌx akeꞌ leꞌe koꞌ akeꞌ leꞌe rill ya, naꞌ golleꞌ beꞌnn kaꞌ bi yebej akeꞌ leꞌe chaꞌ bi nna yeyixhjeꞌ keꞌen danꞌ llbaꞌyeꞌn. 31 Naꞌll beꞌnn wen llin kaꞌ yelaꞌ, ka breꞌe akreꞌ kanꞌ benreꞌ beꞌnnenꞌ, naꞌ gok akreꞌ kwis. Naꞌll byej akeꞌ rao xan akeꞌn, jell akeꞌ leꞌe kanꞌ benreꞌ beꞌnn lwelljeꞌn. 32 Naꞌll goxh beꞌnn wnebiaꞌn leꞌe da yobre, naꞌll lleꞌe leꞌe: “¡Beꞌnn wen da xhinnj kwis nakkazoꞌ! Nadaꞌ baziꞌxhenaꞌ koꞌo doxhente danꞌ llbaꞌyoꞌ kiaꞌn, le goꞌtyoeroꞌ nadaꞌ yeziꞌxhenaꞌn koꞌon. 33 ¿Bixchen bi bayaꞌchraꞌlloꞌ beꞌnn lwelljoꞌn llbaꞌy koꞌon kanꞌ benaꞌ nadaꞌ bayaꞌchraꞌllaꞌ rweꞌ?” 34 Naꞌll gokllaꞌa beꞌnn wnebiaꞌn kwis, naꞌll golleꞌ beꞌnn kaꞌ broꞌ akeꞌ leꞌe lo rill ya ga yellayraweꞌ, naꞌ bi yellojkzeꞌ chaꞌ bi nna wayixhjeꞌ doxhen danꞌ llbaꞌyeꞌn.
35 Naꞌll goll Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Kanꞌ gon Xaꞌ beꞌnnenꞌ llia yebánꞌ keré, chaꞌ bi llaziꞌxhenre ke lwelljre do yichj do raꞌllre biteze da gon akreꞌ reꞌ.