23
Jesúsenꞌ golleꞌ beꞌnn fariseo kaꞌ, naꞌ beꞌnn kaꞌ llsedre ke leyenꞌ de doꞌl ke akeꞌ
(Mr. 12:38‑40; Lc. 11:37‑54; 20:45‑47)
Jesúsenꞌ bzoraweꞌ beꞌreneꞌ beꞌnn keꞌe kaꞌ diꞌll, beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, ren beꞌnn kaꞌ bllay ganꞌ zoeꞌ naꞌ, naꞌ bneꞌe:
—Beꞌnn kaꞌ llsedre ke leyenꞌ naꞌ, ren beꞌnn fariseo kaꞌ, ba zjalan akeꞌ latj ke da Moisésenꞌ. Naꞌ wzenayre kat weꞌe akeꞌ diꞌll, kanꞌ ne xtiꞌll Dios naꞌ, naꞌ gonre kanꞌ ne akeꞌn. Zan bi gonre kanꞌ llon leakeꞌn, le bi llon akeꞌ kanꞌ ne akeꞌ naꞌ. Le ley ke akeꞌn naken ka to yoaꞌ ziꞌ, da nono soe waꞌa, len naꞌ lleꞌn akreꞌ waꞌa beꞌnn yobre len, naꞌ bi llwaꞌa akeꞌn leakeꞌ, naꞌ ni ke lldaꞌbaꞌy akzeꞌ gon akeꞌ kanꞌ ne akeꞌ naꞌ. Ka nak beꞌnn ki yeolol danꞌ llon akeꞌn, llon akeꞌn ga reꞌe beꞌnne leakeꞌ, nench gon akeꞌ leakeꞌ xhen. Da xhen non akeꞌ yich kaꞌ, nchej akeꞌ do naꞌa akeꞌ, do roxhga akeꞌ ganꞌ llia xtiꞌll Diosenꞌ. Naꞌ da tonn xhen non xha akeꞌn. Naꞌ llawé akreꞌ lljacheꞌ akeꞌ ga lljacheꞌ beꞌnn brao kaꞌ, katenꞌ lljakeꞌ ga llak no lnni, naꞌ kat llej akeꞌ yodaꞌo ke akeꞌn. Llawé akreꞌ gap beꞌnne leakeꞌ baraꞌnne kate llallay akreꞌ leakeꞌ do lao yaꞌa. Naꞌ llawé akreꞌ ye beꞌnne leakeꞌ: “Rabí, Rabí” (da ni lleꞌnen nen beꞌnn llzejnieꞌ beꞌnne).
’Zan reꞌ bi yewere ye beꞌnne reꞌ Rabí, le toze nadaꞌ Cristonꞌ nakaꞌ beꞌnn llzejnieꞌ beꞌnne. Naꞌ yeololre nakre ka biꞌch lwelljre. Naꞌ leskaꞌ bi yezreꞌ noteze beꞌnne: “Xa”, le toze Dios beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ nak Xallo. 10 Naꞌ bi yewere chaꞌ ye beꞌnne reꞌ: “Xanaꞌ”, le toz nadaꞌ Cristonꞌ nakaꞌ ka beꞌnn lliarao raore. 11 Chaꞌ nol reꞌ nakre beꞌnn brao, llayaꞌl wxhexjraꞌllre gakrén lwelljre. 12 Le noteze beꞌnne llayoneꞌ xhen kwineꞌ, Dios naꞌ goneꞌ sieꞌ to zdoꞌ, naꞌ beꞌnne llxhexjraꞌll raweꞌ, Dios naꞌ goneꞌ gakeꞌ xhen.
13 ’Zan ¡nyaꞌchraz naken keré llroeꞌ llsedre ke leyenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Llonre kaꞌkze beꞌnn llsej yebá ke Xanllo Diosenꞌ. Naꞌ ni ke lldez reꞌ, naꞌ ni ke lloeꞌzre latj te beꞌnn yobre.
14 ’Naꞌ ¡nyaꞌchraz gak keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Llkaꞌre no yoꞌ ke noꞌr wazeb kaꞌ, naꞌ da lldeꞌre kat llalwillre Diosenꞌ, scha llzere lloeꞌre diꞌll. Wallayraollre kerke nollre beꞌnn llon da xhinnj.
15 ’Naꞌ ¡nyaꞌchraz gak keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Llejteze llejre, lljatirjre beꞌnn ziꞌte, beꞌnn gonrén reꞌ txhen; ke chop rasre wallayrao akeꞌ, ka nak baziꞌi akeꞌ danꞌ llroeꞌ llsédere naꞌ, naꞌ llak aklleꞌ beꞌnn wen da xhinnj ka reꞌ.
16 ’¡Nyaꞌchraz gak keré! ¡Nakre ka beꞌnn lchol, beꞌnn llgoꞌ ye to beꞌnn yobre nez! Nere noteze beꞌnne chaꞌ neꞌe: “Yodaꞌo braonꞌ llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, naꞌ nere kere bi zejen kanꞌ bneꞌen. Zan chaꞌ neꞌe: “Yeolol bi da nak de ya chaꞌo nziꞌi oro danꞌ de lo yodaꞌon llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, naꞌll nere llayaꞌl goneꞌ kanꞌ bneꞌen. 17 ¡Reꞌ nakreꞌ ka to beꞌnn lchol bi llejnieꞌre! ¿Llákere chaꞌ danꞌ nak de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, zaꞌkllen kerke yodaꞌo ganꞌ xhoan nak laꞌyenꞌ naꞌ? 18 Naꞌ leskaꞌ nere chaꞌ to beꞌnn neꞌe: “Rao bkoy ganꞌ llxoa akeꞌ danꞌ lloeꞌrao akeꞌ Dios llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, naꞌ nere bi zejen kanꞌ bneꞌen. Zan chaꞌ neꞌe: “Danꞌ xhoa rao bkoy lo yodaꞌo naꞌ, llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, naꞌllenꞌ nere llayaꞌl goneꞌ kanꞌ bneꞌen. 19 ¡Reꞌ nakre ka beꞌnn lchole bi llejnieꞌre! ¿Llákere chaꞌ zaꞌkll danꞌ xhoa rao bkoyenꞌ, kerke bkoy ke Diosenꞌ ganꞌ xhoan nak laꞌyenꞌ naꞌ? 20 Le chaꞌ to beꞌnne neꞌe: “Rao bkoy danꞌ zo lo yodaꞌon llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, renkze danꞌ xhoa rao bkoy naꞌ, ba llzoeꞌ chet kaꞌ neꞌe kaꞌ. 21 Naꞌ chaꞌ beꞌnne neꞌe: “Yodaꞌon llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, lekze kaꞌ Diosenꞌ llzoeꞌ chet kaꞌ, le naꞌkzenꞌ zo Diosenꞌ. 22 Naꞌ chaꞌ to beꞌnn neꞌe: “Yebánꞌ llzoaꞌn, diꞌll linꞌ lloaꞌa”, Dios naꞌkzenꞌ llzoeꞌ chet kaꞌ, le naꞌn zo Diosenꞌ llnebieꞌ.
23 ’¡Nyaꞌchraz gak keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Laꞌkze lloeꞌtere Diosenꞌ raꞌt wej toto kwen yiꞌx da llazre, da kaꞌ nziꞌi anis, naꞌ comino, naꞌ menta, naꞌ billre yiꞌxe, naꞌ llsanraꞌllre, bill llzenayre ke da kaꞌ nak da lliaraoll gonllo, kanꞌ ne xtiꞌll Diosenꞌ ganꞌ nen llayaꞌl gonre da nak wen rao Dios, naꞌ llayaꞌl yeyaꞌchraꞌllre lwellj beꞌnnachre, naꞌ llayaꞌl gonre danꞌ ba bnere gonre. Naꞌ da kinꞌ nakll da llia biaꞌll gonre, naꞌ bi kwej yichjre bi weꞌre da kaꞌ lloeꞌkzre Dios naꞌ. 24 ¡Nakre ka beꞌnn lchol, beꞌnn llgoꞌ ye to beꞌnn yobre nez! Rebze llonre ka to beꞌnne llabej bebe daꞌo riz yoꞌ loe danꞌ lleꞌjeꞌn, naꞌ bi llakbeꞌreꞌ chaꞌ lleꞌjeꞌn, naꞌ llebeꞌ da xhenll.
25 ’¡Nyaꞌchraz naken keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Nakre ka yeꞌnn da to koꞌllze llyibeꞌ, bi llyibeꞌ loe. Naꞌ llake beꞌnne reꞌ nakre beꞌnn wen, renchaꞌ lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ zeraꞌllre bi da de ke beꞌnne, naꞌ llawere llakaꞌren. 26 ¡Reꞌ beꞌnn fariseo, nchol yichjraꞌlldaꞌore! Leyeyate da xhinnj kerénꞌ, nench gakre beꞌnn wen. Naꞌll gakre ka to yeꞌnn danꞌ yibe koꞌlle ren loe.
27 ’¡Nyaꞌchraz naken keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Nakre ka to ba, da noneꞌ nbaraz koꞌllre, naꞌ loere llaꞌn llit ke beꞌnn wat, naꞌ yeolol da bi nak yall. 28 Kaꞌn llonrenꞌ, naꞌ llake beꞌnn reꞌ, nakre beꞌnn wen, renchaꞌ lo raꞌlldaꞌorenꞌ nakre beꞌnn chop rao, naꞌ beꞌnn wen da xhinnj kwis.
29 ’¡Nyaꞌchraz naken keré llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ, naꞌ reꞌ beꞌnn fariseo! ¡Nakre beꞌnn chop rao! Llonchaꞌore lloaꞌ ba ke beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ, naꞌ llonchaꞌore lloaꞌ ba ke yezikre beꞌnn gok beꞌnn wen. 30 Naꞌ nere: “Chenak lliꞌo ba zollo kanꞌ bzo xozxtaꞌollo kaꞌ, bi benrén aklloeꞌ txhen, got akeꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ.” 31 Naꞌ danꞌ llonrenꞌ llroeꞌn toz ka naksrenꞌ kanꞌ gok da xozxtaꞌore kaꞌ, bet beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. 32 ¡Lewzeraochaze legón bi ka da zban kaꞌ, bill goꞌle gon da xozxtaꞌore kaꞌ!
33 ’¡Reꞌ nakre beꞌnn zban, naꞌ beꞌnn wxhiyeꞌe, llonre ka bele! ¿Akre gonre nench gak yerare lo yiꞌ gabil, ganꞌ ba nwia Diosenꞌ waseꞌleꞌ reꞌ? 34 Ke len naꞌ, wseꞌlaꞌ beꞌnn weꞌreneꞌ reꞌ xtiꞌllaꞌn, naꞌ no beꞌnn siꞌn, naꞌ nollre beꞌnn wzejnieꞌre reꞌ xtiꞌllaꞌn. Naꞌ reꞌ gotre baleꞌ, wdaꞌa akreꞌ leꞌ yay cruz, naꞌ ye baleꞌ chintatre do lo yodaꞌo keré naꞌ, naꞌ ye baleꞌ wrayre, lljakeꞌ gateze yell. 35 Naꞌ danꞌ gonre kaꞌ, gapre doꞌl ke yel got ke beꞌnn wen kaꞌ, ba got rao yellrio ni, bxhiꞌzen kanꞌ brarj xchen da Abel, beꞌnnenꞌ gok beꞌnn wen rao Dios, naꞌ bayollten ke da Zacarías xhiꞌnn da Berequías. Le Zacaríasenꞌ bet xozxtaꞌore kaꞌ leꞌe radj yodaꞌo za llinl-llo ganꞌ zo bkoyenꞌ. 36 Diꞌll li niaꞌ reꞌ, reꞌ nbanre nnaꞌ, koꞌllre xhoa yel got ke yeolol beꞌnn kaꞌ basoꞌt xozxtaꞌore kaꞌ.
Jesúsenꞌ gokre kwis ni ke beꞌnn Jerusalén kaꞌ
(Lc. 13:34‑35)
37 ’Reꞌ beꞌnn Jerusalén, llotre beꞌnn kaꞌ ba bseꞌl Diosenꞌ lladzejnieꞌre reꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ ba bchekwre leakeꞌ yej. Da zan ras gokraꞌllaꞌ yetopaꞌ reꞌ, ka llon to bellj ba ncheꞌe xhiꞌnne, llatobbaꞌ leakbaꞌ lo xirbaꞌn, naꞌ bi gokraꞌllre. 38 Naꞌ yell kerénꞌ yegaꞌnnchgan ka to danꞌ nzanraꞌll. 39 Naꞌ ni llepaꞌ reꞌ, bill reꞌre nadaꞌ llinte lla nnereꞌ: “Nbaraz ba zaꞌa beꞌnnenꞌ nseꞌl Xanllo Diosenꞌ ganni nnebieꞌ.”