2
Beꞌnn kaꞌ llzejnieꞌ xtiꞌll Diosenꞌ krere
(Judas 4‑13)
Kanaꞌ blloj bal beꞌnn Israelenꞌ bxhiyeꞌe akeꞌ, basné akeꞌ lloeꞌ akeꞌ xtiꞌll Dios, naꞌ kaꞌn gonkze no beꞌnn ak wzejnieꞌ akreꞌ reꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ wxe willje. Yeyirjlaꞌll akeꞌ ka gon akeꞌ wzejnieꞌ akreꞌ reꞌ diꞌll danꞌ wlleyiꞌ reꞌ, ni ke gakbeꞌzere. Wkwas akeꞌ ke Xanllo Jesucristonꞌ kaꞌle, beꞌnnenꞌ basrá lliꞌo, zan wllin lla kweyiꞌ akeꞌ. Beꞌnn zan nnao leakeꞌ, gon akeꞌ ka nen ke akeꞌ no da xhinnj. Naꞌ ni ke leakeꞌ lloj beꞌnne ne akeꞌ bibi zaꞌk Diꞌll Wen ke Diosenꞌ danꞌ llroeꞌ dogarj nez wen naꞌ. Naꞌ beꞌnn wenraꞌll kaꞌ seraꞌll akeꞌ wkaꞌa akeꞌ xhmellre. Len naꞌ wzejnieꞌ akreꞌ reꞌ da garjlaꞌll leakzeꞌ, nench weꞌe akreꞌ mell. Bixha kanaꞌte nchoybiaꞌ Diosenꞌ ke akeꞌ kweyiꞌ akeꞌ.
Bi baziꞌxhen Diosenꞌ ke angl kaꞌ, kanꞌ ben akeꞌ da xhinnjenꞌ, lo yiꞌ gabil bseꞌleꞌ leakeꞌ ganꞌ nak xchole, naꞌ zjallaꞌa akeꞌ nllej akeꞌ gden chak llin lla weꞌe leakeꞌ yel llzaꞌkziꞌ ke chnare. Leskaꞌ bi baziꞌxheneꞌ ke beꞌnn kaꞌ bllaꞌa yellrio ni kanaꞌ, kanꞌ bzo da Noé. Ben Diosenꞌ to yejsiꞌo xhen da blleyiꞌ leakeꞌ. Bdixjweꞌ da Noénꞌ leakeꞌ kanꞌ llayaꞌl gon akeꞌ da zej lixhej. Naꞌllenꞌ basrá Diosenꞌ leꞌe ren ye gall beꞌnn lwelljeꞌ. Naꞌ bachoyraꞌll Diosenꞌ, lekze blliayieꞌ yell ganꞌ bsiꞌi akeꞌ Sodoma, naꞌ ren yell ganꞌ bsiꞌi akeꞌ Gomorra kanaꞌ, yel wen da xhinnj ke beꞌnn kaꞌ bllaꞌa yellenꞌ. Bzeyeꞌn bayakten de. Naꞌ beneꞌ kaꞌ nench llasnisreꞌ beꞌnn kaꞌ za zaꞌk, weꞌe yel llzaꞌkziꞌ ke akeꞌ chaꞌ bi wzoa akeꞌ xtiꞌlleꞌn. Naꞌ ka blliayieꞌ yell kaꞌ, naꞌ basreꞌe beꞌnnenꞌ golle Lot beꞌnnenꞌ gok beꞌnn wen raweꞌ naꞌ, le Lot naꞌn goke lo raꞌlldaꞌweꞌ ka da xhinnj kaꞌ ben beꞌnn ka bllaꞌa yell kaꞌ. Lotenꞌ gokeꞌ to beꞌnn wen, naꞌ bllayraweꞌ lo raꞌlldaꞌweꞌ ka nak breꞌreꞌ, naꞌ benreꞌ yeo lla ka danꞌ ben beꞌnn kaꞌ da bi llayaꞌl gon akeꞌ. Xanllo Dios naꞌ nnezreꞌ akre goneꞌ yesreꞌe lliꞌo nxenraꞌll-lloeꞌ, ka nak da kaꞌ zaꞌk, lleꞌnen kwej yichjlloeꞌ, naꞌ nnezreꞌ akre goneꞌ nench beꞌnn kaꞌ bi nak beꞌnn wen raweꞌ naꞌ, so akeꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ kat llin lla wchoyeꞌ ke akeꞌ ke chnare.
10 Dios naꞌ weꞌe da saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ llon aktezeꞌ kon da nen ke xpeꞌr akeꞌ. Leakeꞌn bibi baraꞌnn llap akeꞌ Xanllo Dios. Ni ke lleb akzeꞌ llon akeꞌ kon da nen ke akeꞌ, nnechach akeꞌ ke yeololte wnebiaꞌ ake. 11 Naꞌ ka nak angl ke Diosenꞌ, laꞌkze nak aklleꞌ beꞌnn warll ka lliꞌo beꞌnnach, naꞌ nap akeꞌ yel llnebiaꞌ xhenll ka lliꞌo, naꞌ leakeꞌn bi llayaxhj akreꞌ bi da nne akeꞌ ke no beꞌnn zaꞌk rao Dios.
12 Naꞌ ka nake beꞌnn ki llzejnieꞌ akreꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ, nnechach akeꞌ ke da kaꞌ bi llejnieꞌ akreꞌn. Nak akeꞌ ka bayiꞌxe, le bayiꞌxenꞌ kon llon Diosenꞌ llarj akbaꞌ, naꞌ lljaxen beꞌnnach leakbaꞌ llasoꞌtebaꞌ. Kaꞌkzenꞌ kweyiꞌ beꞌnn kaꞌ llzejnieꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ. 13 Ba llayrao akeꞌ kanꞌ bsaꞌkziꞌ akeꞌ beꞌnn yobre. Naꞌ llaseꞌj llasaoxen akeꞌ yeo lla. Naꞌ kat lladoprenꞌ llzore lnni, leakeꞌn zaꞌk akeꞌ ganꞌ llaꞌrenꞌ, bill lliyeꞌe akzreꞌ chaꞌ bi llon bi ne akeꞌ, le kaꞌn ziyeꞌe da xhinnjenꞌ leakeꞌ. Llak akreꞌ zo akeꞌ nbaraz, llon akeꞌ kon da nen ke akeꞌ.
14 Kate llreꞌe akreꞌ noꞌre, zeraꞌll akeꞌ gonrén akeꞌ leakeꞌ da xhinnj, bi lljachieꞌ akreꞌ llon akeꞌ da xhinnj. Naꞌ llkoꞌyel akreꞌ beꞌnne bi nna gombiaꞌ Jesucristo, nench gonrén akeꞌ da xhinnjenꞌ. Beꞌnn kaꞌ llzejnieꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ, bayoꞌrao akeꞌ zeraꞌll akeꞌ bi de ke beꞌnne. Len naꞌ llwie Dios kanꞌ llon akeꞌn. 15 Le ba bsanraꞌll akeꞌ nez li ke Diosenꞌ. Ba bkaꞌa akeꞌ nez xhinnj naꞌle, kanꞌ ben da Balaam beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, beꞌnnenꞌ gok xhiꞌnn da Beor. Balaam naꞌ gokraꞌlleꞌ chixhj akeꞌ leꞌe, nench nnabeꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn ak. 16 Naꞌ to burr ba bi llak nne, ben Diosenꞌ bnnebaꞌ ka to beꞌnnach, naꞌ bdilbaꞌ leꞌe ke yel ke llejnieꞌ keꞌen, nench naꞌ bill goneꞌ da xhinnj keꞌen.
17 Beꞌnn ki nak akeꞌ ka to bej yeche ga bibi nis llia, naꞌ nak akeꞌ ka to bej ze yebá da ll-lliꞌy to beꞌ xhen. Naꞌ nlloyen ke akeꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ lo gabilenꞌ ke chnare ga nak xchol kwis. 18 Le lloeꞌ akeꞌ diꞌll wallojllo kwis llayoeꞌrao kwin akeꞌ, naꞌ llkoꞌyel akreꞌ beꞌnn za ballach lo da xhinnjenꞌ, nench gon akeꞌ da xhinnj yobre da nakll zdoꞌ, da lleꞌn akreꞌ gonrén xpeꞌr akeꞌn, ka da llonkze no beꞌnne bi nombiaꞌ Dios. 19 Beꞌnn kaꞌ llzejnieꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ lle akeꞌ leakeꞌ, wzo aklleꞌ nbaraz gon akeꞌ biteze da nen ke akeꞌ, laꞌkze nak akeꞌ ka to beꞌnn wen llin ke no da nak yel zdoꞌ. Le yeololkzllo nakllo ka to beꞌnn wen llin ke da xhinnjenꞌ kat llonllo kon da nen kello. 20 Naꞌ beꞌnn kaꞌ ba nombiaꞌ Xanllo Jesucristo beꞌnnenꞌ basrá lliꞌo, ba balloj akeꞌ rao da xhinnj kaꞌ nak zdoꞌ rao yellrio ni, naꞌ chaꞌ da xhinnjenꞌ gonen leakeꞌ gan da yobre, weꞌe akeꞌ latj gon akeꞌ da xhinnjlle, kaꞌkze yellayrao aklleꞌ kerke kanꞌ gok rao danꞌ balloj akeꞌ da nell naꞌ. 21 Wenre chenak bi bembiaꞌ akseꞌ xhnnez Diosenꞌ danꞌ zej lixhej naꞌ, kerke da brej yichj akeꞌ nez wen naꞌ, danꞌ bllia Diosenꞌ biaꞌa gonllo. 22 Ba benen ke akeꞌ ka ke to diꞌll danꞌ ne: “Beꞌkwnꞌ bayaobaꞌ da bayebbaꞌ, naꞌ kuchenꞌ ba bwazjeꞌn, ba jalloꞌbaꞌ lo bennj da yobre.”