21
Jesúsenꞌ byoeꞌ Jerusalén
(Mr. 11:1‑11; Lc. 19:28‑40; Jn. 12 :12‑19)
Ka ba ll-llin akeꞌ Jerusalén naꞌ, naꞌ byej akeꞌ yell danꞌ nziꞌi Betfagé, ganꞌ zo yaꞌ ganꞌ nziꞌi Yaꞌ Olivos. Naꞌll bseꞌl Jesúsenꞌ chop beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Lechej yell danꞌ lliꞌ kwite kaꞌle, naꞌ kat llinre naꞌ, naꞌ reꞌre to burr noꞌre daꞌbaꞌ yay, naꞌ rente to xhiꞌnnbaꞌ. Naꞌ lewsell akbaꞌ, naꞌ lewcheꞌe akbaꞌ ganni. Naꞌ chet kaꞌ no bi ye reꞌ, naꞌ leyé akeꞌ: “Xantoꞌ naꞌn yalljreꞌ leakbaꞌ. Kat yeyoll naꞌ le yedsán aktetobaꞌ.”
Gok da ki nench bzoa diꞌll kanꞌ bzoj beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ, bneꞌe:
Goll beꞌnn kaꞌ niꞌt ganꞌ nziꞌi Sión naꞌ:
“Lewiakeroꞌ, ba zaꞌa rey kerénꞌ,
beꞌnn maxh daꞌo nakeꞌ, naꞌ llieꞌ koꞌll to burr daꞌo,
xhiꞌnn bayiꞌx banꞌ lloaꞌ yoaꞌ.”
Naꞌll byej beꞌnn kaꞌ yell daꞌon, naꞌ ben akeꞌ kanꞌ goll Jesúsenꞌ leakeꞌ. Naꞌll bacheꞌe akeꞌ burrenꞌ rente xhiꞌnnbaꞌ daꞌon ganꞌ ze Jesúsenꞌ, naꞌll bxoa no xha akeꞌ koꞌllbaꞌn, naꞌll bllia Jesúsenꞌ koꞌllbaꞌn. Beꞌnn zan kwis ben akeꞌ Jesúsenꞌ xhen, naꞌ bchirj no xha akeꞌ tnezenꞌ, nench brej burrenꞌ len, naꞌ ye baleꞌ bchoy akeꞌ no xhoꞌz yay, naꞌ bniꞌt akeꞌn tnezenꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ lliarao, ren beꞌnn kaꞌ nao koꞌllre, llosiaꞌ akeꞌ ne akeꞌ:
—¡Beꞌnn zaꞌk beꞌnn ni, nakeꞌ xhiꞌnn dialla rey David! ¡Nak laꞌy beꞌnnenꞌ zaꞌa ganni, beꞌnn bseꞌl Xanllo Dios! ¡Doweꞌrao Diosenꞌ!
10 Naꞌ ka byoꞌ Jesúsenꞌ Jerusalén naꞌ, yeolol beꞌnn kaꞌ llaꞌa yellenꞌ llabán akreꞌ, naꞌll ne akeꞌ:
—¿Noxha beꞌnnenꞌ braꞌ ni lla?
11 Naꞌll beꞌnn kaꞌ zaꞌrén Jesúsenꞌ, balliꞌi akeꞌ xtiꞌll akeꞌn, goll akeꞌ leakeꞌ:
—Beꞌnn ninꞌ Jesús, beꞌnn zaꞌa yell Nazaret ganꞌ nbane Galilea, naꞌ lloeꞌ xtiꞌll Dios.
Jesúsenꞌ bachacheꞌ beꞌnn kaꞌ llon yaꞌa liaꞌ yodaꞌo braonꞌ
(Mr. 11:15‑19; Lc. 19:45‑48; Jn. 2 :13‑22)
12 Jesúsenꞌ byoeꞌ liaꞌ yodaꞌo braonꞌ, naꞌll bachacheꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ lloꞌt, naꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌo. Naꞌll bllixeꞌ ganꞌ nkwaꞌa beꞌnn kaꞌ mell danꞌ llchaꞌa akeꞌn, naꞌ blloꞌnneꞌ ganꞌ llbeꞌ beꞌnn kaꞌ lloꞌt plom daꞌo. 13 Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Nyoj xtiꞌll Diosenꞌ: “Rillaꞌn, naken yoꞌ ga llayaꞌl yelwill beꞌnn nadaꞌ”, naꞌ reꞌ ba nonren ka broj ke beꞌnn wan.
14 Naꞌll zjak beꞌnn lchol kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn xhinnj kaꞌ raweꞌn, naꞌll bayoneꞌ leakeꞌ. 15 Bixha bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, ka breꞌe akreꞌ yel wak danꞌ llon Jesúsenꞌ, gokllaꞌa akeꞌ kwis, naꞌ leskaꞌ bllaꞌa akeꞌ ka ben akreꞌ besiaꞌ bidaꞌo kaꞌ llaꞌa do liaꞌ yodaꞌo ne akbeꞌ: “¡Beꞌnn zaꞌk beꞌnn ni, nakeꞌ xhiꞌnn dialla rey David!” 16 Naꞌll lle akeꞌ Jesúsenꞌ:
—¿Zenroꞌ binꞌ bne bidaꞌo kaꞌ?
Jesúsenꞌ ballieꞌ xtiꞌll akeꞌn, golleꞌ leakeꞌ:
—Bénkzeraꞌ. ¿Bi nna wrabre kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ? Nen:
Ba benoꞌ nench xkwiꞌd kaꞌ,
ren bdaꞌon nna llaꞌll,
llon akbeꞌ rweꞌ xhen kwis.
17 Naꞌll ballojeꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn kaꞌ, naꞌ bazeꞌe yellenꞌ. Naꞌ lleꞌ naꞌ, goꞌyeꞌ ganꞌ nziꞌi Betania.
Jesúsenꞌ beneꞌ deꞌe yay higonꞌ da bibi llia
(Mr. 11:12‑14, 20‑26)
18 Naꞌ tzir bateyó, bagoꞌ akeꞌ nez zjayakeꞌ Jerusalén naꞌ da yobre. Naꞌ bdon Jesúsenꞌ. 19 Naꞌ breꞌreꞌ to yay higo zon lloaꞌ nezenꞌ, naꞌ jawieꞌ chaꞌ llian daxhix. Naꞌ bibi llian, xhlaꞌyzenꞌ llia. Naꞌ golleꞌ yayenꞌ:
—Billbi daxhix kwiakzoꞌ.
Naꞌll le byechte yayenꞌ. 20 Naꞌll babane beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, ka breꞌe akreꞌ kanꞌ goken, naꞌll ne akeꞌ:
—¿Akre goken le byechte kaze yayenꞌ?
21 Naꞌllenꞌ lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Da li niaꞌ reꞌ, chaꞌ gonliraꞌllre Diosenꞌ, naꞌ bi gakgánere, wakse gonre kanꞌ benaꞌ naꞌ, naꞌ yech yayenꞌ, naꞌ lekze wak yere yaꞌ ni: “Kwas ganni, naꞌ jasó lo nisdaꞌo naꞌle”, naꞌ wakse kanꞌ nnerenꞌ. 22 Naꞌ chaꞌ gonliraꞌllre Diosenꞌ, biteze da nnábere Diosenꞌ kat yelwillrenꞌ, gonnkzeꞌn.
Yel llnebiaꞌ ke Jesúsenꞌ
(Mr. 11:27‑33; Lc. 20:1‑8)
23 Naꞌll Jesúsenꞌ byejeꞌ yodaꞌo braonꞌ da yobre. Naꞌ ka llroeꞌ llsedreꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, le jabiꞌyte bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn gor brao kaꞌ, llnebiaꞌ yell Israelenꞌ, bnnab akreꞌ Leꞌe:
—¿Bi yel llnebiaꞌ napoꞌ llonoꞌ da ki? ¿No benn yel llnebiaꞌn llonoꞌn?
24 Naꞌll balliꞌi Jesúsenꞌ xtiꞌll akeꞌn, lleꞌe leakeꞌ:
—Leskaꞌ nadaꞌ dekze to da nnabraꞌ reꞌ. Chaꞌ yelliꞌre xtiꞌllaꞌn, naꞌll nniaꞌ bi yel llnebiaꞌn llonaꞌ da ki. 25 Lennechk, ¿noxha bseꞌl da Juan beꞌnnenꞌ bchoa beꞌnne nis? ¿Diosenꞌ bseꞌl leꞌe, o chaꞌ beꞌnnachenꞌ?
Naꞌll lle lwellj akeꞌ:
—Chaꞌ yelloeꞌ Diosenꞌ bseꞌl leꞌe, naꞌ yeꞌe lliꞌo: “¿Bixchen ke byejleꞌre keꞌe chaꞌ?” 26 Naꞌ bi gak yelloeꞌ beꞌnnachenꞌ bseꞌl leꞌe, le yeololte beꞌnne llaꞌa do ganni llejleꞌ akeꞌ Diosenꞌ bseꞌl da Juan naꞌ, beꞌe xtiꞌlleꞌn, naꞌ nxholl bi gon akreꞌ lliꞌo.
27 Naꞌll balliꞌi akeꞌ xtiꞌlleꞌn lle akeꞌ Leꞌe:
—Bi nnézetoꞌ.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Leskaꞌ nadaꞌ bi yepaꞌ reꞌ bi yel llnebiaꞌn llonaꞌ da kaꞌ.
Diꞌll da beꞌe Jesúsenꞌ ka ben chop xhiꞌnn beꞌnne
28 Naꞌ Jesúsenꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Lewayakbeꞌchk bi zejen danꞌ yepaꞌ reꞌ ni: To beꞌnne bzo chop xhiꞌnneꞌ, naꞌ golleꞌ tobeꞌ: “Xhiꞌnnaꞌ, lleꞌnraꞌ chejoꞌ nnaꞌ lla, lljenoꞌ llin ganꞌ nazllo lba uvas kaꞌ.” 29 Naꞌll llebeꞌ leꞌe: “Kaꞌa, bi chaꞌa.” Naꞌ bdere bayátebeꞌ, naꞌll byejbeꞌ. 30 Naꞌll byejeꞌ ganꞌ zo xhiꞌnneꞌn ye to, naꞌll lleꞌebeꞌ kanꞌ gollkzeꞌ bi biꞌchbeꞌ naꞌ. Bi naꞌ le bchebtebeꞌ llebeꞌ leꞌe: “Wakse, naꞌ chaꞌa.” Naꞌ bi byejbeꞌ. 31 Lennechk, ¿norbeꞌ bi ki chop ben kanꞌ gokraꞌll xabeꞌn?
Naꞌll lle akeꞌ leꞌe:
—Bi nell naꞌ.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Ka naksen. Diꞌll likze niaꞌ reꞌ, beꞌnn wachixhj kaꞌ, naꞌ noꞌr reꞌe kaꞌ, wyobll wzenay akeꞌ ke Diosenꞌ nnebieꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌ kerke reꞌ. 32 Ka nak da Juan beꞌnnenꞌ bchoa beꞌnne nis, badsoreneꞌ reꞌ ganni, naꞌ bdixjweꞌreꞌ reꞌ kanꞌ llayaꞌl gonre. Naꞌ bi byejleꞌre keꞌe. Naꞌ beꞌnn wachixhj kaꞌ, naꞌ ren noꞌre reꞌe kaꞌ byejleꞌ akeꞌ keꞌe. Bixha reꞌ, kate gokbeꞌre kanꞌ ben beꞌnn kaꞌ ba byejleꞌ akeꞌ keꞌe, naꞌ bi bayátere da xhinnj kerénꞌ chejleꞌre keꞌe.
Jesúsenꞌ beꞌe diꞌll ka ben beꞌnn wen llin beꞌnn bi llon wen
(Mr. 12:1‑12; Lc. 20:9‑19)
33 ’Lewzenay ke ye to diꞌll weꞌrenaꞌ reꞌ ni. Bzo to beꞌnn gozeꞌ chkweꞌ xhen lba uvas rao yellrio keꞌen, naꞌ bzechjeꞌn reꞌje. Naꞌ benchaꞌweꞌ to ga wsieꞌ uvas kaꞌ. Naꞌll beneꞌ ye to da nak sibe ga lljakwaꞌa beꞌnn kaꞌ gap akeꞌ lba uvas kaꞌ.
’Naꞌ bkwaꞌnneꞌ yellrionꞌ rao naꞌa beꞌnn yezieꞌ bi danꞌ weꞌen naꞌ, naꞌll bzeꞌe zejeꞌ ziꞌte. 34 Ka bllin lla yeziꞌi akeꞌ danꞌ goz akeꞌ naꞌ, bseꞌleꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn kaꞌ noneꞌ rallnaꞌa lba uvas kaꞌ, nench yeziꞌi akeꞌ raꞌt ka to danꞌ llayaꞌl yezieꞌn. 35 Bixha beꞌnn kaꞌ nak rao naꞌa len naꞌ, beꞌx akeꞌ beꞌnn kaꞌ bseꞌleꞌn, toeꞌ bdin akeꞌ yay, ye toeꞌ bet akeꞌ, naꞌ ye toeꞌ bchekw akeꞌ leꞌe yej. 36 Naꞌll bseꞌl xan akeꞌn beꞌnn zanll ka beꞌnn nell kaꞌ, naꞌ lekze kaꞌ ben akreꞌ beꞌnn kaꞌ.
37 ’Naꞌll bseꞌleꞌ xhiꞌnnkzeꞌ, llakreꞌ xhiꞌnneꞌ naꞌ, wap akebeꞌ baraꞌnne. 38 Bixha beꞌnn kaꞌ nak rallnaꞌa lba uvas kaꞌ, ka breꞌe akreꞌ xhiꞌnneꞌn, naꞌll lle lwellj akeꞌ: “Beꞌnn ni yegaꞌnn ren yellrio ke xeꞌen kat gateꞌ. Lechoꞌo lljetlloeꞌ nench yegaꞌnnrenllon lliꞌo.” 39 Naꞌll beꞌx akeꞌ leꞌe, babej akeꞌ leꞌe ganꞌ llaꞌa lba uvas kaꞌ, naꞌll bet akeꞌ leꞌe.
40 Bayoll beꞌe Jesúsenꞌ diꞌll kaꞌ, bneꞌe:
—¿Akxha llákere gon xan yellrionꞌ ke beꞌnn kaꞌ, bkwaꞌnnreneꞌ lba uvas keꞌe kaꞌ kat yellinkze kwineꞌ?
41 Naꞌll balliꞌi akeꞌ xtiꞌlleꞌn ne akeꞌ:
—Beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ goteꞌ, naꞌ bi yeyaꞌchraꞌlleꞌ leakeꞌ, naꞌ yeyoneꞌ yellrionꞌ rallnaꞌa beꞌnn yobre beꞌnn gon wen, yeyoeꞌ akeꞌ leꞌe ka to da llayaꞌleꞌ.
42 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Bi nna wrabre kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ? Nen:
Yej danꞌ bi byoꞌraꞌll beꞌnn wen yoꞌ kaꞌ, gonrén akeꞌ llin,
len naꞌ ba naken yej skin.
Da nanꞌ ben Xanllo Diosenꞌ,
naꞌ naken da yebánello kwis.
43 Ke len naꞌ llepaꞌ reꞌ, reꞌ bi llzenayre ke Dios, kwej yichjeꞌ reꞌ, naꞌ kwejeꞌ beꞌnn yobre beꞌnn wzenay keꞌe, nench nnebieꞌ yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ. 44 Ka nak yejenꞌ, noteze beꞌnn yaleꞌ rawen wachjeꞌ, naꞌ chet kaꞌ bix yejenꞌ koꞌlleꞌ, wchochjten leꞌe.
45 Naꞌ ka bene bxoz wnebiaꞌ kaꞌ, naꞌ ren beꞌnn fariseo kaꞌ diꞌllenꞌ beꞌe Jesúsenꞌ, gokbeꞌe akreꞌ ke leakseꞌn bneꞌe kaꞌ. 46 Naꞌll gokraꞌll akeꞌ goꞌx akeꞌ Leꞌe, naꞌ blleb akeꞌ bi gone beꞌnn kaꞌ leakeꞌ, le beꞌnn llaꞌa rao yell naꞌn, ba byejleꞌ akeꞌ keꞌe, nakeꞌ beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Dios.