22
Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ ka ke to beꞌnn ben lnni bchaynaꞌa xhiꞌnneꞌ
Da yobre beꞌrén Jesúsenꞌ beꞌnn kaꞌ diꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ, llonen rebe ka danꞌ gok ke beꞌnn ni. Bzo to beꞌnn wnebiaꞌ beneꞌ gaxt ka bchaynaꞌa xhiꞌnneꞌn. Naꞌ bllin lla sorao lnninꞌ, naꞌ bseꞌleꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ, jalwill akeꞌ beꞌnn kaꞌ beneꞌ yexh chej akeꞌ lnni naꞌ, bixha nono gokraꞌll chej lnni keꞌen. Naꞌll golleꞌ ye txhonnj beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ: “Lelljell beꞌnn kaꞌ ba benaꞌ yexhenꞌ yed akeꞌ, ba bsiniaꞌ da gaollo. Ba betaꞌ bayiꞌx ak ba zerao nak ba xhen. Naꞌ ye akreꞌ yed akeꞌ gaollo danꞌ ba bsiniaꞌ naꞌ.” Naꞌ beꞌnn kaꞌ beneꞌ yexhenꞌ ben akeꞌ kaze. Toeꞌ byejeꞌ jawieꞌ yellrio keꞌe, naꞌ ye toeꞌ byejeꞌ jaxinnjeꞌ bi da goꞌteꞌ. Naꞌ ye bal akeꞌ beꞌx akeꞌ beꞌnn wen llin ke beꞌnn wnebiaꞌn, basoꞌn akeꞌ ziꞌ ke akeꞌ, naꞌ bet akeꞌ leakeꞌ. Naꞌll ka bene beꞌnn wnebiaꞌn kanꞌ goken, naꞌ goklleꞌe. Naꞌ bseꞌleꞌ wakaꞌa ya keꞌe kaꞌ jet akeꞌ beꞌnn kaꞌ basoꞌt beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ, naꞌ bzey akeꞌ rall akeꞌn. Naꞌll golleꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ: “Ba bsiniaꞌ danꞌ gaollo rao lnninꞌ, naꞌ ka nak beꞌnn kaꞌ benaꞌ yexhenꞌ nakbieꞌ bi zaꞌk akeꞌ yed akeꞌ. Lechej lelljatá yeolol nez, naꞌ leyé yeolol beꞌnn yellayre yed akeꞌ lnninꞌ.” 10 Naꞌll byej beꞌnn wen llin kaꞌ yeolol nez kaꞌ, naꞌll jatop akeꞌ kon yeolol beꞌnne badil akreꞌ, no beꞌnn wen, naꞌ ren beꞌnn wen da xhinnj, nench ballaꞌa lo yoꞌ ganꞌ llak lnni naꞌ.
11 ’Bixha ka byoꞌ beꞌnn wnebiaꞌn jawieꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa naꞌ, naꞌ breꞌreꞌ to beꞌnne bi nakeꞌ raꞌll danꞌ llayaꞌl gakeꞌ rao lnni naꞌ. 12 Naꞌll lleꞌe leꞌe: “Beꞌnn nllieꞌraꞌ, ¿akre gok byoꞌ ganni, le bi nakoꞌ raꞌll danꞌ llayaꞌl gakoꞌ?” Beꞌnn naꞌ bibi ballelreꞌ akre yeꞌe leꞌe. 13 Naꞌll goll beꞌnn wnebiaꞌn beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ, wchej akeꞌ niaꞌneꞌe nench yebej akeꞌ leꞌe, lljalek akeꞌ leꞌe ganꞌ nak xchol, naꞌ kwelleꞌ gaoxoxj layeꞌ. 14 Le beꞌnn zan naꞌ llayaxheꞌ, naꞌ txhonnjzeꞌn llalloj.
Danꞌ llayaꞌl gaxhj rao beꞌnn llnebiaꞌ
(Mr. 12:13‑17; Lc. 20:20‑26)
15 Naꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ bdop akeꞌ, naꞌ llayirj akeꞌ akrenꞌ gon akeꞌ, nench kwej akeꞌ Jesúsenꞌ diꞌll da wdeꞌ akreꞌ, naꞌ gao akeꞌ xhia keꞌe. 16 Naꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ, bseꞌl akeꞌ beꞌnne nak akeꞌ txhen, naꞌ ren ye bale beꞌnn llon Herodes txhen, nench jell akeꞌ Jesúsenꞌ:
—Maestro, nnézetoꞌ zotezoꞌ lloeꞌo diꞌll li, naꞌ llzejnieꞌroꞌ beꞌnne danꞌ llazraꞌll Diosenꞌ gonllo, naꞌ bi llwiaꞌo chaꞌ bi ne beꞌnn kaꞌ, le kere llwiaꞌo ka nak yichjrao beꞌnnach. 17 Ke len naꞌ zadnnábetoꞌ rweꞌ. ¿Naken wen no chixhj da llayaꞌl chixhjllo rao beꞌnnenꞌ nak le zeraoze wnebiaꞌ, beꞌnnenꞌ llia Roma, chaꞌ bi naken wen?
18 Naꞌ Jesúsenꞌ bayakbeꞌreꞌ ka da xhinnjenꞌ yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌ, naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Reꞌ beꞌnn chop rao. ¿Bixchen lleꞌnere wllixre nadaꞌ ren xtiꞌllaꞌn? 19 Lewroeꞌchek nadaꞌ to mell danꞌ yixhjrenꞌ.
Naꞌll beꞌe akeꞌ Leꞌe to mell danꞌ nziꞌi denario. 20 Naꞌll bnnabe Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—¿Noxha raonꞌ daꞌa leꞌ mell ni? ¿No ranꞌ nyoj leꞌ ni?
21 Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Ke César beꞌnnenꞌ nak beꞌnn wnebiaꞌn lliꞌ Romanꞌ.
Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Da nak ke César lewayoeꞌn leꞌe; naꞌ da llayaꞌl weꞌre Dios, leweꞌn Dios.
22 Naꞌll ka ben akreꞌ kaꞌ, babán akreꞌ naꞌ bsan akeꞌ, naꞌll zjayakeꞌ.
Bnnab akeꞌ akrenꞌ gak kat yebán beꞌnn wat kaꞌ
(Mr. 12:18‑27; Lc. 20:27‑40)
23 Naꞌ rao lla naꞌ, ballín beꞌnn saduceo kaꞌ ganꞌ zo Jesúsenꞌ. Beꞌnn kaꞌ ne bi yebán beꞌnn wat kaꞌ, naꞌll bnnab akreꞌ Jesúsenꞌ, lle akeꞌ Leꞌe:
24 —Maestro, da Moisésenꞌ bneꞌe, chaꞌ to beꞌnn byio nchayneꞌe, naꞌ chaꞌ gateꞌ, naꞌ nono xhiꞌnneꞌ so, naꞌ no beꞌnn biꞌcheꞌ llayaꞌl yechayneꞌe ren noꞌr wazebenꞌ, nench nniꞌt xhiꞌnn dialla ke biꞌcheꞌn. 25 Naꞌ radjtoꞌ ni bzo beꞌnn gok gall biꞌcheꞌ, beꞌnn nellenꞌ bchayneꞌe, naꞌ goteꞌ nono xhiꞌnneꞌ bzo. Naꞌll beꞌnn wllope naꞌ, bachaynaꞌreneꞌ noꞌr wazeb naꞌ. 26 Naꞌ leskaꞌ goteꞌ, naꞌ nono xhiꞌnneꞌ bzo. Naꞌ leskaꞌ gok ke beꞌnn wyonne naꞌ, bllinte yeolol beꞌnn gall kaꞌ, toz kaꞌ gok ke akeꞌ. 27 Naꞌ bayoll got yeolol beꞌnn kaꞌ, naꞌll gotrén noꞌr naꞌ. 28 Naꞌ kat yebán akeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, ¿noxhare beꞌnn gall kaꞌ gak xhoꞌre leꞌe? Le yeololteꞌn bchaynaꞌrén akeꞌ leꞌe.
29 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Krerenꞌ llonre danꞌ nere kaꞌ, bi nnézere kanꞌ llia xtiꞌll Diosenꞌ danꞌ nyojen, bi nombiaꞌre yel wak keꞌen. 30 Katenꞌ yebán beꞌnn wat kaꞌ, billbi wchaynaꞌa gak, le gak akeꞌ ka angl beꞌnn zjazó yebá. 31 Naꞌ ka nak danꞌ yebán beꞌnn wat kaꞌ, ¿bi nna wrabre da ni, kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ? Nen: 32 “Nadaꞌ nakaꞌ Dios ke Abraham, naꞌ Dios ke Isaac, naꞌ Dios ke Jacob.” Le Diosenꞌ bi nakeꞌ Dios ke beꞌnn wat, nakseꞌ Dios ke beꞌnn ban.
33 Beꞌnn kaꞌ ndopenꞌ babán akreꞌ, ka ben akreꞌ diꞌll danꞌ bzejnieꞌreꞌ leakeꞌn.
Danꞌ nakll da brao llayaꞌl gonllo
(Mr. 12:28‑34)
34 Ka bnneze beꞌnn fariseo kaꞌ, bzoalli Jesúsenꞌ beꞌnn saduceo kaꞌ, naꞌll badop akeꞌ jakeꞌ raweꞌn. 35 Naꞌ to beꞌnn nsed ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, gokraꞌlleꞌ kwejeꞌ Jesúsenꞌ diꞌll, naꞌ lleꞌe Leꞌe:
36 —Maestro, ¿norenꞌ nakll da brao danꞌ nllia Diosenꞌ biaꞌa gonllo?
37 Naꞌll goll Jesúsenꞌ leꞌe:
—“Llieꞌroꞌ Dios do yichj do raꞌlloꞌ ga zeraoze.” 38 Da ninꞌ nak da nell da lliarao gonllo. 39 Naꞌ da wllope naꞌ, ka rebze naksen ren da nell naꞌ: “Llieꞌroꞌ beꞌnn lwelljoꞌ, kanꞌ nllieꞌroꞌ kwinoꞌ.” 40 Chop da kinꞌ nllia Diosenꞌ biaꞌa gonllo, noꞌxeꞌn doxhen danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ danꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ.
¿No nak dialla Cristonꞌ?
(Mr. 12:35‑37; Lc. 20:41‑44)
41 Naꞌ ndop bllay beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ bnnabe Jesúsenꞌ leakeꞌ:
42 —¿Bi xhbab llonre ke Cristonꞌ beꞌnnenꞌ brej Diosenꞌ yednnebiaꞌn? ¿No xhiꞌnn dialla nakeꞌ?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Xhiꞌnn dialla da rey Davidenꞌ.
43 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Chaꞌ kaꞌ naken chaꞌ, ¿bixchen kanꞌ broeꞌ Spíritu ke Diosenꞌ Davidenꞌ, bneꞌe Cristo naꞌn nak Xaneꞌ? Naꞌllenꞌ bzojeꞌ bneꞌe:
44 Xanllo Diosenꞌ golleꞌ Xanaꞌn:
“Blleꞌ kwitaꞌ ni nnebiaꞌrenoꞌ nadaꞌ,
naꞌll gonaꞌ yeolol beꞌnn llwie rweꞌ, wxhexj yichj akeꞌ wzenay akeꞌ koꞌo.”
45 ¿Naꞌ chaꞌ Davidenꞌ golleꞌ leꞌe “Xanaꞌ”, akxha gak nnello nak Cristonꞌ xhiꞌnn dialla da rey David?
46 Naꞌll nollno gokse yelliꞌi xtiꞌlleꞌn. Naꞌ lla naꞌte, nollno bayaxhjkze billre nnab akreꞌ Jesúsenꞌ.