19
Jesúsenꞌ broeꞌreꞌ bi naken wen wsan xhoꞌr xhyio beꞌnne
(Mr. 10:1‑12; Lc. 16:18)
Bayoll bne Jesúsenꞌ yeolol da ki, naꞌll bazeꞌe ganꞌ nbane Galileanꞌ, naꞌ balaꞌyeꞌ ye chlaꞌre yeo Jordán naꞌ, byejeꞌ ganꞌ nbane Judea. Naꞌll beꞌnn zan zanao Leꞌe, naꞌ bayoneꞌ beꞌnn weꞌe ak.
Naꞌll bale beꞌnn fariseo kaꞌ jakeꞌ ganꞌ zoeꞌ naꞌ, gokraꞌll akeꞌ kwej akeꞌ Leꞌe diꞌll nench naꞌ gaꞌt da wakw akeꞌ Leꞌe xhia chole, naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Wak yeraꞌa to beꞌnn ren noꞌr keꞌen, beꞌnn nchaynaꞌreneꞌ, chaꞌ bi llazraꞌlleꞌ kanꞌ llon noꞌr keꞌen?
Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Bi nna wrabre kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ? Llian kanꞌ bxhe yellrionꞌ, naꞌ ben Diosenꞌ beꞌnn nelle to beꞌnn byio naꞌ ye to noꞌre. Naꞌll bneꞌe: “Beꞌnn byio naꞌ, wsanraꞌll xaxhneꞌe nench soreneꞌ noꞌr keꞌe naꞌ, naꞌ llop akeꞌ gak akeꞌ ka toze beꞌnne.” Naꞌ kaꞌ bill nak akeꞌ chopeꞌ, ba nak akeꞌ toz beꞌnne. Ke len naꞌ beꞌnn ba bkoꞌd Dios bi gak yelaꞌa beꞌnnach leakeꞌ.
Naꞌll goll akeꞌ Leꞌe:
—Chaꞌ kaꞌ naken chaꞌ, ¿bixchen bne da Moisésenꞌ, kat to beꞌnne yeraꞌrén noꞌr keꞌen, llayaꞌl chas to yich da weꞌe noꞌr keꞌen nench weꞌn diꞌll ba baraꞌa akeꞌn?
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Benn da Moisésenꞌ latj yeraꞌrén noꞌr kerénꞌ, le llwieꞌ yel kanꞌ nak yichjraꞌlldaꞌo war keré naꞌn, naꞌllenꞌ bneꞌe kaꞌ. Le kanꞌ ben Diosenꞌ beꞌnn nell kaꞌ, bi nnello gokraꞌlleꞌ yeraꞌa akeꞌ. Naꞌ nadaꞌ llepaꞌ reꞌ, noteze beꞌnn llaraꞌreneꞌ noꞌr keꞌen, naꞌ chaꞌ bibi doꞌl de ke noꞌrenꞌ dareneꞌ beꞌnn yobre, naꞌ llchaynaꞌreneꞌ ye to noꞌr yobre, rebze lloneꞌ ka beꞌnn llzoa xto. Naꞌ noteze beꞌnn byio yechaynaꞌreneꞌ noꞌre beꞌnn bsanraꞌll beꞌnn keꞌen, rebze da xhinnjenꞌ llonkzeꞌ ka danꞌ llonkze beꞌnnenꞌ darén xhoꞌr beꞌnne.
10 Naꞌll beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen lle akeꞌ Leꞌe:
—Chaꞌ kaꞌ naken ke beꞌnn byio ren noꞌr keꞌen, wenkre chenak bi wchaynaꞌa akseꞌ.
11 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Kere yeolol beꞌnne chejnieꞌ da ni, toze beꞌnn kaꞌ ba bzejnieꞌ Diosenꞌ bi zejen naꞌ. 12 Zjaniꞌt beꞌnn kaꞌ, ka llarj akteꞌ bi lleꞌn akreꞌ wchaynaꞌa akeꞌ. Naꞌ niꞌt ye bal beꞌnn llagaꞌnn kaꞌze, ni ke beꞌnn yobre. Leskaꞌ niꞌt ye bal beꞌnn bi llchaynaꞌa akeꞌ, lleꞌn akreꞌ gon akeꞌ xchin Diosenꞌ beꞌnnenꞌ zo yebá llnebieꞌ. Lewzenay ka danꞌ ba bniaꞌn chaꞌ Diosenꞌ ba beneꞌ chejnieꞌre.
Jesúsenꞌ benlaꞌyeꞌ bidaꞌo ak
(Mr. 10:13‑16; Lc. 18:15‑17)
13 Naꞌll jwaꞌa akeꞌ bidaꞌo ak rao Jesúsenꞌ nench wxoa neꞌen yichj akbeꞌ, naꞌ nnabeꞌ rao Dios gakreneꞌ leakbeꞌ. Bixha beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, bdil akeꞌ beꞌnn kaꞌ ncheꞌe bidaꞌo kaꞌ. 14 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Leweꞌe latj yed bidaꞌo kaꞌ rawaꞌ ni, bi wllonre, le beꞌnn kaꞌ nak ka bidaꞌo kinꞌ, leakeꞌn nak Diosenꞌ txhen beꞌnnenꞌ llnebiaꞌ.
15 Naꞌll bayoll bxoa neꞌen yichj bidaꞌo kaꞌ, benlaꞌye leakbeꞌ, naꞌll bazeꞌe.
Beꞌnn weꞌo nak beꞌnn wniaꞌ
(Mr. 10:17‑31; Lc. 18:18‑30)
16 Naꞌ bllin to beꞌnn weꞌo ganꞌ zo Jesúsenꞌ, naꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Maestro, rweꞌ nakoꞌ beꞌnn wen, ¿Bi da wen llayaꞌl gonaꞌ nench gaꞌt yel nban zejlikane kiaꞌ?
17 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—¿Bixchen lleꞌo nadaꞌ beꞌnn wen? Toze beꞌnn wen naꞌ zo, Leꞌen nak Dios. Chaꞌ lleꞌnroꞌ gaꞌt yel nban zejlikane koꞌo, llayaꞌl gonoꞌ kanꞌ ne Diosenꞌ.
18 Naꞌll bneꞌe:
—¿Bixha da kaꞌ?
Naꞌ Jesúsenꞌ golleꞌ leꞌe:
—Bi gotoꞌ beꞌnne, bi tarenoꞌ xhoꞌr beꞌnne, naꞌ bi kwanoꞌ, bi chirjoꞌ diꞌll wenraꞌll ke lwelljoꞌ. 19 Bdap baraꞌnn xaxhnaꞌo, naꞌ bllieꞌ beꞌnn lwelljoꞌ kanꞌ nllieꞌre kwinoꞌ.
20 Naꞌll lle beꞌnn weꞌon Jesúsenꞌ:
—Yeololte da ki ba benaꞌ, ka nna nakaꞌ bidaꞌote. ¿Bixha nna yallj gonaꞌ nnaꞌ?
21 Naꞌll goll Jesúsenꞌ leꞌe:
—Chaꞌ lleꞌnroꞌ gakoꞌ kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ, jayeꞌt yeolol da de koꞌo, naꞌ mell danꞌ goꞌtoꞌn naꞌ, beꞌen beꞌnn yaꞌch, naꞌll gaꞌt yel wniaꞌ koꞌo yebá, naꞌtell yedoꞌ nnaoꞌ nadaꞌ.
22 Naꞌ ka bene beꞌnn wniaꞌn kanꞌ goll Jesúsenꞌ leꞌen, gokreꞌ kwis, zayejeꞌ le yel wniaꞌ xhen naꞌ napeꞌ.
23 Naꞌll lle Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Da li llepaꞌ reꞌ, bniꞌ kwis naken ke to beꞌnn wniaꞌ, weꞌe latj nnebiaꞌ Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌweꞌ. 24 Ni yepaꞌ reꞌ da yobre, sétere te to bayiꞌxe banꞌ nziꞌi camello lo nay yeꞌchich, kerke to beꞌnn wniaꞌ weꞌe latj nnebiaꞌ Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌweꞌn.
25 Naꞌll beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, llabán akreꞌ kanꞌ bneꞌen, naꞌ lle akeꞌ Leꞌe:
—¿Noxha yerakzenꞌ chaꞌ?
26 Jesúsenꞌ bwieꞌ leakeꞌ, naꞌll golleꞌ leakeꞌ:
—Beꞌnnachenꞌ bi gak goneꞌn, zan Dios naꞌ wak goneꞌ yeololte.
27 Naꞌll lle Pedronꞌ Leꞌe:
—Netoꞌ ba bsanraꞌlltoꞌ yeolol da de ketoꞌ nench naotoꞌ rweꞌ. ¿Bixha da wen gaꞌt ketoꞌ nnaꞌ chaꞌ?
28 Naꞌll goll Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Da li niaꞌ reꞌ, nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, kat yekob Diosenꞌ yellrio ni, naꞌ nadaꞌ kwiaꞌ nnebiaꞌ kanꞌ llnebiaꞌ Dios beꞌnnenꞌ llia yebánꞌ. Naꞌ reꞌ chllinn naꞌ, kweꞌre kwitaꞌn nnebiaꞌre, naꞌ gonre yel koxchis ke chllinn kwen beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn Israel. 29 Naꞌ noteze beꞌnne ba bsanraꞌll rilleꞌ, biꞌcheꞌ, zaneꞌ, xaxhneꞌe, xhoꞌreꞌ, xhiꞌnneꞌ, naꞌ yellrio keꞌe danꞌ llzenayeꞌ kiaꞌn, Diosenꞌ wayoeꞌ leꞌe ka do to gayoa (100) ras, ka yeolol da kaꞌ bsanraꞌlleꞌ naꞌ. Naꞌ leskaꞌ gaꞌt yel nban zejlikane keꞌe. 30 Naꞌ beꞌnn zan, nak akeꞌ ka beꞌnn lliarao nnaꞌ, wllin lla kat yeyak akeꞌ ka beꞌnn zaꞌa xhante, naꞌ beꞌnn kaꞌ nak akeꞌ ka beꞌnn zaꞌa xhante nnaꞌ, leakeꞌn yeyak akeꞌ ka beꞌnn lliarao.