20
Jesúsenꞌ beꞌe diꞌll ke beꞌnn wen llin ak
Jesúsenꞌ bneꞌe:
—Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ llia yebánꞌ llsaꞌkrebraꞌn ka ke to beꞌnn napeꞌ to yellrio ga nazeꞌ lba uvas. Naꞌ bzeꞌe rillenꞌ to tzir daꞌo byejeꞌ jatirjeꞌ beꞌnn wen llin gon akeꞌ llin rao yellrio keꞌen lla naꞌ. Naꞌ bgaꞌnnreneꞌ diꞌll beꞌnn wen llin kaꞌ, to denario chixhjeꞌ totoeꞌ, kon ka llak tlla llin. Naꞌll bseꞌleꞌ leakeꞌ ganꞌ de llin naꞌ. Naꞌ ka do lladá ga, byejeꞌ ganꞌ llak yaꞌan, naꞌ breꞌreꞌ nna llaꞌll beꞌnn bi de xchin. Naꞌ lleꞌe leakeꞌ: “Lechejrén ganꞌ nazaꞌ lba uvas kiaꞌn, lelljén llin, naꞌ wyixhjkzaꞌ reꞌ ka llayaꞌle.” Naꞌll jak beꞌnn kaꞌ. Da yobre byejeꞌ ka do wawill, naꞌ ka do lladá chonne. Breꞌreꞌ nna llaꞌll beꞌnne bibi llin de ke akeꞌ, naꞌll bseꞌleꞌ leakeꞌ nench lljen akeꞌ llin ganꞌ nazeꞌ lba uvas keꞌen. Naꞌ ka do lladá gaꞌy tlleꞌlre byejeꞌ da yobre, naꞌ breꞌllreꞌ nna niꞌtll beꞌnne bibi llin llon akeꞌ. Naꞌll lleꞌe leakeꞌ: “¿Bixchen bi byejre llin?” Naꞌll lle akeꞌ leꞌe: “Notno bne netoꞌ lljentoꞌ llin.” Naꞌll lleꞌe leakeꞌ: “Lechejrén chaꞌ, lelljén llin ganꞌ nazaꞌ lba uvas kiaꞌn. Naꞌ chixhjkzaꞌ reꞌ ka llayaꞌlkze.” Naꞌll jak beꞌnn kaꞌ. Naꞌ ka gol naꞌ, xan lba uvas naꞌ, lleꞌe beꞌnn wen llin brao keꞌen: “Bayaxh beꞌnn wen llin kaꞌ nench chixhj akoeꞌ, beꞌnn kaꞌ braꞌ kanꞌ ba llayoll llin naꞌ, soraoꞌ chixhjoꞌ, naꞌtellre chixhjoꞌ beꞌnn kaꞌ braꞌ da nelle.” Naꞌll bzorao beꞌnn wen llin braonꞌ yixhjeꞌ zgaꞌtek beꞌnn kaꞌ bllin lladá gaꞌye ba wlleꞌn, bdixhjeꞌ leakeꞌ twej denario totoeꞌ. 10 Naꞌ ka bzorao bdixhjeꞌ beꞌnn kaꞌ bzorao tzir naꞌ, naꞌ llak akreꞌ chaꞌ chixhjlleꞌ leakeꞌ da xhenllenꞌ. Naꞌ tozkze ka bdixhjeꞌ yeolol akteꞌ. 11 Naꞌ ka bayoll bxhiꞌi raxhj beꞌnn kaꞌ, bzorao tzir naꞌ, gokllaꞌa akeꞌ, bi byazraꞌll akeꞌ kanꞌ ben xan llin naꞌ, naꞌ bchachrén akeꞌ leꞌe. 12 Ne akeꞌ: “Do lla bllayrao netoꞌ rao zeꞌyenꞌ bentoꞌ llin koꞌon, naꞌ rebze ka bdixhjoꞌ netoꞌ ren beꞌnn kaꞌ ben llin to hor wejze.” 13 Naꞌ xan llin naꞌ golleꞌ toeꞌ: “Beꞌnn nllieꞌraꞌ, bitbi da xhinnj llonaꞌ keré. ¿Kere bnetello to denario chixhjaꞌ reꞌ? 14 Ba bxhiꞌi raxhjoꞌ, wak wayejoꞌ, lleꞌnraꞌ waꞌa beꞌnn ki kon kanꞌ ba bennaꞌ rweꞌ, laꞌkze braꞌ akeꞌ ba wlleꞌ. 15 Nadaꞌ gonaꞌ kon ka lleꞌnraꞌ ren da de kiaꞌ. ¿Chaꞌ llakxheꞌroꞌ danꞌ nakaꞌ beꞌnn wen naꞌ?”
16 Kanꞌ naken naꞌ, beꞌnn zan nak akeꞌ ka beꞌnn lliarao, naꞌ wllin lla kat yeyak akeꞌ ka beꞌnn zaꞌa xhante, naꞌ beꞌnn kaꞌ nak akeꞌ ka beꞌnn zaꞌa xhante nnaꞌ, leakeꞌn yeyak akeꞌ ka beꞌnn lliarao. Le beꞌnn zan naꞌ llayaxheꞌ, naꞌ txhonnjzeꞌn llalloj.
Da yobre bdixjweꞌ Jesúsenꞌ gateꞌ
(Mr. 10:32‑34; Lc. 18:31‑34)
17 Ka bzaꞌa Jesúsenꞌ chejeꞌ Jerusalén naꞌ, naꞌ brejeꞌ kere beꞌnn chllinn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, naꞌll golleꞌ leakeꞌ:
18 —Nnaꞌ ba zejllo Jerusalén naꞌ, ganꞌ gon akeꞌ nadaꞌ rao naꞌa bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ wchoy akeꞌ kiaꞌ gataꞌ, nadaꞌ nakaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach. 19 Naꞌ gon akeꞌ nadaꞌ rao naꞌa beꞌnn bi nak beꞌnn Israel nench wtitj akreꞌ nadaꞌ, naꞌ chintat akeꞌ nadaꞌ, naꞌ got akeꞌ nadaꞌ, wdaꞌa akeꞌ nadaꞌ leꞌ yay cruz, naꞌ yeyónn lla naꞌ, yebanaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ.
Xhnaꞌ Jacobo naꞌ Juan naꞌ bnnabeꞌ kweꞌ xhiꞌnneꞌ kaꞌ kwit Jesúsenꞌ katenꞌ nnebieꞌ naꞌ
(Mr. 10:35‑45)
20 Naꞌll byej xhiꞌnn Zebedeo beꞌnn kaꞌ nziꞌi Jacobo ren Juan, naꞌ ren xhnaꞌ akeꞌ naꞌ, naꞌ bcheꞌk xhib xhnaꞌ akeꞌn rao Jesúsenꞌ. Naꞌ lleꞌe Leꞌe:
—Llnnabraꞌ rweꞌ to okré.
21 Naꞌll goll Jesúsenꞌ leꞌe:
—¿Bixha okrénꞌ lleꞌnroꞌ gonaꞌ?
Naꞌll lleꞌe Leꞌe:
—Lleꞌnraꞌ llopte xhiꞌnnaꞌ ki, kweꞌ akbeꞌ chlaꞌ weje kwitoꞌn kate llin lla nnebiaꞌon.
22 Jesúsenꞌ lleꞌe Jacobonꞌ ren Juan naꞌ:
—Reꞌ ni ke nnézzere ka danꞌ llnnabrenꞌ. ¿Wchoyraꞌllre tere yel ziꞌ yel yaꞌ ka danꞌ tiaꞌ nadaꞌ, gak keré kanꞌ gak kiaꞌ naꞌ?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Wzoekzetoꞌ.
23 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Da likze tere yel ziꞌ yel yaꞌ ka danꞌ tiaꞌ nadaꞌ, naꞌ gak keré kanꞌ gak kiaꞌn, zan bi naken rallnaꞌ nniaꞌ noxhanꞌ kweꞌ kwitaꞌn kat llin lla nnebiaꞌ naꞌ, beꞌnn kaꞌ ba brej Xaꞌ Dios naꞌn, leakeꞌn gak kweꞌ akeꞌ kwitaꞌn.
24 Naꞌll ka bene beꞌnn ye chi keꞌe kaꞌ, kanꞌ bne beꞌnn kaꞌ chop naꞌ, gokllaꞌa akeꞌ leakeꞌ. 25 Naꞌll goxh Jesúsenꞌ yeololeꞌ, naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Ba nnézkzere beꞌnnenꞌ llnebiaꞌ toto yell, llon akeꞌ wzenay beꞌnn kaꞌ nak rallnaꞌa akeꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn brao llnebiaꞌ akeꞌ leakeꞌ. 26 Zan bi naken kaꞌ ke reꞌ, chaꞌ notezre lleꞌnere gakre beꞌnn brao, llayaꞌl wxhexjraꞌllre gakrenre lwelljre. 27 Naꞌ chaꞌ notezre lleꞌnere gakre beꞌnn lliarao, zgaꞌtek llayaꞌle gakre ka to beꞌnn wen llin ke beꞌnn lwelljre. 28 Ka nakzen kiaꞌ nadaꞌ, Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach, kere zaꞌa nench wzeniaꞌnaꞌa beꞌnne nadaꞌn, zaꞌa nench wzeniaꞌnaꞌ beꞌnnach, naꞌ llsanraꞌll kwinaꞌ got akeꞌ nadaꞌ ni ke xtoꞌl beꞌnnach.
Jesúsenꞌ bayoneꞌ rao chop beꞌnn lchol
(Mr. 10:46‑52; Lc. 18:35‑43)
29 Naꞌ ka bazaꞌa akeꞌ yell Jericónꞌ beꞌnn zan ba nao Leꞌe. 30 Naꞌ chop beꞌnn lchol zjalliꞌ lloaꞌ nez ganꞌ zayejeꞌ naꞌ, naꞌll ka gokbeꞌe akreꞌ ba zayej Jesúsenꞌ ganꞌ zjalliꞌ akeꞌn, naꞌll besiaꞌ akeꞌ ne akeꞌ:
—¡Xantoꞌ, rweꞌn nakoꞌ xhiꞌnn dialla rey David! ¡Bayaꞌchraꞌllchga netoꞌ!
31 Naꞌ beꞌnn zan kaꞌ zanao Leꞌen bdil akeꞌ leakeꞌ nench kweꞌ akeꞌ llize. Naꞌ leakeꞌn yezikre bnne akeꞌ zilljlle:
—¡Xantoꞌ, rweꞌ nakoꞌ xhiꞌnn dialla rey David! ¡Bayaꞌchraꞌllchga netoꞌ!
32 Naꞌll brexh Jesúsenꞌ, naꞌ goxheꞌ leakeꞌ jakeꞌ raweꞌn, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—¿Bixhanꞌ lleꞌnere gonaꞌ ke reꞌ?
33 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Xantoꞌ, lleꞌnetoꞌ yereꞌtoꞌ.
34 Jesúsenꞌ bayaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ, naꞌ bdaneꞌ yejrao akeꞌn, naꞌll le bareꞌe aktereꞌ, naꞌll bnao akeꞌ Leꞌe.