3
Jesucristonꞌ yedeꞌ da yobre
Beꞌnn biꞌche, nllieꞌraꞌ reꞌ, yich wllopenꞌ danꞌ llzojaꞌ reꞌ ni. Naꞌ lloptenꞌ ba bzojaꞌ danꞌ lleꞌnraꞌ gonre xhbab lixheje. Lelljasaꞌraꞌll diꞌll danꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ gok rallnaꞌa Dios beꞌe akeꞌ xtiꞌlleꞌn kanaꞌ. Leskaꞌ lelljasaꞌraꞌll danꞌ nllia Xanllo biaꞌa gonllo, beꞌnnenꞌ nak wasrá kello, diꞌll danꞌ ba bzejnieꞌ postl kaꞌ reꞌ.
Da ni naken to da lliarao chejnieꞌrenꞌ. Ka naken ba zo rez yeyoll yellrio ni, lloj beꞌnn wtitj akreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, gon akeꞌ kon kanꞌ nen ke akeꞌ. Naꞌ wtitj akreꞌ da nak ke Diosenꞌ nne akeꞌ: “¿Batxhanꞌ gak kanꞌ bne Diosenꞌ danꞌ yed Cristonꞌ da yobre? Ba got xozxtaꞌollo kaꞌ, naꞌ toz ka nna llakse kanꞌ bxhe yellriote.” Beꞌnn kaꞌ llasné kaꞌ, bi lleꞌn akreꞌ gon akeꞌ xhbab kanꞌ ba ben Diosenꞌ. Kanꞌ bxhe yebá ren yellrio, to bnezeꞌ gaken, naꞌ le gokten kanꞌ bneꞌen. Bxhe yellrionꞌ radj nisdaꞌon, naꞌ nechjen doxhenen. Naꞌ da kaꞌ beneꞌn, bllin lla ka blliayieꞌn kone yejsiꞌon gok kanꞌ babia nisenꞌ doxhen yellrio. Naꞌ yebánꞌ ren yellrionꞌ, nllia Diosenꞌ biaꞌa nak aksen kanꞌ naken kanaꞌ, naꞌ kat llin lla gak yel koxchisenꞌ, kanaꞌ wzeyeꞌn katenꞌ goneꞌ da saꞌkziꞌ beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ ke chnare.
Naꞌ reꞌ beꞌnn biꞌche, nllieꞌraꞌ reꞌ, naꞌ lleꞌnraꞌ bi ganraꞌllre da kaꞌ niaꞌn, le Xanllo Diosenꞌ toz ka llakreꞌ tlla, ka to mir iz, naꞌ to mir izenꞌ llakreꞌn ka tlla. Bal beꞌnne llak akreꞌ ba blle Xanllo Jesucristonꞌ, bi nna yedeꞌ da yobre kanꞌ bneꞌe kanaꞌ. Kere nello ll-llereꞌn, nna llapeꞌ yel llxhenraꞌll ke lliꞌo beꞌnnachenꞌ, naꞌ lleꞌnreꞌ ni tollo bi kweyiꞌllo. Lleꞌnreꞌ yeolol-llo yeyátello da xhinnj kellonꞌ.
10 Naꞌ Xanllo Jesucristonꞌ yedeꞌ da yobre ka bi gakbeꞌe beꞌnne, ka llon to beꞌnn wan kat lloeꞌ lo yoꞌ ga lljalaneꞌ, naꞌ bi llakbeꞌe akreꞌ. Kanaꞌ gak to llakia llebraz, naꞌ kweyiꞌ yeolol da kaꞌ llreꞌllo leꞌ yebánꞌ, kweyiꞌ aken lo yiꞌ xhen naꞌ, leskaꞌ yellrionꞌ, naꞌ da zjadé rawe naꞌ, chey aken.
11 Naꞌ kanꞌ llwiallo te ke yeolol bi da de, llayaꞌl wiallo ka da kaꞌ llonllo, naꞌ sollo gonllo da wen, naꞌ wxenraꞌll-llo kwis Xanllonꞌ. 12 Naꞌ llayaꞌl so kwezllo batxhanꞌ llin lla gon Diosenꞌ gak yel llzaꞌkziꞌ, naꞌ gonllo ka yob gaken. Ka lla naꞌ gaꞌlnninn leꞌ yebánꞌ, naꞌ danꞌ llreꞌllo leꞌ yebá naꞌ, gaꞌlnninn aken, naꞌll yerán aken. 13 Zan lliꞌo zollo rez yekobeꞌ leꞌ yebánꞌ ren yellrio naꞌ, kanꞌ ba bne Dios naꞌ, ga gaꞌt da zej lixheje.
14 Ke len naꞌ beꞌnn biꞌchaꞌ nllieꞌraꞌ, chak bezllo da ki gak naꞌ, llayaꞌl gonllo ga zerao saꞌkello nench naꞌ sollo nbaraz rao Dios, nench bibi doꞌl gaꞌt kello da gon lliꞌo beꞌnn wen da xhinnj. 15 Naꞌ llayaꞌl gakbeꞌllo Xanllo Diosenꞌ napeꞌ yel llxhenraꞌll ke lliꞌo beꞌnnach nench yesreꞌe lliꞌo. Leskaꞌn ba bzoj beꞌnn biꞌchllo Pablo beꞌnnenꞌ nllieꞌllonꞌ, lloeꞌ diꞌll ke yel siꞌn naꞌ, ba beꞌe Diosenꞌ leꞌe. 16 Naꞌ yeolol yich keꞌe kaꞌ, lloeꞌn diꞌll ke da kaꞌ ba bzojaꞌ naꞌ, laꞌkze bzojeꞌ bal da nak bniꞌ chejnieꞌllo. Naꞌ beꞌnn bi nna chejnieꞌreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ kwasro, naꞌ bi nna wxenraꞌllyaꞌnneꞌ Leꞌe, llejnieꞌ akreꞌ da kaꞌ nllaꞌre, kaꞌn llon akeꞌ llchok akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ billre da kaꞌ nyoj naꞌ, naꞌ len naꞌ ngoꞌn leakeꞌ nez da wlleyiꞌ leakeꞌ.
17 Ke len naꞌ beꞌnn biꞌche, nllieꞌraꞌ reꞌ, ba nnézere da kaꞌ bzojaꞌ reꞌ. Naꞌ lewiá bi chejleꞌre xtiꞌll beꞌnn kaꞌ bi llzoa xtiꞌll Diosenꞌ, beꞌnn llon da zej krere, nench ke bixre bill gonre kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ. 18 Naꞌ legakbeꞌlle kanꞌ llakrén Xanllo Jesucristonꞌ reꞌ naꞌ gombiaꞌllreꞌ, Jesucristo beꞌnnenꞌ basrá lliꞌo ke chnare. Llayaꞌl gonliraꞌll-lloeꞌ nnaꞌ, naꞌ ke chnare. Kaꞌn gakchga.