24
Jesúsenꞌ bdixjweꞌreꞌ wllin lla yechinnj akeꞌ yodaꞌo braonꞌ
(Mr. 13:1‑2; Lc. 21:5‑6)
Naꞌ ka ba llazaꞌa Jesúsenꞌ yodaꞌo braonꞌ, zayejeꞌ ga yobre, jabiꞌy beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ ganꞌ zeꞌen, naꞌ bzorao llroeꞌ akreꞌ Leꞌe yodaꞌon katkenꞌ naken naꞌ. Naꞌll balliꞌi Jesúsenꞌ xtiꞌll akeꞌn, bneꞌe:
—¿Llreꞌre katkenꞌ naken naꞌ? Da li niaꞌ reꞌ, ni to yej ki zjankwaꞌa ganni, noꞌx lwellje bi yegaꞌnnen. Yeololen yeyinnj aken.
Kanꞌ gak kat ba zo rez wayoll yellrionꞌ
(Mr. 13:3‑23; Lc. 21:7‑24; 17:22‑24)
Naꞌ lliꞌ Jesúsenꞌ rao yaꞌ ganꞌ nziꞌi Yaꞌ Olivos, jabiꞌy beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ kwiteꞌn, naꞌ lle akeꞌ Leꞌe:
—Lleꞌnetoꞌ nnézetoꞌ batenꞌ gak da kaꞌ. Naꞌ ¿akre gak nnézetoꞌ katenꞌ ba zo bawze yedoꞌ, naꞌ ba rez yeyoll yellrionꞌ?
Naꞌll balliꞌi Jesúsenꞌ xtiꞌll akeꞌn:
—Lewiá kwasro nono siyeꞌe reꞌ. Le zan beꞌnne llach yellrio ni, beꞌnn yeꞌne wlan akeꞌ latj kiaꞌ ni, naꞌ nne akeꞌ: “Nadaꞌn Cristo.” Naꞌ beꞌnn zan gore siyeꞌe akeꞌ. Naꞌ sorao yénere llak wdile do gateze, naꞌ yénere wak wdile, naꞌ bi llebre, le kaꞌ llayaꞌlkze gaken. Naꞌ kere le wayollte yellrionꞌ. Le til toto yell, yell xhen ren ye to yell xhen, naꞌ kweꞌ yillweꞌ, naꞌ gaꞌt win, naꞌ xoꞌ do gateze. Yeolol da ki gaken, naꞌ naken ka ga zorao yel lley llra.
’Naꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa gateze yell, wie akreꞌ reꞌ danꞌ llonliraꞌllre nadaꞌn, naꞌ gon akeꞌ reꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ llwie reꞌ, naꞌ wsaꞌkziꞌ akeꞌ reꞌ, naꞌ got akeꞌ reꞌ. 10 Naꞌ kanaꞌ beꞌnn zan beꞌnn ba llonliraꞌll akeꞌ nadaꞌ, kwej yichj akeꞌ bill gonliraꞌll akeꞌ nadaꞌ. Naꞌ leskaꞌ wayechj akeꞌ gon lwellj akeꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ llwie leakeꞌn. 11 Naꞌ beꞌnn zan siyeꞌe akeꞌ ne akeꞌ: “Xtiꞌll Diosenꞌ llyixjweꞌraꞌ”, nench siyeꞌe akeꞌ beꞌnn zan. 12 Naꞌ ka naken ba llak da ke nxhia naꞌ, beꞌnn zanll beꞌnn kaꞌ yesoꞌn da xhinnjenꞌ, naꞌ wsan akeꞌ bill llieꞌ lwellj akeꞌ. 13 Naꞌ noteze gonzidraꞌlle, naꞌ bi kwej yichjeꞌ danꞌ llonliraꞌlleꞌ nadaꞌn llinte gateꞌ, leꞌen yerá. 14 Naꞌ lljak beꞌnne doxhen yellrionꞌ, lljatixjweꞌ akreꞌ Diꞌll Wen naꞌ, nench nneze beꞌnnachenꞌ llayaꞌle wzenayeꞌ ke Dios, nench nnebieꞌ lo raꞌlldaꞌo akeꞌn, naꞌ kate ba bnneze beꞌnne llaꞌa do gateze, kanaꞌllenꞌ yeyoll yellrionꞌ.
15 ’Daniel beꞌnnenꞌ bdixjweꞌre xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bzojeꞌ ke da zban kwis, danꞌ wxinnj latjenꞌ ganꞌ llonliraꞌll-llo Diosenꞌ. Naꞌ kat reꞌre ba bllin danꞌ ganꞌ zo yodaꞌo braonꞌ (beꞌnne llrabe da ni llayaꞌle chejnieꞌreꞌn), 16 kanaꞌ beꞌnn llaꞌa ganꞌ nbane Judea, llayaꞌl wxhonnj akeꞌ lljakeꞌ do yaꞌ daꞌore. 17 Naꞌ beꞌnn dá do yichjo keꞌe, bi yeyetjeꞌ yetop xchinraze da de lo yoꞌ rilleꞌn. 18 Naꞌ beꞌnn dá yiꞌxe, bi yeyeje rilleꞌ lljaxhieꞌ xharaꞌne. 19 ¡Nyaꞌchraz naken ke noꞌr kaꞌ nna noaꞌ bdaꞌo, naꞌ noꞌr kaꞌ llwaꞌll bdaꞌo lo lla naꞌ! 20 Lennabe rao Dios bi wxhonnjre kat llak zay, naꞌ rao lla nbaꞌnne. 21 Le waꞌt yel ziꞌ yel yaꞌ, ka bi nna gaꞌten rao yellrio ni, naꞌ yeyoll naꞌ, billbi gaꞌte ye to ka len. 22 Naꞌ chenak Xanllo Diosenꞌ bi yezaꞌcheꞌ llanꞌ gak kaꞌ, nono yerakze; zan wazaꞌcheꞌn, ni ke danꞌ nllieꞌreꞌ beꞌnn kaꞌ ba brejeꞌ llonliraꞌll Leꞌe naꞌ.
23 ’Kanaꞌ chaꞌ no ye reꞌ: “Lewiá, ni zo Cristonꞌ beꞌnnenꞌ brej Diosenꞌ nnebieꞌ”, naꞌ “Lewiá, naꞌ zoeꞌ”, bi chejleꞌre. 24 Le chas beꞌnn wxhiyeꞌe, beꞌnn gakraꞌll akeꞌ wlan akeꞌ latj kiaꞌ ni, naꞌ gon akeꞌ ka beꞌnn lloeꞌ xtiꞌll Dios. Naꞌ gon akteꞌ yel wak da reꞌe beꞌnne, naꞌ billre da yebán akreꞌ, nench siyeꞌe akeꞌ leakeꞌ. Naꞌ rente beꞌnn kaꞌ ba brej Diosenꞌ nak Xhiꞌnneꞌ, yeꞌne beꞌnn wxhiyeꞌe kaꞌ siyeꞌe akeꞌ, chaꞌ gak siyeꞌe akeꞌ leakeꞌ. 25 Ba nnézere kanꞌ gaken, le bakze bdixjweꞌraꞌ reꞌ yeolol danꞌ gaken. 26 Naꞌ chaꞌ no ye reꞌ: “Latj dach naꞌ zo Cristonꞌ”, bi chejleꞌre, naꞌ chaꞌ ye akeꞌ reꞌ: “Zot Cristonꞌ lo yoꞌ naꞌ”, bi chejleꞌre ke akeꞌ. 27 Kanꞌ llak kat llep yes llseniꞌn doxhen leꞌ yebánꞌ, lekze kaꞌn gak kat llin lla yedaꞌ da yobre, nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach yedaꞌ da yobre, naꞌ yeolol beꞌnne reꞌe akreꞌ nadaꞌ. 28 Ni llonen ka ke beꞌnnenꞌ ne: “Ganꞌ de ba wat naꞌn ll-llay chod kaꞌ.”
Kanꞌ gak kat yed Jesucristonꞌ da yobre
(Mr. 13:24‑37; Lc. 21:25‑33; 17:26‑30, 34‑36)
29 ’Naꞌ kat yeyoll yel llzaꞌkziꞌ ke beꞌnnachenꞌ, willenꞌ yeyaken xchole, naꞌ beonꞌ bill wseniꞌn, naꞌ berj kaꞌ raꞌll aken leꞌ yebánꞌ, naꞌ yeolol da llreꞌllo leꞌ yebánꞌ, gak aken ka llak yellrionꞌ kat llxhoꞌ. 30 Kanaꞌll beꞌnn llaꞌa yellrionꞌ reꞌe akreꞌ nadaꞌ Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, lliaꞌ radj bej ren yel wak xhen kiaꞌn ren yel beꞌnn zaꞌk kiaꞌn, naꞌ beꞌnn llaꞌa gateze yell kaꞌ zjallaꞌa rao yellrionꞌ kwell akeꞌ kwis. 31 Naꞌ katenꞌ yedaꞌn, kwell to trompet zillje, naꞌ llach angl kiaꞌ kaꞌ, yetop akeꞌ beꞌnn kaꞌ doxhente yellrio, beꞌnn kaꞌ ba brejaꞌ nak akeꞌ nadaꞌ txhen doxhente yellrio, naꞌ ga zeraoze nak ziꞌte.
32 ’Lewzenay ke wsaꞌkrebraꞌn ka to yay higo: Kate llagaꞌ xhlaꞌyenꞌ, llagaꞌn laꞌy lleꞌne, ba nnézere ba zo nez yeraꞌ yej. 33 Naꞌ leskaꞌ kat reꞌre ba llak da ke nxhia, kaꞌn ba bniaꞌ naꞌ, kanaꞌll nnézere ba zo rez yedaꞌ da yobre. 34 Da li niaꞌ reꞌ, beꞌnn kaꞌ llaꞌa nnaꞌ, nna nban akteꞌ kate sorao gak da ki. 35 Ka nak yebánꞌ ren yellrionꞌ wllin lla kat te ke, zan ka nak xtiꞌllaꞌn kere da te ke kaꞌzenꞌ.
36 ’Zan nono nneze bi llanꞌ, bi horenꞌ gak kaꞌ, ni angl kaꞌ niꞌt yebá naꞌ, ni nadaꞌ. Toze Xaꞌ Dios naꞌ nnezreꞌ.
37 ’Kanꞌ gok ka llanꞌ bzo da Noénꞌ, kanꞌ gakse katenꞌ yedaꞌ nadaꞌ da yobre, nakaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach. 38 Le kanꞌ gok kanꞌ za yerabj akeꞌ nisenꞌ, kanꞌ bzo da Noénꞌ, llaꞌa akeꞌ lleꞌj llao akeꞌ, naꞌ llchaynaꞌa akeꞌ lloeꞌ akeꞌ yel wachaynaꞌa ke no xhiꞌnn akeꞌ, nna llon akteꞌ kaꞌn bllin lla byoꞌ da Noénꞌ lo barconꞌ. 39 Ni ke gokbeꞌe akzreꞌ binꞌ gak, ka gokll yejsiꞌo xhen naꞌ, naꞌ babia nisenꞌ, kanaꞌll gokbeꞌe akreꞌ. Lekze kaꞌn gakze kat yedaꞌ da yobre, kanaꞌllenꞌ yeyakbeꞌe akreꞌ. 40 Kanaꞌn chop beꞌnn niꞌt yiꞌxe, toeꞌ yeziaꞌ naꞌ ye toeꞌ yekwaꞌnnaꞌ. 41 Naꞌ chop noꞌre ze llot akeꞌ, toeꞌ yeziaꞌ naꞌ ye toeꞌ yekwaꞌnnaꞌ.
42 ’Ke len naꞌ lesó lekweze, le bi nnézere bi lla yaꞌnne yedaꞌ da yobre, nadaꞌn nakaꞌ Xanre. 43 Legón xhbab ke da ni, chaꞌ nneze xan yoꞌn do bi hor yaꞌnnenꞌ llin beꞌnn wan naꞌ rilleꞌn, naꞌ bi taskzeꞌ nench bi weꞌe latj choꞌ beꞌnnenꞌ rilleꞌn kwaneꞌ xchinrazeꞌ. 44 Ke len naꞌ, lesó lekweze batkrenꞌ yedaꞌ da yobre, le katenꞌ bi llonre xhbab yedaꞌ, kanaꞌn yedaꞌ nadaꞌ, Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach.
Beꞌnn wen llin bi llon wen
(Lc. 12:41‑48)
45 ’Notezre chaꞌ zore rez batteze, nakre ka to beꞌnn wen llin beꞌnn nak beꞌnn siꞌn, naꞌ beꞌnn llon da llayaꞌl goneꞌ. Naꞌ chaꞌ to beꞌnn wen llin lloneꞌ wen kwis, naꞌll gon xaneꞌn rallneꞌe rilleꞌn, naꞌ weꞌe da yesaꞌo beꞌnn wen llin kaꞌ, kat llayaꞌl gao akeꞌ. 46 Naꞌ chaꞌ beꞌnn wen llin keꞌen, llontezeꞌ kon kanꞌ goll xaneꞌn leꞌe, nbaraz soeꞌ kat yellín xaneꞌn. 47 Diꞌll li niaꞌ reꞌ, xaneꞌn goneꞌ rallneꞌe yeolol da de keꞌe. 48 Zan chaꞌ nakeꞌ beꞌnn wen llin xhawatraz, naꞌ goneꞌ xhbab neꞌe: “Ba ll-llere xanaꞌn, bi yeyedzeꞌ.” 49 Naꞌll soraweꞌ tilreneꞌ beꞌnn lwelljeꞌ kaꞌ, naꞌ yeꞌj gaoxeneꞌ ren nollre beꞌnn wazó. 50 Naꞌll yellín xaneꞌn to lla bi nnezreꞌ, naꞌ yedoꞌlreꞌ leꞌe. 51 Naꞌ danꞌ bi lloneꞌ wen naꞌ, xaneꞌn chintateꞌ leꞌe, naꞌ lljazoeꞌ leꞌe radj beꞌnn chop rao kaꞌ, gannaꞌ lljallell akeꞌ to gaoxoxj lay akeꞌ.